Енергетика Спеціальність: Теплоенергетика (0101) - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
До Дня енергетика 1 21.18kb.
Спеціальність: Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні 1 114.94kb.
«Інвестиційна діяльність» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта» 1 109.58kb.
Опис кредитного модуля ( дисципліни) 1 59.9kb.
Спеціальність 5 2 637.1kb.
Група 3 Спеціальність 05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування... 1 285.62kb.
Атомна енергетика: економічна доцільність та екологічна безпека доцент 1 31.01kb.
Державний комітет статистики україни головне управління статистики... 1 38.55kb.
Спеціальність мова та література (англійська) Ауд. 434 І зміна 1000 1 241.06kb.
«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 1 102.09kb.
Дослідження параметрів І режимів роботи плющильних вальців самохідної... 2 929.42kb.
Картка за будь-яких причин не повернена Держателю банкоматом, Клієнт... 1 14.23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Енергетика Спеціальність: Теплоенергетика (0101) - страница №1/1


ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

Напрям: Енергетика

Спеціальність: Теплоенергетика (0101)


I. Теплові двигуни промислових підприємств
1. Вступ

Предмет та зміст курсу. Сучасний стан і розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових турбін.


2. Теплові цикли турбінної установки

Принципові і теплові схеми паротурбінних установок /ПТУ/. Тепловий цикл ПТУ. Регенеративний підігрів живильної води. Проміжний перегрів пари на ТЕС.


3. Тепловий процес ступеня турбіни

Основні рівняння руху стисливої рідини. Основні характеристики та параметри потоків в між лопаткових каналах. Перетворення енергії в турбінному ступені. Трикутники швидкостей. Зусилля, що діють на робочі лопатки. Потужність ступеня. Робота пари. Відносний лопатковий к.к.д. ступеня, його залежність від відношення швидкостей. Додаткові втрати енергії. Процес розширення пари з урахуванням додаткових втрат. Внутрішній відносний к.к.д. ступеня. Ступінь швидкості, теорія робочого процесу, трикутники швидкостей, к.к.д. Лопатковий к.к.д. ступеня швидкості. Область застосування турбін зі ступенями швидкості. Змінний режим роботи турбінного ступеня. Розширення робочого тіла в косому зрізі решітки.


4. Багатоступеневі парові турбіни

Робочий процес багатоступеневих турбін. Коефіцієнт повернення теплоти. Внутрішні та зовнішні втрати в паровій турбіні. Осьові зусилля в паровій турбіні. Вплив вологи на роботу турбіни та її економічність. Переваги та недоліки багатоступеневих турбін.


5. Ущільнення парових турбін

Теча пари в лабіринтовому ущільненні. Схеми трубопроводів лабіринтових ущільнень та дренажів турбіни.


6. Робота турбіни при змінному режимі

Способи паророзподілу. Дросельний та сопловий паророзподіл. Обвідний паророзподіл. Вибір паророзподілу.


7. Робота турбіни при змінному режимі

Змінний режим роботи одиночного ступеня та групи ступенів. Розподіл тисків і теплових перепадів в ступенях при змінному пропуску пари. Робота останнього ступеня конденсаційної турбіни при зміні пропуску та тиску відпрацьованої пари.


8. Регулювання парових турбін

Задачі регулювання парових турбін. Принципові схеми регулювання турбін. Статична характеристика та нерівномірність регулювання. Способи впливу на статичну характеристику. Синхронізатор, його функції. Паралельна робота турбогенераторів, розподіл навантаження між ними.


9. Турбіни для комбінованого виробітку тепла та електроенергії

Парові турбіни з протитиском, умови їх застосування. Турбіни з проміжними відборами пари.


10. Конденсаційні установки парових турбін

Призначення та схема конденсаційної установки. Теплові процеси в конденсаторі. Повітрявидаляючі пристрої.11. Газотурбінні установки

Схеми ГТУ. Теоретичні і дійсні цикли ГТУ зі згорянням палива при сталому тиску. Класифікація ГТУ. ГТУ з регенерацією. Парогазові установки. Узагальнення тематики.II. Ядерні енергетичні установки
1. Фізичні основи ядерної енергетики

Ядерні реакції. Принцип роботи та основні характеристики ядерного реактора. Cклад та компонування ядерного реактора.


2. Загальні відомості про ядерні реактори

Ядерне паливо, теплоносії, сповільнювачі нейтронів, регулюючі органи. Теплоносії, їх характеристики та вимоги до них. Конструктивні матеріали активної зони.


3. Класифікація ядерних реакторів та ЯЕУ

Класифікація ядерних реакторів та їх основні типи. Типи електростанцій на ядерному паливі.


4. Водо-водяні енергетичні реактори

АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами. Будова та робота реактора ВВЕР-1000. ТВЕЛи та ядерне паливо для реактора ВВЕР-1000. Принципова теплова схема АЕС з реактором ВВЕР-1000.


5. Інші типи реакторів

АЕС з реакторами з графітовим сповільнювачем. Газографітові реактори. Важководні реактори. Гомогенні реактори. Реактори на швидких нейтронах.


6. Основне обладнання АЕС з водним теплоносієм

Машинне обладнання ЯЕУ. Парогенератори. Турбоустановки. Конденсатори.


7. Режими роботи АЕС з водо-водяними реакторами

Режими роботи ЯЕУ. Стаціонарні, перехідні та аварійні режими роботи. Режими пуску та нормальної зупинки ЯЕУ. Отруєння реакторів.


8. Програми та схеми регулювання роботи АЕС

Програми регулювання потужності блоків з ВВЕР. Схеми регулювання потужності блоків з ВВЕР.III. Тепломасообмін
1. Стаціонарний процес теплопровідності

Температурне поле. Температурний градієнт. Диференціальне рівняння теплопровідності. Умови однозначності. Стаціонарне температурне поле, методи розв’язку. Стаціонарне температурне поле для тіл інших форм. Задачі стаціонарної теплопровідності при наявності внутрішніх джерел енергії. Методи інтенсифікації теплопередачі. Теплопровідність стержня нескінченної та скінченої довжини. Ребриста стінка. Теплопровідність стержня круглого поперечного перерізу. Аналітичні методи розрахунку задач нестаціонарної теплопровідності. Аналіз розв’язку. Регулярні режими.


2. Конвективний теплообмін

Система диференціальних рівнянь конвективного теплообміну. Закон Ньютона-Ріхмана. Система умов однозначності. Теорія пограничного шару. Ламінарна та турбулентна течії. Вільна та вимушена конвекції. Теорія подібності в конвективно му теплообміні. Теореми подібності принципи моделювання процесів. Форма представлення експериментальних результатів у вигляді рівнянь подібності. Числа подібності. Тепловіддача при вимушеному русі рідини. Тепловіддача плоскої стінки. Тепловіддача у трубах і каналах. Теплообмін при зовнішньому обтіканні труб та пакетів труб. Тепловіддача при вільному русі рідини. Ламінарна та турбулентна течії. Вільний рух в обмеженому просторі.


3. Теплообмін при зміні агрегатного стану

Теплообмін при пухирцевому та плівковому кипінні. Кризи тепловіддачі при кипінні. Теплообмін при конденсації пари. Плівкова та краплинна конденсації.


4. Променевий теплообмін та теплообмінні апарати

Основні визначення в теорії теплового випромінювання. Закони теплового випромінювання між тілами розділеними прозорим середовищем. Теплообмін в замкнутих системах. Теплообмін між тілами довільно розташованих в просторі. Випромінювання газів. Складний теплообмін в напівпрозорому середовищі, коефіцієнт загальної тепловіддачі. Масообмін. Молекулярна дифузія. Закон Фіка. Стефанівський потік. Конвективний масообмін. Випаровування з поверхні. Теплообмінні апарати (ТА). Класифікація ТА. Основи розрахунку рекуперативних та регенеративних ТА.IV. Промислові теплові електростанції
1. Енергетика України - проблеми і шляхи вирішення

Сучасний стан електроенергетики і її структура. Енергетичні ресурси і паливний баланс. Класифікація електричних станцій. Характерні ознаки промислових електричних станцій.


2. Паротурбінні електричні станції

Теплові схеми ТЕС і їх цикли у T-S координатах. Теплова економічність ТЕС, що виробляє лише електричну енергію. ККД, теплові баланси.


3. Теплова економічність ТЕС при комбінованому виробітку тепла і електричної енергії

Коефіцієнти використання тепла палива. Економія палива при комбінованому виробітку на зовнішньому споживанні. Витрати тепла палива, питома економія тепла.


4. Структура енергетичного господарства промислового підприємства

Перелік установок для виробництва тепла, газу, стиснутого повітря. Структура енергоспоживання. Режим енергоспоживання.


5. Використання вторинних енергоресурсів на промислових підприємствах

Основні види вторинних енергоресурсів. Абсолютні і питомі величини економії палива.


6. Вибір системи енергопостачання

Централізація енергопостачання і зв'язок з енергосистемою. Виробничі ТЕС.


7. Характеристика споживачів тепла

Відпуск тепла і поповнення втрат конденсату.


8. Відпуск пари споживачам

Відпуск пари від турбін. Пароперетворювачі, редукційно-охолоджуючі установки.


9. Вимоги до якості живильної і мережної води

Видалення газів з води. Термічна деаерація.


10. Теплова схема паротурбінної електричної станції

Загальна характеристика теплової схеми. Складання принципової теплової схеми. Розрахунок теплової схеми паротурбінної станції. Регенеративний підігрів живильної води.


11. Газотурбінні двигуни і установки

Характеристики газотурбінних двигунів. Вплив відношення тисків, регенерації тепла, проміжних охолоджень і підігрівів на ККД ГТД.


12. Газотурбінні, парогазові і дизельні електричні станції

Технологічні схеми і цикли ГТУ. Перспективні схеми застосування ГТУ.


13. Парогазові установки

Загальна характеристика ПГУ, їх типи і схеми використання на промислових ТЕС.


14. Системи водопостачання промислових ТЕС

Типи систем водопостачання. Обробка циркуляційної води і методи боротьби із забрудненням конденсаторів.


15. Вибір потужності і основного обладнання електричних станцій

Електрична і теплова потужність. Загальні положення. Ізольовані ТЕС і конденсаційні електричні станції. ТЕС у складі енергосистеми.V. Водопідготовка і водний режим теплогенеруючих установок
1. Основні положення

Вступ. Значення водопідготовки та водного режиму теплогенеруючих устав. Типи теплоелектроцентралей. Основні джерела втрат води та пари. Домішки у природних водах. Характеристика домішок у природних водах. Показники якості води. Класифікація природних вод України та їх особливості.


2. Попередня очистка води

Попередня очистка води. Видалення із води грубо-дисперсних домішок. Конструкції відстійників. Фізико-хімічні основи процесу коагуляції домішок у воді. Властивості колоїдних систем. Коагулюючі реагенти та процеси, що відбуваються при введенні їх у воду. Апаратурне оформлення процесу. Фізико- основи зм’якшення та знекремнювання води методом осадження. Схеми і апаратура установок для зм’якшення води та знекремнювання води методом осадження. Фільтраційне знекремнювання води. Обезмаслювання пари та конденсату. Вилучення сполук заліза з конденсату. Схеми та апаратура, що застосовується у цих методах. Освітлення води фільтруванням. Фізико-хімічні основи процесу фільтрації. Класифікація освітлювальних фільтрів. Конструкція та експлуатація фільтрів.


3. Обробка води методом іонного обміну

Фізико-хімічні основи іонного обміну. Класифікація іонообмінних матеріалів та їх характеристика. Натрій та Н-катіонування води. Регенерація відпрацьованого фільтру. Технологія катіонування. Конструкція фільтрів. ОН-аніонування. Реакції, що відбуваються при аніонуванні. Регенерація іонообмінних фільтрів. Конструкції аніонітових фільтрів. Знесолення води методом іонного обміну. Принцип іонного знесолення. Схеми знесолення води та особливості їх застосування. Фільтр змішуючої дії та його регенерація.


4. Обробка охолоджуючої води на ТЕЦ

Системи охолодження та стабілізації охолоджуючої води. Запобігання утворенню мінеральних відкладів. Методи стабілізації води. Обробка води в магнітному та акустичному полях. Запобігання утворенню біологічних відкладів у системах охолодження.


5. Мембранні методи очистки води

Зворотній осмос та ультрафільтрація. Електродіаліз.6. Видалення із води корозійно-агресивних газів

Фізико-хімічні основи видалення газів із води. Розчинність газів у воді. Закон Генрі. Десорбція газів із води. Термічна деаерація. Типи та конструкції деаераторів. Деаерація в конденсаторах парових турбін. Хімічні методи видалення газів із води. Видалення із води вільної вуглекислоти. Типи та конструктивні особливості декарбонізаторів.


7. Термічне знесолення води

Фізико-хімічні основи методу термічного знесолення води. Знесолення води у випарниках киплячого типу. Отримання дистиляту у випарниках миттєвого закипання. Схеми випарних устав: одно- та багатоступеневі. Вибір типу схеми. Основи розрахунку та вибору обладнання.


8. Основи проектування водопідготовчої устави

Вибір джерела водопостачання. Вибір схеми водопідготовчої устави. Основи технологічного розрахунку та компоновки водопідготовчої устави.VI. Методи консервації устаткування об’єктів теплоенергетики
1. Огляд стану устатковання перед виведенням його у резерв

Аналітичний огляд заходів щодо підвищення надійності та зменшення втрат енергії під час простоювання блоків. Конструктивні особливості газомазутних та пиловугільних котлів. Вплив режимних факторів на стан внутрішніх частин поверхонь нагріву. Вплив температури зовнішнього середовища та влогості на температуру повітря, котре подається на захист поверхонь нагріву.


2. Методи захисту від корозії основного та допоміжного устатковання під час простоювання блоків у резерві

Визначення величини впливу присмоктів холодного повітря на температуру підігрітого повітря по тракту котла. Схеми захисту від корозії теплоенергетичного устатковання.


3. Втрати теплової та електричної енергії під час захисту устаткування

Витрати електроенергії під час збереження устатковання з прямотечійними котлами. Витрати електроенергії під час збереження устатковання з котлами з природньою циркуляцією. Методи та засоби вимірювання величин втрат енергії. Витрата тепла на ежектори. Витрати тепла на захист від корозії зовнішніх поверхонь нагріву котлів. Оптимізація втрат теплової та електричної енергії для устатковання до складу якого входять прямотокові котли та котли з природньою циркуляцію.VII. Котельні установки промислових підприємств
1. Класифікація теплогенеруючих установок

Вступ. Електрифікація, значення та класифікація теплогенеруючих установок та котельних установок зокрема.


2. Технологічна схема генерації пари

Технологічна схема генерації пари на різних котельних установках. Схеми котельних установок з прямотечійними котлами, котлами з природною циркуляцією та з іншими типами котлів. Характеристика процесів, що відбуваються в них, поверхні нагріву.


3. Тепловий баланс котла

Ефективність використання палива. Рівняння теплового балансу. Втрати тепла. Балансові випробування котла.


4. Приготування та спалювання палива в котельнях

Готування та спалювання палива в котельних установках. Готування різних видів палива до спалювання. Технологія готування палива, елементи систем паливоприготування.


5. Топко-пальникові пристрої

Топково-пальникові пристрої: конструкція, процеси спалювання, регулювання.


6. Температурний режим поверхонь нагріву

Гідродинаміка і температурні режими поверхонь нагріву. Характеристики двофазного потоку.


7. Гідродинаміка котла

Гідродинаміка котла. Режим, структура і характеристика потоку робочого тіла. Гідродинаміка котлів з природною циркуляцією. Гідродинаміка прямоточних котлів. Гідродинаміка котлів з багатократною примусовою циркуляцією. Гідродинаміка водогрійних котлів. Гідродинаміка економайзера. Гідродинаміка пароперегрівника.


8. Аеродинаміка котла

Аеродинаміка газоповітряного тракту. Системи газоповітряного тракту. Аеродинамічні опори. Аеродинаміка димової труби. Вибір вентилятора та димосмока.


9. Конструктивні рішення котельних установок

Конструктивні рішення в котельних установках: профіль та компонування, парогенеруючі та пароперегрівні поверхні.


10. Хвостові поверхні нагріву котельних установок

Хвостові поверхні нагріву котельних установок.


11. Тепловий розрахунок котла

Тепловий розрахунок котла. Види розрахунку, мета розрахунку, методика.


12. Водні режими котла

Чистота пари і водний режим котлів. Водний режим циклу з прямотечійними та барабанними котлами, особливості водного режиму АЕС.


13. Регулювальні характеристики котельних установок

Регулювальні характеристики котельних установок.


14. Перехідні і пускові режими котельних установок

Перехідні режими котельних установок. Пускові режими котельних установок та блоків.


15. Нові типи котельних установок

Нові типи котельних установок.


16. Захист навколишнього середовища

Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів при роботі котлів. Захист навколишнього середовища від шкідливих викидів при роботі котлів.


izumzum.ru