К-ть годин - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
К-ть годин - страница №1/1


№ уроку

Назва теми

К-ть годин на тему

К-ть годин
1.

Вступ

1

1Тема 1. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939—1945 рр.). ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА (1941—1945 рр.)

102.

Становище в Україні в 1939-у першій половині 1941 рр. Початок Великої Вітчизняної війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи та евакуація.
1
3.

Військові події 1941—1942 рр. Окупація України. Колабораціонізм.
1
4.

Нацистський «новий порядок». Життя населення України в умовах окупації. Концтабори та масове знищення людей. Голокост. Остарбайтери. Життя в евакуації.
1
5.

Рух Опору та його течії. Розгортання радянського партизанського руху. Утворення УПА.
1
6.

Початок визволення України. Бої на Лівобереж­жі. Звільнення Києва. Звільнення Правобереж­ної та Південної України. Примусове виселення з Криму в східні регіони СРСР татар, греків, вірмен.
1
7.

Завершення вигнання окупантів з України.
1
8.

Становище в західних областях. Завершення Ве­ликої Вітчизняної війни. Героїзм українського народу. Ціна перемоги.
1
9.

Культура в роки війни.
1
10.

Наш край у 1939-1945 рр.
1
11.

Узагальнення
1Тема 2. УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РО­КИ (1945 — ПОЧАТОК 50-х рр.)

712.

Адміністративно-територіальні зміни. Україна в ООН та міжнародних організаціях.
1
13.

Внутрішньополітичне та економічне становище республіки. Відбудовчі процеси у господарстві.
1
14.

Голод 1946—1947 рр. Зміни в житті та побуті населення.
1
15.

Відновлення політики радянізації в західних областях України. Становище церкви. Ліквідація УГКЦ. Партизанські дії УПА. Операція «Вісла».
1
16.

Освіта. Наука. Література і мистецтво. Становище творчої інтелігенції. Ідеологічні кампанії.
1
17.

Наш край у 1945-на початку 50-х рр.
1
18.

Узагальнення
1Тема 3. УКРАЇНА В УМОВАХ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ СУС­ПІЛЬСТВА (середина 50-х — середина 60-х рр.)

819.

Внутрішньополітичне становище України у сере­дині 50-х рр. Стан промисловості та сільського госпо­дарства.
1
20.

Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.
1
21.

XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення бороть­би серед вищого партійного керівництва України.
1
22.

Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій поло­вині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушення у повсяк­денному житті населення.
1
23.

Науково-технічна революція. Реформи осві­ти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Від­лига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.
1
24.

Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.
1
25.

Наш край у 1953-1964 рр.
1
26.

Узагальнення
1Тема 4. УКРАЇНА У ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (СЕРЕ­ДИНА 60-х — середина 80-х рр.)

927.

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва та зміни у його структурі.

Конституція УРСР 1978 р.
1
28.

Спроби реформування економіки в другій по­ловині 60-х років.
1
29.

Економічне становище УРСР у 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. Матеріальний рівень життя населення.
1
30.

Зміни в соціальній та у національній струк­турі населення. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно - радянської номенклатури. Повсякденне „життя населення. Моральний стан радянського суспільства.
1
31.

Освіта. Стан науки: здобутки і проблеми. Розвиток літератури.
1
32.

Формування опозиційних те­чій в культурі та реакція на них влади. Суперечливі тенденції в розвитку українського мистецтва.
1
33.

Активізація опозиційного руху в другій поло­вині 60-х — на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів.
1
34.

Наш край у середині 60-х- на початку 80-х рр.
1
35.

Узагальнення
1


ПОГОДЖЕНО:

Протокол засідання МК

від ____________ № ___

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Заступник директора з НМР

________________________

ПОУРО

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАННавчального предмету: «Історія України»

Кількість годин: 35


izumzum.ru