Фінансовий ринок - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
* Повний текст статті ви можете знайти у друкованій версії бюлетеня... 1 224.34kb.
Офіційна церемонія нагородження Премією «український фінансовий олімп»... 1 100.92kb.
Фінансовий обман у п'єсі І. Карпенка-Карого " Сто тисяч" 1 101.2kb.
"Вихід радгосп-заводу "Алушта" на ринок Нової Зеландії шляхом створення... 1 323.71kb.
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів... 1 72.89kb.
Звіт про фінансовий стан (Баланс) пат «втб банк» За 2 квартал 2012... 1 268.87kb.
Курсова робота 1 152.85kb.
Рішення від 2012 № м. Золотоноша Про встановлення тарифу на послугу... 1 43.1kb.
Законодавче регулювання і контроль за ціноутворенням згідно із за­конодавством... 1 218.95kb.
Поглиблена зона вільної торгівлі як основний елемент Угоди про асоціацію 1 16.56kb.
Шановні колеги! 1 22.63kb.
Це робота проливає світло на діяльність європейських громадських... 2 684.69kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Фінансовий ринок - страница №1/8

Фінансовий ринок

Фінансовий ринок – це система економіко-правових відносин на тих ринках, де проявляється попит і пропозиція на різні фінансові активи, це сукупність всіх фінансових активів країни, які знаходяться в постійному русі, розподілі і перерозподілі, що змінюються під впливом співвідношення попиту і пропозиції з боку різних суб’єктів економіки.

Навчальна дисципліна “Фінансовий ринок” є однією з нормативних дисциплін у підготовці навчальними закладами України фахівців з економічних спеціальностей. При її вивченні студенти оволодівають знаннями щодо особливостей перерозподілу фінансових ресурсів, закономірностей і тенденцій розвитку фінансових відносин, механізму фінансових потоків в економіці.

Враховуючи це, можна зробити висновок, що без знання та постійного дослідження механізмів, особливостей функціонування фінансового ринку неможливий розвиток економічної науки та розбудова ринкової економіки.

Вивченню та розв’язанню цих проблем і покликана сприяти робоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий ринок”, призначена для підготовки бакалаврів за спеціальностями “Фінанси” та “Оподаткування”.

Мета та завдання навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних та практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин, а також щодо значення кожної з його складових у становленні і розвитку економіки країни, ролі фінансових інструментів у формуванні фінансових ресурсів країни, механізму організації обігу фінансових активів на відповідному сегменті ринку.

Завданням дисципліни є вивчення суті та значення фінансового рикну у сфері економічних відносин; взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів; форм і методів регулювання фінансового ринку.Предмет вивчення навчальної дисципліни. Предметом дисципліни є система економічних відносин, які виникають між учасниками фінансового ринку (населенням, суб’єктами господарювання, органами державної влади, фінансовими посередниками та інститутами інфраструктури ринку) у процесі купівлі-продажу фінансових активів, надання різних видів фінансових послуг та здійснення різноманітних фінансових операцій.

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки. Дана дисципліна є нормативною та вивчається студентами після вивчення таких базових дисциплін, як “Фінанси”, “Гроші та кредит”, та “Державне регулювання економіки”. У свою чергу навчальна дисципліна “Фінансовий ринок” є базою для вивчення дисциплін “Ринок фінансових послуг” і “Міжнародні фінанси”. Крім того навчальна дисципліна “Фінансовий ринок” тісно пов’язана з іншими навчальними дисциплінами, такими як “Міжнародна економіка”, “Фінанси підприємств”, “Страхування”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Міжнародні розрахунки і валютні операції”, “Банківські операції”, “Фондовий ринок і цінні папери”.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: на основі статистичних даних та офіційних звітів аналізувати та оцінювати діяльність професійних учасників ринку, зокрема, і досліджувати стан окремих структурних сегментів фінансового ринку в цілому; робити відповідні обґрунтовані висновки і прогнози за результатами проведеного аналізу; розробити аргументовані пропозиції щодо розвитку фінансового ринку України та його інтеграції у світовий фінансовий простір.

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: суть поняття фінансовий ринок, його структуру та основних учасників; законодавчі акти та нормативні документи з питань регулювання діяльності суб’єктів фінансового ринку; основні фінансові операції, що здійснюються та фінансові послуги, що надаються на грошовому ринку і ринку позик, валютному ринку, ринку облігацій, пайових цінних паперів і похідних фінансових інструментів; механізми обслуговування діяльності основних суб’єктів ринку інститутами інфраструктури (фондовими біржами, учасниками Національної депозитарної системи); основні форми регулювання фінансового ринку.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій і семінарських занять. Певна частина програмного матеріалу повинна бути засвоєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та науково-пошукових завдань.Структура навчальної дисципліни

Фінансовий ринок” на ІІ семестр 2010-2011 н.р.для груп ДФ-44, ДФ-45, ФП-46 (ФЕФ)
Укладач: викладач Грубляк О.М.

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту

всього

Розподіл навчальної роботи (години)

Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали)

Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)

лекційні

Семінарські заняття (годин)

Самостійна робота (годин)

Індивідуальна робота, ІНДЗ

Скорочення

Модуль I. Поточний контроль

Змістовий модуль 1. Суть, учасники фінансового ринку та особливості регулювання їх діяльності

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці

10

2

2

64

16

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

8

-

8Тема 3. Фінансові посередники

10

2

2

64

Тема 4. Процентні ставки та їх структура

10

2

2

6
1

4

Тема 5. Ризик і ціна капіталу

6

2

4
1

Тема 6. Ринок облігацій як складова ринку капіталів

8

2

2

44

Разом за змістовий модуль 1

52

10

8

34
2
16

Змістовий модуль 2. Організація діяльності на різних сегментах фінансового ринку

Тема 7. Ринок пайових цінних паперів

10

2

2

64

24

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів

8

2

2

44

Тема 9. Грошовий ринок і ринок банківських позик

12

2

2

84

Тема 10. Валютний ринок

8

2

2

44

Тема 11. Фондова біржа і біржові операції

12

2

2

84

Тема 12. Фундаментальний і технічний аналіз

6

2

44

Письмова контрольна робота
5

Разом за змістовий модуль 2

56

10

12

34


29

Разом за модуль І

45

Модуль II. Індивідуальна та самостійна робота

10

Заохочувальний бал. (За активність та відвідування занять)

5

Екзамен

40

Загальна кількість годин, балів

108

20

20

68
2
100


Зміст навчальної дисципліни “Фінансовий ринок” за темами

Змістовий модуль 1. Суть, учасники фінансового ринку та особливості регулювання їх діяльності
следующая страница >>