Епископ константин преславски - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Епископ константин преславски - страница №1/1

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”


Т Е Х Н И Ч Е С К О З А Д А Н И Е

за възлагане на малка обществена поръчка

по реда на чл. 2, ал.1,т.2 от НВМОП с предмет:

ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ,ГРУПИРАНИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
І. Предмет и обект на поръчката

1.Предмет на поръчката – доставка, чрез покупка за срок 12 месеца след избора на изпълнител/и за обособените позиции.

2.Обект на поръчката са канцеларските материали, обособени в 2 позиции както следва:

Канцеларски пособия

Хартия и хартиени материали

ІІ.Доставката включва:


  1. Доставка на необходимите канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета в гр. Шумен, гр. Варна и гр. Добрич, на адреси както следва:

  • Гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, ШУ”Епископ К.Преславски”, Корпус 1

  • Гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1 , ДИПКУ-Варна;

  • Гр. Добрич, ул. “Добротица” №12, Колеж-Добрич.
  1. Материалите се доставят с транспортни средства на Изпълнителя до обектите на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич.

  2. Доставките се изпълняват по заявки на отделните структурни звена според техните потребности.ІІІ. Условия на възложителя при изпълнението на доставката

  1. Заявките се правят периодично от упълномощени лица в структурните звена на Университета в градовете Шумен, Варна и Добрич.

  2. В рамките на един календарен месец могат да бъдат направени повече от една заявка, но за изпълнените през месеца заявки се издава една фактура в последния ден от съответния месец.

  3. Фактури се издават по отделно за направените доставки за структурните звена в градовете Шумен, Варна и Добрич.

  4. Плащането на сумите по издадените и представени от Изпълнителя фактури става в срок до 5 работни дни.


ІV. Методика за оценка на офертите

Критерият за оценка е “най-ниска цена”.

Двете обособени позиции на поръчката се оценяват по отделно, както следва:

Оценката за обособените позиции:

Канцеларски пособия”( ОКП);

Хартия и хартиени материали”(ОХХМ)

се изчисляват по следните формули:

ОКП= ОЦ1+ОЦ2 + .....ОЦn за обособена позиция Канцеларски пособия”
ОХХМ = ОЦ1+ОЦ2 + .....ОЦn за обособена позиция Хартия и хартиени материали”

където ОЦ 1,2 .. n = Р minРn

и представлява оценката на всеки конкретен материал от образеца на ценовото предложение на съответната обособена позиция с точност до втория знак след десетичната запетая.Р min е минималната предложена за цена за конкретния материал, а

Рn е предложението за цена на същия материал от оценяваната оферта.
Материалите от обособена позиция Канцеларски пособия”, описани в Приложение №1 към образеца на оферта имат различна тежест в оценката в зависимост от честотата на доставката им, според възникналите нужди. За част от материалите в тази обособената позиция, получените по посочения горе начин оценки се умножават с коефициенти, както следва:

К=10 за всички материали в Приложение №1 с пореден номер 1.3; 3.1; 3.2 и 3.3 ;

К=5 за всички материали в Приложение №1 с пореден номер 3.4;

К=1 за всички останали в Приложение №1;
Материалите от обособена позиция “Хартия и хартиени материали” описани в Приложение №2 към образеца на оферта имат различна тежест в оценката в зависимост от честотата на доставката им, според възникналите нужди. За част от материалите в тази обособената позиция, получените по посочения горе начин оценки се умножават с коефициенти, както следва:

К=10 за всички материали в Приложение №2 с пореден номер 1.4; 1.5; 1.7 и 2.2;

К=5 за всички материали в Приложение №2 с пореден номер 2.1;

К=1 за всички останали материали в Приложение №2.

Забележка: 1.Участниците, които подават оферти трябва да посочат цени за всички материали, включени в съответната обособена позиция, за която се отнася офертата. Оферти, в които за някой материал липсва цена се считат за непълни и не подлежат не оценяване.

2.След оценяване на офертите по отделно за всяка обособена позиция на поръчката се прави класирането им, като на І-во място се класира офертата, получила най-висока оценка.

НР/НР