Кафедра аеронавігаційних систем - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Кафедра информационных систем 4 583.96kb.
Квалификационная характеристика выпускника 1 25.64kb.
Кафедра электроники (до 1993 г кафедра электронных, ионных и полупроводниковых... 1 63.04kb.
Кафедра электронных вычислительных машин организация ЭВМ и систем... 1 76.76kb.
В севнту профилирующую подготовку специалистов в области информационных... 1 32.6kb.
«Эволюция, архитектура и принципы функционирования современных радиотехнических... 1 33.12kb.
Аспирант кафедры общей социологии и социальной работы ннгу им. 1 221.11kb.
Проектирование информационных систем 1 115.81kb.
Кафедра истории и кафедра русского языка, литературы и мп приглашают... 1 29.99kb.
Міністерство освіти і науки України Одеський національний університет ім. 6 1063.63kb.
Кафедра эпидемиологии Кафедра была организована в 1949 году 1 32.51kb.
"Тунгуське диво"… Що це метеорит чи, мо­же, космічний корабель 8 1946.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Кафедра аеронавігаційних систем - страница №1/3НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут аеронавігації


Кафедра аеронавігаційних систем


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІАН Проректор з навчальної роботи

__________ В.Васильєв ________________ А.Полухін

«___ » _____ 2011р. "____"______________2011р.Система менеджменту якостіРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Дизайн повітряного простору"

(за кредитно-модульною системою)Напрям підготовки: 6.070102 "Аеронавігація"


Спеціальність 7.07010202 "Обслуговування повітряного руху"

Курс – 5 Семестр – 9


Лекції – 17 Екзамен – 9 семестр

Лабораторні заняття – 34

Індивідуальні заняття – 9

Самостійна робота – 120

Усього (годин/кредитів ECTS) – 180/5

Курсова робота – 9 семестр

Індекс Р14-7.07010202/11-2.1.3

СМЯ НАУ РНП 22.01.01-01-2011

Робоча навчальна програма дисципліни " Дизайн повітряного простору" розроблена на основі робочого навчального плану № РС-14-7.070202/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" за напрямом 6.070102 "Аеронавігація", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н14-7.07010202/11-2.1.3, затвердженої ректором 16.12.2011, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.

Робочу навчальну програму розробив

доцент кафедри АНС М.Богуненко


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.070102 "Аеронавігація" (спеціальність 7.07010202 "Обслуговування повітряного руху") – кафедри аеронавігаційних систем, протокол № 14 від 10.05.2011p.
Завідувач кафедри В. Харченко
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної ради Інституту аеронавігації, протокол № 12 від 01.06. 2011 р.

Голова НМРР В.Климчук

Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рікКонтрольний примірник

ЗМІСТ

стор.


Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Індивідуальні заняття

2.2.4. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.4.1. Курсова робота.........................................................................3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………


4

4

44

4

55

7

88

8

810

11

1111

12

12


13

13

1315

21Самостійні думки випливають лише із самостійно набутих знань.


К.Д.Ушинський

ВСТУП

Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність робочої навчальної програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Рейтингова система оцінювання (РСО) є невід’ємною складовою робочої навчальної програми і передбачає визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня набутих ним знань та умінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки за багатобальною шкалою в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області аеронавігації, глибокого розуміння значення елементів структури повіт­ряного простору.

Вона дозволить вирішувати практичні задачі, які виникають в процесі виконання функціональних обов’язків, розуміння організації, функціонування і шляхів вдоскона­лення аеронавігаційної системи України.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є отримання основ теоретичних знань, формування уміння та навички спеціалістів з аеронавігації для успішного виконання розрахунків, розробки та побудови схем вильоту, заходу на посадку, польоту по маршруту та підготовки необхідних довідкових аеронавігаційних матеріалів АІР у відповідності до національних правил та міжнародних стандартів і рекомендацій.1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: • ознайомлення з основами розробки процедур польоту повітряних суден в районі аеродрому для організації безпечної та ефективної аеронавігації (стандартного вильоту та прибуття по приладам, процедур заходу на посадку; процедур візуального заходу);

 • ознайомлення з основами розробки процедур польоту повітряних суден по маршруту для організації безпечної та ефективної аеронавігації;

 • оволодіння принципами визначення навігаційних елементів польоту для виконання процедур польоту в зоні очікування;

 • оволодіння навичками необхідними для виконання розрахунків мінімальної абсолютної або відносної висоти над рівнем порогу злітно-посадкової смуги (ЗПС) прольоту перешкод для забезпечення відповідних критеріїв;

 • ознайомлення з порядком розрахунку безпечних секторів району аеродрому;

 • дослідження методів забезпечення безпеки аеронавігації відповідно до рекомендованої практики та вимог ЄВРОКОНТРОЛЮ та ІСАО;

 • отримання початкових навичок в розробці схем маневрування в різних районах повітряного простору.


1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:Знати:

 • загальні принципи, що застосовуються в дизайні повітряного простору;

 • визначення ділянок польоту та вимоги з забезпечення безпеки польотів по ділянках польоту;.

 • принципи побудови схем вильоту;

 • принципи побудови схем прибуття та заходу на посадку;

 • маршрутні критерії та порядок розрахунку мінімальної абсолютної висоти польоту по маршруту;

 • принципи побудови зон очікування.

Вміти:

 • визначати точність визначення навігаційних точок за допомогою існуючих навігаційних засобів;

 • вибирати маршрути вильоту і самостійно будувати схеми вильоту та визначати необхідні градієнти набору висоти;

 • самостійно будувати захисні зони розвороту з врахуванням впливу вітру;

 • визначати абсолютні/відносні висоти ділянок прибуття та заходу на посадку;

 • визначати градієнти зниження;

 • визначати маршрутні критерії на основі існуючих навігаційних засобів та розраховувати мінімальну абсолютну висоту польоту по маршруту;

 • будувати зони очікування по визначеним критеріям.


1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з одного класичного навчального модуля. Окремим другим модулем є курсова робота, яка виконується в дев’ятому семестрі.

1.5.1. В результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 „ Основи дизайну повітряного простору " студент повинен:

Знати:


 • загальні принципи, що застосовуються в дизайні повітряного простору;

 • визначення ділянок польоту та вимоги з забезпечення безпеки польотів по ділянках польоту;.

 • принципи побудови схем вильоту;

 • принципи побудови схем прибуття та заходу на посадку;

 • маршрутні критерії та порядок розрахунку мінімальної абсолютної висоти польоту по маршруту;

 • принципи побудови зон очікування..

Вміти:

 • визначати точність визначення навігаційних точок за допомогою існуючих навігаційних засобів;

 • вибирати маршрути вильоту і самостійно будувати схеми вильоту та визначати необхідні градієнти набору висоти;

 • самостійно будувати захисні зони розвороту з врахуванням впливу вітру;

 • визначати абсолютні/відносні висоти ділянок прибуття та заходу на посадку;

 • визначати градієнти зниження;

 • визначати маршрутні критерії на основі існуючих навігаційних засобів та розраховувати мінімальну абсолютну висоту польоту по маршруту;

 • будувати зони очікування по визначеним критеріям.

1.5.2. У результаті виконання курсової роботи (модуль №2) за темою „Підготовка матеріалів для збірника аеронавігаційної інформації (АІР)" студент повинен:Знати:

 • особливості використання технічних характеристик навігаційних засобів для виконання навігаційних розрахунків;

 • особливості картографічного забезпечення для виконання польоту;

 • порядок підготовки даних та розрахунок елементів схеми заданого етапу польоту;

 • порядок оформлення звітної документації по підготовленим матеріалам.

Вміти:

 • самостійно проводити розрахунок безпечних висот польоту по ділянкам польоту для заданого етапу польоту;

 • визначати схему вильоту та градієнти набору висоти;

 • визначати абсолютні/відносні висоти ділянок прибуття та заходу на посадку;

 • визначати градієнти зниження;

 • визначати маршрутні критерії на основі існуючих навігаційних засобів та розраховувати мінімальну абсолютну висоту польоту по маршруту;

 • будувати зони очікування по визначеним критеріям;

 • будувати зони розвороту.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з повною вищою освітою.
1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

Ця дисципліна вивчається в останньому навчальному семестрі та тісно пов'язана з вивченням дисципліни «Навігація».

Для засвоєння матеріалу студент повинен мати знання з наступних дисциплін: «Аеродроми», «Геоінформаційні системи», «Основи аеронавігації», «Управління повітряним рухом», «Автоматизовані системи управління повітряним рухом», «Супутникові навігаційні системи», а також дисциплін, які вивчаються паралельно:

«Перспективні аеронавігаційні системи»;«Безпека авіації».
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни


№ п. п.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

ЛЗ

СРС

Інд. занят.

9 семестр

Модуль №1 «Основи дизайну повітряного простору»
1.1

Основні визначення. Загальні принципи, що застосовуються в дизайні повітряного простору.

12

2

2

6

2

1.2

Схеми вильоту. Принципи побудови маршрутів вильоту.

34

4

8

20

2

1.3

Схеми прибуття та заходу на посадку. Побудова схем.

62

8

14

36

3

1.4

Маршрутні критерії. Побудова зон для маршрутів на основі VOR и NDB.


16

2

4

10

-

1.5

Критерії очікування. Правила входу до схеми очікування. Побудова зон очікування.

16

1

4

10

2
Модульна контрольна робота №1

4

-

2

2

-

Усього за модулем №1

і модулем №1144

17

34

84

9

Модуль №2 «Курсова робота»

ота"
2.1

Підготовка матеріалів АІР

36

-

-

36

-

Усього за модулем №2

сього за


і модулем №3

36

_-

-_

36

-

Усього за навчальною дисципліною

і навчальною дисципліною

180

17

34

120

9


2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять
следующая страница >>


izumzum.ru