Кафедра менеджменту випускна робота бакалавра менеджменту - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Кафедра менеджменту випускна робота бакалавра менеджменту - страница №8/8

Ктр

Часткав в об’ємі товарної продук-ції

Ктпр


Рейтин-гова оцін-ка по ве-личині

прибутку на 1 н/г

Рейтин-гова оцін-ка за часткою в загальній трудо-місткості

Рейтинго-ва оцінка за часткою в товарній продукції

Загальна

Рейтин-гова

Оцінка

9х10х11

Позиція, продук-ції в то-варному

асорти-менті

Один.

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Реле ТРЕ 6513

43129

67,2

0,01

4

0,0000927

0,052416

0,044386

0,092745

52,41608

44,38573

215,7737

11

Вказувачі електро-струму УНП-1-750

65280

8,8

-6,50

-15600

-0,23897

0,079337

0,005812

-238,971

79,33691

5,812417

-110199

13

Вказувачі електро-струму УЖНП-1-10000

47852

15,2

-22,46

-16171,2

-0,33794

0,058156

0,01004

-337,942

58,1561

10,03963

-197313

14

Електроводонагрівачі

68160

56,4

2,50

3000

0,044014

0,082837

0,037252

44,01408

82,83707

37,25231

135821,9

6

Електрооприскувачі

24042

24,9

0,015

9

0,000374

0,029219

0,016446

0,374345

29,21903

16,4465

179,8917

12

Вузли гідроакумулятора

33610

23,2

1,5

750

0,022315

0,040847

0,015324

22,31479

40,84733

15,32365

13967,5

7

Оповідачі

60235

40,2

1,8

360

0,005977

0,073206

0,026552

5,976592

73,20556

26,55218

11617,1

8

Насос «Каштан-2»

76716

417

20,13

201300

2,623964

0,093235

0,275429

2623,964

93,23546

275,4293

67382810

1

Підставка під телевізор

69920

26,0

9,51

7608

0,10881

0,084976

0,017173

108,8101

84,97606

17,17305

158786,3

5

Катушка спінінгова «Дельфін-10»

15872

20

0,017

68

0,004284

0,01929

0,01321

4,284274

19,28976

13,21004

1091,712

10

Машинка закаточна

80790

150

1,07

32100

0,397326

0,098187

0,099075

397,3264

98,18672

99,0753

3865143

3

Сікатор садовий

8554

11,5

0,25

350

0,040917

0,010396

0,007596

40,91653

10,39596

7,595773

3230,987

9

Потенціометри

29352

324,8

50,00

180000

6,132461

0,035672

0,214531

6132,461

35,67244

214,531

46930784

2

Нормуючі перетворювачі

199308

328,8

5,0

9000

0,045156

0,242226

0,217173

45,15624

242,2255

217,1731

2375437

4

Підсумкові значення

822820

1514

Х

402777,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


Кпр/н - коефіціент, що виражає відношення суми прибутку, отриманого на протязі року в результаті реалізації певного виду продукції до кількості нормо/годин, які були витрачені на протязі всього року на виробництво цього виду продукції, і відображає величину прибутку, що припадає на одну нормо/годину роботи обладнання.

Ктр – коефіцієнт, що виражає відношення річної трудомісткості кожного виду продукції до загальної річної трудомісткісті по виготовленню всього об’єму продукції, і зображує ту кількісну часку, яку трудомісткість окремо взятого виду продукції займає в загальній річній трудомісткості.

Ктпр - коефіцієнт, що виражає відношення об’єму товарної продукції окремого виду, до загального об’єму товарної продукції, виробленої на протязі року, і відображує, яку частку займає окремий вид продукції в загальному об’ємі товарної продукції, виробленої на протязі року.

На підставі наведених розрахунків можна зробити певні висновки та зформулювати наступні пропозиції.

Перші три позиції займають відповідно насос «Каштан-2», потенціометр і машинка закаточна. Ці товари відносяться до таких класифікаційних підгруп: товари, що виготовляються підприємством на власні кошти (товари народного споживання сезонного та несезонного характеру); товари експортного призначення та постійні замовлення (потенціометри входять до обох класифікаційних підгруп). Виходячи з результатів ранжування, слід утримувати позиції, які займають сьогодні ці вироби на ринку. І хоча виробництво цих виробів не приносить великого прибутку, а інколи ще й виявляється збитковим, збитковим, ні в якому разі непотрібно знижувати пилність та контроль за якістю при виготовленні цих виробів, а також зменшувати об’єми виробництва. Оскількі ці вироби є конкурентною перевагою ВАТ "Електроприлад" слід приділити додаткову увагу щодо вдосконалення технологічних характеристик цих виробів, а також впровадити заходи в короткостроковому періоді, які зможуть зменшити собівартість виготовлення цих продуктів. І якщо при проведенні наступного рейтингового ранжування виявиться, що ці товари не втратили своїх високих рейтингових оцінок, можна подумати про більш довгострокове інвестування виробництва цих виробів.

Наступні три позиції займають відповідно нормуючі перетворювачі, підставки під телевізор та електроводонагрівачі. Нормуючі перетворювачі, як і потенціометри, входять до класифікаційної підгрупи товарів експортного призначення та сторонніх замовлень. Підставки під телевізор входять до підгрупи товарів народного споживання несезонного характеру. Ці товари відіграють роль «підставок», на яких стоять «основні кити» (перші три). Позиції «Електроприладу» на ринку, які представлені цими товарами, також дуже важливі і поребують постійної уваги, щоб їх не втратити. Крім того, потрібно інтенсивніше просувати ці товари на ринок, застосовувати для цього більш жорсткі стратегії захвату ринку, а це, в свою чергу, вимагає конструктивних доробок та корпоративних, виважених заходів як від керівництва ВАТ так і від кожного робітника окремо. Особливу увагу слід приділити виробництву та реалізації нормуючих перетворювачів, оскільки вони наряду із потенціометрами є товарами монопольного характеру.

На чотирьох наступних позиціях посіли відповідно вузли гідроакумулятора, оповідачі, сікатори садові та спінінгові катушки. Вісі ці вироби відносять до складу номенклатурної підгрупи товарів, які ВАТ виготовляє на свої власні кошти (товари промислового призначення та товари народного споживання). Для того, щоб ці вироби не займали останніх місць в рейтинговій таблиці, вони вимагають суттєвих доробок, як з боку технологічного так і з боку корпоративних та організаційних рішень.

Наступні дві позиції ще не увійшли до підгрупи збиткових товарів, але у беззбитковій підгрупі вони займають два останні місця. Це реле ТРЕ та електрооприскувачі. Номенклатурна підгрупа – товари, що виробляються підприємством на власні кошти (прилади та засоби автоматизації а також товари промислового призначення). І цей факт дає всі вагомі підстави для прийняття рішення виключення цих виробів з діючого товарного асортименту акціонерного товариства. У протилежному випадку вони потребують прийняття негайних рішень стосовно подальшого їх виробництва.

Збиткові вироби. До цієї підгрупи увійшли лише вказувачі електроструму різних модифікацій. Номенклатурна підгрупа – товари, що виготовляються підприємством на власні кошти (прилади та засоби автоматизації). Підстави для прийняти рішення про виключення їх з асортиемнту були одразу, після підсумків діяльності ВАТ "Електроприлад" за 1998 рік, і незрозуміло, чому керівництво ВАТ прийняло рішення про подальший випуск цих виробів.

Узагальнюючи рекомендації, хотілося б додати ще дещо. Отриманий в результаті дослідження асортимент можна назвати перспективним. Точніше, ту його частину, яка має найвищий рейтинг, і як наслідок, буде користуватись найбільшим попитом в перспективі. Зрозуміло, що основні зусилля потрібно напрявляти в русло всілякої (технологічної, рекламної) підтримки цих виробів. Але не слід забувати, що “неперспективний” асортимент теж потребує уваги. З “неперспективного” товару можна зробити перспективний, доклавши для цього необхідні організаційно-технічні зусилля та фінансові ресурси.В завершенні аналізу спрбуємо визначити найбільш перспективну номенклатурну підгрупу. Для цього визначимо середні рейтингові оцінки асортиментних груп виходячи із рейтингових оцінок окремих виробів. Розрахунки подані в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.

Розрахунок групових рейтингових показниківНоменклатурна підгрупа


Асортиментна підгрупа


Найменування продукції

Рей-тингова оцінка виду про-дукції

Середня рейтингова оцінка класифіка-ційної підгрупи

1

2

3

4

5

Продукція, що виготов-ляється підпри-ємством на власні кошти.


Прилади та засоби автоматизації, а також запчастини до них

Реле ТРЕ 6513

11


12,7

Вказувачі електроструму УНП-1-750

13

Вказувачі електроструму УЖНП-1-10000

14

Товари промислового призначення

Вузли гідроакумулятора

7


8,25

Електроводонагрівачі

6

Електрооприскувачі

12


Оповідачі

8

Товари народного споживання

Пос-тійні

Насос «Каштан-2»

15,6

Підставка під телевізор

5

Се-зонні

Катушка спінінгова «Дельфін-10»

5

Машинка закаточна

3

Сікатор садовий

9

Продукція , що виготов-ляється на замовлення

Постійні замовлення

Потенціометри

2

3

Нормуючі перетворювачі

4

Разові замовлення

Системи автоматики

--

--

Продукція експортного призначення

Потенціометри

2

3

Нормуючі перетворювачі

4

З таблиці можна зрозуміти, що найвищу середню рейтингову оцінку має група продукції, що виготовляється на постійне замовлення, а також продукція експортного призначення. Далі йдуть товари народного споживання та товари промислового призначення. Найгірша оцінка у приладів та засобів автоматизації.

При надходженні замовлень на виробництво нових видів продукції підприємству слід по економічним характеристикам кожного виду продукції визначити їх рейтингову позицію і після цього приймати рішення про прийом або не прийом цих замовлень на виробництво.

Даний товарний асортимент розрахований на однозмінну організацію виробничого процесу, оскільки підприємство ще не має достатнього числа замовників для здійснення своєї виробничої діяльності в дві зміни, хоча виробничі потужності обладнання дозволяють здійснювати його роботу навіть в три зміни. Підприємству слід проводити ряд заходів, направлених на збільшення обсягу випуску як власної, так і сторонньої продукції. Це можливо досягнути у випадку, коли підприємство буде спрямовувати прибуток на закупку додаткового обладнання, що дозволить поширити асортимент продукції акціонерного товариства і збільшить прибуток за рахунок відмови підприємства від послуг інших підприємств, що виконують зазначені види робіт.Заключення


Однією з найважливіших задач підприємства, діючого в умовах ринкової економіки, є складання свого товарного асортименту. Перевага повинна віддаватися такому складу товарного асортименту, що забезпечує на протязі тривалого періоду часу постійне збільшення (або, як мінімум, збалансованість) прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства на потреби в фінансових ресурсах, необхідних для підтримання конкурентоспроможності підприємства.

Для цього підприємство повинно здійснити прогноз можливості отримання державних замовлень і скласти свій асортимент товарів. Підприємство повинно здійснити маркетингові дослідження ринку, не тільки здійснити вибір ринку, але і з'ясувати, який товар потрібен споживачу, якими перевагами він повинен володіти порівняно з товарами конкурентів, аналогічними товарами на ринку. Ключовим моментом у встановленні виду ринку є знання поведінки покупця.

Таким чином складається можливий товарний асортимент. Для виділення з нього груп товарів, що будуть входити в реальний асортимент, підприємство встановлює обмеження, по якому буде формуватися варіант товарного асортименту і проводить ранжування видів продукції по таким економічним характеристикам як, наприклад, кількість нормо/годин, витрачених на випуск кожного виду продукції, величина прибутку на одну нормо/годину та ін. В результаті вибирається продукція і складається товарний асортимент, що буде випускати підприємство.

При появі в товарному асортименті нових видів продукції необхідно за допомогою їх економічних характеристик визначити рейтинг по кожному виду продукції і на його основі приймати рішення про включення або невключенні його в товарний асортимент підприємства.

Підприємство постійно повинно здійснювати прогнозування зміни ситуації на ринку, враховувати можливість появи нових товарів або нових технологій, зміна моди, поведінка споживачів та інше. Для цього необхідно періодично проводити маркетингові дослідження, причому не обмежуватися ринком, на якому функціонує підприємство, а шукати виходи на нові ринки.

В процесі аналізу діючого товарного асортименту, проведеного на ВАТ "Електроприлад", були отримані наступні результати: • асортимент підприємства включає товари народного вжитку, товари промислового призначення, електровимірювальні прилади, системи автоматики та запчастини до них;

 • значна кількість асортиментних позицій, які стоять на виробництві, є збитковою, або такою, з якої підприємство отримує мізерний прибуток;

 • підприємство є монополістом на надскладні електровимірювальні прилади (потенціометри та нормуючі перетворювачі) на всій території СНГ;

 • з метою збереження унікальних технологій та утримання на підприємстві висококваліфікованих спеціалістів, здійснюється випуск неприбуткових виробів, зокрема нормуючих перетворювачів та потенціометрів.

З метою вдосконалення діючого товарного асортименту та формування такого асортименту, який зміг би ефективно працювати в перспективі, були проведені певні розрахунки та розробки. Зокрема, для розуміння позиції певного товару у ракурсі конкурентноздатності та економічної доцільності, було проведене ранжування усіх асортиментних позицій. В результаті ранжування були отримані комплексні рейтингові показники, які охарактеризували місце кожної асортиментної позиції на ринку та у виробничому процесі.

Були також проведені розрахунки середніх рейтингових оцінок асортиментних груп, які дали змогу визначити місце групи в загальному асортименті.На основі аналізу отриманих рейтингових показників були наведені рекомендації щодо формування та підтримання перспективного товарного асортименту для всіх асортиментних позицій.


Список використаної літератури

 1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 24.

 2. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 321 стр.

 3. Анисимов Ю. П. Освоение новой продукции - М.: Финансы и статистика. - 1990. - 187 стр.

 4. Ансофф И. Стратегическое управление - М.: Прогресс, - 1989. - 224 стр.

 5. Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы - М.: Банки и биржи - 1995. - 215 стр.

 6. Белявский И. К. Спрос: анализ и управление - М.: Финансы и статистика, - 1997. - 160 стр.

 7. Бухало С. М. Организация планирования и управления деятельностью промышленного предприятия, К.: Высшая школа, 1989. - 472 стр.

 8. Ворст Й., Ривентлоу Т. Экономика фирмы. Пер. с англ. - М.: Дело, 1994. - 218 стр.

 9. Гончаров В. В. В поисках совершенства управления - М.: Экономика, - 1995. - 543 стр.

 10. Горфинкель В. Я. Экономика предприятий, - М.:Прогресс, 1995. - 280 стр.

 11. Градов А. П. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмы - М.: Экономика, - 1996. - 441 стр.

 12. Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы - М.: Экономика, 1995. - 387 стр.

 13. Грузинов В. П. Экономика предприятий и предприни-мательство - М.: Прогресс, 1994. - 356 стр.

 14. Дегтяренко В. И. Основы логистики и маркетинга - М.: Гардарика, - 1995. - 118 стр.

 15. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия - М.: Дело, 1996. - 280 стр.

 16. Ильенкова С. Д. Экономика и статистика фирмы - М.: Финансы и статистика, - 1996. - 240 стр.

 17. Кабанов В. С. Менеджмент: проблемы, программа, решение Л.: Лениздат, 1990. - 113 стр.

 18. Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ - М.: Центр экономики и маркетинга, - 1995. - 126 стр.

 19. Кунц Г. , О. Доннел Управление: системный и ситуационный анализ управленческих решений - М.: Прогресс, - 1984. - 590 стр.

 20. Ландина Т. В. Организаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку - К.: Наукова думка, 1994. - 150 стр.

 21. Майталь Ш. Экономика для менеджеров. Пер. с англ. - М.: Дело, 1996. - 426 стр.

 22. Мартыненко В. Г. Менеджмент фирмы - М.: Дело, - 1995. - 372 стр.

 23. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М: Дело, 1994. - 702 стр.

 24. Мозговой О. М. Товарная политика и планирование товара в междуна-родном менеджменте - М.: Экономика, - 1995. - 324 стр.

 25. Неруш Ю. М. Комерческая логистика - М.: Банки и биржи, - 1992. - 272 стр.

 26. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства - К.: Наукова думка, 1995. - 520 стр.

 27. Речмен Д. Современный бизнес. Пер. с англ., - М.: Дело, 1995. - 680 стр.

 28. Семенов В. М. Экономика предприятия: Учеб. пособие. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 184 стр.

 29. Соболь С.М. Предпринимательство (начало бизнеса). ВЕНЧУР., К.:1994.

 30. Устиненко В. Г. Предпринимательский риск - М.: Прогресс, 1995. - 200 стр.

 31. Хоскинг А. Курс предпринимательства - М.: Экономика, 1993. - 247 стр.

 32. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг - М.: Прогресс, 1991. - 211 стр.

 33. Шершньова З.Є. , Оборська С.В. Стратегічне управління. КНЕУ., К.:1999р.

 34. Шмалин Г. Основы и проблемы экономики предприятий. Пер. с нем. - М.: Экономика, 1995. - 512 стр.

 35. Richard B. Chase, Nicholas I. Aquilano: Production & operations management. - Homewood, Boston: IRWI, 1992.<< предыдущая страница  


izumzum.ru