Канал кабельного телебачення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про порядок розміщення, встановлення технічних елементів... 1 181.33kb.
Програма творчого конкурсу за обраним фахом галузь знань 0202 „Мистецтво"... 1 28.26kb.
Недельный отчет. 52-ая неделя. 24. 12. 2007 30. 12. 2007 1 42.04kb.
Опыт работы апрель 2013-октябрь 2013 : сериал «Улыбка Пересмешника»... 1 24.5kb.
Звіт представника Національної ради України з питань телебачення... 1 300.46kb.
На полигоне «Ляур» 201-ой российской военной базы в пригороде Душанбе... 1 478.26kb.
1 канал 00 Новости 05 4 1231.31kb.
Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов... 1 282.05kb.
Суббота, 25 Апреля Первый канал 1 122.67kb.
Структурированные компьютерные сети 2 525.04kb.
Конкурс „Моя бібліотека спільно з цєі, хонб 1 35.74kb.
Про виплату винагороди за використання творів, виражених в аудіовізуальній... 1 145.58kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Канал кабельного телебачення - страница №1/1


канал кабельного телебачення

Договір №

на виплату винагороди за використання об’єктів авторського права способом публічного сповіщення по проводах (через кабель)
м.Київ “____” _________________ ______ р.

Громадська організація “Всеукраїнське об’єднання суб’єктів авторських і суміжних прав “Оберіг”, що є організацією колективного управління (свідоцтво №1/2003 від 08.07.2003р., видане Державним департаментом інтелектуальної власності) і є неприбутковою організацією (далі – “Організація”), в особі голови Ступака Сергія Костянтиновича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони

та

_____________________________________________________________________________________________________________________________


ліцензійний логотип ____________________________________________________________________________________________________________
(далі – “Платник”), в особі _______________________________________________________________________________________________________,
що діє на підставі ______________________________________, з іншої сторони, (разом далі названі “Сторони”) уклали даний договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Організація згідно ст. ст. 48, 49 Закону України “Про авторське право і суміжні права” (далі – “Закон”) та п.2.3.2. власного статуту надає Платникові невиключний дозвіл на публічне сповіщення по проводах (через кабель) способами трансляції на території України творів, майнові права на які передані Організації у колективне управління, а також творів, за використання яких Організація має право збирати винагороду відповідно до договорів з третіми особами. Зазначений дозвіл надається від імені авторів чи їх правонаступників (далі – “суб’єкти авторського права”), яких Організація представляє на законних підставах.

Платник виплачує на рахунок Організації винагороду відповідним суб’єктам авторського права за використання творів відповідно до п.1.1. договору та за публічне сповіщення способом прямої трансляції, повторної трансляції на території України аудіовізуальних творів співавторів резидентів України відповідно до наявних у Організації повноважень. Організація згідно ст. ст. 17, 48, 49 Закону та п. 2.3.2. власного Статуту збирає (приймає) цю винагороду, здійснює її розподіл і виплату, а також здійснює контроль за правомірним використанням творів, згідно положень цього договору.

Предмет договору не поширюється на інші види можливого використання творів, а також не поширюється на третіх осіб. Дія цього договору не поширюється на випадки, передбачені статтями 21-25 Закону, а також на договірні відносини щодо права телерадіоорганізації на використання програм чи передач мовлення інших телерадіоорганізацій.  1. 1.2. Розмір ставки винагороди визначається додатком до цього договору, який є невід’ємною його частиною. Організація при встановленні ставки керується постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. №72 “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав” (далі – ”Постанова”).

  2. 1.3. Організація розподілятиме і виплачуватиме відповідні частки винагороди відповідним суб’єктами авторського права чи іншим належним особам згідно Закону. Організація гарантує, що у випадку виникнення претензій до Платника з боку третіх осіб щодо правомочності дій Сторін, пов’язаних зі збором, розподілом та виплатою зазначеної винагороди, вона візьме на себе всі види відповідальності та захистить Платника від таких претензій.


2. Терміни, що використовуються в даному договорі

2.1. З метою виконання цього договору у ньому застосовуються такі терміни:  • винагорода – роялті, що є матеріальним відшкодуванням за використання творів;

  • документація – відомості, що відображають облік використаних Платником творів, суму винагороди, а також дані про відповідних суб’єктів авторського права і містять іншу необхідну інформацію;

  • перелік – сукупність творів, за які Організація має право збирати і розподіляти винагороду;

  • твір – об’єкт авторського права, за який Організація має право збирати і розподіляти винагороду.

2.2. Усі інші терміни і поняття, що використовуються в даному договорі, застосовуються в тому значенні, яке вони мають у Законі.

2.3. Якщо терміни і поняття, слова та вирази, що використовуються в даному договорі, не зустрічаються в чинному законодавстві або їх значення не може бути встановлено на основі вказаного Закону, то треба вважати, що в даному договорі вони мають власне загальновживане значення, якщо з тексту або із змісту даного договору не випливає інше.

2.4. Значення термінів і їх визначень, викладене у однині, розповсюджується також на їх множину, і навпаки.

2.5. Заголовки частин даного договору призначені виключно для зручності користування текстом цього договору і не будуть прийматися до уваги Сторонами при тлумаченні умов даного договору.


3. Зобов’язання Сторін

3.1. Платник має наступні зобов’язання:

3.1.1. Вести документацію за узгодженою з Організацією формою, визначеною додатками до цього договору, які є його невід'ємними частинами, що має містити достовірні відомості про використані твори.

3.1.2. Вчасно надавати документацію, інші необхідні додаткові дані на запит Організації, необхідні для перевірки достовірності наданої Платником інформації (копію звіту про обсяг реалізованих послуг, копію податкового розрахунку податку з реклами тощо), і вчасно сплачувати належну винагороду згідно умов даного договору.

3.1.3. Оплачувати за цим договором лише твори з переліку.

3.1.4. Терміново повідомляти Організацію про претензії, пред’явлені до Платника третіми особами з предмету даного договору. Вимоги даного підпункту вважаються виконаними, якщо зазначене повідомлення подано до канцелярії Організації або до відділення поштового зв’язку протягом 4 (чотирьох) календарних днів з дня отримання претензії.

3.2. Організація має наступні зобов’язання:

3.2.1. Розподіляти і виплачувати відповідні частки винагороди відповідним суб’єктам авторського права чи іншим належним особам згідно Закону.

3.2.2. Приймати від Платника та повертати йому документацію у формі та порядку, визначеними у даному договорі.

3.2.3. Приймати від Платника на свій розрахунковий рахунок платежі згідно умов даного договору.

3.2.4. Надавати Платникові необхідні йому консультації стосовно питань, що випливають з умов виконання цього договору;

3.2.5. Здійснювати у відповідності із п.1.3. даного договору передбачені законодавством дії щодо врегулювання майнових претензій, що пред’являються до Платника з предмету даного договору.


4. Контроль та конфіденційність

4.1. Організація має право здійснювати контроль щодо використання Платником творів. Платник зобов’язується надавати Організації за її вимогою для перевірки та (або) бухгалтерської обліку розрахунки сум винагороди, що підлягають сплаті чи вже сплачено, а також документи, пов’язані із такими розрахунками, зокрема документально підтверджені дані про одержані доходи від використання творів, та інші відомості, необхідні Організації для збирання і розподілу винагороди.

4.2. Організація має право складати акти за результатами перевірки.

4.3. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність фінансової інформації, що випливає з умов цього договору і його виконання, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.


5. Документація і розрахунки

5.1. Платник щоквартально надає Організації документацію на паперовому носії і в електронному вигляді (формат ZIP або RAR) протягом 15 днів після закінчення кожного звітного кварталу. Документація в електронному вигляді надсилається Платником електронною поштою на e-mail Організації.

5.1.1. Документація на паперовому носії надається Платником у трьох примірниках. Два примірники залишаються в Організації.

5.1.2. Кожний піваркуш документації повинен бути завірений підписом належної посадової особи та печаткою Платника або кожний примірник документації, що налічує більше ніж один аркуш, повинен бути прошнурований та скріплений печаткою Платника. Остання сторінка, крім того, повинна бути підписана головним бухгалтером Платника (у разі його наявності), а також на ній має бути вказано посади, прізвища, ім’я, по-батькові осіб, що підписали документацію.

5.1.3. Організація у двотижневий термін з дня надходження на її розрахунковий рахунок зазначеної в документації суми виплати винагороди відсилає Платнику один примірник документації з підписом належної особи Організації та своєю печаткою, що засвідчує факт надходження винагороди і є актом перерахування винагороди.

5.1.4. Документація складається Платником у формі інформаційної таблиці та необхідної інформації, що встановлено додатком №1 до даного договору.

5.2. Платник щомісяця перераховує на розрахунковий рахунок Організації не пізніше 15 числа наступного місяця винагороду за попередній місяць. Платник за узгодженням з Організацією може проводити розрахунки раз у три місяці у разі, якщо сума винагороди за місяць складатиме менше ніж сто гривень.
6. Вирішення спорів та врегулювання конфліктів

6.1. У разі виникнення суперечок та спорів між Сторонами щодо виконання умов даного договору Сторони вживатимуть заходів щодо врегулювання розбіжностей шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості врегулювання таких суперечок та спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в господарському або третейському суді за місцем знаходження відповідача.

6.3. Організація здійснює врегулювання відносин з третіми особами за умови, що використання творів мало місце в період дії договору і Платник виконав усі обов’язки, прийняті на себе за даним договором.

6.4. Організація не може взяти на себе обов’язок щодо здійснення вказаного у п.3.2.5. врегулювання, якщо претензія викликана тим, що Платник порушив умови даного договору (зокрема, якщо претензія пов’язана з тим, що Платником не було своєчасно та в повному обсязі перераховано винагороду тощо), або якщо Платник порушив чинне законодавство України, зокрема, особисті немайнові права суб’єкта авторського права.
7. Відповідальність Сторін

7.1. Платник несе повну відповідальність за достовірність наданих Організації відомостей та виплату усього обсягу винагороди, передбаченої цим договором.

7.2. У разі порушення умов та строків оплати Платник сплачує Організації пеню у розмірі 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) % від суми винагороди, що підлягає перерахуванню за даний період, за кожний день прострочення.

7.3. У разі прострочення строків надання документації більш, ніж на 15 днів, Платник сплачує Організації штраф у розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

7.4. У разі порушення Платником положень п.4.1. договору, Платник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень за кожний випадок порушення.
8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо даного договору у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликані обставинами непереборної сили, тобто надзвичайними обставинами, які виникли проти волі та бажання Сторін та які неможливо було передбачити або уникнути. До таких обставин відносяться стихійні лиха, військові дії, громадські заворушення, страйки, епідемії, прийняття нормативно-правових актів, що спричинили неможливість виконання даного договору тощо.

8.2. Порушення функціонування технічних засобів і/або програмного забезпечення, що використовується Сторонами, до обставин непереборної сили не відносяться.

8.3. Терміни виконання обов’язків за даним договором продовжуються на строк дії обставин непереборної сили.

8.4. Сторона, яка не виконує свого зобов’язання через обставини непереборної сили, повинна протягом 10-ти днів з моменту дії таких обставин в письмовій формі сповістити іншу Сторону про виникнення перешкоди, надати докази наявності обставин непереборної сили та їх впливу на виконання обов’язків за даним договором. Датою повідомлення іншої Сторони буде вважатися дата відправки даного повідомлення.
9. Строк договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до 31.12.2010р. Дія договору постійно автоматично продовжується на один рік, якщо за один місяць до закінчення строку дії, жодна з Сторін не проінформує іншу про бажання розірвати цей договір.

9.2. Організація, у разі порушення Платником умов договору, може прийняти рішення про односторонню відмову від виконання своїх зобов’язань на термін, необхідний Платнику для виконання своїх обов’язків. При цьому Платник зобов’язується не використовувати твори і їх примірники способами відповідно до предмету цього договору до поновлення дії цього договору.

9.3. Якщо одна з Сторін тимчасово призупиняє свою діяльність, вона терміново має письмово попередити про це іншу Сторону. У випадку, якщо призупинення відповідної діяльності триватиме більше 6 (шести) місяців, цей договір втрачає силу.


10. Інші умови

10.1. Умови, що не обумовлені даним договором, але мають відношення до його предмету, регулюються згідно чинного законодавства України.

10.2. Витрати кожної із Сторін, що пов’язані із виконанням обов’язків щодо даного договору, покриваються можливостями кожної Сторони.

10.3. Усі додатки до даного договору є його невід’ємними частинами, якщо вони оформлені в письмовій формі, засвідчені печатками та підписані уповноваженими представниками Сторін.

10.4. Сторони своєчасно письмово повідомляють одна одну про наміри та про самий факт зміни своєї організаційно-правової форми та характеру діяльності, про реорганізацію або ліквідацію, про зміни свого місцезнаходження, банківських реквізитів та статусу платника податку.

10.5. Даний договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.


11. Адреси, банківські реквізити, підписи Сторін

Організація


ГО “Всеукраїнське об’єднання суб’єктів

авторських і суміжних прав “Оберіг”

01004, м.Київ-004, вул.Пушкінська, 32,

код ЄДРПОУ 19016073

р/р 26002031256281

в Старокиївському відділені

Київської міської філії АКБ „Укрсоцбанк”,

МФО 322012,

т.235-50-39, 288-06-36, e-mail: info@oberih.org


Голова

Ступак С.К.


Платник


Додаток №1 до Договору №

від “___” _______________ _________ р.


1. Форма та зміст документації
1.1. Платник надає Організації документацію наступної форми та змісту:
Звіт №_______ від _____________ за __________________ _______р.

за використання творів способом публічного сповіщення по проводах (через кабель)

________________________________________________________________

(вказується Платник, реквізити чинного договору)
Вид: канал кабельного телебачення
Форма таблиці №1 (у разі трансляції)

1

2

3

4

5

6

з.п.

Назва твору

Автор

Виконавець

Тривалість використання виконання/твору

Кількість використань

хв.

сек.

1.
Розмір одержаних доходів від діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, без врахування суми ПДВ (РД), склав усього ________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)
Сума виплати винагороди (CВВ) суб’єктам авторського права за звітний період становить: ______________________________________________________________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)
Надана інформація є достовірною і складена на ____ сторінках.
М.П _________________________ _______________________

посада, П.І.Б. підпис

_________________________ _______________________

посада, П.І.Б. підписОрганізація засвідчує надходження СВВ на свій розрахунковий рахунок.
М.П. _________________________ _______________________

посада, П.І.Б. підпис
1.2. Примітка: Назва твору, ім’я суб’єктів авторського права іноземного походження вказується мовою оригіналу або латиницею.

2. Розрахунок суми виплати винагороди суб’єктів авторського права (СВВ)
2.1. Розрахунок СВВ проводиться за наступною формулою: СВВ = РД х С
РД – розмір доходів Платника, одержаних від діяльності, у процесі провадження якої відбувається використання творів, без врахування суми ПДВ

С – ставка винагороди (роялті) (встановлюється іншими додатками)
2.2. ПДВ на СВВ не нараховується. На цій підставі формулювання у платіжних дорученнях має бути наступним: “За період _______________ (зазначається період) винагорода (роялті) за використання творів згідно договору №_______________ від __________. Без ПДВ.”


Організація


ГО “Всеукраїнське об’єднання суб’єктів

авторських і суміжних прав “Оберіг”
Голова

Ступак С.К.


Платник

Додаток №2 до Договору №

від “___” _______________ _________ р.

1. Рішенням уповноваженого органу Організації було встановлено наступні ставки винагороди (роялті) за використання творів з переліку:Вид використання твору


Ставки винагороди (роялті)
Твори, публічне сповіщення яких здійснюється у передачах кабельного телебачення та радіомовлення

5 відсотки доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення творів

Вищезазначена ставка винагороди залишається чинною на невизначений строк до моменту прийняття відповідного рішення уповноваженого органу Організації про зміни ставки, після чого Організація інформує про такий факт Платника задля внесення Сторонами до даного Договору відповідних змін.


2. Керуючись п.1 цього додатку та на підставі п.27 і примітки 15 додатку №1 Постанови рішенням уповноваженого органу Організації за використання творів з переліку залежно від тривалості використання творів з переліку відповідно до усіх творів, встановлено ставку винагороди (роялті) у розмірі:


  • 0,3 (нуль цілих три десятих) відсотка доходів, одержаних з того виду діяльності, у процесі якої відбувається публічне сповіщення/повторне публічне сповіщення творів. Отже, С = 0,3.

Вищезазначена ставка винагороди залишається чинною на невизначений строк до моменту прийняття відповідного рішення уповноваженого органу Організації про зміни ставки, після чого Організація інформує про такий факт Платника задля внесення Сторонами до даного Договору відповідних змін.
Організація


ГО “Всеукраїнське об’єднання суб’єктів

авторських і суміжних прав “Оберіг”
Голова

Ступак С.К.


Платник
© Об‘єднання “Оберіг”, 2003-2009

izumzum.ru