Групова форма навчання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Виховний захід на тему: „Життя без насильства” Учасники: діти 8-а... 1 43.71kb.
Теми практичних занять 1 30.09kb.
Реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20 р 1 76.53kb.
Фітнес І спортивні танці група 1 оцінки з творчого конкурсу форма... 1 26.3kb.
Навчальні заклади міста 1 76.98kb.
Сучасна система навчання у вищих навчальних закладах характеризується... 1 115.08kb.
Урок „talk-show - ефективно чи ні? 1 40.59kb.
Дипломних робіт випуск 2010 Р. № п п. Прізвище, ім'я та по батькові... 1 123.08kb.
Наказ №156-с м. Вінниця Про зарахування на навчання за освітньо-професійними... 3 241.08kb.
Форма 15. Международное сотрудничество 4 389.42kb.
Програма курсу "Країнознавство" включає вступну частину та два розділи. 1 235.41kb.
34283,00 грн. (тридцять чотири тисячі двісті вісімдесят три грн. 1 161.92kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Групова форма навчання - страница №1/1

Групова форма навчання — форма навчальної діяльності учнів на занятті, що характеризується розбиттям учнів на групи; це така форма організації навчального процесу у школі, коли учні, працюючи у малих (2-7 осіб) групах, об'єднані спільною навчальною метою і колективно-розподіленою діяльністю, а вчитель керує роботою кожного з них опосередковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність малих груп.

Обговорюючи групову форму навчання не можна не згадати інші форми навчання , які застосовуються на уроці.

Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність. Вони пронизують увесь навчальний процес. З'ясуємо сутність і встановимо особливості групової навчальної діяльності школярів на основі порівняння її з фронтальною та індивідуальною.

У фронтальному навчанні весь клас працює над одним навчальним завданням під безпосереднім керівництвом учителя. При цьому вчитель організовує весь клас на роботу в єдиному темпі, прагне більш-менш рівномірно впливати на всіх учасників загальнокласної роботи.

Проте у фронтальній роботі надзвичайно складно забезпечити високу активність усіх учнів. Складність виникає через те, що в довільно сформованих лише на основі вікової ознаки шкільних класах існує істотна відмінність учнів за рівнем навчальних можливостей. Організовуючи фронтальну роботу, вчитель орієнтується, головним чином, на рівень середніх учнів. На нього розраховані темп роботи, обсяг та рівень складності навчального матеріалу. Учні з низьким рівнем навчальних можливостей за таких умов неспроможні сприйняти й осмислити матеріал у повному обсязі. Якщо ж знизити темп фронтальної роботи, то це негативно позначиться на сильних учнях. Розглядаючи фронтальну роботу, не можна не наголосити на її обмежених можливостях реалізації навчального спілкування школярів. Воно можливе лише з дозволу вчителя, за його ініціативою і в незначній мірі.

В індивідуальній роботі кожен учень працює самостійно, темп його роботи визначається ступенем цілеспрямованості, розвитку інтересів, нахилів. Темп роботи залежить також від навчальних можливостей, підготовленості учнів. Індивідуальній навчальній діяльності не властива безпосередня взаємодія учнів між собою, а контакти з учителем обмежені та нетривалі. В індивідуальній навчальній роботі діяльність слабких учнів приречена на невдачу, тому в них є прогалини в знаннях, недостатня сформованість умінь і навичок навчальної самостійної роботи.

Усі недоліки фронтальної та індивідуальної діяльності вдало компенсує групова.

У психолого-педагогічній літературі немає єдиного підходу до визначення групової навчальної діяльності. На думку педагогів, групова навчальна діяльність — це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою при опосередкованому керівництві вчителем і в співпраці з учнями

Учитель в груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють діяльність учнів. Стосунки між учителем та учнями набувають характеру співпраці, тоді коли педагог безпосередньо втручається у роботу груп , тому у разі, якщо в учнів виникають запитання вони звертаються по допомогу до вчителя. Це їхня спільна діяльність.

Відомо, що учням буває психологічно складно звертатись за поясненням до вчителя і набагато простіше — до ровесників.

Як вид навчальної діяльності школярів, групова діяльність багатофункціональна. У груповій навчальній діяльності учні показують високі результати засвоєння знань, формування вмінь. Пояснюється це тим, що "в цій роботі слабкі учні виконують за обсягом будь-яких вправ на 20—30% більше, ніж у фронтальній роботі. Групова форма роботи сприяє також організації більш ритмічної діяльності кожного учня"

Важливу роль групова діяльність відіграє у досягненні виховної функції навчання. У груповій навчальній діяльності формується колективізм, моральні, гуманні якості особистості. Важливу роль у формуванні цих якостей відіграють особливості організації групової роботи; розподіл функцій і обов'язків між учасниками діяльності, обмін думками, взаємна вимогливість і допомога, взаємоконтроль і взаємооцінка.

Групова навчальна діяльність виконує й організаційну функцію. Полягає вона в тому, що учні вчаться розподіляти обов'язки, вчаться спілкування один з одним, розв'язують конфлікти, що виникають у спільній діяльності. В груповій роботі дитина бере на себе функції вчителя і виконує дорослі види діяльності.

Вибір групових форм організації навчальної діяльності на уроці залежить від реальних можливостей у досягненні певної дидактичної мети. За допомогою групової роботи стає можливим впровадження у навчання нових завдань, які відрізняються змістовною насиченістю та спрямовані на розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів. Крім того спільна робота сприяє розвиткові інтелекту. Глибокому оволодінню знаннями, вміннями, формуванню позитивних взаємовідносин між учнями.

Організація групової роботи складається з трьох основних етапів:

Підготовчо-організаційного;

Колективно-аналітичного;

Контрольно-оцінювального.

Головною метою підготовчо-організаційного етапу є створення умов для наступної ефективної роботи груп.

В його межах відбувається відбір груп, розподіл завдань, надання рекомендацій щодо його виконання, усвідомлення та з’ясування мети, змісту завдання кожним учасником.

Розподіл учнів за групами відбувається з врахуванням особистих бажань учасників на основі спостережень, проведених бесід, анкетувань, соціометричних досліджень.

При формуванні мікрогруп доцільно дотримуватись певних умов, пов’язаних із забезпеченням доброзичливого психологічного клімату в групі, передумов для взаємного збагачення учнів, оптимального кількісного складу груп.

Головною метою колективно-аналітичного етапу є вирішення спільного завдання через розподіл на півзавдання між окремими учасниками. Основним завданням вчителя на даному етапі є спілкування активності учнів, надання консультацій та індивідуальної допомоги, подолання труднощів. У спільній діяльності значно активізується контроль з боку учасників, що впливає на виконавчу частину діяльності. Колективно-аналітичний етап завершується підготовкою груп до звіту та наступним представленням кожною групою її основних результатів та досягнень.

Основною метою контрольно-оцінювального етапу є аналіз виконаної роботи та оцінювання одержаних результатів, яке проводить учитель та учасники всіх груп. Успішність всієї роботи учнів у складі груп значною мірою залежить від чіткої організації цього етапу.

Надзвичайно важливим виявляється знайти та застосувати такі форми контролю, при яких підлягає глибокому аналізу, корекції, розгляду як кожного учасника, так і групи в цілому. Обов’язковий контроль за результатами навчальної діяльності кожного учня дає можливість зрозуміти необхідність свідомої і наполегливої роботи для досягнення високого індивідуального результату.

Аналіз групової роботи показує, що в організації роботи груп складним є підбір груп, підбір завдань, які передбачали б кооперацію зусиль, враховували реальні можливості учнів, відповідали б їх інтересам, віковим особливостям.Аналіз впливу короткочасної спільної роботи показує. Що показники навчальної діяльності підвищуються, рівень засвоєння високий, учні почувають себе впевненіше в складі групи, відчувають підтримку, навчаються навчати, залишаються задоволені своєю роботою.


izumzum.ru