«Інвестиційна діяльність» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 1 102.09kb.
Спеціальність: Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні 1 114.94kb.
Конспект лекцій з дисципліни «міжнародна інвестиційна діяльність» 9 1808.65kb.
Українська інженерно-педагогічна академія наукова бібліотека інженерно-педагогічна... 1 111.24kb.
[Електронний ресурс] : лекції для студ денної форми навч напряму... 1 219.25kb.
Впровадження концепції безперервної освіти для спеціалістів хлібопекарськрої... 1 55.47kb.
Районне методичне об’єднання вчителів фізичної культури діє на протязі... 1 79.14kb.
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія... 14 3644.71kb.
Легка промисловість провідна галузь економіки України, а швейна галузь... 5 344.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни біблійна та християнська археологія... 1 215.89kb.
Опубліковано у журн.: Освіта І управління. – 1999. – № – С. 1 118.31kb.
"Дзеркало Тижня" 1 106.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

«Інвестиційна діяльність» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта» - страница №1/1

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно – педагогічних технологій

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна

«Інвестиційна діяльність»

Галузь: _знань____«_0101 Педагогічна освіта_»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: __6.010104_ «Професійне навчання. Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент._»


Курс -3

Семестр -5


Форма навчання: денна

Загальна кількість годин – 108____

Кредитів – 3

Змістових модулів – 4____

Лекцій: 24__ годин

Практичних занять: 24__ годин

Самостійна робота: _60_ годин

Індивідуальні заняття: ______ годин

Вид контролю: _ПМК
Форма навчання: заочна

Загальна кількість годин –108____

Лекцій: 4__ годин

Самостійна робота: 104_ годин

Вид контролю: ____залік_____

Консультація з дисципліни – вівторок 11.00. аудиторія №135.


Семінарські заняття, їх тематика і обсяг


ЗМ

Тема заняття та його план

Кількість годин

1

2

3

ЗМ №1

Тема. Методологічні основи інвестування.

 1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. Стадії інвестиційного процесу.

 2. Інвестиційний ринок.

 3. Інвестиційний клімат. Чинники, що роблять сприятливим інвестиційний клімат.

 4. Шляхи активізації інвестування2


Тема. Інвестиції в засоби виробництва.

 1. Інвестиції у виробничі фонди.

 2. Прямі і портфельні інвестиції.

 3. Інвестиції в основний і оборотний капітал.


2


Тема. Фінансові інвестиції

 1. Поняття та характеристика цінних паперів.

 2. Первинний і вторинний ринок цінних паперів, їх характеристика.

 3. Моделі ринку цінних паперів.

 4. Учасники ринку цінних паперів.

 5. Інститути ринку цінних паперів

 6. Визначення вартості цінних паперів.

2


Тема. Інноваційна форма інвестицій.

 1. Інноваційна форма інвестицій. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції.

 2. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.

 3. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.

2


ЗМ

№2


Тема. Залучення іноземного капіталу.

 1. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація

 2. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.

 3. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій.

2

Тема. Обґрунтування доцільності інвестування.

 1. Інвестиційна стратегія її види, параметри та показники.

 2. Інвестиційний аналіз. Методи оцінки ефективності інвестицій суб’єктів господарювання різних форм власності.

 3. Життєвий цикл інвестицій, постадійне дослідження інвестиційної привабливості проекту.

 4. Визначення потреби в інвестиціях.

4

Тема. Інвестиційні проекти

 1. Теорія інвестиційного портфеля. Види портфелів та їх взаємозв’язок.

 2. Концепція і вимірювання ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків.

 3. Заходи для запобігання ризикам або зменшення їх.

2

Тема. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

 1. Визначення вартості і структури капіталу

 2. Фінансовий, операційний та загальний левередж.

 3. Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошових потоків.
2

ЗМ №3

Тема. Менеджмент інвестицій

1.Стратегія бізнес-плану. Його розділи і показники.

2. Технічне проектування, його способи і організація. Будівельне і технологічне проектування. Стадії проектування.

3. Ціноутворення в інвестиційній сфері. Кошторисна документація.

4. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.


2

Тема. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестування.

1. Способи реалізації інвестиційних проектів.

2. Договори, що регулюють інвестиційний процес.

3. Тендери їх суть. Тендерна документація.


2


Тема. Використання інвестицій.

 1. Реалізація інвестиційних проектів.

 2. Планування та моніторинг інвестиційного процесу.

 3. Фінансові гарантії.

2


Всього
245


Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг


ЗМ

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

2

3

ЗМ №1

Тема. Інвестиції в засоби виробництва.

Інвестиції у виробничі фонди. Прямі і портфельні інвестиції. Інвестиції в основний і оборотний капітал.


10/20

Тема. Інноваційна форма інвестицій.

Інноваційна форма інвестицій. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції. Фінансова підтримка інноваційної діяльності. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.


10/10


Тема. Фінансові інвестиції.

Фінансові інвестиції. Капітал, що інвестується його різновиди. Фіктивний капітал. Інвестування за допомогою цінних паперів.


10/10


ЗМ №2Тема. Залучення іноземного капіталу.

Чинники залучення іноземного капіталу. Іноземні інвестиції. Експорт та імпорт капіталу. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій.


10/20


ЗМ №3Тема . Організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів інвестування.

Способи реалізації інвестиційних проектів. Особливості укладанні договорів , що регулюють інвестиційний процес. Тендерна документація, принципи її опрацювання.


10/20


Тема. Використання інвестицій.

Мета, види й напрямки моніторингу. Участь інвестора у пусконалагоджувальних роботах. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів та готових об’єктів. Моніторинг оновлення виробництва.


10/20


Всього
60/100Питання до заліків та екзаменів студентів денної (заочної) форми навчання


 1. Поняття інвестицій як економічної категорії.

 2. Класифікація інвестицій за певними ознаками.

 3. Інвестиційний ринок та його інфраструктура.

 4. Інвестиційний клімат та фактори, що на нього впливають.

 5. Напрями створення сприятливих умов інвестування.

 6. Суб’єкти інвестиційної діяльності, їх класифікація.

 7. Держава як суб’єкт інвестування. Форми впливу на інвестиційну діяльність.

 8. Вплив фінансово-кредитної системи на інвестиційні процеси.

 9. Об’єкти інвестування.

 10. Поняття та характеристика основних цінних паперів.

 11. Похідні цінні папери, їх характеристика.

 12. Поняття валових і чистих інвестицій. Значення зростання чистих інвестицій

 13. Напрями створення сприятливих умов інвестування.

 14. Суб'єкти інвестиційної діяльності, їх класифікація.

 15. Первинний і вторинний ринок цінних паперів

 16. Учасники ринку цінних паперів

 17. Поняття Інвестиційного портфеля, його класифікація.

 18. Оцінка вартості акцій, її методика

 19. Оцінка вартості облігацій, її показники

 20. Оцінка похідних цінних паперів

 21. Сучасні методи оцінки ефективності портфеля цінних паперів.

 22. Інвестиції у виробничі фонди.

 23. Інноваційна форма інвестицій.

 24. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції

 25. Іноземні інвестиції. Чинники залучення іноземного капіталу.

 26. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.

 27. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій.

 28. Інвестиції іноземних фірм та спільних підприємств.

 29. Експорт та імпорт капіталу.

 30. Інвестиційна стратегія, її види, параметри та показники

 31. Інвестиційний аналіз

 32. Методи оцінки ефективності інвестицій суб'єктів господарювання різних форм власності

 33. Життєвий цикл інвестицій Постадійне дослідження інвестиційної привабливості проекту

 34. Визначення потреби в інвестиціях.

 35. Формування основного і оборотного капіталу

 36. Розробка загальних положень інвестиційного процесу

 37. Концепція маркетингу та аналізу ринку збуту

 38. Технічний інжиніринг та інвестиційно-консалтингові послуги

 39. Оцінка умов розміщення об'єктів інвестування.

 40. Поняття про інвестиційний проект. Класифікація інвестиційних проектів

 41. Проектне Інвестування

 42. Інвестиційний портфель Види портфелів, їх взаємозв'язок

 43. Інвестиційні ризики їх класифікація.

 44. Заходи щодо запобігання ризикам або їх зменшення.

 45. Інвестиційний процес, його фінансове забезпечення

 46. Фінансовий, операційний та загальний левередж, структуризація капіталу

 47. Бюджетування як форма планування інвестицій

 48. Прогнозування грошових потоків, часова теорія грошей.

 49. Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошових потоків

 50. Планування інвестиційної діяльності підприємств

 51. Бізнес-план, його зміст.

 52. Технічне проектування Його способи та організація.

  1. Будівельне і технологічне проектування

  2. Стадії проектування

 53. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.

 54. Виконання будівельно-монтажних робіт умови прийняття їх інвестором та розрахунки за виконані роботи.

 55. Капіталізація інвестицій в умовах діючого виробництва

 56. Способи реалізації інвестиційних проектів Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.

 57. Міжнародні угоди щодо інвестування та захисту інвестицій

 58. Поняття про тендери. Тендерна документація, принципи її опрацювання.

 59. Мета, види і напрями моніторингу. Участь інвестора у пусконалагоджувальних роботах. Приймання інвестором виконання робіт етапів та готових об'єктів.

 60. Необхідність підтримки та розвитку виробництва.

 61. Інвестування технічного переозброєння та реконструкції.

 62. Обґрунтування доцільності санації виробництва

 63. Продовження життєвого циклу інвестиційного проекту, реінвестування

 64. Обґрунтування необхідності закриття проекту


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ З ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВНА:

 1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України - 1991. - № 47

 2. Про приватизаційні цінні папери. Закон України від 6 березня 1992 р // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24

 3. Про цінні папери та фондову біржу Закон України від 18 червня 1992 р // Відомості Верховної Ради України. - 1992. — № 38

 4. Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні. Закон України, введений в дію Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 р // Галицькі контракти. - 1994. - №8.

 5. Про режим іноземного інвестування. Закон України від 19 березня 1996 р. // Галицькі контракти - 1996 - Х« 24.

 6. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Закон України від 19 жовтня 1996 р // Голос України. - 1996. - 26 листопада.

 7. Про приватизацію державного майна. Закон України від 19 лютого 1997 р // Українська інвестиційна газета. - 1997. - № 12. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Закон України (проект) // Українська Інвестиційна газета. - 1997. - № 23

 8. Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні Закон України від 10 грудня 1997 р. // Урядовий кур'єр - 1998 - X» 5-6

 9. Про лізинг Закон України від 16 грудня 1997 р.

 10. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії Указ Президента України від 19 лютого 1994 р. // Діло. - 1994. - № 22.

 11. Про державний інвестиційно-кліринговий комітет Указ Президента України // Українська інвестиційна газета. - 1997. - № 7.

 12. Про Палату незалежних експертів з питань іноземних інвестицій. Указ Президента України від 3 березня 1997 р. // Українська Інвестиційна газета. - 1997. - № 11.

 13. Про стимулювання розвитку фондового ринку в Україні Указ Президента від 04 06.99 р № 615 /99

 14. Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів. Указ Президента від 04.06.99 р.

 15. Бланк И.А Инвестиционный менеджмент Учебный курс - К . Ольга-Н, Ника-Центр. 2007-448

 16. Буряк П.Ю. Фінансове забезпечення розвитку підприємництва - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005 - 248 с.

 17. Кернер Беренс. П.М. Хавранек. Руководство по оценке зффективности инвестиций – М /Интерзксперт - 1995.

 18. Загорський В С. Ринок цінних паперів (Принципи організації та механізм функціонувння). - К.: 1СДО, 1995. - 171с.

 19. Карпінський Б Інвестиційна привабливість та ризик регіону: методи оцінки // Вісник Тернопільської Академії народного господарства. - 2000. - Вип. 8. - С. 20-29.

 20. Пересада А А Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 2008. - 389 с.

 21. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2009. – 376с.

 22. Щукін Б.М. Інвестування: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2008. – 216с.

 23. Грідасов В.М., КривченкоС.В., Ісаєва О.Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 164с.

 24. Федоренко В.Г. Інвестознавство:Підручник. – 2-ге вид., переробл. – К.: МАУП, 2008. – 408с.


ДОДАТКОВА:


 1. Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій в Україні //Україна-бізнес - 1992. -№28

 2. Про затвердження форм інформаційного повідомлення про іноземну інвестицію в Україні і форми інвестиційного свідоцтва та розміру плати за державну реєстрацію інвестицій і видачу інвестиційного свідоцтва // Діло - 1993. - 1-3 вересня; Галицькі Контракти. - 1993. -

 3. Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії // Урядовий кур'єр-11березня 1994.

 4. Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційної компанії // Закон і бізнес. - 1994. - № 20.

 5. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Затверджено Указом Президента України від 12 червня 1995 р. // Урядовий кур'єр. - 1995 - № 90

 6. Положення про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність. Затверджено Указом Президента України від 2 березня 1996 р // Урядовий кур'єр.- 1996. -№48-49.izumzum.ru