Інформатика та комп‘ютерна техніка. Програма навчальної дисципліни. Мдпу імені Богдана Хмельницького, 2010 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Програма навчальної дисципліни теорія І методика журналістської творчості 2 548.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Реферат на тему: "Березневі статті Богдана Хмельницького" 1 125.02kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 270.92kb.
Інформатика в житті суспільства 1 149.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Програма вступних фахових випробувань на напрям 050101 «компютерні... 1 130.78kb.
Вид рослини мало знаний в Україні але досить перспективний з погляду... 1 20.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Інформатика та комп‘ютерна техніка. Програма навчальної дисципліни. Мдпу імені Богдана - страница №1/1

Міністерство освіти і науки України
Мелітопольський державний педагогічний університет

імені. Богдана Хмельницького


Кафедра інформатики і кібернетики

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор з навчальної роботи

_________________ 2010 р.Програма навчальної дисципліни
Інформатика та комп‘ютерна техніка”

Мелітополь, 2010

УДК
Інформатика та комп‘ютерна техніка. Програма навчальної дисципліни. – МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2010 р.
Розробник: С.В. Шаров, асистент
Рецензенти:

Затверджено Вченою радою МДПУ імені Богдана Хмельницького


Протокол № __ від _____________ 2010 р.
Опис предмета навчальної дисципліни

Інформатика та комп‘ютерна техніка”
Курс: підготовка бакалавра

Напрям, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів: 5

Модулів: 4

Змістовних модулів: 7

Загальна кількість годин: 180

Тижневих годин: 4


Напрям підготовки:

0301 «Менеджмент»

Спеціалізація: 6.030101 “Менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврСеместр: І, ІІ

Лекцій: 78

Лабораторних робіт: 70

Самост. робіт: 67

ІНДЗ: 60

Вид контролю: залік
ВСТУП
Сучасний стан розвитку комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій вимагає перед кожним працездатним членом суспільства знань та вмінь, необхідних для роботи з будь-якими інформаційними технологіями. Особливо це стосується підростаючого покоління, яке повинно активним чином впливати на наше суспільство та всіляко сприяти його економічному, духовному та соціальному розвитку. Володіння комп’ютерною технікою та технічними пристроями стає невід’ємною частиною сучасного життя та вимагає формування певної інформаційної культури. Виконуючи соціальне замовлення суспільства - підготовку кваліфікований спеціалістів рівня “бакалавр”, викладач вищої школи повинен відповідати певним професійно-педагогічним і особистісним вимогам. У формуванні таких професійних якостей чільне місце посідає дисципліна “Інформатика та комп’ютерна техніка”, програма якої розрахована 180 навчальні години, з яких 78 лекцій, 70 годин лабораторних та семінарських занять і 32 години, яка відводиться на самостійну роботу студентів. Програму вивчення дисципліни складено відповідно до місця та значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки 6.030101 – Менеджмент. Вона охоплює всі змістовні модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин, передбачених стандартом.

Основною метою викладання дисципліни «Інформатика та комп'ютерна техніка» є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для розв'язання різноманітних задач в практичній діяльності за фахом.

Завданням вивчення курсу інформатика та комп'ютерна техніка є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань:


 • Поняття інформації та інформаційних систем.

 • Архітектура та принципи функціонування персональних комп'ютерів.

 • Програмне забезпечення сучасних інформаційних систем в економіці та тенденції його розвитку.

 • Ознайомитися з операційною системою MS DOS, вивчити внутрішні команди ля роботи з файлами ат каталогами;

 • Опанувати основні навички роботи в операційній системі Windows або Linux (робота з клавіатурою, мишею, основними об’єктами Windows);

 • Навчитися створювати та редагувати текстові документи за допомогою текстового процесора Microsoft Word (Open Office Writer);

 • Навчитися працювати з електронними таблицями за допомогою редактора електронних таблиць Microsoft Excel (Open Office Calc);

 • Навчитися створювати та демонструвати електронні презентації за допомогою програми для роботи з презентаціями Microsoft Power Point (Open Office Impress);

 • Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів.

 • Основи програмування мовою високого рівня QBasic.

 • Поняття бази даних, об'єкти бази даних МС Access, технологія проектування структури бази даних.

 • Технологія створення, редагування і керування об'єктами бази даних МС Access

 • Cтворення додатків з використанням засобів автоматизації у середовищі МС Access.

 • Технологія створення, редагування графічних об'єктів з використання засобів комп'ютерної графіки.

Контроль за видами діяльності студентів здійснюється шляхом поточного оцінювання знань, періодичним контролем по тестах після засвоєння ними першого, а потім і другого модулю. За результатами суми двох періодичних контрольних робіт виставляється підсумкова оцінка за національною, 100-бальною шкалами і ECTS. Екзамен проводиться для студентів у разі перескладання.

ЗМІСТ КУРСУ

Заліковий кредит 1. Основи інформатики та комп‘ютерна техніка

Модуль 1. Введення в інформатику та комп‘ютерну техніку

Змістовий модуль 1. Інформатика. Обчислювальна система

Тема 1. Загальні відомості про інформацію та інформаційні системи

Поняття інформації. Види інформації. Інформація технічна та інформація семантична. Інформація як віддзеркалення реального світу. Властивості інформації.

Повідомлення, способи передачі повідомлень. Інформаційний шум. Операції над повідомленнями.

Представлення інформації. Кодування даних. Одиниці вимірювання ємкості інформації.

Інформаційні системи: загальне уявлення, структура та класифікація. Інформаційна технологія: поняття, етапи розвитку та її види.
Тема 2. Апаратне забезпечення персонального комп'ютера

Структура обчислювальної системи. Поділення на апаратне та програмне забезпечення.

Базова конфігурація комп’ютерної системи.

Системний блок, внутрішні компоненти комп’ютера, їх призначення.

Пристрої введення інформації, види та загальна характеристика. Призначення та принцип роботи сканеру.

Клавіатура, основні блоки клавіш. Призначення основних службових клавіш на клавіатурі.

Пристрої виведення інформації, приклади. Види та принцип роботи принтерів.

Основні характеристики монітора, види моніторів.


Тема 3. Програмне забезпечення персонального комп'ютера

Визначення та види програмного забезпечення, їх призначення.

Визначення та функції операційної системи. Компоненти ОС. Визначення понять

Командний процесор, файлова система, драйвер, файл , розширення (тип) файлу. Найпоширені типи фалів, їх призначення.

Визначення понять каталог, кореневий каталог, над каталог, підкаталог, шлях (маршрут) до файлу.

Види системних програм, їх призначення.


Змістовий модуль 2. Прикладне програмне забезпечення. Internet

Тема 4. Загальна характеристика ОС MS DOS

Архітектура і складові частини MS DOS.

Дії користувача при «зависанні» комп'ютера

Команди для отримання інформації про комп'ютер: date, time, ver, cls

Запрошення MS DOS і введення команд.

Отримання довідки про команди MS DOS


Тема 5. Операційна система WINDOWS

Призначення операційної системи.

Концепція та характеристики операційних систем Windows.

Структура інтерфейсу користувача Windows: елементи робочого столу, типи об'єктів та їх характеристика.

Типи вікон Windows, їх структура, дії з вікнами програм.

Панелі нстурментів, призначення кнопок на панелі інструментів.

Стандартні пункти головного меню. Операції з мишею в ОС Windows.
Тема 6. Робота з папками і файлами у середовищі WINDOWS

Способи створення файлі та тек у WINDOWS

Оболонка “Мій комп’ютер”, правила роботи

Оболонка “Проводник” ”, правила роботиТема 7. Створення графічних зображень за допомогою програми Paint

Типи графічних зображень

Панелі інструментів графічного редактора Paint

Створення, збереження зображень


Тема 8. Створення динамічної графіки за допомогою програми Atani, GIF Animator

Панелі інструментів графічного редактора Atani, GIF Animator

Створення, збереження динамічної графіки
Тема 9. Основи побудови комп‘ютерних мереж

Історична довідка розвитку Internet.

Принцип роботи Internet.

Визначення поняття комп’ютерні мережі, їх призначення,

Призначення протоколу Transmission Control Protocol (TCP).

Призначення протоколу Internet Protocol (IP).

Призначення Domain Name System, правила адресації в Інтернет, фізичний та символьний адрес.
Тема 10. Основні служби Internet

Глобальні гіпертекстові структури WWW.

Електронна пошта. Правила створення електронного поштового ящику

Пошук інформації в Internet. Основні методичні поради


Модуль 2. Обробка текстової інформації

Змістовий модуль 3. Прикладні програми пакета Microsoft Office (Open Office)

Тема 11. Текстовий процесор MS Word

Основні можливості Microsoft Word. Структура вікна, режими перегляду.

Способи введення і редагування тексту.

Створення, відкриття і збереження документа.

Виділення і редагування тексту.

Форматування документа.

Способи створення таблиці. Способи переміщення по таблиці. Модифікація таблиці.

Основні можливості роботи Microsoft Word при роботі с зображеннями. Типи графічних зображень. Завдання параметрів графічного зображення.

Перевірка правопису.

Попередній перегляд і друк документа.


Тема 12. Електроні таблиці Microsoft Excel (Open office Calc)

Основні сфери використання ЕТ, основні можливості електронних таблиць, поняття робочої книги та комірки електронної таблиці.

Типи даних в Excel, поняття діапазону, переміщення по робочому листу.

Формати представлення даних в Excel та його зміна, операції при редагуванні

Використання формул. Правила запису формул, способи редагування тексту і формул.

Використання функцій. Майстер функцій.


Тема 13. Створення презентацій (Microsoft PowerPoint, Open Office Impres)

Можливостей PowerPoint по створенню презентацій, основні характеристики презентація, властивості слайду презентації, створення презентацій різними способами, загальна характеристика майстер авто змісту, шаблону оформлення, режиму створення порожньої презентації.


Загальна характеристика приховування, видалення, перестановки та створення слайдів.

Форматування слайду, розмітка слайду, стандартна, спеціальна, колірна схема слайду, фон, застосування шаблону оформлення.

Режими проведення презентації.

Додавання анімації та звука до презентації.

Настроювання PowerPoint

Тема 14. Microsoft Publisher

Інтерфейс програми Publisher

Панелі інструментів

Створення, зберігання документів


Заліковий кредит 2. Системне та інструментальне програмне забезпечення

Модуль 3. Системне програмне забезпечення. СУБД

Змістовий модуль 4. Службові програми Windows та комп’ютерні мережі

Тема 15. Операційна оболонка Windows Commander

Призначення оболонки, інтерфейс програми

Функціональні клавіші, правила роботи з оболонкою

Копіювання, перенесення, видалення файлів

Архівування, разархівування файлів
Тема 16. Програми обслуговування дисків

Призначення форматування дисків, види форматування та їх призначення.

Структура носія інформації (дискеті). Поняття “доріжка” і “сектор”.

Сутність форматування низького рівня, типи та загальна характеристика файлових систем.

Сутність форматування високого рівня. Етапи форматування.

Сутність фрагментації дисків, поняття де фрагментації дисків. Етапи де фрагментації.

Перевірка дисків на наявність логічних і фізичних помилок проводиться в декілька кроків за допомогою програми діагностики і корекції дисків.
Тема 17. Антивіруси. Архіватори

Поняття архівації, архіватора.

Види архівів. Відмінності різних видів архивів.

Використання архіватора WinRAR. Структура вікна архіватора. Етапи при архивуванні даних. Етапи при распаковуванні даних.

Класифікація вірусів. Дій вірусів. Види програм антивірусів.

Антивірус Касперського.

Дії, які запобігають зараженню вірусами комп’ютерів.
Тема 18. Настроювання WINDOWS

Настроювання Робочого столу

Настроювання монітору

Настроювання миши

Настроювання Клавіатури
Змістовий модуль 5. Введення в базу даних MS Access

Тема 19. Основні положення бази даних

Поняття бази даних, призначення, операції з БД;

Реляційна модель БД; Основні елементи БД;

Засоби управління базами даних, класифікація, функції СУБД.


Тема 20. Розробка бази даних і створення структури таблиці

Етапи проектування бази даних:

Створення|створіння| бази даних. Загальні|спільні| положення|становища|

Створення|створіння| бази даних за допомогою Майстра

Створення|створіння| структури таблиці. Загальні|спільні| положення|становища|

Створення|створіння| структури таблиці за допомогою Конструктора


Тема 21 Використання форм для перегляду та редагування даних

Чим форми відрізняються від таблиць

Способи створення|створіння| форми

Створення|створіння| форми в Конструкторі форм

Вікно діалогу з|із| властивостями і подіями форм

Елементи управління Конструктора форм


Тема 22. Використання запитів

Поняття запиту. Його призначення

Типи запитів, загальна характеристика

Створення запиту за допомогою Конструктора запитів, Загальний алгоритм створення запиту

Вікно Конструктора запитів. Властивості запитів
Тема 23. Використання звітів для перегляду даних

Особливості звітів, їх призначення

Етапи створення нового звіту

Способи створення звіту

Створення звіту за допомогою Майстра

Створення звіту за допомогою Конструктора


Тема 24. Використання макросів

Створення, копіювання макросів

Використання макросів

Призначення деяких макросів


Модуль 4. Основи програмування на мові Qbasic

Змістовий модуль 6. Технологія створення найпростішої програми

Тема 25. Призначення та коротка характеристика мови програмування QBasic

Алфавіт або список символів, що використовує QBASIC, правопис мови програмування, словник.

Типи даних, які використовуються в мові програмування, їх загальна характеристика. Класифікація команд мови програмування.

Історична довідка Системи програмування Qbasic, основні можливості. Склад головного меню програми. Запуск на виконання та виконання типових операцій з файлами у мові програмування. Оператор для генерації цілих випадкових чисел.


Тема 26. Програмування лінійних алгоритмів мовою Qbasic

Оператор присвоювання значення змінній, формат запису.

Оператор виведення інформації PRINT, формат запису, основне призначення, приклади використання команди.

Оператор введення інформації INPUT, формат запису приклади використання команди.

Оператори і функції оформлення виводу інформації,

Оператори TAB(п), SPACE$(n) , STRING$(n,"m"), формат запису та приклади використання.

Фор матований вивід інформації за допомогою оператора PRINT USING, формат команди, параметри команди, приклади використання команди.

Логіка рішення задач лінійної структури, приклади.


Змістовий модуль 7. Основні конструкції структурного програмування мовою

Тема 27. Програмування розгалужених алгоритмів мовою Qbasic

Операції відношення, їх види. Логічні операції при об’єднанні операцій відношення.

Оператор перевірки умов, призначення, формат команди. Повна та неповна форма команди. Приклади використання оператора.

Оператор вибору SELECT CASE, форма запису у програмі, приклади використання.

Порівняння оператора умови з оператором вибору, приклади.

Рішення програм розгалуженої структури


Тема 28. Програмування циклічних алгоритмів мовою QBasic

Визначення поняття цикл. Цикл із параметром (із лічильником) FOR, формат команди, приклади рішення програм із циклом із параметром.


Цикл із передумовою WHILE WEND, формат команди, приклади рішення програм із циклом із передумовою.


Цикл із передумовою DO ...LOOP, формат команди, приклади рішення програм із циклом із передумовою.

Цикл із передумовою DO UNTIL, формат команди, приклади рішення програм із циклом із передумовою.

Приклади програм циклічної структури.
Тема 29. Обробка символьної інформації мовою Qbasic

Функції роботи з кодами символів, їх використання у програмах.

Операції над рядками, приклади.

Функції обробки рядків, прикладиСПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

 1. Винтер Р. Microsoft Access 97: справочник.- Спб: Питер, 1998.- 416 с.:ил.

 2. Глинський Я.М, Анохін В.Є. Бейсік. Qbasic і Visual Basic.- Львів: “Деол”, 2001.- 144 с.

 3. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебный курс.- 4-е изд., доп и перераб.- Харьков: Фолио, 2002. – 519с.

 4. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Microsoft Office: Учебный курс.- Харьков: Фолио, 2001.- 500 с.

 5. Дейт, К., Дж Введение в системы баз даннях. 7-е издание.: Пер. с англ..- М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.- 1072 с.: ил.

 6. Малярчук С.Н. Основы информатики в определениях, таблицах и схемах: Справочно-учебное пособие. – Харьков: Ранок, 2001.- 112 с.

 7. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal 7.0 / под ред. В.П. Тарасенко: К.,ВЕК+,М.:Бином Универсал, 1998, – 496 с.

 8. Мова програмування QBASIC. Методичні розробки до лабораторних робіт з основ алгоритмізації та програмування / Укладач Шаров С.В., Мелітополь,2006 - 85 с.

 9. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных. – М.: «Нолидж», 2000.- 640 с.

 10. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс.- М.: ИНФРА-М, 1997.- 480 с.

Додаткова

 1. Клименко С.В., Чичерин А.Л., Колесников A. Windows 98. – К.: Ирина, ВНУ, 2000. – 368 с.

 2. Сокольский М. Операционная система Windows 2000 Professional для профессионала. – М.; Познавательная книга плюс, 2000. – 656 с.

 3. Харт-Девис Гай. Word 2000. Базовый курс. – К., М., СПб.: Век, Энтроп, Корона-Принт, 2000. – 394 с.

Тематичний план з курсу “Інформатика та комп‘ютерна техніка”

для спеціальності 6.030101 “Менеджмент”

180 г. / 5 кредитів


Теми


Види занять

Література

Наочність

Види контролю

Дати

Лекції

Лабораторні (практ.) роботи

Самост.

робота

Модуль

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Заліковий кредит 1. Основи інформатики та комп‘ютерна техніка

Модуль 1. Введення в інформатику та комп‘ютерну техніку

Змістовий модуль 1. Інформатика. Обчислювальна система

1

Загальні відомості про інформацію та інформаційні системи

2

2

-схеми

опитув.
2

Обчислювальна система

2

2

-Комп

опитув.
3

Програмне забезпечення персонального комп’ютера

2

2

-


опитув.
Змістовий модуль 2. Прикладне програмне забезпечення. Internet

2

4


Загальна характеристика ОС MS DOS

2

-

2Комп

опитув.
5

Операційна система WINDOWS. Основні положення

2

4

-Комп

опитув.
6

Робота з папками і файлами у середовищі WINDOWS

2

2

-Комп

захист л.р.7

Створення графічних зображень за допомогою програми Paint

2

2

-Комп

захист л.р.8

Створення динамічної графіки за допомогою програми Atani, GIF Animator

4

2

2Комп

захист л.р.
9

Основи побудови комп‘ютерних мереж

2

2

-схеми

тестув.10

Основні служби Internet

4

2

-Комп

захист л.р.
Модуль 2. Обробка текстової інформації

Змістовий модуль 3. Прикладні програми пакета Microsoft Office (Open Office)
11

Текстовий процесор MS Word

4

4

-Комп

захист л.р.12

Електроні таблиці Microsoft Excel (Open office Calc)4

4

-Комп

захист л.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Створення презентацій (Microsoft PowerPoint, Open Office Impres)

2

2

-Комп

захист л.р.14

Microsoft Publisher

2

2

-
Всього

36

32

4Заліковий кредит 2. Системне та інструментальне програмне забезпечення

Модуль 3. Системне програмне забезпечення. СУБД

Змістовий модуль 4. Службові програми Windows та комп’ютерні мережі
15

Операційна оболонка Windows Commander

2

2

-16

Програми обслуговування дисків

2

2

2Комп’ютер

захист л.р.17

Антивіруси. Архіватори

4

4

-Комп’ютер

захист л.р.18

Настроювання WINDOWS

4

2

2
Змістовий модуль 5. Введення в базу даних MS Access
19

Основні положення бази даних

2

2

6


опитування20

Розробка бази даних і створення структури таблиці

2

2

2Комп

захист л.р.21

Використання форм для перегляду та редагування даних

2

2

2Комп

захист л.р.22

Використання запитів

2

2

2Комп

захист л.р.23

Використання звітів для перегляду даних

2

4

-Комп

захист л.р.24

Використання макросів

2

2

-Комп

захист л.р.
Модуль 4. Основи програмування на мові QBasic

Змістовий модуль 6. Технологія створення найпростішої програми
25

Призначення та коротка характеристика мови програмування QBasic

4

2

2Комп

опитування26

Програмування лінійних алгоритмів мовою QBasic

4

2

2Комп

захист л.р.
Змістовий модуль 7. Основні конструкції структурного програмування мовою Qbasic
27

Програмування розгалужених алгоритмів мовою QBasic

2

4

2Комп

захист л.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28

Програмування циклічних алгоритмів мовою QBasic

4

4

2Комп

захист л.р.29

Обробка символьної інформації мовою QBasic

4

2

4Комп

захист л.р.42

38

28
Разом

78

70

32Мелітопольський державний педагогічний університет

ім. Богдана Хмельницького

РОБОЧА ПРОГРАМА


Дисципліни “Інформатика та комп‘ютерна техніка”


Форма навчання

Вид занять (години)

Всього годин/кредит

лекції

Лабораторні (практичні) роботи

самостійна робота

Денна

78

70

32

180/5

Мелітополь – 2010

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми дисципліни «Інформатика та комп‘ютерна техніка», затвердженої вченою радою МДПУ (протокол № __, від _____________ 2010 р.).
Укладач робочої програми С.В. Шаров, асистент
Робоча програма ухвалена рішенням кафедри

(протокол № _ від _ серпня____________ 2010 р.)Завідувач кафедри ______________________

КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
Теми

Форма

Кільк. годин

Дати

1

Загальні відомості про інформацію та інформаційні системи

лекція

2
2

Апаратне забезпечення персонального комп'ютера

лекція

2
3

Програмне забезпечення персонального комп’ютера

лекція

2
4

Загальна характеристика ОС MS DOS

лекція

2
5

Операційна система WINDOWS. Основні положення

лекція

2
6

Робота з папками і файлами у середовищі WINDOWS

лекція

2
7

Створення графічних зображень за допомогою програми Paint

лекція

2
8

Створення динамічної графіки за допомогою програми Atani, GIF Animator

лекція

4
9

Основи побудови комп‘ютерних мереж

лекція

2
10

Основні служби Internet

лекція

4
11

Текстовий процесор MS Word

лекція

4
12

Електроні таблиці Microsoft Excel (Open office Calc)

лекція

4
13

Створення презентацій (Microsoft PowerPoint, Open Office Impres)

лекція

2
14

Microsoft Publisher

лекція

2
15

Операційна оболонка Windows Commander

лекція

2
16

Програми обслуговування дисків

лекція

2
17

Антивіруси. Архіватори

лекція

4
18

Настроювання WINDOWS

лекція

4
19

Основні положення бази даних

лекція

2
20

Розробка бази даних і створення структури таблиці

лекція

2
21

Використання форм для перегляду та редагування даних

лекція

2
22

Використання запитів

лекція

2
23

Використання звітів для перегляду даних

лекція

2
24

Використання макросів

лекція

2
25

Призначення та коротка характеристика мови програмування QBasic

лекція

4
26

Програмування лінійних алгоритмів мовою QBasic

лекція

4
27

Програмування розгалужених алгоритмів мовою Qbasic

лекція

2
28

Програмування циклічних алгоритмів мовою QBasic

лекція

4
29

Обробка символьної інформації мовою QBasic

лекція

4
Всього

78
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬТеми

Питання до практичних,

лабораторних робіт

Методи і засоби

Література

1

2

3

4

5

1.

Загальні відомості про інформацію та інформаційні системи

Поняття інформації, операції над повідомленнями

Представлення інформації

Поняття інформаційної системи, класифікація

Застосування комп'ютерівопитування

3, 6

2.

Обчислювальна система

Структура обчислювальної системи

Базова конфігурація комп’ютерної системи

Системний блок

Пристрої введення інформації

Пристрої виведення інформації

Техніка безпеки і підготовка комп’ютера до роботиопитування

3, 6

3.

Програмне забезпечення персонального комп'ютера

Поняття програмного забезпечення

Види ПО


Основні поняття файлової системи

опитування

3, 6

4

Загальна характеристика ОС MS DOS

Архітектура і складові частини MS DOS.

Команди для отримання інформації про комп'ютеропитування

3, 6, 10

5

Операційна система WINDOWS. Основні положення

Характеристика ОС Windows

Елементи керування.

Головне меню.

Структура вікна . Дії з вікнами.

Установка нових програм для Windows


опитування

3, 6

6

Робота з папками і файлами у середовищі WINDOWS

Створення та перейменування файлів і каталогів

Перегляд вмісту та характеристик файлу

Копіювання та переміщення файлів і тек

Пошук файлів і тек

Знищення та відновлення файлів і каталогів


захист л.р.

3, 6

7

Створення графічних зображень за допомогою програми Paint

Типи графічних зображень

Панелі інструментів графічного редактора Paint

Створення, збереження зображень
1

2

3

4

5

8

Створення динамічної графіки за допомогою програми Atani, GIF Animator

Панелі інструментів графічного редактора Atani, GIF Animator

Створення, збереження динамічної графіки
9

Основи побудови комп‘ютерних мереж

Історична довідка

Принцип роботи Internet

Domain Name System


опитування

3, 4, 6

10

Основні служби Internet

Інтернет. Основні служби Internet

Пошук інформації в WWW

Електронна пошта


захист л.р.

3, 4, 6

11

Текстовий процесор MS Word

Структура вікна, режими перегляду.

Створення, відкриття і збереження документа.

Виділення і редагування тексту.

Форматування документа.

Робота з таблицями

Використання графіки

Засоби перевірки правопису, друк документа


захист л.р.

3, 4, 6

12

Електроні таблиці Microsoft Excel (Open office Calc)

Загальні положення

Введення і редагування даних

Формат даних

Використання формул. Майстер функцій.
захист л.р.

3, 4, 6

13

Створення презентацій (Microsoft PowerPoint, Open Office Impres)

Основні положення про презентації

Створення презентацій

Дії із слайдами


захист л.р.

3, 4, 6

14

Microsoft Publisher

Інтерфейс програми Publisher

Панелі інструментів

Створення, зберігання документів


захист л.р.

3, 4, 6

15


Операційна оболонка Windows Commander


Призначення оболонки, інтерфейс програми

Функціональні клавіші, правила роботи з оболонкою

Копіювання, перенесення, видалення файлів

Архівування, разархівування файлівзахист л.р.

3, 4, 6

1

2

3

4

5

16

Службові програми Windows

Засоби діагностики і корекції дисків

Форматування дисків

Дефрагментація дисків


захист л.р.

3, 6

17

Антивіруси. Архіватори

Визначення поняття вірус, класифікація вірусів

Антивірусні програми

Поняття архівації, архіву

Використання архіватора WinRAR
захист л.р.

3, 6

18

Настроювання WINDOWS


Настроювання Робочого столу

Настроювання монітору

Настроювання миши

Настроювання Клавіатури


19

Основні положення бази даних

Поняття бази даних, призначення, операції з БД;

Реляційна модель БД;

Основні елементи БД;

Засоби управління базами даних, класифікація, функції СУБД.опитування

1, 4, 5, 9

20

Розробка бази даних і створення структури таблиці

Етапи проектування бази даних:

Створення|створіння| бази даних. Загальні|спільні| положення|становища|

Створення|створіння| бази даних за допомогою Майстра

Створення|створіння| структури таблиці. Загальні|спільні| положення|становища|

Створення|створіння| структури таблиці за допомогою Конструктора


захист л.р.

1, 4, 5, 9

21

Використання форм для перегляду та редагування даних

Способи створення|створіння| форми

Створення|створіння| форми в Конструкторі формзахист л.р.

1, 4, 5, 9

22

Використання запитів

Поняття запиту

Типи запитів.


Створення запиту за допомогою Конструктора запитів.


Властивості запитів.

захист л.р.

1, 4, 5, 9

23

Використання звітів для перегляду даних

Особливості звітів

Створення звіту

Створення звіту за допомогою Майстра

Створення звіту за допомогою Констукторазахист л.р.

1, 4, 5, 9

1

2

3

4

5

24

Використання макросів

Створення, копіювання макросів

Використання макросів

Призначення деяких макросів
25

Призначення та коротка характеристика мови програмування QBasic

Система програмування Qbasic.

Типи даних.

Словник Qbasic.


опитування

2, 7, 8

26

Програмування лінійних алгоритмів мовою QBasic

Оператор присвоювання значення змінній

Оператор виведення інформації

Оператор введення інформації

Оператори і функції оформлення виводу інформації

Приклади обчислювальних програм лінійної структури


захист л.р.

2, 7, 8

27

Програмування розгалужених алгоритмів мовою Qbasic

Операції відношення

Оператор перевірки умов

Приклади програм розгалуженої структури


захист л.р.

2, 7, 8

28

Програмування циклічних алгоритмів мовою QBasic

Цикл із параметром (із лічильником)

Цикл із передумовою

Цикл DO ...LOOP

Приклади програм циклічної структури

Приклади програм циклічної структури


захист л.р.

2, 7, 8

29

Обробка символьної інформації мовою QBasic

Функції роботи з кодами символів

Операції над рядкамизахист л.р.

2, 7, 8izumzum.ru