Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Тонюк М. О. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств двнз «Київський... 1 82.79kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 2 538.99kb.
Державний вищий навчальний заклад 1 364.62kb.
Робота виконана на кафедрі міжнародних фінансів двнз «Київський національний... 1 296.37kb.
Викладено базові положення концепції часових періодів функціонування... 1 49.68kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 51.83kb.
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 1 36.13kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства України Уманський... 1 56.11kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 334.95kb.
Київський національний економічний університет давидович оксана ігорівна 3 462.41kb.
Міністерство освіти україни київський національний економічний університет... 1 239.06kb.
Концептуальна модель організації внутрішньогосподарського обліку... 1 173.78kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Ільченко Інна Юріївна аспірант, двнз «Київський національний економічний університет - страница №1/1


Ільченко Інна Юріївна

аспірант, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», УкраїнаInna Y. Ilchenko

postgraduate, SHEE “Kyiv National Economic University named after V.Getman”, Ukraine
СТРАТЕГІЧНА БІЗНЕС-МОДЕЛЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА


STRATEGIC BUSINESS MODEL AS A TOOL FOR BUSINESS STRATEGY DEVELOPMENT


Анотація. Запропоновано використання стратегічної бізнес-моделі в якості інструменту розробки бізнес-стратегії підприємства. Визначено та описано типи стратегічних бізнес-моделей.


Summary. The use of strategic business models as a conceptual tool for developing enterprise business strategy is proposed. Types of strategic business models were identified and described.

Побудова стратегічної бізнес-моделі, яка відображає логіку функціонування підприємства на даному етапі та необхідні для успішного функціонування у майбутньому зміни, є технологією, що сприяє розробці бізнес-стратегії як результату осмислення сучасних викликів і майбутніх можливостей ведення бізнесу.

Стратегічна бізнес-модель є концептуальним інструментом розробки бізнес-стратегії й абстракцією побудови різних комбінацій входів і виходів підприємства (ресурсів, обсягу продажів, прибутку та капіталу), які створюють додану вартість. Різні комбінації трансформації входів підприємства у виходи визначають тип стратегічної бізнес-моделі (фінансової, інноваційної, виробничої й т.п.), який у свою чергу допомагає визначити домінантну функціональну стратегію в стратегічному наборі підприємства (рис.1).

Використання фінансової стратегічної бізнес-модель є доцільним для підприємств, стратегічними цілями яких є підвищення рівня використання капіталу та контролю за виробничим процесом і витратами. Ця бізнес-модель передбачає максимізацію обсягу прибутків у короткостроковому періоді та максимізацію капіталу у довгостроковому періоді (виходів) за рахунок раціоналізації обсягів продажів і використаних ресурсів (входів).Рис.1. Типи стратегічних бізнес-моделей

Стратегічна бізнес-модель, яка передбачає швидке реагування на зміни у зовнішньому середовищі, є доцільною для підприємств, які діють на висококонкурентних ринках, присутність на якому є незначною, а також не мають ефективного бренду, що вимагає раціонального використання ресурсів з метою максимізації обсягу продажів у короткостроковій перспективі, що дозволить завоювати суттєву частку ринку.

Використання виробничої стратегічної бізнес-моделі передбачає фокусування на підвищенні якості продукції і є корисною для підприємств, первинним завданням яких є зміна або покращення виробничої діяльності, оскільки в її основі лежить трансформація процесів виробництва.

Стратегічна бізнес-модель навчання персоналу характеризується стимулюванням в межах підприємства процесів пошуку знань й акумулювання унікальних організаційних здібностей. Стратегічна бізнес-модель навчання сприяє оптимізації структури ресурсів у короткостроковому періоді та отриманню потенційного прибутку у довгостроковому періоді за рахунок раціоналізації темпів зростання обсягу продажів і використання капіталу та спрямовує бізнес-стратегію на створення нових сегментів ринку, розглядаючи споживачів як актив і корпоративний ресурс, а потім фокусує її на трансформації даного активу у прибуток в результаті конкурентної боротьби.

Інноваційна стратегічна бізнес-модель забезпечує оптимізацію структури ресурсів у короткостроковому періоді та збільшення обсягу продажів у довгостроковому періоді за рахунок раціоналізації використання капіталу та реінвестування прибутку для здійснення інноваційної діяльності.Загальнокорпоративна стратегічна бізнес-модель представляє підприємство як стратегічну єдність портфелів бізнесів, тобто показує логіку створення доданої вартості на диверсифікованих підприємствах. Така бізнес-модель забезпечує зростання обсягів ресурсів у короткостроковому періоді та капіталу у довгостроковому періоді за рахунок раціоналізації обсягів продажів і реінвестування прибутку, і повинна акцентувати увагу на оптимізації фінансової стратегії з метою підвищення вартості підприємства (зростання ринкової вартості власного капіталу) та рентабельності інвестицій для акціонерів.

Таким чином, побудова стратегічної бізнес-моделі є концептуальним інструментом розробки бізнес-стратегії й приведення бізнес-процесів у відповідність до неї. Стратегічні бізнес-моделі покликані забезпечити визначеність того, які саме функціональні стратегії слід зробити домінуючими в процесі планування змін у бізнесі.


izumzum.ru