Договір поставки № м. Рівне “ ” 20 р. Постачальник - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір поставки № м. Рівне “ ” 20 р. Постачальник - страница №1/1

Договір поставки № ________
м.Рівне “____” __________ 20____р.
ПОСТАЧАЛЬНИК: Приватне підприємство фірма “Інтерекопласт”, в особі директора Власюк Вікторії Антонівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ПОКУПЕЦЬ: ________________________________________________________________

( прізвище, ім”я, по-батькові )

____________________________________________________________________________,

з другої сторони, уклали даний Договір про наступне:1. Предмет договору

  • Постачальник зобов´язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець

зобов´язується прийняти Товар та оплатити його вартість, на умовах і в порядку, викладеними в цьому Договорі.

1.2. Найменування Товару - Мотоцикл.

1.3. Модель мотоцикла, технічні характеристики і кількість Товару вказуються у Специфікації, яка є невід”ємною частиною даного Договору.

1.4. Право власності на Товар, ризики випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю .

1.5. Постачальник при передачі Товару надає Покупцю Акт приймання-передачі транспортного засобу, накладну, Керівництво з експлуатації та всі необхідні документи для державної реєстрації транспортних засобів в ДДАІ МВС України .

2. Якість товару

2.1. Якість та комплектність Товару, що поставляється, повинна відповідати ТУ та технічній документації на Товар та вимогам, встановленим законодавством України для даного виду Товару.

2.2. Товар повинен бути упакований в дерев”яну тару ( обрешітку ) таким чином , щоб виключити псування та знищення його на період поставки до Покупця

3. Гарантійний строк

3.1. Постачальник гарантує якість Товару протягом 12 місяців з дати поставки або на 5000 км пробігу за умови постійного обслуговування техніки в Сервісному центрі Постачальника згідно з Керівництвом з експлуатації.4. Ціна та порядок розрахунків

4.1. Розрахунки за Товар здійснюються в національній валюті України — гривні.

4.2. Ціна на товар є договірною і фіксується на момент підписання Договору згідно курсу Долару США 8 грн. 00 коп. У випадку підвищення курсу Долару США, відповідно збільшується ціна товару.

4.3. Ціна та загальна вартість Договору встановлюються в Специфікації, яка є невід”ємною частиною даного Договору.

4.4. Розрахунок за Товар здійснюється шляхом перерахування попередньої оплати, що складає 20 % від вартості замовлення до _________________________ 2011 року.

4.5. Кінцева оплата за Товар, що складає 80 % від вартості замовлення здійснюється в день передачі Товару Покупцю.5. Строк і порядок передачі Товару

5.1. Передача Товару Покупцю по цьому Договору проводиться до 28-го лютого 2012 року.

5.2. Транспортні витрати за доставку Товару здійснюється за рахунок Покупця і в вартість Товару не входять.

5.3. Претензії по кількості, комплектності та асортименту Товару, після прийняття Товару Покупцем не приймаються.6. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть повну майнову відповідальність за прямі дійсні збитки, що сталися внаслідок невиконання або часткового виконання Сторонами своїх зобов´язань за даним Договором.

6.2. Постачальник не несе ніякої відповідальності за будь-які пошкодження чи збитки, прямо або побічно сприченені Товаром Покупцю або третім особам, якщо ці збитки виникли в зв´язку з неправильною експлуатацією, поводженням та зберіганням Товару .

7. Термін дії Договору

7.1. Даний Договір набирає чинності з “_____” ______________ 201___р. і діє до

“_____” ______________ 201___р , але в будь якому випадку — до повного виконання сторонами взаємних зобов”язань.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди Сторонами — передаються на розгляд до Господарського суду України м.Рівне.9. Інші умови

9.1. Для оформлення Акта приймання-передачі транспортного засобу Покупець зобов”язаний надати копії слідуючих сторінок паспорта - 1-ї , 2-ї та сторінки , на якій вказане останнє місце проживання .

9.2. В інших випадках, які не передбачені даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.3. Всі додатки та зміни до Договору є невід´ємною частиною цього Договору та будуть дійсними тільки у випадку, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані Сторонами.

9.4. Договір укладений та підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін.


  • Адреси та банківскі реквізити Сторін :

Постачальник Покупець

Приватне підприємство фірма “Інтерекопласт” Прізвище ____________________________

33003, м.Рівне, вул.Гагаріна,39 Ім”я _________________________________

р/р 260080133433 в "СБЕРБАНК РОСІЇ" По батькові __________________________

МФО 320627 Місце проживання ____________________

Код ЄДРПОУ 30461096 _____________________________________

Поштова адреса _______________________

____________________________________

Серія та номер паспорта _______________

____________________________________

Ким і коли виданий ____________________

____________________________________

____________________________________

Ідентиф.код __________________________Директор

_____________________В.А. Власюк _________________ ( )


izumzum.ru