Договір оренди будівлі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Запитання : припинення, розірвання договору оренди нерухомості 1 14.48kb.
Договір оренди офісу малого підприємства 1 62.94kb.
Договір оренди (найму) та його різновиди 1 306.57kb.
Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торговельної... 1 20.65kb.
2 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 15.72kb.
2 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 11.88kb.
3 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 14.87kb.
3 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 16kb.
3 Договір оренди землі та провести його державну реєстрацію 1 18.04kb.
Договір № поставки нафтопродуктів 1 104.53kb.
Договір № м. Яремче " " 20 р. Туристичний комплекс 1 203.64kb.
Аллен Карр Легкий способ бросить курить 15 2366.71kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Договір оренди будівлі - страница №1/1

ДОГОВІР

ОРЕНДИ БУДІВЛІ
________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

та

__________________________________________________________________(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі _____________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди будівлі (надалі іменується "Договір") про таке.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві, а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування будівлю (надалі іменується "об'єкт"), що належить Орендодавцю на праві власності на підставі _______________________________ .

1.2. Характеристика об'єкта:

1.2.1. Об'єкт становить будівлю, що стоїть окремо, з підсобними (допоміжними) спорудами.

1.2.2. Адреса: ____________________________________________________.

1.2.3. Загальна площа: ____________________________________________.

1.2.4. Площа підвальних приміщень: ________________________________.

1.2.5. Вартість об'єкта : ____________________________________________.

1.2.6. Кількість поверхів __________________________________________.

1.2.7. Стан об'єкта на момент передання в оренду _____________________.

1.2.8. Недоліки об'єкта на момент передання його в оренду: ____________.

1.2.9. Супутні споруди загальною площею:

1. ___ кв. м.

2. ___ кв. м.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _______________________ і про такий порядок відновлення об'єкта: __________________________________.

1.4. Усі відносини щодо надання Орендареві права користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, врегульовані у ______________.


2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. _____________________________________________________________

______________________________________________________________________.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ ОБ'ЄКТА В ОРЕНДУ

3.1. Передання-приймання об'єкта здійснюється на підставі відповідного Акта двосторонньою комісією, яка складається з представників Сторін у _______________.

3.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передання об'єкта протягом ___________ з моменту набрання чинності цим Договором.

3.3. Протягом строку, визначеного в п. 3.2 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний виїхати з об'єкта і підготувати його до передання Орендареві.

3.4. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцем і прийнятий Орендарем протягом ___ з дати початку роботи двосторонньої комісії.

3.5. При переданні об'єкта складається Акт передання-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

3.6. Об'єкт вважається переданим в оренду з моменту підписання вищезазначеного Акта.
4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Строк оренди складає ___ років з дати приймання об'єкта за Актом передання-приймання.

4.2. Якщо жодна зі Сторін за _________ до закінчення строку оренди за цим Договором не заявить про намір припинити дію цього Договору, цей Договір та строк оренди автоматично продовжуються на строк _______________ .

4.3. Строк оренди може бути скорочений тільки за згодою Сторін.


5. ОРЕНДНА ПЛАТА І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати з урахуванням її індексації за весь об'єкт в цілому складає ___ грн. за ______________.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця не пізніше ___ числа кожного _________________________.

(місяця, кварталу, півріччя).

5.3. Орендар зобов'язаний протягом ___________ з дати приймання об'єкта перерахувати орендну плату за ___________ авансом.

5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами один раз протягом _________ за згодою Сторін.

5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі, який визначається на момент оплати.
6. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем об'єкта відповідно до умов цього Договору шляхом _________________________________.


7. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати об'єкт за його цільовим призначенням відповідно до п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- самостійно і за свій рахунок здійснювати поточний ремонт об'єкта протягом строку оренди в строк _____________ шляхом _____________________;

- нести всі витрати з експлуатації об'єкта, а саме: _______________________;

- утримувати об'єкт у повній справності;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудовування, добудовування і перепланування об'єкта;

- за свій рахунок усувати несправності і поломки комунікацій об'єкта;

- застрахувати об'єкт на строк оренди за всіма звичайно прийнятими ризиками;

- безперешкодно допускати на об'єкт представників Орендодавця для перевірки його використання відповідно до умов цього Договору.

7.2. Орендар має право:

- обладнати об'єкт на свій розсуд;

- здавати об'єкт в суборенду за письмовою згодою Орендодавця.

7.3. Орендар самостійно і від свого імені укладає договори на надання комунальних послуг, що споживатимуться ним на об'єкті зі спеціалізованими організаціями.
8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

8.1. Повернення об'єкта Орендодавцеві здійснюється двосторонньою комісією, яка складається з представників Сторін.

8.2. Сторони повинні призначити своїх представників у двосторонню комісію і розпочати передання об'єкта протягом ___ з дати закінчення строку оренди.

8.3. Протягом строку, визначеного у п. 8.2 цього Договору, Орендар зобов'язаний виїхати з об'єкта і підготувати його до передання Орендодавцеві.

8.4. Об'єкт має бути переданий Орендарем і прийнятий Орендодавцем протягом _____ з дати початку роботи двосторонньої комісії.

8.5. При передачі об'єкта складається Акт передання-приймання, який підписується членами двосторонньої комісії.

8.6. Об'єкт вважається фактично переданим Орендодавцю з дати підписання Акта передання-приймання.

8.7. Об'єкт повинен бути переданий Орендодавцеві у тому ж стані, у якому він був переданий в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу.


9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір підписується Сторонами, скріплюється їх печатками та підлягає нотаріальному посвідченню й державній реєстрації.

9.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

9.3. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 9.2 цього Договору та закінчується _______________________________________.

9.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.6. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.7. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.8. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

10.3. На момент укладення цього Договору Орендодавець та Орендар є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах.


МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


Підписи
За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник ________________/____________/
м. п.

ОРЕНДАР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________


сторін
За ОРЕНДАРЯ

Керівник ________________/____________/


м. п.izumzum.ru