Дубик В. Я. заступник директора з навчально-виховної роботи Новояворівського мнвк львівської області - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного... 1 134.78kb.
1. Перелік обов’язкової ділової документації 5 1574.92kb.
Планробот и районного методичного об»єднання заступників директорів... 1 152.41kb.
Складання опорних схем за текстом підручника – один з найефективніших... 1 283.21kb.
О. В. Макарова, заступник директора ідсд ім. М. В. Птухи нан україни... 1 73.83kb.
Це зумовлює необхідність забезпечення творчої самореалізації вихованців... 1 77.19kb.
До уваги заступників директорів з навчально-виховної роботи! 1 114.68kb.
Розпорядження Богуславської рда №841 від 22. 12. 2008 р. Програма... 1 77.73kb.
Голова обласної ради Петро колодій 1 15.88kb.
Регламент роботи семінару 9: 00 10: 00 Реєстрація учасників семінару... 1 26.99kb.
Наказ №218/01 03 Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу... 1 30.26kb.
Золота красуня осінь чарівниця 1 42.45kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Дубик В. Я. заступник директора з навчально-виховної роботи Новояворівського мнвк - страница №1/3
ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ

ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ З
ТЕХНОЛОГІЙ


Технологічний профіль

Напрям: столяр будівельний


Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

11 клас

2013


Робоча група

за напрямом: столяр будівельний


Жмурко П.Б. – викладач Новояворівського МНВК Львівської області,

Бач Б.Ф.. – директор Новояворівського МНВК Львівської області,

Дубик В.Я. – заступник директора з навчально-виховної роботи Новояворівського МНВК Львівської області.

Столяр будівельний

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Збірник завдань призначений для проведення державної підсумкової атестації з технологій за напрямком Столяр будівельний (професійна та допрофесійна підготовка) для учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Збірник містить 10 варіантів атестаційних робіт, кожний з яких складається із двадцяти завдань.

Розділ 1.

Завдання 1—5 - у тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Правильне виконання кожного завдання оцінюється 1 балом.

Розділ 2.

Завдання 5 —10 - з вибором кількох правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих. Правильне виконання кожного завдання оцінюється 2 балами. Якщо відповідь не повна, то бали нараховуються так: за кожний вірний варіант відповіді нараховується додатна пропорційна частка від максимальної кількості балів за завдання (від 2 балів), а за невірний варіант відповіді – від’ємна. При від’ємній сумі учневі нараховується 0 балів.

Розділ 3.

Завдання 11—15 - на встановлення відповідності. Передбачає, що для кожного ва­ріанта умови, позначеного літерою, потрібно обрати один правильний варіант від­повіді, позначений цифрою, записати цифри в бланк відповідей. У кожному із завдань необхідно встановити відповідності. Якщо відповідь неповна, то бали нараховуються так: за кожний вірний варіант відповіді нараховується пропорційна частка від загальної кількості балів за це завдання. Правильне виконання кожного завдання оцінюється 2 балами

Розділ 4.

Завдання 16 - з розгорнутою відповіддю на встановлення компетентності учнів щодо вміння виконувати креслення деталі за її текстовим описом. Правильне виконання завдання 16 оцінюється 3 балами.Завдання 17 - завдання з розгорнутою відповіддю на встановлення компетентності учнів щодо роботи з графічною документацією (за наочним зображенням деталі, накреслити три проекції). Правильне виконання завдання 17 оцінюється 3 балами.

Завдання 18 - завдання з розгорнутою відповіддю на встановлення компетентності учнів що до розрахунку передаточного відношення пасової передачі. Правильне виконання завдання 18 оцінюється 4 балами.

Завдання 19 - завдання з розгорнутою відповіддю на встановлення компетентності учнів щодо роботи з розрахунку шипових з’єднань. Правильне виконання завдання 19 оцінюється 6 балами.

Завдання 20 - завдання з розгорнутою відповіддю на встановлення компетентності учнів щодо роботи з технологічними картами. Учень має скласти технологічну карту на виготовлення певного виробу. Правильне виконання завдання 20 оцінюється 7 балами.

Правила переведення балів, отриманих за ДПА,

в оцінку за 12-бальною системою оцінювання
Суму балів, нараховану за правильні відповіді та правильно виконані учнем за­вдання, округлюють до цілого числа і переводять в оцінку за 12-бальною системою оцінювання навчальних досяг­нень учнів за спеціальною шкалою, що наведена у таблиці.

Відповідність кількості набраних балів оцінці за ДПА


Рівень

Кількість набраних балів

Оцінка за 12-бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1-4

1

5-8

2

9-12

3

Середній

13-16

4

17-20

5

21-24

6

Достатній

25-28

7

30-32

8

33-36

9

Високий

37-40

10

41-44

11

45-48

12

Наприклад, якщо за відповіді на завдання учень отримав 16 балів, за 12-ти бальною шкалою така відповідь оцінюється в 4 бали.


Правила проведення ДПА з технологій

Кожен учень самостійно обирає стратегію проходження державної підсумкової атестації з технологій (визначає час на опрацювання завдань і порядок їх виконан­ня). Учитель зобов’язаний повідомляти учнів про час проходження атестації: перший раз через годину після початку атестації, наступні рази через кожні 10-15 хвилин (на розсуд учителя).

Атестаційні роботи з технологій учні виконують протягом 90 хвилин.

Кожний учень, який проходить державну підсумкову атестацію з технологій, отримує індивідуальний примірник варіанта роботи із цього посібника, бланк відпо­відей, підготовлений навчальним закладом, та аркуші для виконання роботи зі штампом навчального закладу. У бланк відповідей учитель виставляє бали за виконання завдань, суму набраних балів за атестаційну ро­боту та остаточну оцінку за 12-бальною системою оцінювання.

Під час проведення державної підсумкової атестації з технологій учням забо­ронено користуватися будь-якими довідковими матеріалами та засобами комунікацій.
Бажаємо успіхів!

РОБОТА

н
Штамп навчального закладу
а державну підсумкову атестацію

з технології за спеціалізацією «Столяр будівельний»

у
Дата проведення ДПА
«___» ___________________ 201_ р.
Варіант ___
чня (учениці) 11 класу
____________________________________________.

назва ЗНЗ

____________________________________________.місце проведення ДПА

_____________________________________________.прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку

_____________________________________________.БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

(Заповнює учень ), (Заповнює вчитель )

Розділ 1 Завдання 1-5


1

2

3

4

5

Сума балів (заповнює вчитель)

Відповідь


Сума балів (заповнює вчитель)


Розділ 2 Завдання 6-10


6

7

8

9

10

Сума балів (заповнює вчитель)

Відповідь


Сума балів (заповнює вчитель)


Розділ 3 Завдання 11-15


11

12

13

14

15

Сума балів (заповнює вчитель)

Відповідь

Сума балів (заповнює вчитель)


Розділ 4 Завдання 16-20 Відповісти письмово на звороті бланка


16

17

18

19

20

Сума балів

(заповнює вчитель)


РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З ДПА

(Заповнює вчитель)

№ Розділ

1

2

3

4

Всього

Загальна кількість балів
Оцінка за 12 ти бальною системою

Варіант 1
Розділ 1. У завданнях 1-5 оберіть одну правильну відповідь


 1. Що може статися з працівником внаслідок багаторазової, тривалої дії на його організм шкідливих виробничих чинників:

А) виробнича травма

Б) професійне захворювання

В) професійне отруєння

Г) професійний опік

 1. Шерхебель - це столярний інструмент для?

А)стругання

Б)пиляння

В)рубання

Г)довбання

 1. Яка деревина не проводить електричний струм?

А)мокра

Б)суха

В)тверда

Г)м’яка

 1. Яка теплопровідність у деревини?

А)постійна

Б)висока

В)середня

Г)низька

 1. Для розмічання декількох або багатьох деталей однакової форми використовують?

А)кутник

Б)малку

В)шаблон

Г)єрунок


Розділ 2. У завданнях 6-10 оберіть декілька правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих


 1. Які властивості відносяться до фізичних?

А)звукопровідність

Б)твердість

В)міцність

Г)вологість

 1. Назвіть основні перерізи стовбура дерева?

А)поперечний

Б)радіальний

В)косий

Г)тангенціальний

 1. Які з перелічених порід дерев є твердими?

А)липа

Б)дуб

В)осика

Г)бук

 1. З яких частин складається дерево ?

А)корінь

Б)стовбур

В)крона

Г)стебло

 1. Сушіння деревини може бути?

А)природне

Б)фізичне

В)штучне

Г)газове

Розділ 3. У завданнях 11-15 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.


 1. Встановіть відповідність між назвами різального інструменту і верстатами на яких він встановлюється .
А)дискова пила 1) фрезерний
Б)фреза 2) рейсмусовий
В)ножі 3) круглопильний


 1. Встановіть відповідність міжмалюнками і назвами передач

INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи16.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи16.jpg" \* MERGEFORMATINET A)рейкова


INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи14.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи14.jpg" \* MERGEFORMATINET Б) пасова

INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи15.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи15.jpg" \* MERGEFORMATINET В)черв’ячна13. Назвіть елементи та параметри шипового з’єднання:

А) довжина шипа

Б) товщина шипа

В) заплечики

Г) щічка
14.Встановіть відповідність між визначеннями:

А)пиломатеріал шириною і товщиною більший за 100 мм 1) дошка

Б)пиломатеріал товщиною до100мм і шириною більший за 2) брусок

подвійну товщинуВ)пиломатеріал шириною і товщиною до 100 мм 3)брус

15. Встановіть відповідність між визначеннями

А)для розмічання і вимірювання прямих кутів використовують 1) рейсмус

Б)для проведення паралельних ліній використовують 2)єрунок

В)для розмічання і проведення ліній під кутом 450 використовують 3) кутник


Розділ 4. Завдання 16-20 передбачають розв’язати задачі технічного характеру або виконати креслення за даною умовою чи малюнком
16. Накресліть в трьох проекціях куб, в центрі якого є наскрізний отвір прямокутної форми.


17.На рисунку подано наочне зображення деталі. Керуючись даним зображенням побудуйте креслення деталі .
18. На малюнку показано схему ступінчастої передачі свердлильного верстата. Ведучий шків обертається з швидкістю 1000 об/хв. З якими швидкостями може обертатися шпиндель верстата?

Відповіді запишіть у таблицю

19. Розрахуйте товщину одинарного шипа (S1 ) і ширину заплечика (S2) за формулою, якщо товщина деталі (S0) - 50мм.

Відповідь запишіть у таблицю.


20. Складіть технологічну карту на виготовлення «КИЯНКИ»

П/П

Назва операції

Ескіз

Інструменти і матеріали


Варіант 2
Розділ 1. У завданнях 1-5 оберіть одну правильну відповідь


 1. Стружку з верстатів можна:

А)здувати

Б)змітати щіткою

В)зсувати рукою


 1. Долото - це столярний інструмент для?

А) стругання

Б) пиляння

В) рубання

Г) довбання

 1. Яка деревина проводить електричний струм?

А) мокра

Б) суха

В) тверда

Г) м’яка

 1. Яка вологість у свіжозрубаної деревини?

А) 8 -12%

Б) 100%

В) 50 - 100%

Г) 15 - 20%

 1. Для розмічання і контролю деталей і заготовок під прямим кутом використовують?

А) кутник

Б) малку

В) шаблон

Г)єрунок


Розділ 2 . У завданнях 6-10 оберіть декілька правильних варіантів відповіді з чотирьох запропонованих


 1. Які властивості відносяться до механічних?

А) звукопровідність

Б) твердість

В) міцність

Г) вологість

 1. Назвіть вади деревини?

А)сучки

Б)тріщини

В)теплопровідність

Г) густина

 1. Які з перелічених порід дерев є м’якими?

А) липа

Б) дуб

В) осика

Г)бук

 1. Дошки бувають ?

А) обрізні

Б)двокантові

В)чотирикантові

Г)необрізні

 1. Назвіть інструмент для розмічання?

А) кутник

Б) стусло

В) киянка

Г)малка

Розділ 3. У завданнях 11-15 до кожного варіанта умови, позначеного літерою,оберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.


 1. Встановіть відповідність між назвами різального інструменту і верстатами на яких він встановлюється .
А) дискова пила 1)свердлильний
Б) свердло 2) рейсмусовий
В) ножі 3) круглопильний маятниковий


 1. Встановіть відповідність між малюнками і назвами передач

INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи12.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи12.jpg" \* MERGEFORMATINET A)зубчаста циліндрична


INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи11.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи11.jpg" \* MERGEFORMATINET Б)зубчаста конічна

INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи21.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "G:\\Мои рисунки\\Мои рисунки\\Олимпиада_2007-08\\Передачи21.jpg" \* MERGEFORMATINET В) ланцюгова


13. Встановіть відповідність способів споювання щитів:

1 2 3А) в чверть Б) на вставну рейку В) на гладку фугу

14. Встановіть відповідність між назвою інструменту і його призначенням:

А) кутник, малка, єрунок, рейсмус 1) стругання

Б) обушкова, наградка, лучкова 2)розмічання

В)рубанок, шерхебель, цинубель 3)пиляння
15. Встановіть відповідність між визначеннями

А) для розмічання і вимірювання прямих кутів використовують 1) рейсмус

Б) для проведення паралельних ліній використовують 2)єрунок

В) для розмічання і проведення ліній під кутом 450 використовують 3) кутник


Розділ 4. Завдання 15-20 передбачають розв’язати задачі технічного характеру або виконати креслення за даною умовою чи малюнком
16. Накресліть в трьох проекціях куб , в центрі якого є глухий отвір прямокутної форми.
17. На рисунку подано наочне зображення деталі. Керуючись даним зображенням побудуйте креслення деталі .18. На малюнку показано схему ступінчастої передачі свердлильного верстата. Ведучий шків обертається з швидкістю 2000 об/хв. З якими швидкостями може обертатися шпиндель верстата?

Відповіді запишіть у таблицю


19. Розрахуйте товщину одинарного шипа (S1 ) і ширину заплечика (S2) за формулою, якщо товщина деталі (S0 ) - 40мм.

Відповідь запишіть у таблицю.20. Складіть технологічну карту на виготовлення «КУТНИКА»


П/П

Назва операції

Ескіз

Інструменти і матеріали

следующая страница >>


izumzum.ru