Філософський дискурс концептів сталого розвитку, його імперативів гідного життя людства в умовах глобалізаційної інтеграції - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Сталого розвитку 2 369.29kb.
Тематичний план з дисципліни «Україна в системі світових цивілізацій. 1 118.79kb.
Комплексна оцінка здоров’я населення та його впливу на економічне... 3 340.21kb.
Статтю присвячено аналізу проблем та перспектив інтеграції України... 1 164.76kb.
В умовах всезростаючої ролі права в житті суспільства на перший план... 1 256.17kb.
Право на життя є невід’ємним правом людини. Таким його визначає ст. 4 635.02kb.
На певних стадіях розвитку людства, зокрема при первіснообщинному... 1 207.59kb.
В курсі визначається закономірності та особливості економічного розвитку... 1 67.55kb.
Методичні рекомендації щодо організації патріотичного виховання дітей... 1 128.72kb.
Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої... 1 98.55kb.
Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів... 1 112.8kb.
Вчись виконувати ролі. Мета 1 46.66kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Філософський дискурс концептів сталого розвитку, його імперативів гідного життя людства - страница №1/2

Анотації дисциплін вільного вибору

Назва курсу

Філософія сталого розвитку людства, автор курсу доцент Л.В.Рижак

ECTS

2-кредити

Рівень

Бакалавр, спеціаліст,магістр

Метод викладання

Дискусія, проблемний підхід

Додаткові методи

Інтерактивні методи

Опис курсу

Мета: Філософський дискурс концептів сталого розвитку, його імперативів гідного життя людства в умовах глобалізаційної інтеграції.

Завдання: Проаналізувати глобалізаційні тенденції та їх соціальні наслідки. Розкрити сучасний етап науково-технологічної революції (НТР) та глобальні проблеми людства. Простежити історію формування ідеї сталого розвитку. З’ясувати категоріальну структуру та принципи концепції сталого розвитку. Розглянути “сталий розвиток” як принцип самоорганізації людства з метою не лише виживання та подолання мегазагроз, а й гідного життя для кожної людини. Аргументувати необхідність формування етики довкілля та дискурсивної етики відповідальності. Дати загальну характеристику концепції сталого розвитку для України, основні напрями та пріоритети забезпечення сталого розвитку з урахуванням національних інтересів.

Вимоги до знань та умінь студентів:

Знати:

 • основні риси глобалізаційної інтеграції, етапи глобалізаційної інтеграції та їх зміст;

 • головні глобальні проблеми людства на початку ХХІ ст. та їх загрози життю на планеті Земля;

 • зміст ідеї сталого розвитку як стратегії виживання людства;

 • імперативи сталого розвитку як принципи екологічно безпечного та соціально-гармонійного життя людства загалом та кожного народу зокрема;

 • екоетичну відповідальність людства за майбутнє; головні принципи етики відповідальності;

 • зміст концепції сталого розвитку для України та її світоглядно-гуманістичну спрямованість.

Уміти:

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками Інтернет-джерелами);

 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку;

 • аналізувати глобальні проблеми людства на теоретичному рівні;

 • застосовувати філософську методологію до розв’язання екзистенційних проблем;

 • критично мислити, утверджувати екогуманістичні цінності;

 • аргументувати значення імперативів сталого розвитку для цивілізаційного поступу України та національного відродження України;
Обов'язкова література

Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навч.-методичний посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 518 с.

Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 384 с.

Ґіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. – К. : Альтерпрес, 2004. - 100 с.

Йонас Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. – К. : Лібра, 2001. – 399 с.

Кайку М. Візії: як наука змінить ХХІ сторіччя. – Львів : Літопис, 2004. – 544 с.

Маєр-Абіх К. Повстання на захист природи. Від довкілля до спільносвіту. – К. : Лібра, 2004. –196 c. Фермеерс Е. Очі панди. Філософське есе про довкілля. – Львів : Стрім, 2000. - 65 с.

Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію. – Львів : Б.в., 2002. - 624 с.

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення соціального порядку. – Львів : Кальварія, 2005. – 380 с.


Умови зарахування курсу

Виконання індивідуальних завдань: есе, тестів, складання заліку.


Мова викладанняукраїнськаНазва курсу

Філософські інтенції поем Юрія Клена:„Прокляті роки” і „Попіл імперій” ,доцент В.В.Джунь

ECTS

2-кредити

Рівень

Бакалавр,спеціаліст,магістр

Метод викладання

Коментування змісту поем з пов’язуванням із дискусією.

Додаткові методи

Вихід на світоглядні і методологічні проблеми філософії 20 століття,кейс-метод.

Опис курсу

Спецкурс якраз і має на меті зазнайомити студентів як із персоналістичним, так і соціальним виміром філософських рефлексій у зазначених поемах українського поета – неокласика Юрія Клена. Останній вимір, направду, дещо ширше репрезентований у відповідній літературі.

Лише у його двох поемах:”Прокляті роки”(1937) і „Попіл імперій”(1944-1947) зінстальована чи не вся філософська проблематика “напівбожевільного” 20 століття, органічно при цьому пов’язуючись із екскурсами в історичне минуле України.Завданнями пропонованого спецкурсу є:

 • розглянути доважки раціоналізму загалом, а разом і при втіленні ідеалів Просвітництва в раціоналізованих міфологіях 20 ст. і відповідних практиках комунізму і нацизму, зокрема;

 • зхарактеризувати хибні філософсько-натуралістичні методології 20 ст., їх замах на всезнайство;

 • зкритикувати хибні соціально-педагогічні настанови радянського часу у міжвоєнний період;

 • оцінити Голодомор як геноцид українців, етно-генетичний матеріал яких не дуже піддавався „соціальному експериментуванню”,тощо;

 • репрезентувати досить потужний аксіологічний потенціял означених поем.

У підсумку дуже важливо студентам:

уміти орієнтуватися у багатоманітні філософських інтенцій зауважених творів,

знати і переконатися у тому, що українська філософська думка має специфічну здатність: виказувати себе не лише у творах професійних філософів, а й насамперед у високохудожній літературі, зокрема, у поетичних творах.

На це, свого часу, звертав увагу, маючи на увазі поетичну творчість Лесі Українки, у своїй літературознавчих працях Дмитро Донцов. Окрім Юрія Клена не позбавлена філософських рефлексій і літературознавча творчість Юрія Шевельова, і поетична творчість Миколи Руденка, який у 1967 року видав у світ філософську збірочку поезій „Всесвіт у тобі”. Приклади можна наводити і далі. Гармонійно поєднувати філософське і поетичне – це той змаг, якого не вдалося успішно здійснити навіть давньогрецькому філософу Платону, а Юрію Клену, володіючи українським поетичним словом на рівні сонетів В.Шекспіра – вдалося. Україна має ряд мистців, які успішно впоралися з подібним завданням.
Обов'язкова література

Клен Ю. Вибране / Упорядн., авт передм. та прим. Ю.Ковалів. – К., 1991.Умови зарахування курсу

Написання есе, виконання тестових завдань, складання заліку.


Мова викладанняукраїнськаНазва курсу

Філософія свободи, автор курсу професор А.Ф.Карась

ECTS

2-кредити

Рівень

Бакалавр,магістр,спеціаліст

Метод викладання

Проблемний підхід, дискусія

Додаткові методи

Кейс-метод

Опис курсу

Мета курсу «Філософія свободи» визначається у кількох аспектах: а) вивчити основні етапи розвитку концептуальних уявлень про свободу у її зв’язку з концептом свободи волі; б) ознайомитися з їх впливом на формування різних типів соціальності та правової культури, в) свобода і відповідальність у контексті розвитку прав людини і громадянських свобод.

Проблематика свободи бувала рушійною силою і творчої, і деструктивної волі у людському житті. Цей курс може бути покладений в основу засвоєння фундаментального знання, яке допоможе студентам краще розуміти суперечності, що є іманентними для сучасного цивілізаційного розвитку.Завданнями курсу є:

 • критичне освоєння історико-філософської спадщини в аспекті ознайомлення з найвагомішими концепціями свободи упродовж інтелектуального і цивілізаційного розвитку людства;

 • ознайомити студентів з формуванням філософії природного права як такого, що випливає з визнання онтології свободи людини;

 • засвоєння тези, яка полягає в тому, що індивідуальна свобода не є чимось таким, що дається людині само по собі у суспільстві і є гарантованою поза особистими зусиллями.

 • виявити в історико-філософському процесі низку концепцій, у яких свобода тлумачиться через потреби розвитку громадянського суспільства як опозицію до авторитарних, деспотичних і тоталітарних режимів;

 • з’ясувати концептуальні й практичні особливості взаємовідношення свободи-демократії-націоналізму;

Прослухавши курс, студенти повинні здобути компетенції:

Знати:

 • відмінності між розумінням свободи у філософії античності, Нового часу і в сучасній філософії;

 • зміст концепту «свобода вибору» та його зв'язок з «вільною людиною», або громадянином;

 • що означає концепт «свободи волі», взятий в історико-філософському контексті;

 • характеристику індивідуальної свободи у порівнянні з приватною і публічною свободами;

 • що таке вольності і привілеї;

 • суть проблеми свободи волі і культурного вкорінення;

 • відмінність між обставинною, набутою і природною свободою;

 • ідейні джерела і практичні наслідки ліберальної і комунітаристської концептуалізації свободи;

Уміти:

 • назвати основні концептуальні особливості і відмінності у тлумаченні свободи;

 • оперувати поняттям «політичний режим» відповідно до вчення Аристотеля і могти визначити кожен з його типів;

 • охарактеризувати свободу вибору в аспектах емпіричного, аксіологічного та екзистенційного самоздійснення людини;

 • характеризувати свободу волі в контексті природного та мотиваційного детермінізму;

 • пояснити сенс свободи через самовизначення людини та її відповідальність;

 • пояснити комунікативний підхід до розуміння свободи як відповідальності;

застосовувати набуті знання для аналізу української дійсності, визначення демократичних і авторитарних дискурсивних тенденцій соціального, правового і політичного розвитку.

Обов'язкова література

Курс забезпечений програмою і планами семінарських занять; виклад і засвоєння матеріалу відбувається на основі низки основних джерел:

1) Хрестоматії: "Соціальні, економічні та релігійні виміри свободи: Збірник текстів" / Уклали: А. Карась, В. Терещенко, О. Фешовець. – Львів, 2002. 2) Карась А. Філософія громадянського суспільства у класичних теоріях і некласичних інтерпретаціях. – Київ-Львів, 2003; Арендт Х. Що таке свобода? // Арендт Х. Між минулим і майбутнім. – Київ: Дух і Літера, 2002.- С. 151-182. Гаєк Ф. Конституція свободи. – Львів: Літопис, 2002. – С. 77-91. Грінфельд Л. Типи націоналізму//Націоналізм. Антологія. – К.:Смолоскип, 2000.– С.688–704. Констан Б. Про свободу древніх у її порівнянні зі свободою сучасних людей // Лібералізм. Антологія.- К.: Смолоскип, 2002.- С. 411-424. Марітен Ж. Завоювання свободи // Соціальні, економічні та релігійні виміри свободи: Зб. текстів.–Львів,2002.– С. 14-28. Маланюк Є. Малоросійство / Книга спостережень. Том другий.- Торонто: Гомін України, 1966. – С. 229-247. Тейлор Ч. Непорозуміння: дебати між лібералами і комунітаристами // Сучасна політична філософія. Антологія. – С. 524 – 544.Тейлор Ч. Етика автентичності. – К.: Дух і літера, 2002. – С. 5-47; 89-100. Хвильовий М. Україна чи Малоросія? // Хвильовий М. Твори у двох томах. Том 2. – К.: Дніпро, 1991. С. 576 – 622.


Умови зарахування курсу

Написання есе, виконання тестових завдань, складання заліку.


Мова викладанняукраїнськаНазва курсу

Філософія міста, автор курсу доцент Б.Ю.Поляруш

ECTS

2-кредити

Рівень

Магістр,спеціаліст,бакалавр

Метод викладання

Дискусія, проблемний підхід

Додаткові методи

Кейс-стаді

Опис курсу

Мета курсу: набуття студентами знань з найбільш впливових теоретичних парадигм філософії та соціології міста ХХ-ХХІ ст.

Завдання: ознайомлення студентів з базовими категоріями та поняттями, основними теоретичними проблемами сучасної філософської урбаністики: становлення філософії міста в XIX-поч.XX ст. (М.Вебер, Г.Зіммель, Чикаг.школа); філософія міста ХХ ст. (А.Лефевр, Д.Гарві, М.Кастельс, Ж. Бодріяр; становлення міського типу мислення в Україні; аналіз проблем української міської сім’ї та трансформація гендерних ролей в місті; висвітлення проблем соціальної нерівності та девіантної поведінки в українському місті; дослідження ролі релігії в сучасному місті: традиційні та новітні релігійні організації; конструювання публічного та приватного простору міста; майбутнє сучасного українського міста.

Вимоги до знань та умінь студентів:

Знати:

 • праці провідних дослідників філософії т соціології міста XIX- XX ст.;

 • основні категорії та поняття філософії та соціології міста;

 • основні підходи до визначення та інтерпретації понять«місто», «село»;

 • проблеми «глобального міста» та «глобального села» на початку ХХІ ст.;

 • основні періоди становлення європейського міста

 • специфіка становлення міського типу мислення в Україні

 • перспектива досягнення соціокультурного паритету українського міста-села.


Уміти:

 • розрізняти особливості різних підходів, що пропонуються в різних течіях флософії та соціології міста.

 • критично осмислити класичні теорії філософії та соціології міста;

 • толерантно захищати свою позицію в теоретичній дискусії;

 • самостійно готувати матеріали для власних лекцій з філософії.
Обов'язкова література

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. К., 1999; Вебер М. История хозяйства: Город. М.: 2001. Зіммель Ґ.Великі міста і духовне життя//Культурологічний часопис «Ї», 2003, №29. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляції. К., 2004. Амін Еш, Тріфт Найджел Виразність повсякденного міста//Культурологічний часопис «Ї», 2003, №29. Пирогов С.В. Конспект лекций по курсу социология города. Томск, 2003. Вагин В.В Социология города//www.gumer. info/bibliotek_buks/sociolog/ vagin. Казанцев В.И. Светуньков М.Г. Социология города Ульяновск, 2004. Линч. К. Образ города./ Пер с англ. М:. 1982. Мамфорд Л. Истоки урбанизации. Появление города. // Смит Р.Л. Наш дом планета Земля. – М.,1982. Э. Сойя. Как писать о городе с точки зрения пространства? // Логос (2008) №3 М.Л. Чернов Урбанізм як предмет соціально-філософського аналізу//Мультиверсум. К.: Центр духовної культури, - 2005. - № 51. Герхард Штромаєр. Простір. Територія. Новий час. Історія европейської ментальности. – Львів, Літопис, 2004. – С. 671. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). – Санкт-Петербург, Издательский центр «Гуманитарная Академия», 2003. – С. 62.


Умови зарахування курсу

Написання есе, виконання тестових завдань, складання заліку.


Мова викладанняукраїнськаНазва курсу

Проблеми гендерної філософії, автор курсу доцент І.О. Добропас

ECTS

2-кредити

Рівень

Магістр

Метод викладання

Дискусія, інтерактивний метод

Додаткові методи

Кейс-метод

Опис курсу

Метою вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” є формування гендерної толерантності та гендерної чутливості студентів в процесі вивчення основних проблем та понять гендерної теорії.

Завдання вивчення курсу “Основні проблеми гендерної філософії” полягає у засвоєнні основних понять гендерної теорії, формуванні навичок гендерного аналізу, вмінні застосовувати його до різних сфер суспільного життя.

Завдання: Проаналізувати сутність поняття гендер та гендерні відносини та розкрити їх специфіку як форми репрезентації владних відносин у суспільному житті. Розглянути специфіку гендерних досліджень як навчальної дисципліни та проаналізувати її структуру тендерної теорії. З’ясувати специфіку дослідження гендерної проблематики в сфері культури, історії, релігії, філософії, політики, мистецтва. Розглянути основні концепції та підходи гендерної теорії та проаналізувати їх значення для розвитку соціальної теорії та соціальної практики. Дати загальну характеристику гендерних відносин в українському контексті та простежити їх вплив на всі сфери життя українського суспільства.
Вимоги до знань та умінь студентів:

Знати:

 • предмет та специфіку гендерної теорії, як самостійної галузі соціальної філософії

 • логіку розвитку гендерних систем в контексті культурних та цивілізаційних викликів

 • форми реалізації гендерних політик у всіх сферах суспільного життя: економіці, політиці, релігії, мистецтві, моралі, праві

 • специфіку гендерних відносин в європейському та українському контексті

Вміти:

 • працювати з філософською літературою (книгами, словниками Інтернет-джерелами);

 • логічно мислити, послідовно та аргументовано розвивати свою думку;

 • аналізувати глобальні проблеми людства на теоретичному рівні;

 • застосовувати філософську методологію до розв’язання тендерної проблематики;

 • критично мислити, утверджувати демократичні цінності;
Обов'язкова література

Антологія гендерной философии. Минск 2000; Введение в гендерные исследования. Харьков, 2005; Кімелл М.С. Гендеризоване суспільство. К., 2003; Основні проблеми гендерної теорії. К., 2006; Хрестоматия феміністических текстов. М. 2008;

Бовуар С. де Друга стать. К., 2000. Т.2 До визволення. К. 2000; Елштайн Д. Б. Громадський чоловік, приватна жінка. К., 2002; Скотт Дж. Теоретичні міркування про гендер та політику.//Гендерний підхід: історія, культура, суспільство. Львів 2003 С.231-251; Коган И.Л.Гендерная культурология. Минск 2003; Маланюк-Рибак Жінка в історії. Львів 2007; Про рівність статей. К..2007.


Умови зарахування курсу

Написання есе, виконання тестових завдань, складання заліку.


Мова викладанняукраїнська
следующая страница >>