Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність - страница №1/1

ДОГОВІР
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність


м. ___________________ "____" ___________ 20___ р.


З метою забезпечення збереження матеріальних цінностей, які належать ________________________

__________________________________________________________________________________________,

(назва підприємства)

керівник під­приємства або його заступник ______________________________________________________,(П.І.Б.)

надалі "ПІДПРИЄМСТВО", з одного боку, і працівник ______________________________________________(відділу, секції, складу)

__________________________________________________________________________________________,(прізвище, ім’я, по батькові)

надалі "ПРАЦІВНИК", з іншого боку, уклали Дану Угоду про наступне:


1. ПРАЦІВНИК, що займає посаду ________________________________________, або виконує роботу

(посада)

___________________________________________________________________, безпосередньо пов’язану з(назва роботи)

__________________________________________________________________________________________(збереженням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей)

приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язується:

а) дбайливо ставитися до переданих йому на збереження або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

2. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язується:

а) створювати працівникові умови, необхідні для нормальної праці та забезпечення повного збереження ввірених йому матеріальних цінностей;

б) знайомити працівника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за збитки, нанесені підприємству, установі, організації, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини ПРАЦІВНИКА збереження ввірених йому матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих підприємству, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

4. ПРАЦІВНИК не несе матеріальної відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія Даного Договору розповсюджується на весь час роботи із ввіреними ПРАЦІВ­НИКОВІ ма­те­рі­альними цінностями ПІДПРИЄМСТВА.

6. Даний Договір укладено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у керівника ПІДПРИЄМСТВА, а другий – у ПРАЦІВНИКА.Реквізити Підписи

сторін Договору сторін Договору
ПІДПРИЄМСТВО ________________________________ ____________________

ПРАЦІВНИК ____________________________________ _____________________М.П.


izumzum.ru