Кафедра теорії та методики виховної роботи чабан Н. Кравченко І. Медіакультура методика вивчення художньої культури в 9 класі методи - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави... 6 858.84kb.
Т. М. Чабан Методика використання історичних джерел при вивченні... 1 271.68kb.
До уваги заступників директорів з навчально-виховної роботи! 1 114.68kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у... 1 203.5kb.
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
Методичні рекомендації "інтегроване навчання дітей з вадами розвитку" 1 128.52kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Методичні рекомендації учасників районного постійно-діючого семінару... 1 15.99kb.
Календарно-тематичне планування з художньої культури 9 класі на 2011-2012н р. 1 111.56kb.
Методичні рекомендації «Використання права інтелектуальної власності» 1 126.05kb.
До рішення 41 сесії Харківської міської ради 5 скликання "Про надання... 1 97.11kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Кафедра теорії та методики виховної роботи чабан Н. Кравченко І. Медіакультура методика - страница №1/2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Чабан Н.

Кравченко І.

МЕДІАКУЛЬТУРА
Методика вивчення художньої культури

в 9 класі

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Херсон 2007

УДК. 378. 147-388ISBN 966-8249-32-1

ББК 74. 58Методика вивчення художньої культури в 9 класі. Медіакультура: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури обговорено на засіданні кафедри теорії та методики виховної роботи (Протокол № 4 від 25 травня 2007 р.).
Рекомендовано до видання Вченою радою Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Автори Н. Чабан — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрівІ. Кравченко — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики виховної роботи Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Рецензенти Л. Лимаренко — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української культури і театрального мистецтва Херсонського державного університету

О. Чумаченко — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри української культури і театрального мистецтва Херсонського державного університету

ББК 74. 58Ч. 12 Н. Чабан, І. Кравченко

Методика вивчення художньої культури в 9 класі. Медіакультура: Методичні рекомендації для вчителів художньої культури. — Ч. 3.   Херсон: Видавництво РІПО 2007 — 42 с

© Чабан Н., 2007

© Кравченко І., 2007

© РІПО, 2007ЗМІСТ


Передмова .......................................................................................................

4

План-конспект уроку № 1. Тема: Сучасні засоби масової інформації ….

5

План-конспект уроку № 2. Тема: Класифікація мас-медіа ………………

9

План-конспект уроку № 17. Тема: Відео — засіб тиражування творів кінематографа ……………………………………………………………….

14


План-конспект уроку № 18. Тема: Відео як зразок телепродукції ………

22

План-конспект уроку-гри № 19. Тема: "Відеокліп та рекламні відеосюжети" — Пізнавальна гра "Світ відео" ……………………………

30


Список рекомендованої літератури ...............................................................

40ПЕРЕДМОВА
Розбудова нової держави, реалізація національної програми "Освіта. Україна XXI ст." і викладання шкільного курсу "Художня культура" потребують визначення конкретної мети, завдань, змісту навчання та виховання учительських кадрів, роль яких у розв'язанні цих проблем вирішальна. Саме від рівня професійної підготовки майбутнього вчителя залежить якісне виконання завдань, що постали в системі культурологічної освіти й виховання підростаючого покоління та його переходу до самостійного життя.

Якісна реалізація шкільної програми, зокрема програми з медіакультури (9 клас), неможлива без чіткого науково обґрунтованого планування, підготовки й проведення уроків. Ефективність проведення уроку полягає у всебічному охопленні програмового матеріалу з визначенням тем уроків; кількості годин на їх проведення; питань теорії та історії культури і мистецтва, міжпредметних зв'язків; наочних посібників та ТЗН; дидактичних матеріалів; рекомендованої до уроку літератури; змісту самостійної та практичної роботи, а також у науковому обґрунтуванні нового погляду на традиційний план-конспект уроку, який готує вчитель до кожного заняття.

У запропонованому нами методичному посібнику вміщено матеріали до проведення уроків та безпосередньо плани-конспекти з медіакультури у 9 класі.

План-конспект уроку № 1Тема: Сучасні засоби масової інформації

Мета : формувати в учнів знання про поняття «мас-медіа»; ознайомити учнів зі специфікою функціонування в соціумі сучасних засобів масової інформації; розвивати аналітичні здібності учнів; розвивати у дітей вміння робити висновки, наводити аргументи на підтвердження власної думки; розвивати логічне мислення та вміння формувати й чітко висловлювати

свої думки; розвивати естетичний смак; формувати позитивне ставлення до мас-медіа.Наочні та дидактичні матеріали: схема «Мас-медіа (засоби масової інформації)»; репродукція твору Рафаеля «Сікстинська мадонна»; Хоруженко К.М. Культурология. Энц. словарь. — Ростов-н/Д: «Феникс», 1997. — 640 с.; Засорина Т., Федосова Н.. Профессия — журналист — Ростов н/Д: «Феникс», 1999. —320 с.; - Энциклопедия для детей. Том 7. Искусство. Ч 3. Музика. Театр. Кино / Глав. ред. В.А. Володин. — М.: Аванта+, 2000. — 624с.: ил.

Методи: лекція, розповідь, пояснення, дискусія, ілюстрація.

Хід уроку.1. Організаційний момент (2 хв.)

Вітаюся з дітьми, перевіряю присутніх на уроці, перевіряю готовність класу та учнів до уроку.2. Мотивація діяльності (3 хв.)

Повідомляю дітям, що сьогодні на уроці ми розпочинаємо вивчення нового курсу «Медіакультура». Цей курс розпочинається зі вступного уроку, тема якого «Сучасні засоби масової інформації». Діти записують у зошит тему уроку, яка заздалегідь вже записана на дошці. Далі розповідаю , що сьогодні жодна людина не може існувати без засобів масової інформації, бо саме за допомогою ЗМІ вона дізнається про останні новини, що відбулися у світі, про новини культури, науки, спорту тощо. А отже, сьогодні на уроці ми розглянемо наступні питання (учні записують у зошити план уроку, який вже записаний на дошці):

1. Поняття мас-медіа;

2. Місце мас-медіа у житті людини;

3. Значення сучасних засобів масової інформації для розвитку культури та мистецтв.

3. Повідомлення нового матеріалу (20 хв.)

Перед тим як розповідати новий матеріал, прошу учнів бути уважними та занотовувати у зошити нові поняття.І. Поняття мас-медіа.

Пояснюю про те, що термін «медіа» (від лат. media — засіб) використовується як синонім до засобів масової інформації та комунікації у всьому світі. А в свою чергу засоби масової інформації це (діти записують у зошити) — комплекс організаційних структур та комунікаційних каналів, що готують і передають інформацію (політичну, культурну, спортивну тощо), яка призначена для масової аудиторії.

Продовжую пояснення: Ви напевно всі у своєму житті зустрічалися з різноманітними засобами масової інформації (радіо, газети, поштові марки, фотографія тощо), але можливо не знали, що вони і є різновидами ЗМІ. Звертаю увагу учнів на схему «Мас-медіа (засоби масової інформації)», яка розміщена на дошці. Таким чином, розрізняють наступні види мас-медіа: друковані видання, преса, фотографія, звукозапис, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп'ютерні системи та Інтернет. Діти перемальовують схему у зошити.

2. Місце мас-медіа у житті людини.

Розповідаю , що немає нічого більш строкатого, водночас привабливого та відразливого, необхідного та дратівливого, як преса, радіо, телебачення. Потік інформації, що постійно надходить та споживається нами, став для цивілізованої людини не просто важливим, а й життєво необхідним. Проведені в багатьох країнах експерименти з метою з'ясувати справжнє значення інформації для психічного і навіть фізичного здоров'я людини показали, що вже через 15 хвилин після перекривання потоку будь-якої інформації (це також стосується інформації, яку отримує людина через органи відчуттів — зір, слух, тактильні тощо) у людини починаються справжні розлади психіки. Можна собі уявити на скільки важлива для людини інформація. Саме для задоволення таких потреб й існують засоби масової інформації.

Отже, що таке інформація? Діти записують у зошити визначення, інформація (від лат. Information — пояснення, викладання) — це першочергові відомості, що передаються різними способами: усним, письмовим та за допомогою різноманітних сигналів, технічних засобів.

Звертаюся до учнів з питанням: Яким засобом масової інформації найчастіше ви користуєтеся?3. Значення сучасних засобів масової інформації для розвитку культури та мистецтв.

Розповідаю, що по мірі розвитку суспільства та техніки функцію ЗМІ спочатку виконувала преса, потім до неї приєдналися фотографія, згодом із середини 20-х років — радіо, а з середини 50-х років — телебачення, пізніше — розгалужені комп'ютерні системи, та, перш за все, Інтернет. Кожен новий засіб масової інформації означав новий етап розвитку техніки. Він виникав, тому що людина прагнула більш зручним засобом отримувати свіжу й точну інформацію.

Взагалі кожен з видів ЗМІ має дуже важливе значення для розвитку культури та мистецтв. Наприклад, телебачення відіграє дуже велику роль у розповсюдженні найбільш вагомих досягнень національної та світової культури. Телебачення також називають синтетичним видом мистецтва, тому що воно об'єднує досягнення театру, кінематографу, радіо, документального кіно. Дякуючи телебаченню, з'явилися телевізійний театр, телесеріали, теледокументалістика, талерепортаж тощо. Також, за допомогою друкованих видань розповсюджуються твори мистецтва та стають доступними широкому загалу, наприклад, репродукції картин.

Звертаю увагу учнів на репродукцію твору Рафаеля «Сікстинська мадонна».

Також, за допомогою візуальних ЗМІ розповсюджуються твори відомих композиторів. Звертаюся до учнів з питанням: наведіть, будь ласка, приклади з власного життя, як ЗМІ впливають на розвиток культури та мистецтв.

4. Закріплення нового матеріалу (13 хв.)

Для закріплення нового матеріалу використовую метод дискусії. Для цього задаю питання:

1. Яке місце займають ЗМІ у вашому житті?

2. Яким засобам масової інформації ви надаєте перевагу?

3. Якщо б ви були представником мас-медіа, то у який би спосіб ви передавали інформацію людям?

4. На яку інформацію ви в першу чергу звертаєте увагу?5. Підведення підсумків уроку. (5 хв.)

Оцінюю найактивніших учнів та обґрунтовую оцінки. Задаю учням питання: Що нового сьогодні на уроці ви дізналися?6. Домашнє завдання. (2 хв.)

Задаю дітям написати у зошити твір на тему «Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією». Обсягом 2 сторінки.


План-конспект уроку № 2Тема: Класифікація мас-медіа.

Мета: формувати в учнів уміння аналізувати та порівнювати види мас-медіа; ознайомити школярів зі специфікою та особливостями засобів масової інформації; розвивати аналітичні здібності учнів, логічне мислення; розвивати творчі здібності; розвивати естетичний смак; стимулювати використання отриманих знань та вмінь у навчально-пізнавальній діяльності; сприяти орієнтації учнів у розмаїтті сучасних професій, пов'язаних з індустрією ЗМІ; формувати життєві позиції учнів.

Наочні та дидактичні матеріали: картки з назвами команд для гри; календар на поточний рік; газета «Наддніпрянська правда»; види друкованих видань; розмаїття сучасних радіостанцій; сучасні телеканали; зображення відеомагнітофону та телевізору; зображення відеопроектору; зображення домашнього кінотеатру; фотографії; використання фотографії у журналі; використання фотографії у газеті «Гривна»; кольорове зображення комп'ютерної системи Windows 95; Хоруженко К.М. Культурология. Энц. словарь. — Ростов-н/Д: «Феникс», 1997. — 640 с.; Засорина Т., Федосова Н.. Профессия — журналист — Ростов н/Д: «Феникс», 1999. —320 с.; - Энциклопедия для детей. Том 7.Искусство. Ч 3. Музика. Театр. Кино / Глав. ред.. В.А. Володин. — М.: Аванта+, 2000. — 624с.: ил.; Нечай О.Ф. Основы киноискусства. Учеб. пособие для студентов пед. институтов / Науч. ред. И.В. Вайсфельд. — М.: Просвещение, 1989, — 288 с.: ил.

Методи: розповідь, пояснення, ілюстрація, пізнавальна гра.
следующая страница >>


izumzum.ru