Київський національний університет імені тараса шевченка інститут післядипломної освіти навчально-методичний комплекс з дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут... 1 237.29kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 334.95kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка 1 78.41kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 4 862.76kb.
Навчально-методичний комплекс курсу 9 755.07kb.
Міністерство освіти україни київський національний економічний університет... 1 239.06kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка на правах... 15 1916.81kb.
Український інститут національної пам’яті національний музей тараса... 33 7279.64kb.
Двнз “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”... 1 239.54kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка литвинчук... 1 300.59kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі Замовник... 2 223.36kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київський національний університет імені тараса шевченка інститут післядипломної - страница №1/2КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут післядипломної освіти


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з дисципліни

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”для студентів за спеціальністю 7.050104 «Фінанси»


Укладач: доктор економічних наук,

професор

ВАСИЛЬЧЕНКО З.М.

КИЇВ – 2009

Укладач: З.М. Васильченко, доктор економічних наук, професор

Навчально-методичний комплекс з курсу «Міжнародні фінанси» розроблений із використанням кредитно-модульної системи і призначений для студентів Інституту післядипломної освіти за спеціальністю 7.050104 «Фінанси».


Розглянуто, схвалено і рекомендовано до видання навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти (протокол №10 від 25.06.2009 р.)ЗМІСТ

Стор.


Кількість навчальних годин 10

Заголовки 24

Переліки 24

Приклад 25

Таблиці 25

Додаток А 46
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
МЕТОЮ ДИСЦИПЛІНИ є формування у студентів комплексного розуміння системи взаємозв’язків у галузі міжнародних фінансів.

ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - система міжнародних валютно-фінансових відносин, яка є підсистемою міжнародних економічних відносин.

Протягом викладання курсу студенти вивчають теоретичні основи функціонування міжнародного фінансового ринку, вивчають економічну природу міжнародних фінансових інструментів та механізми здійснення операцій з ними на фінансових ринках зарубіжних країн, з’ясовують суть та форми міжнародних фінансових розрахунків, аналізують процес еволюції міжнародних фінансів.ЗАВДАННЯМ ДИСЦИПЛІНИ є опанування студентами теоретичних знань з основних проблем розвитку міжнародних фінансів на лекційних заняттях.

На практичних заняттях студенти закріплюють теоретичні положення тем курсу, розв’язують задачі, завдання, вирішують проблемні ситуації, пов’язані із самостійним опрацюванням матеріалу курсу та беруть участь у обговоренні дискусійних питань.ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: визначення вартісних відносин, що формують міжнародні фінанси та роль держави у цих відносинах, розгляд складових валютних систем, видів цих систем та процесу їх еволюції; аналіз організаційних засад світового міжнародного фінансового ринку, валютних ринків, ринків капіталів, золота та операцій на всіх цих ринках; дослідження процесу міграції капіталу, ролі інвестицій у системі міжнародних економічних відносин, порядку інвестування капіталу в акції та боргові зобов’язання, міжнародного кредитування та міжнародної заборгованості; вивчення системи оподаткування в галузі міжнародних відносин, зокрема прямого та непрямого оподаткування, а також принципів лібералізації міжнародної торгівлі; з’ясування суті та форм міжнародних фінансових розрахунків, їх реалізації за допомогою зарубіжних платіжних систем; вивчення системи міжнародних балансів.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних навчальних занять обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів у визначеному обсязі.Структура програми курсу включає тематичний план дисципліни, навчальну та робочу програми, пакет задач, тестів та ситуаційних вправ для проведення практичних занять, орієнтовний перелік питань для проміжного і підсумкового контролю, тематику контрольних робіт та методичні вказівки щодо їх виконання, список рекомендованої літератури.

Тематичний план дисципліни розрахований на загальну кількість годин – 120; з них – 16 год. лекційних і 4 год. практичних занять та 100 год. самостійної роботи студентів.

Навчальна програма містить повний перелік тем, що розглядаються в межах курсу та їх короткий зміст.

Робоча програма курсу складається з плану лекційних занять та вказівок до самостійної роботи студентів при вивченні курсу і виконанні контрольних робіт. Крім того, до програми включено пакет навчальних ситуаційних вправ, тестів та задач, які охоплюють проблематику лекцій та допомагають ефективнішому засвоєнню теоретичного матеріалу. Програма містить перелік сучасної літератури, що охоплює зміст міжнародних фінансів і рекомендується студентам при вивченні дисципліни.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
Тема 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Предмет науки про міжнародні фінанси. Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних економічних відносин. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків. Система вартісних (грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси. Еволюція міжнародних фінансів. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі. Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.


Тема 2. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів. Фінансові центри. Фінансові посередники. Первинний ринок. Вторинний ринок. Наднаціональне регулювання ринку. Міжнародні фінансові організації та інститути, їх роль у практиці міждержавного кредитування. Міжнародна діяльність банків. Форми організаційних структур іноземних банків. Регулювання міжнародних банківських операцій: Базельський комітет.


Тема 3. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

Поняття валютної системи. Складові валютних систем, їх еволюція в міжнародних фінансах. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валют. Ціна (курс) валюти. Кон’юнктурні та структурні чинники, що обумовлюють коливання валютних курсів. Інфляція та валютний курс. Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види. Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди.

Види валютних систем. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська (Кінгстонська) валютна система. Європейський валютний Союз. Національні валютні системи. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України в сфері валютного контролю та валютного регулювання. Світова валютна система. Еволюція валютних систем.
Тема 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНЕ КУРСОУТВОРЕННЯ

Економічна природа валютних ринків, їх класифікація. Суб’єкти валютного ринку та їх функції. Економічний зміст валютного курсу і фактори, що його визначають. Характеристика множинності валютних курсів. Методики визначення валютних курсів. Державне регулювання валютних курсів шляхом прямих і непрямих інтервенцій центральних банків та їх урядів. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Прогнозування валютних курсів.


Тема 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТИПУ FX (Foreign exchange market)
Сутність, види та цілі конверсійних операцій. Валютні операції з негайним валютуванням типу “спот” (касові або поточні операції). Пряма (європейська) та непряма (американська) системи котирування валюти. Крос-курси та їх розрахунок. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її обчислення. Практика укладання угод на ринку конверсійних операцій. Хеджування ризиків у валютному дилінгу. Валютний арбітраж. Правила торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України.
Тема 6. ВАЛЮТНІ ФОРВАРДНІ УГОДИ

Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення. Основний метод обчислення форвардного курсу покупця та продавця валюти. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення курсу валюти за форвардними контрактами методом премії чи дисконту. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку. Угода про майбутню процентну ставку FRA (Future Rate Agreement).


Тема 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТИПУ MM (Money Market)

Сутність міжбанківського ринку депозитних і кредитних операцій в іноземних валютах. Валютування депозитних і кредитних угод. Котирування процентних ставок. Ціноутворення на ринку міжбанківських депозитів і кредитів у іноземних валютах. Формування процентних ставок LIBID та LIBOR, KIBID та KIBOR. Міжнародні індикатори ціноутворення на фінансові ресурси в зоні обігу ЄВРО.Тема 8. СУЧАСНИЙ РИНОК ЄВРОВАЛЮТИ ТА ЗОНА ОБІГУ ЄВРО

Ринок євровалюти: походження, розмір і значення у міжнародних фінансах. Взаємозв’язок ринку євровалюти з іншими сегментами світового фінансового ринку. Євровалютні депозитні інструменти та порядок формування процентних ставок за ними. Депозитні сертифікати: теп (tap), транш (tranche), ролловер (rollover). Євровалютне кредитування. Синдиковані банківські позики. Процедура синдикації. Утворення ціни синдикованих позик. Загальна характеристика євро як платіжного засобу в рамках Європейського Валютного Союзу. Міжнародні джерела ціноутворення на грошових ринках в межах зони обігу євро. Клірингові розрахунки в євро за участю міжнародних та національних платіжних систем (TARGET, EBA, RTGS). Багатофакторний вплив нового платіжного засобу євро на ринки іноземних валют та світовий фінансовий ринок.


Тема 9. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Поняття та структура ринку міжнародних боргових зобов’язань. Міжнародна Асоціація ринку цінних паперів як його координуючий орган. Види міжнародних облігацій: розгорнута класифікація. Способи розміщення зовнішніх облігацій: процедура андеррайтингу. Учасники міжнародного ринку капіталів. Кредитний рейтинг та порядок його присвоєння. Єврооблігації як міжнародні боргові зобов’язання уряду України. Сучасні тенденції розвитку міжнародного ринку цінних паперів.


Тема 10. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ БАЛАНСІВ

Особливості формування та значення системи міжнародних балансів у світовій економіці. Загальна характеристика розрахункового і торгового балансу. Концептуальні основи платіжного балансу України. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу. Принципи формування платіжного балансу. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Форми побудови та основи його аналізу. Методи державного регулювання платіжного балансу. Особливості формування показників платіжного балансу в Україні.РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ»


Тема

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Практичні


Самостійна робота

1. Предмет науки про міжнародні фінанси.

11

1

-

10

2. Світовий фінансовий ринок.

11

1


-

10

3. Валютні системи.


12

2

-

10

4. Валютні ринки та валютне курсоутворення.

13

2

1

10

5. Загальна характеристика та особливості функціонування валютного ринку типу FX (Foreign exchange market)

13

2

1

10

6. Валютні форвардні угоди.

13

2

1

10

7. Загальна характеристика та особливості функціонування валютного ринку типу MM (Money market).

13

2

1

10

8. Сучасний ринок євровалюти та зона обігу ЄВРО.

11

1

-

10

9. Розвиток міжнародного ринку цінних паперів.

12

2

-

10

10. Система міжнародних балансів.

11

1

-

10

Всього


120

16

4

100

Форма підсумкового контролю – ІСПИТ.

ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Лекція 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 1. Логос теорії міжнародних фінансів.

2. Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних економічних відносин. Еволюція міжнародних фінансів.

3. Призначення (функції) міжнародних фінансів та суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків.

4. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.

5. Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.


Лекція 2. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 1. Організаційні засади функціонування світового фінансового ринку. Фінансові центри.

 2. Міжнародні фінансові організації та інститути, їх роль у практиці міждержавного кредитування.

 3. Валютні блоки. Валютні зони.

 4. Валютний союз країн ЄС.

 5. Регулювання міжнародної банківської діяльності: Базельський Комітет.

 6. Стан та перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями та інститутами.


Лекція 3. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 1. Види валютних систем та їх призначення. Складові валютних систем.

 2. Валютні цінності. Конвертованість валюти. Класифікатор іноземних валют НБУ.

 3. Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці.

 4. Еволюція валютних систем. Валютна система “золотого стандарту”. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система. Європейський Валютний союз.

5. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання та валютного контролю.
Лекція 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНЕ КУРСОУТВОРЕННЯ

1. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають. Характеристика множинності валютних курсів. 1. Методики визначення валютних курсів.

3. Державне регулювання валютних курсів.

4. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці.

5. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Рівняння однієї ціни.
Лекція 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТИПУ FX (Foreign exchange market)
1. Сутність, види та цілі конверсійних операцій.

2. Валютні операції на умовах «спот».

3. Пряма (європейська) та непряма (американська) системи котирування валюти.

4. Крос-курси та їх розрахунок.

5. Відкрита валютна позиція та схема її обчислення.

6. Практика укладання угод на ринку конверсійних операцій.

7. Хеджування ризиків у валютному дилінгу. Валютний арбітраж.
Лекція 6. ВАЛЮТНІ ФОРВАРДНІ УГОДИ

1. Економічна суть форвардної валютної угоди та умов її здійснення.

2. Основний метод обчислення форвардного курсу покупця та продавця валюти.

3. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення курсу валюти за форвардними контрактами методом премії чи дисконту.

4. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу.

5. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку.

6. Угода про майбутню процентну ставку FRA (Future Rate Agreement).
Лекція 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТИПУ MM (Money Market)

1. Сутність міжбанківського ринку депозитних і кредитних операцій в іноземних валютах.

2. Валютування депозитних і кредитних угод.

3. Котирування процентних ставок.

4. Ціноутворення на ринку міжбанківських депозитів і кредитів у іноземних валютах.

5. Формування процентних ставок LIBID та LIBOR, KIBID та KIBOR.Лекція 8. СУЧАСНИЙ РИНОК ЄВРОВАЛЮТИ ТА ЗОНА ОБІГУ ЄВРО

 1. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення у міжнародних фінансах. Взаємозв’язок ринку євровалюти з іншими сегментами світового фінансового ринку.

 2. Євровалютні депозитні інструменти та порядок формування процентних ставок за ними. Депозитні сертифікати: теп (tap), транш (tranche), ролловер (rollover).

 3. Євровалютне кредитування. Синдиковані банківські позики. Процедура синдикації. Утворення ціни синдикованих позик.

 4. Загальна характеристика євро як платіжного засобу в рамках Європейського Валютного Союзу.

5. Міжнародні джерела ціноутворення на грошових ринках в межах зони обігу євро.

6. Клірингові розрахунки в євро за участю міжнародних та національних платіжних систем (TARGET, EBA, RTGS).


Лекція 9. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

 1. Поняття та структура ринку міжнародних боргових зобов’язань. Міжнародна Асоціація ринку цінних паперів як його координуючий орган.

 2. Види зовнішніх облігацій (foreign bonds): розгорнута класифікація.

 3. Способи розміщення зовнішніх облігацій: процедура андеррайтингу.

 4. Учасники міжнародного ринку капіталів. Кредитний рейтинг та порядок його присвоєння.

 5. Єврооблігації як міжнародні боргові зобов’язання уряду України.Лекція 10. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ БАЛАНСІВ

    1. Особливості формування та значення системи міжнародних балансів у міжнародних фінансах.

    2. Загальна характеристика торгового та розрахункового балансів.

    3. Концептуальні основи побудови платіжного балансу України.

    4. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.

    5. Принципи формування платіжного балансу.

    6. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Форми побудови та основи його аналізу.

    7. Методи державного регулювання платіжного балансу.ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Заняття 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

 1. Предмет науки про фінанси зарубіжних країн. Міжнародні валютно-фінансові відносини як підсистема міжнародних економічних відносин.

 2. Призначення (функції) міжнародних фінансів. Суб’єкти міжнародних фінансових зв’язків.

 3. Система вартісних (грошових) відносин, що формує міжнародні фінанси. Еволюція міжнародних фінансів.

 4. Роль держави у міжнародних фінансах. Координація економічної та фінансової політики країн на сучасному етапі.

 5. Міжнародне фінансове право. Принципи та форми реалізації міжнародної фінансової політики.

Література: 1, 2 5, 6, 7, 9, 10

Заняття 2. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 1. Організаційні засади світового фінансового ринку. Міжнародні потоки фінансових ресурсів.

 2. Фінансові центри: загальна характеристика.

 3. Фінансові посередники. Первинний ринок. Вторинний ринок. Державне регулювання міжнародного фінансового ринку.

 4. Міжнародні фінансові організації.

 5. Міжнародна діяльність банків.

 6. Форми організаційних структур іноземних банків.

 7. Регулювання міжнародних банківських операцій: Базельський Комітет.

Література: 1, 2 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 25, 33, 34

Заняття 3. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ

 1. Складові валютних систем, їх види і призначення.

 2. Валюта. Валютні цінності. Конвертованість валюти. Класифікатор іноземних валют НБУ.

 3. Валютний кошик. Міжнародні розрахункові грошові одиниці, їх призначення та види.

 4. Валютні резерви. Стабілізаційні валютні фонди.

 5. Види валютних систем. Система “золотого стандарту”. Бреттон-Вудська валютна система. Ямайська валютна система (Кінгстонська ). Європейський Валютний Союз .

 6. Національні валютні системи. Національна валютна система України. Повноваження Національного банку та Кабінету Міністрів України у сфері валютного регулювання та контролю.

 7. Світова валютна система та її еволюція.

Література: 1, 2 5, 6, 7, 9, 10, 17, 21, 22
Заняття 4. ВАЛЮТНІ РИНКИ ТА ВАЛЮТНЕ КУРСОУТВОРЕННЯ

1. Економічний зміст валютного курсу та фактори, що його визначають. Характеристика множинності валютних курсів. 1. Методики визначення валютних курсів.

3. Державне регулювання валютних курсів.

4. Економічні наслідки завищеного чи заниженого валютного курсу національної грошової одиниці.

5. Аналіз теорії паритету купівельної спроможності валют. Рівняння однієї ціни.

Література: 1, 2, 9, 10, 11, 14, 19, 20-28
Заняття 5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТИПУ FX (Foreign exchange market)
1. Сутність, види та цілі конверсійних операцій.

2. Валютні операції на умовах «спот».

3. Пряма (європейська) та непряма (американська) системи котирування валюти.

4. Крос-курси та їх розрахунок.

5. Відкрита валютна позиція учасника валютного ринку та схема її обчислення.

6. Практика укладання угод на ринку конверсійних операцій.

7. Хеджування ризиків у валютному дилінгу. Валютний арбітраж.

Література: 1, 2, 9, 10, 11, 14, 19, 20-28
Заняття 6. ВАЛЮТНІ ФОРВАРДНІ УГОДИ


 1. Визначення форвардної валютної угоди та умов її здійснення.

 2. Основний метод обчислення форвардного курсу покупця та продавця валюти.

 3. Поняття премії (репорту) та преміальної валюти. Поняття дисконту (депорту) та дисконтної валюти. Визначення курсу валюти по форвардним контрактам методом премії чи дисконту.

 4. Особливості розрахунку форвардного курсу для нестандартних дат та форвардного крос-курсу.

 5. Використання форвардних угод на українському міжбанківському валютному ринку.

 6. Вплив спекуляцій та процентного арбітражу на курс форвардних валютних операцій.

 7. Угода про майбутню процентну ставку FRA (Future Rate Agreement).

Література: 1-6, 24-28
Заняття 7. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТИПУ MM (Money Market)

1. Сутність міжбанківського ринку депозитних і кредитних операцій в іноземних валютах.

2. Валютування депозитних і кредитних угод.

3. Котирування процентних ставок.

4. Ціноутворення на ринку міжбанківських депозитів і кредитів у іноземних валютах.

5. Формування процентних ставок LIBID та LIBOR, KIBID та KIBOR.Література: 1-7, 9-11, 21, 22

Заняття 8. СУЧАСНИЙ РИНОК ЄВРОВАЛЮТИ ТА ЗОНА ОБІГУ ЄВРО

1. Ринок євровалюти: походження, розмір і значення у міжнародних фінансах. Взаємозв’язок ринку євровалюти з іншими сегментами світового фінансового ринку.

2. Євровалютні депозитні інструменти та порядок формування процентних ставок за ними. Депозитні сертифікати: теп (tap), транш (tranche), ролловер (rollover).

3. Євровалютне кредитування. Синдиковані банківські позики. Процедура синдикації. Утворення ціни синдикованих позик.

4. Загальна характеристика євро як платіжного засобу в рамках Європейського Валютного Союзу.

5. Міжнародні джерела ціноутворення на грошових ринках в межах зони обігу євро.

6. Клірингові розрахунки в євро за участю міжнародних та національних платіжних систем (TARGET, EBA, RTGS).

Література: 2, 3, 10, 12, 27, 29, 30, 33, 34

Заняття 9. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

1. Поняття та структура ринку міжнародних боргових зобов’язань. Міжнародна Асоціація ринку цінних паперів як його координуючий орган.

2. Види зовнішніх облігацій (foreign bonds): розгорнута класифікація.

3. Способи розміщення зовнішніх облігацій: процедура андерайтингу.

4. Учасники міжнародного ринку капіталів. Кредитний рейтинг та порядок його присвоєння.

5. Єврооблігації як міжнародні боргові зобов’язання уряду України.Література: 1-7

Заняття 10. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ БАЛАНСІВ

    1. Особливості формування та значення системи міжнародних балансів у світовій економіці.

2. Загальна характеристика торгового і розрахункового балансів.

3. Концептуальні основи побудови платіжного балансу України.

4. Класифікація та структурні компоненти платіжного балансу.

5. Принципи формування платіжного балансу.

6. Інтегрована інформаційна система платіжного балансу. Форми побудови та основи його аналізу.

7. Методи державного регулювання платіжного балансу.Література: 1, 2, 5-7, 10, 21, 22

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Самостійна робота студентів при вивченні курсу проводиться за такими формами:

1. Опрацювання лекційного матеріалу. Лекції як форма навчання забезпечують лише передачу теоретичних знань з предмета. Програмою передбачається їх раціональне поєднання з різними видами практичних занять, на яких закріплюються та поглиблюються одержані на лекціях і у результаті самостійних занять знання.

Програма передбачає підготовку реферативних робіт, розв’язання задач, моделювання ситуаційних завдань та їх вирішення, що підвищать якість засвоєння суті вузлових теоретичних питань з курсу. Окрім цього, студенти вивчають зміст основних законодавчих та нормативних актів, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність в Україні та за її межами.2. Самостійне вивчення окремих питань і тем за списком рекомендованої літератури. Самостійна робота також передбачає підготовку та виконання контрольних робіт за розділами курсу.

3. Підготовка до іспиту.

Контроль знань (рубіжний) студентів здійснюється шляхом опитування на практичних заняттях. Крім того, передбачається підсумковий контроль у формі іспиту. При цьому комплексно враховуються результати рубіжного контролю у формі співбесіди та письмового викладення відповідей на поставлені питання, сформульовані ситуаційні вправи і задачі. Таким чином, контроль здійснюється як у письмовій, так і в усній формі. Складовою успішної підготовки студентів до іспиту є наявність конспекту лекцій і практичних занять.


4. Основні вимоги до виконання контрольної роботи.

Метою підготовки контрольної роботи є поглиблення студентом теоретич­них знань з обраного напряму спеціалізації, а також їх використання при вирішенні конкретних практи­чних завдань; напрацювання навичок пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері економіки та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; визначення ступеня знань студента з нормативної дисципліни та підго­товки його до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над контрольною роботою, студент має оволодіти навиками правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, форму­лювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і оптимальної структури роботи, навчитися оперувати літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізувати та оцінювати різні аспекти ді­яльності підприємства, установи, організації, обґрунтовувати власні узагальнення, виснов­ки і пропозиції.

Основними завданнями контрольної роботи є:


 • вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

 • вдосконалення і розвиток фахових знань у галузі міжнародних фінансів;

 • вироблення вміння оцінювати досліджувані економічні процеси;

 • розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених науково-прикладних проблем;

 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу.

Контрольну роботу необхідно виконати та подати у встановлений строк в 1-му примірнику разом з дискетою. Контрольні роботи, які виконані на належному рівні, рецензуються та оцінюються. Контрольні роботи, які не відповідають вказаним вимогам, або подані після встановленого терміну, до рецензування не приймаються і повертаються для усунення недоліків.

Оцінка з контрольної роботи враховується при визначенні підсумкової оцінки на іспиті.


4.1. Структура, зміст і обсяг контрольної роботи.

Контрольна робота повинна бути виконана українською мовою на листах формату А4 загальним обсягом не більше 20-25 сторінок комп’ютерного набору в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5.

Рекомендується така структура роботи:


 • титульний аркуш;

 • зміст (план);

 • вступ;

 • перший (теоретичний ) розділ,

 • другий (аналітичний) розділ;

 • третій (конструктивний: з пакетом пропозицій, рекомендацій тощо) розділ;

 • висновки;

 • додатки;

 • література.

Зміст або план контрольної роботи може займати 1 сторінку. В ньому вказуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазна­ченням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і під­розділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамот­ними, тісно пов'язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі (1-2 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюються мета, завдання і визначається об'єкт дослідження; наводиться перелік методів дослі­дження, що використані.

Перший розділ (5-7 с.) структурно складається з 2-3 під­розділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв'язання в теоретичному, методич­ному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у на­ступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

У другому розділі (5-7 с.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної галузі чи об’єкта дослідження.

У цьому розділі можна виділити 2-3 відносно самостійних підрозділи, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження. Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати діяльності об’єкта дослідження за останніх 3-5 років.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.

Третій розділ (до 5с.) повинен містити обґрунтовані пропо­зиції студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Характер і зміст заходів, що пропонуються, повинні базуватися на аналізі, проведено­му в другому розділі контрольної роботи. За результати розрахунків та зроблені на цій основі власні висновки відповідає студент — автор контрольної роботи.

Розділ “Висновки” є завершальною частиною контрольної роботи. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, пропозицій автора. Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором контрольної роботи поставленої мети і завдань. Обсяг висновків — 1-2 с.

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, функціональні схеми, зразки форм таблиць тощо.

Розділ “Література” включає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел (додаток Б).

4.2. Вимоги до оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота має бути виконаною і оформленою з додер­жанням усіх технічних вимог до наукових робіт. Контрольна робота повинна бути виконана українською мовою на листах формату А4 загальним обсягом не більше 20-25 сторінок комп’ютерного набору в текстовому редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman 14 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5.

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – не менше ніж 20 мм, правим - не менше ніж 10 мм, верхнім - не менше ніж 20 мм, нижнім - не менше ніж 20 мм. Від­стань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм.

Контрольна робота починається з титульного аркуша, який виконується за формою (Додаток А).

За титульним аркушем розміщують послідовно: зміст роботи, вступ, перший, другий, третій розділ, висновки, додатки, спи­сок використаної літератури.

У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і па­раграфа. Назви розділів і параграфів у змісті й тексті мають бути однаковими.

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури починаю­ться з нової сторінки, а наступний підрозділ — одразу після за­кінчення попереднього.

Розділи, підрозділи й пункти слід нумерувати араб­ськими цифрами та друкувати з абзацним відступом.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.).

Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і поряд­ковий номер підрозділу або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 1.2 і т. ін.).

Після номеру розділу, підрозділу і пункту в тексті роботи крапку не ставлять.

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати (за винятком додатків) порядковими номерами в межах усього тексту.


следующая страница >>