Екзаменаційні питання з учбової дисципліни „маркетинг” маркетинг: поняття та сутність - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Екзаменаційні питання з учбової дисципліни „маркетинг” маркетинг: поняття та сутність - страница №1/1

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З УЧБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ „МАРКЕТИНГ”
МАРКЕТИНГ: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ

 1. Сутність маркетингу, історія виникнення та хронологія розвитку.

 2. Поняття та визначення маркетингу.

 3. Розкрити сутність вихідних понять маркетингу.

 4. Розкрити принципи, цілі та функції маркетингу.

 5. Опишіть традиційні та сучасні погляди на поняття комплексу маркетингу та розгляньте складові кожного підміксу.

 6. Перерахувати та описати види програм маркетингу за станами попиту на ринку.

 7. Охарактеризувати 6 концепцій маркетингу.


МАРКЕТИНГОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ

 1. Визначити сутність поняття “маркетингове середовище”.

 2. Охарактеризувати елементи мікросередовища діяльності підприємства.

 3. Характеристика елементів макросередовища діяльності підприємства.


МАРКЕТИНГОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

 1. Визначення та сутність маркетингової інформаційної системи, характеристика її складових.

 2. Зобразити та описати алгоритм процесу маркетингових досліджень.

 3. Описати процес проведення кабінетних досліджень.

 4. План збирання первинних даних: методи, способи зв’язку з аудиторією, план формування вибірки, інструменти досліджень.


ВИВЧЕННЯ ПОВЕДІНКИ ПОКУПЦЯ НА РИНКУ

 1. Проста та розгорнута модель поведінки покупця на ринку.

 2. Розглянути фактори, що впливають на поведінку покупця на споживчому ринку.

 3. Проаналізувати етапи процесу прийняття рішення про купівлю товару.

 4. Порівняти етапи процесу прийняття рішення про купівлю товару та етапи процесу прийняття рішення про купівлю товару-новинки.

 5. Класифікація споживачів за швидкістю адаптації до товару-новинки. Розгляньте фар тори, від яких залежать темпи сприйняття товару-новинки покупцями та роль маркетолога в просуванні на ринок товару-новинки.

 6. Поняття про місткість та насиченість ринку. Визначення частки фірми на ринку.


СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ

 1. Визначити поняття “сегментація ринку”, вказати її ознаки та вимоги до сегментів.

 2. Основні етапи в поглядах товаровиробників на обслуговування покупців. Етапи процесу цільового маркетингу.

 3. Значення процесу сегментації. Описати основні ознаки для сегментації ринку за географічними, психологічними, демографічними та факторами поведінки.

 4. Визначення цільового ринку та критерії відбору цільових сегментів.

 5. Стратегії охоплення ринку в процесі сегментації. Перелік факторів, що впливають на вибір стратегії.

 6. Сутність, ціль та алгоритм процесу позиціонування товарів.


ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Управління маркетинговою діяльністю. (поняття, цілі, етапи).

 2. Стратегічне і тактичне планування маркетингової діяльності.

 3. Поняття про маркетинг-план.

 4. Види та характеристика маркетингових організаційних структур.

 5. Організація маркетингового контролю. Маркетинговий аудит.


МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА

 1. Поняття “товар” в маркетингу, три рівні сприйняття товару.

 2. Класифікація товарів.

 3. Якість та конкурентоспроможність товару. Технічні та економічні параметри конкурентоспроможності. Кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності.

 4. Рішення підприємства відносно товарної марки.

 5. Значення, види, функції, етапи розробки упаковки. Поняття та значення маркування.

 6. Асортиментна політика підприємства. Фактори, що впливають на планування товарного асортименту.

 7. Поняття про сервіс та сервісну підтримку товару на ринку.

 8. Характеристика етапів розробки нового товару.

 9. Характеристика етапів життєвого циклу товару та стратегій маркетингу, що їм відповідають.

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 1. Роль і значення ціни.

 2. Охарактеризувати фактори, що впливають на формування цінової політики фірми.

 3. Описати етапи процесу ціноутворення.

 4. Основні моделі та методи ціноутворення.

 5. Стратегії встановлення цін на новий товар.

 6. Описати можливі варіанти встановлення ціни підприємством в рамках товарної номенклатури.

 7. Встановлення цін за географічним принципом.

 8. Встановлення цін зі знижками та заліками.

 9. Встановлення дискримінаційних цін.

 10. Розкрити можливі варіанти поведінки підприємства при зміні цін конкурентами. Описати реакцію покупців та конкурентів на зміну ціни на свою продукцію підприємством.


МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА

 1. Поняття, складові, цілі та адресати комунікаційної політики підприємства.

 2. Охарактеризувати фактори, що визначають структуру системи маркетингових комунікацій.

 3. Методи визначення бюджету на комунікації.

 4. Рішення щодо процесу розробки рекламної кампанії.

 5. Стимулювання збуту: адресати, форми та цілі їх стимулювання. Переваги та недоліки заходів СТИЗ.

 6. Персональний продаж: функції, форми, етапи процесу персонального продажу, контроль.

 7. “Паблік рілейшнз”: поняття, особливості та методи.


МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

 1. Розкрити сутність політики розподілу. Поняття каналу розподілу.

 2. Характеристика функцій каналів розподілу.

 3. Прямі та опосередковані канали розподілу.

 4. Довжина каналів розподілу та варіанти інтенсивності.

 5. Переваги та недоліки різних видів транспорту.

 6. Поняття про збутову логістику.

 7. Поняття про вертикальні інтегровані системи розподілу, їх типи.

 8. Горизонтальні та багатоканальні маркетингові системи розподілу продукції.izumzum.ru