Київський національний університет імені тараса шевченка - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 334.95kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 4 862.76kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка на правах... 15 1916.81kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут... 1 237.29kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка литвинчук... 1 300.59kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Міністерство освіти україни київський національний економічний університет... 1 239.06kb.
Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний... 1 32.35kb.
Тонюк М. О. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський... 1 82.79kb.
Український інститут національної пам’яті національний музей тараса... 33 7279.64kb.
Програма розроблена на підставі Законів України "Про освіту" 1 97.86kb.
Карл фрідріх гаусс 1777-1855 pp 1 74.39kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київський національний університет імені тараса шевченка - страница №1/1КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних системІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для аспірантів


спеціальностей 01.04.03 – радіофізика, 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків,

01.04.08 – фізика плазми, 01.04.07- фізика твердого тіла, 01.04.05 – оптика, лазерна фізика.

Затверджено

Вченою Радою радіофізичного факультету

„11” березня 2013 р.

Протокол № 7


Голова Вченої Ради _________________ І. Анісімов

КИЇВ-2013
Робоча навчальна програма з дисципліни

«Інформаційні технології в освіті»

Укладач: доктор фізико-математичних наук, професор Жарких Юрій Серафімович

Лектор: доктор фізико-математичних наук, професор Жарких Юрій Серафімович
Викладач: доктор фізико-математичних наук, професор Жарких Юрій Серафімович

Вступ

Науково-технічний прогрес призводить до лавинного зростання обсягу і рівня знань, опанування яких лише за рахунок збільшення тривалості навчання вже стає не можливим. Одним із шляхів розв'язання проблеми є впровадження в освіту інноваційних технологій, які дозволяють істотно підвищити ефективність навчального процесу і передавати знання без збільшення періоду навчання. Особливе місце в сучасній системі навчання займають комп'ютерні технології. Вони дали можливість організувати нову форму освіти – дистанційне навчання.Мета і завдання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті»: Ознайомлення аспірантів з станом впровадження сучасних методів та засобів навчання в систему освіти. Підготувати майбутніх науковців високого рівня до викладацької роботи.
Предмет навчальної дисципліни «Інформаційні технології в освіті» складають засоби комп’ютерних технологій для створення й доставки навчальних матеріалів, а, також, методики дистанційного навчання.
Вимоги до знань та вмінь:
Аспірант повинен знати: основні методики та засоби для створення та впровадження електронних навчальних матеріалів, проведення комп’ютерних тестувань рівня знань, застосування систем управління навчанням.

Аспірант повинен вміти: створювати комп'ютеризовані навчальні матеріали засобами мультимедіа з використанням аудіо- та відеосупроводу, анімації, мультиплікації. Формулювати тестові завдання та проводити комп’ютерні тестування. Організовувати навчальний процес через комп’ютерні телекомунікаційні мережі.
Місце в структурно-логічній схемі спеціальності.
Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в освіті» є складовою циклу професійної підготовки аспірантів. Викладається в ІІ семестрі в обсязі 34 години лекцій.
Зв’язок з іншими дисциплінами.
Курс спрямовано на надання аспіранту методів та засобів для викладацької роботи на основі знань з курсів за спеціальністю аспіранта. Система контролю знань не містить підсумкової атестації у вигляді заліку чи іспиту, а контролюється викладачем при проведенні співбесід по темам.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
НАЗВА ТЕМИ

     1. Лекції

1

Електронні засоби навчання (E-Learning). Комп’ютерна техніка, мережі та телекомунікації в системі освіти.

     1. 2

2

Особливості навчальних матеріалів різних видів: електронних підручників, лекційних розробок, мультимедійних демонстрацій, віртуальних лабораторій, практикумів й тренажерів.

     1. 2

3

Планування й розробка навчального курсу викладачем. Модульний принцип і сценарій подачі матеріалу. Перелік вимог до матеріалів, підготовлених до видання.

     1. 2

4

Використання мультимедійних технологій для створення ЕНМ. Спеціалізовані програмні засоби для створення ЕНМ.

     1. 2

5

Прикладні програми для створення й обробки графічних матеріалів, схем, креслень, ілюстрацій.

     1. 2

6

Переваги й недоліки електронних навчальних матеріалів різних форматів. Оцінка якості електронних навчальних матеріалів. Сертифікація й ліцензування ЕНМ. Авторське право.

     1. 2

7

Моніторинг якості навчального процесу на основі використання тестів і технологій автоматизованого збору, передачі, обробки й збереження інформації.

     1. 2

8

Правила складання тестових завдань (оптимальна складність тестів, збалансованість завдань, кількість і характер відволікаючих варіантів відповідей )

     1. 2

9

Обробка результатів тестування. Показники якості тестових завдань. Оцінка вірогідності відповідей. Методики для визначення надійності й валідности тестів. Кількісні показники.

     1. 2

10

Підготовка навчального матеріалу до тестування. Особливості завдань для проміжного й рубіжного контролю.

     1. 2

11

Адаптивні діагностично-коррегуючі комп'ютерні програми. Тестові програми - тренажери, засновані на конструктивній роботі студента.

     1. 2

12

Впровадження активних методів навчання (ділові ігри, віртуальні лабораторні роботи, імітаційні вправи).


     1. 2

13

Комп'ютерні системи управління навчанням (СУН). Призначення СУН (Learnіng Management Systems) та їх програмне забезпечення. Компоненти, що визначають функціональні можливості СУН.

     1. 2

14

Засоби взаємодії між учасниками навчального процесу при проведенні індивідуальної та колективної роботи. Забезпечення синхронного й асинхронного спілкування.

     1. 2

15

Засоби учбово-адміністративної роботи, рольовий поділ учасників навчального процесу, звіти.

     1. 2

16

Експлуатаційні властивості СУН. Порівняльний аналіз функціональних можливостей найпоширеніших СУН. Система вільного доступу Moodle.

     1. 2

17

Стандарти комп'ютерних засобів навчання. Стандарт SCORM - набір специфікацій для створення й об'єднання розподілених навчальних об'єктів.

     1. 2
ВСЬОГО ЗА СЕМЕСТР

     1. 34Рекомендована література


Основна

1.Жарких Ю.С., Комп'ютерні технології в освіті./ Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк// ВПЦ Київський університет. 2012.

– 238 с.

2. Ким В.С. Тестирование учебных достижений. / В.С. Ким//. - Уссурийск: УГПИ, 2007. - 214 с.


Додаткова

 1. Жарких, Ю.С., Застосування комп’ютерних технологій у навчанні. / Ю.С. Жарких // Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Наукові Записки, Том IX, радіофізичний факультет, військовий інститут. — 2005. — С. 42-47.

 2. Кухаренко, В.М. [ Дистанційне навчання. Кухаренко, В.М., Рибалко О.В., Олійник Т.О., Савченко М.В.] – Харків : ХДПУ, 1999. – 216с

 3. Exploring the Theory, Pedagogy and Practice of Networked Learning [Eds. Dirckinck-Holmfeld Lone, Hodgson Vivien, McConnell David] Springer press - 2012, 318 p.

 4. Жарких, Ю.С. Засоби для створення електронних підручників та систем контролю знань. / Ю.С. Жарких, Ю.В. Рудник, О.П. Сегеда, О.В. Третяк // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України. Фізико-математичні, технічні, економічні науки та інформатика. — 2001. — №7. С.164-166.

 5. Федорук П.І. Адаптивна система дистанційного навчання та контролю знань на базі інтелектуальних Internet-технологій. / Федорук П.І. - Івано-Франківськ: “Плай” ЦІТу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – 326 с.

 6. Мельник, Л. Г. На пороге информационного общества / Л. Г. Мельник // Социально-экономические проблемы информационного общества. — Сумы: ИТД Университетская книга, — 2005. — 430с.