«київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Кафедра охорони праці, промислової та цивільної бе - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 223.36kb.
«київський політехнічний інститут» 1 13.05kb.
Київський політехнічний інститут 1 55.91kb.
1 Найменування: Національний технічний університет України "Київський... 1 47.48kb.
I. Загальні положення 1 167.35kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі 1 51.86kb.
Робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський... 2 393.44kb.
Рейтинг внз за підготовкою фахівців інженерно-технічних спеціальностей 1 226.28kb.
Бабіна Т. В., Габзовська О. Б., Савицький А. Й. Структура типової... 1 48.72kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №№ вт-11-85... 1 64.95kb.
Техніка безпеки та промислової санітарії 1 52.85kb.
Рішення від 2013 р. № Про передачу на баланс управлінню житлового... 1 9.93kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

«київський політехнічний інститут» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки

«“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник директора ІЕЕ

з навчальної роботи

_____________ В. В. Прокопенко


“___________________2011 р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ
І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ»
В ДИПЛОМНИХ роботах


галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030601 – «менеджмент»

для підготовки магістрів за спеціальностями:

8.03060102 – менеджмент інноваційної діяльності»

8.03060104 – «менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

8.03060104 – «менеджмент організацій»;

Напряму підготовки «специфічні категорії»

8.18010012 – «Управління інноваційною діяльністю»
Методичні рекомендації затверджені кафедрою „Охорони праці, промислової та цивільної безпеки”

протокол № ___ від “__ ” ____ 2011 р.


Завідувач кафедри
___________________ О. Г. Левченко

Київ - 2011


Відповідно до Наказу МОН України від 22.04.09 № 1/9-227 «Щодо підвищення якості з вивчення питань охорони праці у ви­щих навчальних закладах» при виконанні дипломних ро­біт (проектів) до них необхідно включати окремий розділ «Охорона праці». Цей розділ повинен відповідати темі дипломної роботи і бути погодженим з консультантом-викладачем кафедри охорони праці або визначений керівником проекту.

1.1. Загальні дані нормативної бази охорони праці

Відповідно до статті 3 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закону) законодавство про охорону праці складається з цьо­го Закону, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від не­щасного випадку на виробництві та професійного захворю­вання, які спричинили до втрати працездатності» та прийнятих відпо­відно до них нормативно-правових актів.

Природно, що в основі всіх цих документів лежить Консти­туція України.

На сьогодні при створенні національного законодавства про охорону праці широко використовуються Конвенції і Рекомендації МОТ, директиви Євро­пейської Ради, досвід нормотворення Росії, Німеччини, Великобританії та інших країн світу.

Останнім часом представники нашої країни беруть участь у різ­номанітних міжнародних проектах. Тому статтею 3 Закону передба­чено – «якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору».

Порядок опрацювання і затвердження власних нормативних актів з охорони праці, тобто тих, що діють на підприємстві, визначений НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власни­ком нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Слід зазначити, що з прийняттям в 1992 році Закону було ви­рішено три основних завдання:

1. По-перше, з прийняттям Закону державні функції нагляду за охороною праці в народному господарстві, які в СРСР виконува­лись профспілками – громадськими організаціями, вперше були передані Держнаглядохоронпраці – державному комітету, який вхо­див до структури Кабінету Міністрів України (на сьогодні – Держгірпромнагляд), тобто визначена державна структура, яка від­повідає за стан охорони праці в Україні.

2. По-друге, вперше були чітко визначені обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці (ст. 14) та відповідальність робітників всіх категорій за пору­шення вимог щодо охорони праці (ст. 44).

Вперше на законодавчому рівні було визначено, що кожен працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазна­чених Законом, нормами і правилами вимог.

3. Законом (ст. 4) визначені пріоритетні напрямки реалізації конституційного права громадян на їх життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, серед яких основними є:

 пріоритет життя і здоров’я працівників по відношенню до ре­зультатів виробничої діяльності підприємства;

 повна відповідальність роботодавця за створення належних – безпечних і здорових умов праці;

 соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 комплексне розв’язання завдань охорони праці;

 підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечен­ня суцільного технічного контролю за станом виробництв, техно­логій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці;

 соціальний захист працівників, повне відшкодування збитків особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

 використання економічних методів управління охороною праці, участь держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці;

 використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнарод­ної співпраці.

Трудові відносини між працівниками і роботодавцями в Украї­ні регулюються Кодексом законів про працю (КЗпП) України, від­повідно до якого права працюючої людини на охорону праці охо­роняються всебічно.

КЗпП містить розділ ХI «Охорона праці» (ст. 153–173) та роз­діл ХVIII «Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю» (ст. 259–265).

Норми охорони праці повинні органічно входити до правил внутрішнього розпорядку організацій і підприємств.

Сьогодні на території України діє широкий спектр норматив­них документів з охорони праці – від міждержавних (наприклад, ГОСТ 12. – документи системи стандартів безпеки праці – ССБТ) до нормативних документів конкретних організацій (підприємств).

До нормативно-правових актів з охорони праці відносяться, згідно зі ст. 27 Закону, правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові до виконання.

Слід зазначити, що ці нормативні акти повинні регулярно пе­реглядатися – не рідше одного разу на десять років.

Нормативно-правові акти, що діють в сфері менеджменту, включають:

 нормативно-правові акти, що поширюються на декілька видів економічної діяльності (код КВЕД 0.00);

 нормативно-правові акти, що поширюються на вироблення електроенергії, газу, тепла (код КВЕД 40);

 охорона надр.

Система стандартів безпеки праці – комплекс взаємопов’яза­них стандартів, які містять вимоги, норми і правила, що направлені на забезпечення безпеки праці, збереження життя, здоров’я і пра­цездатності людини у процесі трудової діяльності. Діючі ГОСТи ССБТ мають шифр 12 і поділяються на 6 підсистем:

0 – організаційно-методичні стандарти;

1 – стандарти вимог і норм за видами небезпечних та шкідли­вих виробничих факторів;

2 – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання;

3 – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів;

4 – стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників;

5 – стандарти вимог безпеки до будинків і споруд. (Підсистеми 6–9 – резерв.) В Україні розробляються державні стандарти України – ДСТУ, які повинні частково замінити діючі ГОСТи ССБТ. Так, напри­клад, у галузі охорони праці вже діють:

ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основ­них понять.

ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення.

ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови.

Згідно з положенням про «Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України Держгірпромнагляд України» (Затверджено Указом Прези­дента України від 6 квітня 2011 року №408/2011) Держгірпромнагляд опрацьовує і затверджує правила, норми, інші нормативно-пра­вові акти з промислової безпеки, охорони праці», тобто НПАОПи (раніше ДНАОПи).

Нормативно-правові акти з охорони праці кодуються згідно з класифікатором (КВЕД) із галузей і підгалузей промислового ви­робництва.

Приклад кодування нормативно-правового акта, дія якого по­ширюється на всі види економічної діяльності – «Правила будо­ви і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» – НПАОП 0.00-1.01-07.


Скорочена

назва


нормативного

акта


Державний

орган,


який затвердив

нормативний актВид державних

нормативних

актів


Порядковий номер

нормативного акта

(в межах

цього виду)Рік затвердження

НПАОП 0.00 1 01 07

Шифр державного органу

Вид державних нормативних актів

0.00 – Держгірпромнагляд

1 – Правила

0.01 – Пожежна безпека (МНС)

2 – Стандарти

0.02 – Безпека руху (МВС)

3 – Норми

0.03 – Міністерство охорони здоров’я

4 – Положення, статути

0.04 – Держатомнагляд

5 – Інструкції керівництва, вказівки

0.05 – Міністерство праці України

6 – Рекомендації, вимоги

0.06 – Держстандарт

7 – Технічні умови

0.07 – Мінрегіонбуд

8 – Переліки, інше

В Україні видаються Державні реєстри нормативно-правових актів з охорони праці, які постійно оновлюються і поповнюються.

Питання з виробничої санітарії на сьогодні містять не тільки ГОСТи ССБТ, але і державні санітарні норми. Так, наприклад, вимоги до наступних виробничих факторів – шум (1), вібрація (2), мікроклімат виробничих приміщень (3) нормуються:

1. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультра­звуку та інфразвуку.

2. ГОСТ 12.1.012-90. Вибрация. Общие требования безопасности. ДСН 3.3.6.039-99. Санітарні норми виробничої загальної та ло­кальної вібрації.

3. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требова­ния к воздуху рабочей зонû.

ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Протипожежна безпека забезпечується виконанням вимог «Правил пожежної безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2004) та нор­мативно-правових актів з пожежної безпеки – НАПБ. /Державний реєстр цих актів – «Реєстр НАПБ», виданий в Україні у 2001 році./

Крім зазначеного вище НАПБ А.01.001-2004 основними, з точ­ки зору забезпечення пожежної безпеки у будівництві, слід вважати:

НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва.

ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. По­жежна безпека.

Склад і зміст завдань з охорони праці, які повинні бути вирі­шені в проектно-технологічній документації (ПОБ, ПВР), визна­чені в ДБН А.3.2-2-2009, ДБН В.1.2-12-2008, ДБН А.3.1-5-2009, ДБН В.1.1-7-2002, ДБН В.1.2-7-2008.

Окремі рішення з охорони праці містять інші розділи диплом­ного проекту. Так, наприклад, можуть бути вирішені питання забезпечення працюючих санітарно-побутовими приміщеннями.1.2. Зміст завдання розділу «Охорона праці»

Зміст завдання розділу «Охорона праці» повинен повністю відповідати темі дипломного проекту і бути його складовою части­ною. Це завдання передбачає у кінцевому результаті розробку декіль­кох конкретних питань з безпеки праці, виробничої санітарії та по­жежної безпеки. При цьому дипломник повинен врахувати дотри­мання всіх діючих нормативно-правових актів, які обмежують вплив на працівників шкідливих і небезпечних виробничих факторів.

Розділ «Охорона праці» містить дві частини – розрахунково-пояс­нювальну записку (обсягом 10 –12 с.) та графічний матеріал у разі потреби.

У разі потреби у графічну частину дипломного проекту виносяться креслення (обсягом 0,5–1,0 стандартного аркуша формату А1) з прийнятих ін­женерних рішень.

Логіка розробки цього розділу полягає у наступному. Будь-яка виробнича діяльність пов’язана з наявністю певної кількості небез­печних та/або шкідливих виробничих факторів. Тому у першій час­тині цього розділу за результатами аналізу по­винні бути визначені ці фактори. Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів виконується у табличній формі (табл. 1).

Таблиця 1

Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів


Небезпечні і шкідливі виробничі фактори

Джерела факторів (види робіт)

Кількісна оцінка

Нормативні документи

1

2

3

4

Розглянемо цю таблицю.

Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів, згідно з ГОСТ 12.0.003-74 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Класси­фикация», включає фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні фактори, які наводяться в графі 1 (не слід зазначені фактори плута­ти з причинами нещасних випадків – помилка, яка найбільш час­то зустрічається при розробці цього розділу дипломного проекту).

Графа 2 – джерела факторів (види робіт).

Перелік видів робіт повинен відповідати переліку, котрий містить календарний план на виконання робіт по об’єкту. При цьо­му необхідно пам’ятати, що конкретний вид робіт може бути дже­релом кількох факторів виробництва.Графа 3 – кількісна оцінка діючого фактору. В цій графі наво­дяться чисельні значення небезпечних та шкідливих факторів, що виявлені при аналізі проектних рішень.

Графа 4 – нормативні документи. В цій графі наводиться діючий нормативний документ, згідно з яким ця оцінка фактору, що розглядається, із зазначенням розділу, пункту, параграфу.

Природно, що окремі види робіт можуть бути одночасно дже­релом декількох небезпечних або шкідливих факторів.

Рішення по забезпеченню безпечного виконання робіт прийма­лися і при розробці технічних, технологічних і організаційних розді­лів дипломного проекту. Тому у другій частині цього розділу – «Рі­шення з охорони праці, які містяться в інших розділах дипломного проекту» необхідно навести ці рішення, починаючи з організаційних питань (рішення наводяться у порядку, який виз­начений у першій частині – таблиці 1). Рішення по­винні мати «адресу» – тобто мають бути зазначені сторінки поясню­вальної записки до дипломного проекту і/або аркуші креслення.

У результаті порівняння першої і другої частин розділу виявля­ються виробничі фактори, з профілактики яких рішень немає, а та­кож фактори, з яких необхідно приймати інженерні рішення.

Ці результати оформлюються у вигляді висновків, що розміщу­ються після другої частини.

Визначення факторів, за якими виконуються інженерні рішен­ня з охорони праці приймаються консультантом цього розділу.

Таким чином визначається проблематика третьої частини роз­ділу – «Інженерні рішення з охорони праці».

Виконанням цієї частини завершується розробка розділу «Охо­рона праці» розрахунково-пояснювальної записки.1.3. Рекомендований перелік основних завдань та питань з охорони праці в дипломних роботах

Завдання розділу «Охорона праці» може містити дві частини: розра­хунково-описову записку і графічний матеріал – таблиці, схеми, фото.У розрахунково-описовій частині (розрахунково-описовій запис­ці) висвітлюються такі питання (обсягом 10–12 с.):

– безпека праці;

– гігієна праці і виробнича санітарія;

– пожежна безпека;

– інструкції з охорони праці.

У процесі вирішення цього завдання дипломник виділяє ос­новні безпечні і шкідливі виробничі фактори, які можуть супрово­джувати виконання виробничих обов’язків персоналом на їх робо­чому місці. Дані заносяться до табл. 2.Таблиця 2

Безпечні і шкідливі виробничі фактори, що супроводжують
виконання робіт персоналом на їх робочих місцях№ з/п

Робоче місце

Безпечні і шкідливі

виробничі факториКількісні

оцінки


Нормативні документи,

що регламентують безпеку

та нешкідливість праці


1

2

3

4

5


Структура інструкції з охорони праці:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
а) охорона праці

Знаючи перелік факторів, що супроводжують роботу обслуговую­чого персоналу, дипломник розробляє інженерні рішення, направлені на обмеження їх впливу на працюючих, підтверджуючи їх розрахунка­ми і схемами. Найзначніші інженерні рішення виносяться в графічну частину дипломної роботи. В розділі відзначаються характерні озна­ки розроблюваної захисної конструкції механізму, чим вона відріз­няється від існуючих. При цьому вказуються творчі розробки, вико­нані в проекті, дається аналіз конструкції, що підлягає модернізації.

Завданням з безпеки праці можуть бути такі питання і розробки:

 Національна Стратегія поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 стан безпеки праці в світі і в Україні;

 соціальний діалог в Європейському Союзі й Україні;

 міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності» ;

 основні принципи та впровадження соціальної відповідальності;

 законодавство Євросоюзу з охорони праці;

 міжнародне співробітництво і основні Конвенції МОП в галузі охорони праці;

 безпека праці в Україні;

 основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці;

 основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП);

 розробка системи управління охороною праці (СУОП);

 запровадження галузевої Системи управління охороною праці на підприємствах

 системи менеджменту гігієни і безпеки праці. OHSAS 18001: 2007;

 політика в галузі охорони праці;

 ефективність функціональної структури СУОП;

 плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій;

 функціональні обов’язкі з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства;

 оцінка стану безпеки праці в організації;

 стимулювання і заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці;

 проведення внутрішнього аудиту;

 опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці;

 служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

 підготовка документів для визначення та обліку шкідливих і небезпечних виробничих факторів;

 підготовка документів для оцінки ступеня професійного ризику виробництва;

 державний нагляд за охороною праці;

 контроль стану умов праці;

 забезпечення безпеки виробництва за проектованими видами робіт;

 розрахунок і проектування огорож (майданчи­ка, небезпечної зони, кожухів, щитків, козирків, екранів та ін.);

 облік ергономічних вимог до робочих місць, що проектуються;

 запобігання дії електричного струму на людину;

 підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці

 питання перевірки стану охорони праці на робочих місцях;

 органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного

 нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

 контроль стану умов праці;

 методика контролю стану умов праці;

 підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці;

перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях;

 завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування;

 фонд соціального страхування від нещасних випадків. Обов’язки Фонду;

 фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів.
Джерела фінансування Фонду;

 страхування від нещасного випадку;


 страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження;

 фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду;

 страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків;

 обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника;б) промислова безпека

 аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу;

 загальні вимоги безпеки до виробничого обладнання та технологічних процесів;

 нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони;

 аналіз виробничого травматизму;

гарантії прав на охорону праці;

 система управління охороною праці;

основні Конвенції МОП в галузі охорони праці;

 організація безпечної роботи електроустановок;

 особливості заходів електробезпеки на підприємствах;

 медичний оглядів працівників певних категорій;

 вимоги безпеки до місць виконання робіт;

 шляхи попередження травматизму;

 захист людини від впливу іонізуючого випромінювання

 вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень;

 утримання території підприємств;

 особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт;

 вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції, опалення і кондиціювання повітря;

 санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці;

 інструкції з охорони праці.в) гігієна праці та виробнича санітарія

Визначивши перелік шкідливих факторів, що супроводжує ро­боту обслуговуючого персоналу, студент-дипломник розроблює ін­женерні рішення, які можуть захистити працівників від отруєння, глухоти, туговухості, віброхвороб, білокрів’я, ослаблення зору та інших професійних хвороб.

Завданням з гігієни праці та виробничої санітарії можуть бути такі розробки:

 загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, виробничих приміщень та організіції праці на робочому місці;

 мікроклімат виробничих приміщень;

 оздоровлення повітряного середовища;

 освітлення виробничих приміщень;

захист від шуму у виробничому середовищі;


 захіст від вібрації;

 захист від електромагнитних випромінювань радіочастотного діапазону;

 захист від випромінювань оптичного діапазону;

 захист від іонізуючих випромінювань;

 підтримання оптимального метеорологічного режиму в цеху, приміщеннях, на робочих місцях;

 зменшення параметрів шуму за рахунок розробки звукоізо­ляційних та звуко­погли­наючих конструкцій, засобів індивідуально­го захисту;

 зменшення параметрів вібрації, що діє на працівника, за ра­хунок встановлення амортизаторів, демпферів та ін.;

 зменшення загазованості і запиленості на робочих місцях за рахунок застосу­вання або удосконалення штучної чи природної вентиляції, місцевих відсосів, засобів індивідуального захисту;

 підбір оптимальних параметрів освітлення робочих місць;

 запобігання впливу на працюючих радіоактивного або іонізу­ючого випроміню­вання;

 розрахунок економічної ефективності заходів щодо поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці;

г) пожежна безпека

Знаючи вигляд споживаної енергії, матеріал з якого виготов­ляється облад­нання, конструкції, з яких монтуються споруди, необхід­но передбачити заходи, що запобігають поже­жам, вибухам, руйнуванню і своєчасній евакуації людей з будівель.

Зразковим завданням з пожежної безпеки можуть бути на­ступні розробки і питання:

 захист будівель вибухонебезпечних виробництв від наванта­жень, виникаючих під час вибуху горючих сумішей всередині при­міщення;

 евакуація людей з будівлі;

 пожежогасіння;

 протипожежне водопостачання;

 автоматизовані системи пожежної сигналізації або пожежо­гасіння;

 категорії приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою;

 класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон;

 класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості;

 протипожежні перешкоди;

 основні причини винекнення горючого середовища і загоряння в електричному устаткуванні;

 утримання евакуаційних шляхів і виходів;

 експертиза проектної документації на пожежну безпеку;

 державний пожежний нагляд;

 первинні засоби гасіння пожеж;

 пожежна техніка;

 оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння;

 протипожежне водопостачання;

 системи протидимного захисту, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, засоби зв’язку;

 забезпечення безпечної евакуації персоналу;

 попередження пожеж та вибухів;

 загальні вимоги пожежної безпеки.д) надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру

 надзвичайні ситуації в Україні та їх наслідки;

 єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 завдання цивільного захисту при надзвичайних ситуаціях;

 організація цивільного захисту на підприємстві, в установі, організації;

 фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

 економіка катастроф;

 організація рятувальних та інших невідкладних робіт;

 залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації надзвичайних ситуацій;

 навчально-матеріальна база цивільного захисту

 планування заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності;

 навчання населення з цивільного захисту;

 форми і методи пропаганди цивільного захисту;

 єдина державна система запобігання надзвичайних ситуацій в Україні;

 захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

 експертиза, екологічний контроль, спостереження і моніторинг довкілля людини;

 Міністерство надзвичайних ситуацій України;

 Державна комісія з питаньтехногенно-екологічної безпеки та надзвичайних;

 функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

 екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля;

 розробка і затвердження нормативів гранично допустимих викидів забрудню­ючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

 визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;

 основа національної безпеки України;

 надзвичайний стан і класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями;

 забезпечення санітарного та епідемічного благополучча населення;

 захист людини від впливу іонізуючого випромінювання;

 охорона праці та навколишнього середовища;

 організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта;

 вимоги норм проектування інженерно-технічних заходів у цивільному захисту;

 система цивільного захисту;

 життєдіяльність населення в умовах надзвичайних ситуацій;

 надзвичайні ситуації природного характеру;

 захист населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, евакуаційні заходи;

 медичний захист населення в умовах надзвичайних ситуацій;

 оповіщення населення про надзвичайні ситуації та евакуація;

 підвищення стійкості промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях;

 оцінка стійкості об’єкта;

 рятувальні та інші невідкладні роботи;

 залучення аварійно-рятувальних служб до ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення рятувальних робіт;

 захист продуктів харчування, води та спеціальна обробка особового складу;

 планування заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяльності та навчання населення;

 підготовка населення з цивільного захисту;

 морально-психологічна підготовка рятувальників і населення.

У графічній частині дипломної роботи з охорони праці виносяться креслення інженерних рішень, розроблених студентом-дипломником.

1.4. Використання ЕОМ при виконанні розрахунків

Цей розділ містить типові методики до розрахунків індивідуаль­них завдань, які пропонуються кожному студенту консультантом розділу «Охорона праці» на етапі розробки дипломного проекту.

Розрахунки охоплюють теми дипломних проектів різних спеціаль­ностей, пов’язаних з розробкою систем електропо­стачання, систем освітлення і т. д.

Методики базуються на матеріалах, викладених у відомих під­ручниках, довід­никах, навчальних посібниках і нормативно-техніч­ній літературі і відрізня­ються граничною систематизацією матеріа­лу. У той же час реалізація розраху­нкової частини розділу «Охорона праці» дипломного проекту може бути використана із застосуванням ЕОМ.1.5. Вимоги до оформлення розділу «Охорона праці» в дипломних проектах Оформлення розрахунково-пояснювальної записки

Обсяг розрахунково-пояснювальної записки розділу «Охорона праці» становить 10–12 сторінок рукописного тексту. ГОСТ 2.106-68 і СТ СЕВ 860-78 вимагають для пояснювальної записки форму 5, а для розрахунків форму 5а. Для дипломного проектування зроблений ви­няток, тобто пояснювальна і розрахункові записки об’єднані і оформ­ляються чорнилом від руки на одній стороні стандартного аркуша А4 (297 × 210 мм). Зліва кожного аркуша залишають поле шириною не менше за 20 мм, що використовується для переплітання. Відстань від інших трьох сторін аркуша до тексту складає в середньому 10 мм.

Порядкові номери частин (розділів) позначають арабськими цифрами з крапкою. Підрозділам також дають порядкові номери, які складаються з номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу ставлять крапку.

Малюнки, формули і таблиці нумеруються послідовно в межах розділу арабськими цифрами. При цьому їх номери складаються з номера розділу і порядкового номера малюнка, формули, таблиці, розділених крапкою.

Тематичні заголовки частин і розділів повинні бути короткими, відповідати змісту. Крапка в кінці заголовка не ставиться, перене­сення слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок скла­дається з двох речень, їх розділяють крапкою. Сторінки розрахун­ково-пояснювальної записки нумеруються. Номер сторінки про­ставляється посередині сторінки знизу під текстом. Таблицям і ма­люнкам дають тематичну назву.

У тексті розділу «Охорона праці» необхідно у відповідних місцях давати посилання на використану літературу, на креслення проекту і формули. Посилання на літературу беруться в квадратні дужки. Посилання на порядковий номер формули – в круглі. Роз­рахункові формули також мають посилання на джерела, а всі вхідні в формулу параметри розшифровуються в експлікації з обов’язко­вою вказівкою розмірності і найменування фізичної величини. Розмірність одного і того ж параметра втримується незмінною у всій розрахунково-пояснювальній записці. Всі розрахунки супрово­джуються необхід­ними ескізами, схемами.Оформлення графічної частини проекту

Графічна частина розділу «Охорона праці», як і вся графічна частина дипломного проекту, виконується згідно з основними по­ложеннями ЕСКД.Рекомендована література:

  1. Ткачук К.Н., Зеркалов Д. В. та ін. Основи охорони праці (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3003)

  2. Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: загальні вимоги. (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3001)

  3. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3000)

  4. Зеркалов Д. В. Цивільний захист. (електронна адреса книги: http://www.zerkalov.org/node/3002)

  5. Примірні інструкції з охорони праці, затверджені та зареєстровані у ННДіПБОП (http://www.zerkalov.org.ua/node/1347)

Розробник методичних рекомендацій:канд. техн. наук, доцент Зеркалов Д. В.izumzum.ru