Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік і аудит» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика... 1 25.91kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Перелік документів, необхідних для розгляду питання постановки на... 1 106.76kb.
Зміст структурно-модульна схема з дисципліни 3 1411.44kb.
13 липня 1988 року, м. Коломия Івано-Франківської області, Україна 1 19.67kb.
Заочна Вивчення курсу закінчується іспитом 1 111.47kb.
Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст... 11 1716.33kb.
Екзаменаційні питання з учбової дисципліни „маркетинг” маркетинг... 1 39.57kb.
Методические рекомендации по подготовке, организации и проведению... 8 406.21kb.
Програма навчальної дисципліни пмп 08 лінійна алгебра напрям підготовки... 1 277.52kb.
Видається за рішенням організаційного комітету науково-практичної... 3 1419.85kb.
Використання сховищ даних для систем бізнес аналізу а. О. Пономарьов... 1 27.52kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки 030509 «Облік - страница №1/1

Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Спеціальність 5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 1. Предмет, методи та основні принципи побудови фінансового обліку.

 2. Завдання фінансового обліку.

 3. Формування облікової політики підприємства.

 4. Нормативно-правове забезпечення ведення фінансового обліку.

 5. Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів.

 6. Нормативно-правове забезпечення порядку ведення касових операцій.

 7. Облік касових операцій.

 8. Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок відкриття рахунків; форми безготівкових розрахунків у господарському обороті України та платіжні інструменти.

 9. Облік операцій на поточному рахунку в банку: порядок оформлення готівкових операцій.

 10. Виписка банку, її зміст та порядок опрацювання.

 11. Систематизація операцій на поточному рахунку в регістрах обліку.

 12. Облік коштів на інших рахунках у банку.

 13. Облік інших коштів.

 14. Економічний зміст розрахункових операцій і завдання їх обліку..

 15. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».

 16. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.

 17. Облік розрахунків за виданими авансами.

 18. Нормативно-правове забезпечення розрахунків з підзвітними особами.

 19. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 20. Облік розрахунків за нарахованими доходами.

 21. Облік розрахунків за претензіями.

 22. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків.

 23. Облік розрахунків за позиками членам кредитних спілок.

 24. Облік розрахунків із іншими дебіторами.

 25. Облік резерву сумнівних боргів.

 26. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.

 27. Облік витрат майбутніх періодів.

 28. Визнання, визначення та завдання обліку основних засобів.

 29. П(С)БО 7 «Основні засоби».

 30. Склад і класифікація основних засобів.

 31. Методи оцінки необоротних активів.

 32. Первинна документація надходження, переміщення, вибуття основних засобів та закріплення їх у виробничих підрозділах.

 33. Синтетичний, аналітичний та інвентарний облік основних засобів.

 34. Облік інших необоротних матеріальних активів.

 35. Методи нарахування амортизації необоротних активів та її облік.

 36. Облік ремонту основних засобів.

 37. Облік основних засобів в оренді.

 38. П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів».

 39. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи».

 40. Визначення, визнання та класифікація нематеріальних активів.

 41. Оцінка нематеріальних активів.

 42. Первинний облік нематеріальних активів.

 43. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.

 44. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів.

 45. П(С)БО 30 «Біологічні активи».

 46. Визнання та оцінка довгострокових біологічних активів.

 47. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва, тваринництва та незрілих довгострокових біологічних активів.

 48. Суть поточних і довгострокових фінансових інвестицій та їх види.

 49. П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

 50. Методи оцінки фінансових інвестицій.

 51. П(С)БО 13 «Фінансові інструменти».

 52. Визнання доходу фінансових інвестицій.

 53. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій.

 54. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.

 55. Оцінка фінансових інвестицій на дату балансу.

 56. Суть капітальних інвестицій, їх види та завдання обліку.

 57. Загальні положення з обліку капітальних інвестицій.

 58. Облік будівництва при підрядному і господарському способах.

 59. Облік придбання і виготовлення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів.

 60. Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів.

 61. Синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій.

 62. Економічний зміст запасів на сільськогосподарських підприємствах, їх класифікація і завдання обліку.

 63. П(С)БО 9 «Запаси».

 64. Документальне оформлення операцій по руху виробничих запасів.

 65. Організація складського господарства і облік на складах.

 66. Методи оцінки виробничих запасів.

 67. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

 68. Первинний, аналітичний та синтетичний облік МШП.

 69. Завдання обліку процесу виробництва.

 70. П(С)БО 16 «Витрати».

 71. Економічний зміст витрат та їх класифікація.

 72. Облік допоміжних виробництв; облік витрат та виконання робіт машино-тракторного парку.

 73. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.

 74. Облік витрат майбутніх періодів.

 75. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.

 76. Облік витрат і виходу продукції тваринництва.

 77. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв.

 78. Методика обчислення фактичної собівартості промислових виробництв та коригування її.

 79. Облік інших виробництв і господарств.

 80. Економічний зміст готової продукції.

 81. Визнання та оцінка сільськогосподарської продукції згідно П(С)БО 30 «Біологічні активи».

 82. Облік поточних біологічних активів рослинництва.

 83. Облік поточних біологічних активів тваринництва.

 84. Документальне оформлення надходження та вибуття продукції.

 85. Синтетичний та аналітичний облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва.

 86. Капітал та його складові.

 87. Визначення, визнання, оцінка та функції власного капіталу.

 88. Облік вилученого і неоплаченого капіталу.

 89. Облік статутного, пайового, додаткового, резервного капіталу.

 90. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

 91. Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу.

 92. Облік забезпечення майбутніх витрат та платежів.

 93. Облік забезпечення виплат персоналу.

 94. Облік додаткового пенсійного забезпечення та забезпечення гарантійних зобов’язань.

 95. Синтетичний та аналітичний облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

 96. Поняття, оцінка та види зобов’язань.

 97. П(С)БО 11 «Зобов’язання».

 98. Облік довгострокових позик.

 99. Облік довгострокових векселів виданих.

 100. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями, з оренди та інших довгострокових зобов’язань.

 101. Відстрочені податкові зобов’язання та їх облік.

 102. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов’язань.

 103. Облік короткострокових позик, поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

 104. Облік короткострокових векселів виданих.

 105. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

 106. Облік розрахунків за страхуванням майна.

 107. Облік розрахунків за іншими операціями.

 108. Облік доходів майбутніх періодів.

 109. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових зобов’язань.

 110. Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.

 111. Трудові відносини на підприємстві.

 112. П(С)БО 26 «Виплати працівникам».

 113. Класифікація працівників на категорії та облікові групи.

 114. Склад фонду оплати праці.

 115. Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці в: галузі рослинництва, тваринництва, промислових виробництв, у допоміжних та обслуговуючих виробництвах, адміністративно-управлінському персоналу.

 116. Порядок нарахування оплати праці за відпустки.

 117. Порядок нарахування допомоги за час тимчасової непрацездатності.

 118. Систематизація (зведення) відпрацьованого часу і нарахованої оплати праці за об’єктами обліку витрат.

 119. Види і порядок утримань з оплати праці.

 120. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам.

 121. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 122. Єдиний соціальний внесок. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за соціальним страхуванням.

 123. П(С)БО 15 «Дохід»: сутність доходу, його визнання, склад та оцінка.

 124. Загальні положення з обліку витрат діяльності. П(С)БО 16 «Витрати».

 125. Облік доходів і витрат від звичайної діяльності.

 126. Первинна документація процесу реалізації продукції, робіт та послуг.

 127. Облік доходів від реалізації та собівартості реалізованої продукції.

 128. Облік витрат на збут.

 129. Синтетичний та аналітичний облік процесу реалізації.

 130. Облік доходів і витрат від іншої операційної діяльності.

 131. Облік доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

 132. Облік адміністративних витрат.

 133. Облік доходів і витрат від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної діяльності.

 134. Облік надзвичайних доходів і витрат.

 135. Облік податку на прибуток.

 136. Облік тимчасових різниць.

 137. Система оподаткування, її сутність та принципи побудови.

 138. Загальнодержавні податки і збори (обов’язкові платежі).

 139. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань.

 140. Фіксований сільськогосподарський податок.

 141. Податок на додану вартість.

 142. Податок з доходів фізичних осіб.

 143. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами.

 144. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування.

 145. Облік фінансових результатів.

 146. Облік використання прибутку підприємства.

 147. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).

 148. Склад, призначення, терміни подання фінансової звітності та загальні вимоги до її складання.

 149. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

 150. Принципи формування фінансової звітності та розкриття інформації.

 151. Мета складання фінансової звітності.

 152. Баланс (форма № 1).

 153. Звіт про фінансові результати (форма №2).

 154. Звіт про рух грошових коштів (форма №3).

 155. Звіт про власний капітал (форма №4).

 156. Примітки до фінансової звітності (форма №6).

 157. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (річна фінансова звітність).

 158. П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами».

 159. Підготовчі роботи перед складанням річного звіту.

 160. Порядок складання спеціалізованої звітності (форма №50 с.-г.)izumzum.ru