Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний... 1 32.35kb.
Тонюк М. О. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський... 1 82.79kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 51.83kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 2 538.99kb.
Державний вищий навчальний заклад 1 364.62kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 1 296.37kb.
Викладено базові положення концепції часових періодів функціонування... 1 49.68kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства України Уманський... 1 56.11kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 334.95kb.
Київський національний економічний університет давидович оксана ігорівна 3 462.41kb.
Міністерство освіти україни київський національний економічний університет... 1 239.06kb.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 9 1827.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана - страница №1/1Наконечна Дарина Юріївна

Аспірантка кафедри економіки підприємств ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна


ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГООЩАДЖЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦЕМЕНТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
Розкрито доцільність здійснення оцінки управління енергоощадженням на підприємствах цементної промисловості за допомогою ключових показників результативності в контексті сталого розвитку, які враховують інтереси стейкхолдерів. Запропоновано перелік відповідних показників для виробників цементну в Україні.


Nakonechna Daryna Yuriivna

Post-graduate student, Economics of Enterprise Department, Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine


BASIS OF ASSESSING ENERGY MANAGEMENT OF CEMENT ENTERPRISES BASED ON KEY RESULTS INDICATORS

Described applicability of using Key Results Indicators that reflect stakeholders’ interests within the Sustainable Development concept for assessing energy management of cement enterprises. Suggested the list of relevant KRIs for cement manufacturers in Ukraine.
Ураховуючи результати здійсненого аналізу особливостей функціонування підприємств цементної промисловості, можна зазначити, що енергоощадження на них тісно пов’язане зі створенням цінності для широкого кола зацікавлених сторін (стейкхолдерів) завдяки економічним, соціальним та екологічним ефектам, які є вимірами триєдиної концепції сталого розвитку (англ. - sustainable development). Однак проведені дослідження демонструють, що на вітчизняних підприємствах недостатньо розвинуті науково-методичні та прикладні засади для оцінки прогресу в напрямку формування цінності для зацікавлених сторін.

Беручи до уваги викладене вище, доцільним елементом визначення ефективності менеджменту енергоощадження вбачається її здійснення на основі концепції «балансу інтересів», згідно якої критерієм ефективності управління є досягнення балансу інтересів усіх зацікавлених сторін організації [1]. Інструментом для проведення евалюації у відповідності із зазначеною концепцією для підприємств цементної промисловості пропонується аналіз впливу енергоощадження на ключові показники результативності (англ. – Key Results Indicators, KRIs), які дозволять оцінити діяльність на шляху досягнення цілей сталого розвитку із врахуванням потреб стейкхолдерів [3].

На основі узагальнення літератури, присвяченої темі стійкого розвитку, враховуючи підсумки вивчення ситуації в цементній промисловості України та практичного досвіду світових лідерів-виробників цементу, можна зробити висновок, що КRІs енергоощадження повинні відповідали наступним критеріям:


  • релевантність для оцінки економічного, соціального та екологічного ефектів енергоощадження;

  • періодичне оновлення шляхом бенчмаркінгу та моніторингу;

  • кількісна оцінюваність, прозорість та актуальність;

  • зрозумілість та важливість для зацікавлених сторін;

  • співмірність зі стратегічними цілями підприємства;

  • обмеженість в кількості (10-15 KRIs).

У процесі вибору КRІs важливим базовим кроком є ідентифікація потреб щодо ефектів енергоощадження в контексті сталого розвитку різних зацікавлених груп, цілей та набору загальних і специфічних показників. Спектр КRІs може бути доволі розгорнутим, однак для комунікації прогресу стейкхолдерам пропонується визначити не більше 15 показників, які б були узагальнюючими й разом із тим показовими. У Табл. 1 відображено можливі завдання в якісному вигляді, що відображують інтерпретацію підприємством способу виконання обов’язків щодо сталого розвитку через енергоощадження, та КRIs, які є їх кількісними індикаторами. Відстеження зміни показників дає змогу виміряти прогрес в досягненні цілей.

Таблиця 1Запропонований перелік ключових показників результативності енергоощадження може стати основою для використання на підприємствах цементної промисловості України та бути доповненим тими KRIs, які враховують специфічні інтереси стейкхолдерів.
Література:

  1. Соболь С.М. Менеджмент: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / С. М. Соболь, В. М. Багацький. - К. : КНЕУ, 2005. - 225 с.

  2. Fiksel J., Spitzley D. and Brunetti T., Toward a Sustainable Cement Industry, World Business Council for Sustainable Development, - 2002. – p. 40.

  3. Parmenter D. Key Performance Indicators. John Wiley & Sons, - 2010. - p.272izumzum.ru