Дудкін О. В., Щербаченко В. О - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Дудкін О. В., Щербаченко В. О - страница №1/1

Дудкін О.В., Щербаченко В.О.

Сумський державний університет
ІНСТРУМЕНТАРІЙ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В умовах ринкової економіки та посилення впливу поведінки споживачів на діяльність компаній величезну роль у забезпеченні конкурентних переваг відіграє соціальна відповідальність бізнесу. В Україні ідея соціальної відповідальності починає розвиватись і потребує досконалого пакету законодавчих актів. Західний стандарт мотивує підприємця здійснювати добровільні соціальні інвестиції. На відміну від нього, вітчизняні закони мають винятково примусовий характер. Українське законодавство накладає на бізнес низку обов'язкових соціальних функцій, що мають винятково фіскальне забарвлення.

Український бізнес вважає, що суспільна активність необхідна насамперед для поліпшення іміджу компаній, але при цьому нарікає на відсутність вільних засобів для соціальних інвестицій.

Найефективніший шлях реалізації соціально-відповідальної стратегії компанії – це використання організацій-посередників. Ними можуть бути суспільні організації, асоціації бізнесу, професійні консалтингові компанії. Організації-посередники працюють в інтересах усіх взаємодіючих сторін, допомагаючи крок за кроком переборювати труднощі побудови і розвитку нового суспільства.

Соціальна відповідальність фірми проявляється у соціально відповідальному маркетингу, соціально-відповідальній реструктуризації тощо.

Соціально-відповідальний маркетинг – це процес виявлення та задовольняння потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в цілому. Він є практичним вираженням зовнішньо складової концепції соціальної відповідальності бізнесу. За Ф. Котлером [1] соціально-відповідальний маркетинг розглядається як концепція узгодження та поєднання інтересів організації, споживачів та суспільства в цілому. На основі інформації з джерел [1,2] визначимо найважливіші характеристики концепції соціально-відповідального маркетингу, які можна представити у трьох пунктах:

1. Провідна ідея концепції: виробництво товарів, які задовольняють існуючі потреби з урахуванням вимог та обмежень суспільства.

2. Основний інструментарій для реалізації концепції: комплекс маркетингу (4Р); дослідження споживачів; дослідження соціальних та екологічних наслідків виробництва та використання вироблених товарів та послуг.

3. Головна мета концепції: задоволення потреб цільових ринків за умов збереження людських, матеріальних, енергетичних та інших ресурсів, охорони навколишнього середовища.

Участь бізнесу в суспільно-значущих ініціативах, таких як захист довкілля і організація соціальних все більше впливає на поведінку споживачів. Зацікавленість споживачів екологічними аспектами соціальної відповідальності бізнесу дійсно велика [3]. Проте, соціально-відповідальні виробники можуть зіткнутися з серйозною перешкодою – асиметрією інформації, яка, в свою чергу призводить, до несприятливого відбору [4], наслідком якого є витіснення продукції соціально-відповідального виробника більш дешевими товарами звичайних виробників, у зв’язку з непоінформованість споживачів.

Для уникнення подібної ситуації підприємствам варто приділяти значну увагу інформуванню споживачів про характеристики товару та свою соціальну спрямованість. Посилання відповідних повідомлень від підприємства до споживачів, або ринкових сигналів, постає одним з найважливіших завдань соціально-орієнтованого маркетингу. Ними можуть бути: наявність незалежних публікацій у ЗМІ; пропаганда; надання інформації про додаткову характеристику товару чи послуги у рекламі; використання спеціального маркування на упаковках, що вказує на соціальну відповідальність підприємства; місця у рейтингах; представлення результатів своєї діяльності у соціальній сфері через фінансові звіти. Гарантії і поручництва мають велике значення для споживачів при виборі товару. Адже в умовах невпевненості споживач віддасть перевагу продукції того виробника, який гарантує її якість чи будь-які інші характеристики, і у разі виникнення проблеми, забезпечить повернення коштів чи здійснить заміну.Використання зазначених вище інструментів позволить підприємствам здобути прихильність споживачів, реалізовувати свою продукцію на ринку та підвищувати прибутки.


  1. Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.

  2. Маркетинг: Бакалаврський курс: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /за редакцією С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2004. – 976 с.

  3. Шура П. Социальный портрет бизнеса. Путеводитель по социальным программам российского бизнеса / П. Шура, И. Тросников, К. Чернов. – М. : The Platzdarm Group, Альпина Бизнес Букс, 2004. – 196 с.

  4. Akerlof А. George The Market for “Lemons”: Quality Uncertainty and the Market Mechanism / George A. Akerlof // The Quarterly Journal of Economics, v.84, August 1970, p.488–500.