Договір agreement про відкриття рахунку about securities account opening у цінних паперах № д № Д - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Обмеження по сумах при переказах коштів без відкриття поточного рахунку... 1 36.93kb.
Обмеження по сумах при переказах коштів без відкриття поточного рахунку... 1 33.91kb.
Тарифи на відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної... 1 37.89kb.
Пат "АгроКомБанк" 1 52.75kb.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова №500... 1 22.36kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Договір № м. Полтава 20 р 1 80.81kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 35.69kb.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку постанова... 1 40.12kb.
Договір оренди будівлі 1 69.76kb.
Постанова №1182-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 143.88kb.
Євген Рафалович – герой свого часу? (Урок – психологічне дослідження... 1 82.41kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Договір agreement про відкриття рахунку about securities account opening у цінних - страница №1/1
ДОГОВІР AGREEMENT

ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ABOUT SECURITIES ACCOUNT OPENING

У ЦІННИХ ПАПЕРАХ №______-Д №______-Д

м. Київ ___.___.20___р.Kyiv ___.___.20___
Повне найменування (надалi – Депонент), в особі ПІБ, який(яка) діє на підставі _____________________________ з однієї сторони, та Публічне Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк» (надалі - Зберігач), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, серія ___№ ________, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ___.___.20__р. термін дії з ___.___.20__р. по ___.___.20__р., в особі _______ який(яка) діє на підставі _______________________________, з іншої сторони (надалі разом - Сторони, а окремо - Сторона), уклали цей Договір про наступне:


 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Депонент доручає, а Зберігач зобов'язується надавати Депоненту послуги щодо відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, зберігання належних Депоненту цінних паперів, обслуговування операцій за цим рахунком, забезпечення здійснення через депозитарій клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів, отримання доходів за цінними паперами на викладених нижче умовах відповідно до Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 рокуN 999 (надалі – Положення про депозитарну діяльність), внутрiшніх документів Зберігача та чинного законодавства України.
 1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Зберігач зобов'язаний:

а) відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 5 (п'яти) робочих днів після подання Депонентом документів, визначених законодавством, та сплати послуг Зберігача щодо відкриття рахунку у цінних паперах згідно наданого рахунку та Тарифів Зберігача;

б) здійснювати зберігання та облік цінних паперів Депонента, що зберігаються у Зберігача;

в) здійснювати ведення рахунку в цінних паперах Депонента шляхом виконання депозитарних операцій за цим рахунком відповідно до Положення про депозитарну діяльність та внутрішніх документів Зберігача;

г) щороку без запиту Депонента готувати та надавати виписку про стан рахунку в цінних паперах Депонента без стягнення плати;

ґ) за запитом Депонента - готувати та передавати йому:


   • виписку про стан рахунку у цінних паперах;

   • виписку про операції з цінними паперами Депонента за необхідний період протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання запиту;

 • інші виписки та /або інформаційні довідки, звіти згідно з Положенням про депозитарну діяльність протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання запиту;

д) періодично готувати та передавати Депоненту:

 • щорічно не пізніше десятого числа місяця наступного за звітним роком - виписку про стан рахунку у цінних паперах за станом на кінець останнього робочого дня звітного року;

 • протягом одного робочого дня з моменту проведення операції на рахунку Депонента – виписку про операції з цінними паперами цього Депонента;

е) у випадку отримання від Депозитарію, реєстроутримувача або Емітента інформації стосовно цінних паперів, які обліковуються на рахунку Депонента у цінних паперах у Зберігача, - передавати вiдповiдну інформацію Депоненту у строк не пізніш ніж 10 (десять) робочих днів;

є) на пiдставi документів, визначених Положенням про порядок ведення реєстру власників іменних цінних паперів, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року N1000 (надалі – Положення про порядок ведення реєстрів), Положенням про депозитарну діяльність та цим Договором, - реєструватись як номінальний утримувач у реєстрі власників іменних цінних паперів та виконувати зазначені функції відповідно до законодавства і внутрішніх документів Зберігача;

ж) надавати реєстроутримувачу та депозитарію цінних паперів документи, визначені Положенням про депозитарну діяльність, Положенням про порядок ведення реєстрів та цим Договором, для реєстрації депозитарію цінних паперів як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів, якщо при знерухомленні належних Депоненту іменних цінних паперів місцем зберігання визначений Депозитарій;

з) не здійснювати операцій з цінними паперами Депонента у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Зберігачем, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити чинному законодавству України;


и) не виконувати жодних дій та не надавати жодної інформації щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформації щодо самого Депонента без вiдповiдних розпоряджень Депонента, крім випадків, прямо передбачених законодавством України;

і) протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання доходів по цінних паперах Депонента у грошових коштах - зарахувати зазначені доходи на розрахунковий рахунок Депонента. Ці доходи не є доходами Зберігача;

ї) ознайомити Депонента з внутрішніми документами Зберігача, які регламентують взаємини Депонента та Зберігача стосовно прав Депонента, порядку виконання розпоряджень, отримання виписок, звітів та в подальшому ознайомлювати зі змінами та доповненнями до внутрішніх документів Зберігача, які стосуються взаємин Депонента та Зберігача і порядку виконання його розпоряджень шляхом розміщення внутрішніх документів на веб-сторінці Зберігача (www.pinbank.ua).

й) за розпорядженням Депонента на зарахування/списання грошових коштів здійснювати зарахування/списання грошових коштів на/з рахунку, який використовується для розрахунків за договорами щодо цінних паперів, з подальшим перерахуванням грошових коштів до Депозитарію/Депонента протягом не більше як 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання грошових коштів на рахунок, який використовується для розрахунків за договорами щодо цінних паперів;

к) попередньо резервувати цінні папери та/або грошові кошти для участі в торгах на організаторі торгівлі та для забезпечення виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів, на підставі відповідних розпоряджень Депонента шляхом блокування цих цінних паперів та/або грошових коштів на рахунку у цінних паперах Депонента. Зазначене розпорядження має містити інформацію про організатора торгівлі, випуск цінних паперів (або кількість грошових коштів) та/або кількість зарезервованих цінних паперів за кожним торговцем цінними паперами - учасником організатора торгівлі;

л) проводити операції списання/зарахування/переказу/розблокування цінних паперів та грошових коштів з/на рахунку у цінних паперах Депонента, для забезпечення виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів, укладених на організаторі торгівлі, виключно на підставі інформації від депозитарію після виконання останнім зазначених операцій на підставі інформації від організатора торгівлі до кінця операційного дня, у який надійшло дане повідомлення від депозитарію;

м) надавати депозитарію та/або організатору торгівлі інформацію про розмір залишків цінних паперів та розмір заблокованих зобов’язань по цінних паперах та грошових коштах, що обліковуються на технічних рахунках Депонента, із зазначенням таких відомостей:


 • залишків цінних паперів, що заблоковані на рахунку у цінних паперах Депонента для виконання розрахунків за договорами щодо цінних паперів Депонента;

 • суми заблокованих грошових коштів Депонента, що відповідає сумі залишків зобов’язань по грошових коштах на технічному рахунку Депонента;

 • реквізитів рахунку у цінних паперах (технічних рахунків) Депонента, за яким можуть проводитися розрахунки на підставі інформації від депозитарію.

н) протягом 3 робочих днів з дати початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 №480, повідомити Депонента із зворотним письмовим повідомленням про його отримання щодо необхідності закриття рахунку у цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури. Повідомлення повинно містити попередження, що у разі не закриття Депонентом рахунку в установлений строк належні йому цінні папери будуть переведені для обліку та зберігання до уповноваженого на зберігання або зберігача-правонаступника (із зазначенням його реквізитів: повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону). Зазначені цінні папери на відповідних рахунках будуть заблоковані.

о) надати Депоненту (засновнику публічного або приватного акціонерного товариства) виписку про стан рахунку у цінних паперах щодо зарахованих акцій за результатом їх розміщення протягом 10 (десяти) робочих днів з дня початку їх обігу.  1. Зберігач має право:

а) надавати iнформацiйнi та консультацiйнi послуги щодо кон'юнктури ринку, умов обігу цінних паперів, іншу інформацію, що необхідна Депоненту для реалізації своїх прав та обов’язків;
б) надавати інші послуги, пов'язанi з переміщенням цінних паперів, якщо ці послуги відповідно до чинного законодавства України можуть надаватися Зберігачем Депоненту;

в) передати Депозитарію повноваження, які надані Депонентом Зберігачу щодо занесення до реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача як номінального утримувача, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

г) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, виконувати тільки ті розпорядження Депонента щодо його цінних паперів, виконання яких не заборонено цим Положенням;

ґ) закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку у цінних паперах у разі припинення здійснення ним діяльності зберігача цінних паперів і невиконання Депонентом вимог підпункту "д" пункту 2.3 цього договору;

д) зупинити надання послуг згідно умов цього Договору та не нараховувати комісію Депоненту, у випадках, передбачених пунктами 6.6. - 6.7. Договору, до дня повного погашення заборгованості та сплати неустойки;

е) закрити рахунок у цінних паперах, на якому відсутні цінні папери, без розпорядження Депонента при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року.  1. Депонент зобов'язаний:

а) дотримуватись вимог внутрiшніх документів Зберігача, що стосуються взаємин Депонента i Зберігача;

б) оплачувати послуги Зберігача згідно з умовами та строками, передбаченими цим Договором та тарифами Зберігача;

в) надавати Зберігачу інформацію (та/або документи), що передбачені законодавством та внутрішніми документами Зберігача як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій згідно з умовами цього договору;

г) у строк не більше як 10 (десять) робочих днів з дня внесення вiдповiдних змін до своїх реквізитів або документів, що необхiднi для відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, подавати інформацію про ці зміни Зберігачу. Інформація повинна бути надана до дня здійснення будь-яких операцій у Зберігача;


ґ) надавати Зберігачу за іменними цінними паперами, які належать Депоненту, повноваження щодо унесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів Зберігача або депозитарію цінних паперів як номінального утримувача;
д) протягом 60 календарних днів з дати початку процедури припинення Зберігачем провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 N 480, здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах;

е) сплатити Зберігачу неустойку у порядку, передбаченому пунктами 6.5.- 6.7. цього Договору.  1. Депонент має право:

а) призначити керуючого або керуючих рахунком у цінних паперах;

б) призначити розпорядника рахунку у цінних паперах;


в) отримувати від Зберігача відповідно до умов цього Договору повну інформацію щодо своїх цінних паперів;
г) у випадку початку Зберігачем процедури припинення ним провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів відповідно до вимог Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 №480, надавати тільки ті розпорядження щодо цінних паперів, що належать йому, виконання яких не заборонено цим Положенням.


 1. ВАРТIСТЬ РОБIТ ТА ПОСЛУГ I РОЗРАХУНКИ

  1. Депонент оплачує Зберігачу послуги відповідно до цього Договору та затверджених тарифів Зберігача (надалі-Тарифи), які діють на день надання послуг Зберігачем. Тарифи не повинні перевищувати максимального розміру, що встановлюється Державною комiсiєю з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

  2. Плата вноситься Депонентом щомісячно, не пізніше останнього банківського дня місяця наступного за місяцем, в якому надавалися послуги згідно Акту - рахунку або на умовах попередньої оплати або в порядку договірного списання з поточного рахунку Депонента, відкритого у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». Оплата послуг Зберігача включає в себе вартість послуг в залежності від виконаних дій та/або операцій, згідно з діючими Тарифами.
  1. Зберігач має право змінювати Тарифи протягом дії цього Договору. Зміна Тарифів не потребує згоди Депонента.

  2. Тарифи, які були змінені Зберігачем після підписання цього Договору, та строк їх введення в дію доводяться до відома Депонента не пізніше як за п'ять робочих днів до їх введення у дію шляхом розміщення повідомлення про зміну Тарифів на веб-сторінці Зберігача (www.pinbank.ua).

  3. Депонент не звільняється від оплати послуг Зберігача за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Зберігачем під час дії цього Договору, при умові належного виконання Зберігачем п.3.4. цього Договору.

  4. Тарифи Зберігача є обов'язковими для Депонента.

  5. При обмеженні в обігу цінних паперів, послуги Зберігача оплачуються Депонентом у повному обсязі згідно з умовами цього Договору.

  6. У разі надання розпорядження Зберігачу на списання (переведення активів до іншого зберігача) з Рахунку у цінних паперах всіх цінних паперів, операція проводиться тільки після повної оплати зазначеної послуги та відсутності заборгованості по оплаті за інші послуги Зберігача, що були надані раніше.

  7. У разі припинення здійснення Зберігачем професійної діяльності на ринку цінних паперів, Депонент за проведення операцій на його рахунку в цінних паперах, пов'язаних із закриттям цього рахунку, сплачує Зберігачу лише вартість послуг депозитарію та/або реєстратора, пов'язаних із проведенням цих операцій

  8. Для забезпечення здійснення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати» Депонент перераховує грошові кошти на рахунок Зберігача №290159, відкритий в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», ЄДРПОУ 26410155, МФО 300506.

  9. Сторони домовилися, що у разі, якщо Депонент має поточний рахунок у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», то оплата Депонентом послуг Зберігача здійснюється в порядку договірного списання. Для реалізації Зберігачем цього права Депонент дозволяє, доручає та уповноважує Зберігача за надані Зберігачем послуги за цим Договором самостійно здійснювати утримання (списання) грошових коштів з поточного рахунку Депонента у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» у розмірі, передбаченому Тарифами.

 1. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої обов'язки належним чином, сприяти іншій Стороні у їх виконанні.
  1. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється шляхом особистого спілкування, листування, надсилання повідомлень електронною поштою, передачі будь-яких інформаційних повідомлень (у тому числі, але не за виключенням, розпоряджень, виписок, довідок) засобами факсимільного зв‘язку, пошти, електронної пошти, особисто, кур’єром, нарочним, через уповноважених осіб та у інший, погоджений Сторонами спосіб.

  2. Сторони погоджуються з тим, що їм відомий ризик, пов’язаний з використанням таких засобів як факсимільний та телексний зв’язок, з можливими зловживаннями, деформацією повідомлень, виходу з ладу систем і т.д. Сторона, що підпала під дію зазначених обставин, повинна самостійно нести можливі шкідливі наслідки таких зловживань, деформації тощо. При цьому інша Сторона не несе будь-якої відповідальності у зв‘язку з повідомленнями, зміст яких пошкоджений чи неповний, викривлений.

  3. Сторони підтверджують достовірність підписів на розпорядженнях Депонента способом візуального співставлення підписів на розпорядженнях із зразками підписів у картці зразків підписів та відбитку печатки Депонента.

  4. У випадку надсилання Зберігачу розпоряджень Депонента засобами факсимільного зв‘язку, паперові оригінали відповідних документів в найкоротший термін мають бути доставлені Зберігачу. Факсові екземпляри зазначених документів мають повну юридичну силу та є підставою для виконання Зберігачем операцій по рахунку у цінних паперах, передбачених такими документами. При цьому, Зберігач не несе відповідальності за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи та без обмеження такі, що пов’язані з незбереженням конфіденційності інформації, які можуть виникати в результаті дій Зберігача у відповідності до документів, що надійшли по факсу, та які Зберігач справедливо вважає розпорядженнями чи повідомленнями, що надаються Депонентом у відповідністю з цим пунктом.

  5. Право Зберігача на договірне списання з рахунку Депонента у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» виникає в перший банківський день, який слідує за днем, в який Депонент зобов’язаний був оплатити послуги надані Зберігачем згідно Акту-рахунку за надані депозитарні послуги у порядку, передбаченому п.3.2. цього Договору. Оплата послуг Зберігача здійснюється у національній валюті України. У разі недостатності коштів на рахунку Депонента для оплати послуг Зберігача у гривнях, Депонент, для реалізації Зберігачем права на договірне списання доручає та уповноважує Зберігача самостійно здійснити списання коштів в іноземній валюті для їх продажу у необхідній сумі, використовуючи для розрахунку комерційний курс, встановлений у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» на день продажу відповідної іноземної валюти, з подальшим зарахуванням коштів в гривні в дохід Зберігача, для цього Депонент надає Зберігачу право самостійно перераховувати кошти в іноземній валюті зі свого рахунку на рахунок ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», який використовується для продажу іноземної валюти, перерахувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти на поточний рахунок Депонента у національній валюті, відкритий в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», утримати з гривневого еквіваленту проданої іноземної валюти, суму комісійної винагороди за проведення ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» операції з продажу іноземної валюти, в розмірі згідно тарифів ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», що діють на момент проведення цієї операції та перерахувати її на рахунок Зберігача, який використовується для нарахування Депоненту комісійної винагороди Зберігача за надані Депоненту депозитарні послуги. В розрахунок суми в іноземній валюті, що підлягає списанню з поточного рахунку Депонента у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» включається сума заборгованості за надані Зберігачем послуги відповідно до Тарифів, неустойка за несвоєчасне виконання Депонентом зобов’язань по оплаті послуг Зберігача, а також сума комісійної винагороди за проведення ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» операції з продажу іноземної валюти. Списання іноземної валюти з поточного рахунку Депонента у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» для її продажу ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» здійснюється у межах наявних коштів на відповідних рахунках у такій черговості (за кодом валюти): 840/978/643. Сторони домовились, що договірне списання здійснюється на підставі цього Договору та не потребує укладення будь-яких додаткових правочинів.


  1. Сторони домовилися, що у випадку, якщо залишок коштів на грошовому рахунку Депонента у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» є недостатнім для своєчасної та повної оплати Депонентом послуг Зберігача, оплата за цим Договором, включаючи неустойку за несвоєчасну оплату Депонентом послуг Зберігача, здійснюється в порядку, передбаченому п. 3.2. цього Договору.

 1. ВИКОНАННЯ УМОВ ДОГОВОРУ

  1. Обслуговування операцій з цінними паперами на рахунку у цінних паперах здійснюється Зберігачем:

за розпорядженнями Депонента. До розпоряджень додаються документи, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;

● унаслідок виконання безумовної операції з цінними паперами відповідно до вимог законодавства на підставі відповідних документів, які підтверджують наявність підстав для проведення депозитарних операцій;● на підставі отриманої інформації про укладені договори від депозитарію у разі укладення договорів щодо цінних паперів на організаторі торгівлі.

  1. Одностороння відмова Сторін від виконання Договору або зміна його умов є неприпустимою, окрім випадків передбачених законодавством України та/або цим Договором.

  2. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього можливі лише за письмовою згодою Сторін шляхом укладання та підписання відповідних правочинів.
 1. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРIН

  1. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов'язань, передбачених цим Договором та чинним законодавством України, Сторона, що припустила таке порушення зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані таким порушенням збитки та сплатити неустойку в розмірі, передбаченому цим Договором.

  2. Сторона, яка порушила зобов'язання повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

  3. Сторони несуть відповідальність:

   • Зберігач несе відповідальність за неправомірне розголошення інформації по рахунку Депонента, згідно з законодавством України.

   • Депонент несе відповідальність за правильність оформлення розпоряджень, а також за невиконання інших обов’язків по цьому Договору.

   • Зберігач не несе відповідальність за причинені Депоненту збитки, якщо вони виникли на підставі наданого Депонентом розпорядження.

  1. Сторони звільняються від відповідальності (крім випадку порушення п.п. “б” п. 2.1 Договору) за невиконання/ неналежне виконання умов цього договору, якщо має місце вплив обставин непереборної сили, тобто надзвичайних i невідворотних за даних умов подій: стихійного лиха, аварії, пожежі, масових порушень правопорядку, страйків, військових дій, протиправних дій третіх осіб чи інших обставин, що не залежать від волевиявлення Сторін, наявність яких доведена та підтверджена належним чином в порядку, передбаченому законодавством України. Не є непереборною силою невиконання своїх обов’язків іншими контрагентами, однією зі Сторін, відсутність у Сторони достатніх коштів.

  2. У разі несвоєчасної оплати Депонентом послуг Зберігача згідно Акту-рахунку, що надається Депоненту відповідно до п. 3.2. цього Договору, Зберігач має право вимагати сплати пені у розмірі 0,1% від суми заборгованості за кожен день прострочення. В такому випадку Зберігач передає Депоненту Акт-рахунок на оплату депозитарних послуг з врахуванням нарахованої пені.

  3. У разі несплати Депонентом депозитарних послуг протягом більш як 3 (трьох) календарних місяців Зберігач припиняє надання послуг та нарахування комісії за зберігання цінних паперів на рахунку Депонента та передає за допомогою засобів обміну інформацією, передбачених у п. 4.2. цього Договору, Депоненту лист-повідомлення про припинення надання послуг до погашення Депонентом заборгованості перед Зберігачем. Поновлення обслуговування здійснюється автоматично після оплати Депонентом заборгованості перед Зберігачем у повному обсязі.

  4. У разі несплати Депонентом депозитарних послуг протягом більш як 6 (шести) календарних місяців, Зберігач має право вимагати сплати штрафу у розмірі 200 (двісті) гривень. В такому випадку Зберігач передає Депоненту Акт-рахунок для сплати штрафу та заборгованості за надані депозитарні послуги. Поновлення обслуговування здійснюється автоматично після оплати Депонентом Зберігачу штрафу та заборгованості по оплаті депозитарних послуг у повному обсязі.

  5. У разі порушення зобов’язання Сторона-кредитор має право відмовитися від виконання зобов’язання або розірвати цей Договір в порядку, передбаченому законодавством України.

  6. Сплата штрафу та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання належним чином обов’язків за цим Договором.

 1. ТЕРМIН ДIЇ ДОГОВОРУ

  1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання та діє протягом трьох років.

  2. Договір вважається пролонгованим на кожний наступний термін, якщо за 20 (двадцять) робочих днів до закінчення терміну дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.
 1. УМОВИ РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКIВ

  1. Договір може бути розірваний тільки за умови відсутності на рахунку у цінних паперах Депонента цінних паперів з наступним закриттям рахунку в цінних паперах Депонента у разі:

   • за згодою Сторін шляхом укладання відповідного правочину;

   • за рішенням суду;

   • надання іншій Стороні письмового повідомлення про розірвання цього Договору;

   • надання Депонентом розпорядження про закриття рахунку при умові повної сплати Депонентом наданих послуг Зберігача;

   • на інших підставах, передбачених чинним законодавством.

  1. Розірвання Договору настає не раніше, ніж через 10 (десять) днів після дати отримання Стороною зазначеного письмового повідомлення. Протягом десяти робочих днів від дня отримання письмового повідомлення про намір розірвати договір, Сторони проводять звірку взаємної заборгованості за цим Договором, про що складають відповідний Акт. У разі наявності будь-якої заборгованості та/або невиконаних зобов’язань за цим Договором Сторони зобов’язані належним чином виконати такі зобов’язання та/або здійснити розрахунки між собою не пізніше спливу зазначеного вище строку.

  2. У разі розірвання цього Договору за ініціативою однієї з Сторін (при умові відсутності жодних невиконаних зобов’язань цієї Сторони за цим Договором) договір автоматично припиняє чинність на десятий календарний день від дня отримання іншою Стороною цього Договору письмового повідомлення про розірвання договору та/або розпорядження про закриття рахунку у цінних паперах.

  3. У випадку відсутності операцій по рахунку у цінних паперах при умові, що з дня проведення останньої операції минуло не менше одного року та за умови відсутності цінних паперів на рахунку, Зберігач залишає за собою право закрити рахунок із одночасним розірванням цього Договору.
 1. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ

  1. Суперечності, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

  2. У разі неможливості досягти згоди, спір підлягає вирішенню в судах України або у порядку встановленому чинним законодавством України.

  3. При вирішенні спору застосовується матеріальне та процесуальне право України.

 2. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Листування, що здійснюється між сторонами щодо укладення, зміни чи доповнення цього Договору мають попередній характер і не можуть змінювати чи доповнювати його зміст. Всі зміни та доповнення до цього Договору приймаються лише за згодою сторін, укладаються у письмовій формі та є його невід’ємною частиною.

  2. Підписанням цього Договору, Депонент підтверджує, що будь-які персональні дані фізичних осіб, які внесені в договір на підставі наданих Депонентом документів, обробляються Депонентом зі згоди відповідних фізичних осіб у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

  3. Всі питання, не врегульовані цим Договором вирішуються згідно із законодавством України.

  4. Цей Договір складено в двох оригінальних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один примірник знаходиться у Депонента, а другий у Зберігача.

 3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Full name (hereinafter referred to as the Depositor), represented by Surname, name, patronymic, acting under _____________________________ on the one part, and Public Join-Stock Company «First Investment Bank» (hereinafter referred to as the Custodian), carrying out its activity on the basis of License of professional activity in the stock market - depository activities as the custodian activity, series ___№ ________, issued by the Securities and stock market state commission ___.___.20__ еxpiration date from ___.___.20__ to ___.___.20____, represented by _______ acting under _______________________________, on the other part (hereinafter collectively referred to as the Parties, individually – Party), have concluded this Agreement as follows:

 1. SUBJECT OF AGREEMENT

  1. The Depositor hereby authorises the Custodian and the Custodian undertakes to open and maintain a securities account, to keep the Depositor’s securities, to conduct operations with the securities account through the provision of depository clearing and settlement of agreements on securities, to draw securities incomes and to render other services on the terms and conditions as set forth below in accordance with provisions of the Provisions on custodian activity, approved by Decision № 999 issued by the state commission on securities and stock market on October 17, 2006 (hereinafter referred to as the Provision on the Custody Activity), internal documents of Custodian and the applicable law of Ukraine.

 2. OBLIGATIONS OF THE PARTIES

  1. The Custodian undertakes:

a) to open a securities account for the Depositor within 5 (five) business days after the Depositor provides with all necessary documents required under the law of Ukraine payment services of the Custodian opening a securities account under granted account and Tariffs of Custodian;

b) to keep Depositor’s securities and maintain records thereof;

c) to maintain the securities account of Depositor by performing deposit operations of it according to the Provision on depository activity and internal documents of the Custodian;
d) once a year without Depositor’s request to prepare and submit a statement of securities account of Depositor without charge;

e) on Depositor’s demand to prepare and submit the Depositor:   • a statement of the securities account;

   • a statement of transactions on the securities account of Depositor required period of three 3 (three) working days from receipt of request;

 • other statements and/or information references, statements in accordance with the Provisions on depository activities within 3 (three) working days from receipt of request;

f) periodically to prepare and provide the Depositor:

 • annually no later than the tenth day of the month following the reporting year - a statement of the securities account as of the last working day of the year;

 • within one business day after the operation on depositors' accounts - a statement of the securities transactions of the Depositor;

g) within 10 (ten) working days to supply the Depositor with the information concerning the securities, recorded in the Depositor’s securities account received by the Custodian from Depositary, Registrar or Issuer;
h) under the documents, specified in the Regulation on Keeping the Register of Shareholders, approved by Decision No. 1000, issued by the State Commission on Securities and Stock Market on October 17, 2006, the Regulation on Custodian Activity, and this Agreement, to register itself as the Nominee in the register of shareholders and perform respective functions in accordance with the Custodian’s internal documents and the applicable law of Ukraine;
i) to provide registrar and depository of securities documents provided by the provisions of depository activities, Regulations on the keeping of registers under this Agreement, for registration of securities depository as a nominee holders in the registrar of securities if the dematerialization of registered securities belonging to Depositor the storage location is Depository;
j) not to carry out any transactions with the Depositor’s securities, in case the requirements to the provision and completion of instruction forms, or to the protection of information, which is necessary for the Custodian to execute the said operations, are violated or in case the execution of such instruction contradicts the law of Ukraine;

k) not to perform any actions and not to provide any information regarding the Depositor’s securities or the Depositor itself without respective instructions from the Depositor, except when otherwise directed by the current legislation of Ukraine;

l) to transfer incomes into the Depositor’s securities to the Depositor’s account within 3 (three) working days from the date of receipt thereof. These incomes are not incomes of the Custodian;
m) to familiarise the Depositor with the internal documents of Custodian that regulate relationships between the Depositor and the Custodian concerning the fulfillment of this Agreement, procedure for execution of instructions, receiving statements, reports and further to familiarise the Depositor with any alterations and additions to the said Custodian’s internal documents and order fulfilment of its orders by posting internal documents on the website of the Custodian (www.pinbank.ua).

n) by order of the Depositor on crediting/debiting of funds to credit/debit of funds to/from the account used for payments under securities agreements with subsequent transfer of funds to the Depositary/Depositor within no more than 3 (three) working days of receipt of funds to account used for payments for the agreements on securities;


o) pre-reserve securities and/or funds for entry in organized trading and to enforce settlement agreements on securities in accordance with relevant orders of the Depositor by blocking these securities and/or funds to the securities account of the Depositor. The specified order shall contain the information about the organizer of trade, the issuance of securities (or cash) and/or number of securities reserved for each securities trader - a member of a trade organizer;

p) to write-off/credit/transfer/unblock the securities and funds of money from/to the securities account of Depositor, to enforce the settlement agreements on securities, concluded on a trade organizer on the basis of information from the depositary after the last of these transactions based on information from the organizer of trade to the end of trading day, in which received this message from the depositary;

q) to provide depository and/or organizer of trade the information about the amount of residual securities and the amount of blocked obligations on securities and funds, accounted on technical accounts of Depositor, indicating the following information: • about balance of securities locked in a securities account of the Depositor to carry out payments for the agreements of Depositor's securities;

 • the amounts of blocked funds of the Depositor, corresponding to the remaining amount of liabilities to funds on the technical account of Depositor;

 • details of the securities account (technical accounts) of the Depositor, which can be carried out calculations based on information from the depository.

r) within 3 working days from the date of the procedure for suspending his professional activity in the stock market by Depositor - depositary activity of securities in accordance with provision of the cease-professional activity in the stock market - depository activities, such as depositary activity of securities approved by the State Commission on Securities and Stock Market of 22.05.2009 № 480, notify the Depositor of the feedback written notice of its receipt on the need for closing the account in securities within 60 calendar days from the date of this procedure. The message shall contain a notice that if the Depositor is not closing the account in time his owned securities will be transferred to the account and deposited to the authorized custodian of the deposit or custodian-successor (with details: full name, EDRPOU, location, telephone number). These securities on the relevant accounts will be blocked.


s) to provide the Depositor (the founder of a public or private join-stock company) a statement of securities account about shares credited as the results of their placement within 10 (ten) working days from the date of handling.

  1. The Custodian shall be entitled:

a) to provide the Depositor with information and consulting services concerning conjuncture on the market, conditions of securities circulation, other information necessary for fulfilment of the Depositor’s rights and obligations;

b) to render other services related to the securities transfer if these services could be provided by the Custodian to the Depositor according to current Ukrainian legislation;

c) to authorize the Depositary to be registered as a Nominee for the Custodian’s securities in the register of shareholders in cases determined by the current legislation of Ukraine;
d) in the case of beginning by the Custodian the procedure of stopping the realization of professional activity at the stock market - depositary activity, as the depositary activity of the Custodian of securities in accordance with the requirements of Provision about stopping of realization of professional activity at the stock market - depositary activity, as the depositary activity of the Custodian of securities, approved by the decision of the Securities and Stock Market State Commission dated 22.05.2009 N 480, to execute only those instructions of the Depositor in relation to his securities, implementation of which is not forbidden by this Provision;

e) to close the securities account of Depositor that is not contain securities, without the Depositor's instruction for securities account closing if the Custodian ceases its activity and in case the Depositor fails to execute the clause “д” of paragraph 2.3 herein;


f) stop providing the services under the terms of this Agreement and does not charge a commission of the Depositor, in the cases stipulated in paragraphs 6.6.- 6.7. herein to the day of full repayment and penalty;
g) to close the securities account of Depositor that is not contain securities, without the Depositor's instruction provided that the date of the last transaction has passed at least one year.

  1. The Depositor undertakes:

a) to adhere to internal documents of the Custodian to the relations of Depositor and Custodian;
b) to pay services rendered by the Custodian according to prices, terms and conditions specified by this Agreement and the Custodian's rates;

c) to submit the information (and/or documents) to the Custodian, specified by the law and internal documents of Custodian that as required for submission or necessary for execution of this Agreement;

d) not later than in 10 (ten) working days from the entry of respective changes into own details or documents required for opening and maintenance of securities account, to submit information on changes made to the Custodian. Information should be provided before the day of any transactions of the Custodian;

e) to provide custodians of registered securities, belonging to the Depositor, the power to the introduction of changes to the system registry of registered securities of Depositor or securities depository as a nominee;


f) during 60 calendar days from the date of beginning the procedure of stopping the realization of professional activity of the Custodian at the stock market - depositary activity, as the depositary activity of the Custodian of securities in accordance with the requirements of Provision about stopping of realization of professional activity at the stock market - depositary activity, as the depositary activity of the Custodian of securities, approved by the decision of the Securities and Stock Market State Commission dated 22.05.2009 N 480, to carry out all necessary actions in relation to closing of the securities account;

g) to pay a penalty to Custodian in the manner specified in paragraphs 6.5.- 6.7. herein.  1. The Depositor shall be entitled:

a) to appoint manager or managers of the securities account;

b) to appoint an authorized person to sign Depositor’s Instructions;

c) to obtain from the Custodian full information on securities, owned by the Depositor in accordance with the Agreement;

d) in the case of beginning by the Custodian the procedure of stopping the realization of professional activity at the stock market - depositary activity, as the depositary activity of the Custodian of securities in accordance with the requirements of Provision about stopping of realization of professional activity at the stock market - depositary activity, as the depositary activity of the Custodian of securities, approved by the decision of the Securities and Stock Market State Commission dated 22.05.2009 N 480, to execute only those instructions of the Depositor in relation to his securities, implementation of which is not forbidden by this Provision.
 1. PAYMENT FOR USING THE DEPOSIT

  1. The Depositor pays the services to Custodian under this Agreement and approved tariffs of the Custodian (hereinafter referred to as the Tariffs), operated in day of services by the Custodian. The Tariffs should not exceed the maximum amount established by the State Commission on Securities and Stock Market in agreement with the Antimonopoly Committee of Ukraine.

  2. The Depositor shall pay the fees monthly, no later than the last banking day of the month following the month in which services were provided under the Act-account or a prepay or in the procedure of the contractual write-off from the current account of Depositor, opened in PJSC "First Investment Bank". Payment for services rendered by the Custodian shall include the cost of the services depending of carried out the actions and/or transactions in accordance with the Tariffs.

  3. The Custodian may change the Tariffs for the period of this Agreement. Change of Tariffs does not require the consent of the Depositor.

  4. The Tariffs that have changed by the Bank after the signing of this Agreement and term of entry into force shall be submitted to the Depositor not later than five working days prior to their entry into force by posting notice of tariff changes on the website of Custodian (www.pinbank.ua).

  5. Depositor does not exempt from payment of services for the new Tariffs by the Custodian, if he did not read or he was unable to read the new Tariffs that have changed by the Custodian during the term of this Agreement, provided the proper performance by the Custodian p.3.4. herein.

  6. Custodian Tariffs are required for the Depositor.

  7. When limiting of securities, Depositor pays the services of Custody in full under the terms of this Agreement.

  8. Should the Custodian has the disposal of write-off all securities (transfer of assets to another custodian) from the securities Account, the transaction is conducted only after full payment of this service and the absence of debts for other services of the Custodian, provided before it.

  9. Should the Custodian stops its professional activity in the securities market the Depositor shall pay the Custodian for transactions carried out on the securities account related to the closure of this account only in the amount of services of the depositary and/or the registrar rendered with conducting transactions.
  1. To provide cash settlement under the agreements of securities on a "delivery versus payment" the Depositor transfers funds to the Custodian's account №290159, opened in the PJSC «First Investment Bank», EDRPOU 26410155, Sort Code 300506.

  2. The Parties agreed that should the Depositor has a current account in PJSC "First Investment Bank", the Depositor pay the services of Custodian in the procedure of the contractual write-off. For realization of this right by the Custodian the Depositor allows, charges and authorizes the Custodian for the services provided by the Custodian under this Agreement independently to carry out holding (write-off) of funds from the current account of Depositor in the PJSC "First Investment Bank" in the amount specified by Tariffs.

 1. MUTUAL OBLIGATIONS OF THE PARTIES

  1. Each Party shall undertake duly to fulfill its obligations hereunder and to promote the execution of the other Party’s obligations.
  1. The exchange of the information between the Parties shall be by personal communication, mailing, emailing, transmitting any information messages (including, but not excluding, orders, statements, certificates) by facsimile, mail, e-mail, in person, by courier, by hand, by authorized persons and in another way agreed by the Parties.


  1. The Parties agree that they know the risks involved in using such means as fax and telex, with possible abuses, deformation messages, failure of systems, etc. The Party affected by a specified circumstances, shall be possible itself harmful effects of such abuse, distortion, etc. And the other party does not bear any responsibility in the messages with damaged or incomplete, distorted content.
  1. The Parties shall confirm the validity of signatures in the Depositor’s instructions by checking signatures with the original in the Signatures Seal Samples Card.  1. Should the Depositor sends the orders by facsimile, paper originals of relevant documents should be delivered to the Custodian as soon as possible. Fax copies of these documents shall be in full force and is the basis for conducting by the Custodian the operations on the securities account, provided this documents. The Custodian shall not be liable for any direct and/or indirect damages, including without limitation those relating to the unsaved privacy that may arise from actions of the Custodian in accordance with the documents received by fax and the Custodian rightly considers instructions or messages provided by the Depositor in accordance with this paragraph.


  1. The right of Custodian for the contractual write-off from the account of Depositor in PJSC "First Investment Bank" arises in the first banking day that follows by a day in what the Depositor engaged to pay the services, provided by the Custodian in accordance with an Act-account for the rendered depositary services in the procedure, specified in p.3.2. herein. The Depositor is carrying out a payment of services in national currency of Ukraine. Should the Depositor has not enough the funds on the account for payment of Custodian’s services in hryvnias, the Depositor for realization of a right by the Custodian for contractual write-off charges and authorizes the Custodian independently to carry out the funds in foreign currency for sale in a necessary sum, using a commercial course for a calculation, rated in the PJSC "First Investment Bank" on the day of sale of corresponding foreign currency with further deposit of money in a hryvnia in the profit of Custodian, for this purpose the Depositor gives a right to Custodian independently to transfer money in foreign currency from the account to an account in the PJSC "First Investment Bank" used for the sale of foreign currency, to transfer the hryvnya equivalent of the sold foreign currency to the current account of Depositor in national currency, opened in the PJSC "First Investment Bank", to hold from the hryvnya equivalent of the sold foreign currency the amount of commission fee for carrying out the transaction by PJSC "First Investment Bank" from the sale of foreign currency in the amount accordance with the tariffs of PJSC "First Investment Bank", acting in the moment of realization of this transaction and to transfer to the account of Custodian, used for crediting a commission fee of Custodian to Depositor for provided a depositary services to Depositor. The calculation of sum in the foreign currency that is subject to write-off from the current account of Depositor in PJSC the "First Investment Bank" is included an amount of debt for the services provided by the Customer in accordance with the Tariffs, forfeit for ill-timed fulfillment of obligations by the Depositor for the services of Custodian and the amount of commission fee for carrying out the transaction on the sale of foreign currency by the PJSC "First Investment Bank". Write-off of foreign currency from the current account of Depositor in PJSC "First Investment Bank" for its sale by PJSC "First Investment Bank" carry out within the limits of present funds on the corresponding accounts in the following sequence (on the code of currency): 840/978/643. The Parties agreed that the contractual write-off is carried out on the basis of this Agreement and it does not need the conclusion of any additional legal agreements.

  2. The Parties agreed if the outstanding balance on the fund account of Depositor in the PJSC "First Investment Bank" is insufficient for timely and complete payment of Depositor for services of Custodian, a payment under this Agreement, including a forfeit for ill-timed payment by the Depositor for services of Custodian, specified in the p.3.2. of this Agreement.

 1. FULFILMENT OF TERMS OF THE AGREEMENT

  1. The Custodian carries out the transactions with securities on a securities account:

● as ordered by the Depositor. Documents attached to the orders confirming the existence of grounds for custody transactions;

● because of the unconditional securities transactions in accordance with the requirements of law under the relevant documents proving the existence of grounds for custody transactions;● on the basis of received information of signed agreements from the depositary in the case of agreements for securities on the trade organizer.


  1. No unilateral refusal of both Party to perform hereunder and no unilateral changes in the terms and conditions hereof shall be allowed except for the cases specified by the law of Ukraine and/or this Agreement

  2. All changes and amendments to the terms of the Agreement shall be made only upon written consent of the Parties by conclusion and signing the relevant agreements.

 1. LIABILITIES OF THE PARTIES

  1. In case of non-performance by either Party of its obligations under this Agreement and applicable law of Ukraine, the Party alleged the violation shall reimburse the other Party incurred as a violation of losses and pay a penalty in the amount provided herein.  1. The Party infringed obligations shall eliminate these infringements at the earliest possibility.

  2. Parties shall be liable for:

   • The Custodian shall be liable for the unlawful disclosure of information on the account of Depositor, according to the law of Ukraine.

   • The Depositor shall be liable for the accuracy of orders and for failure of other obligations of this Agreement.

   • The Custodian shall not be held liable for inflicting losses if they arise on the basis of orders provided by the Depositor.

  1. Neither Party shall be held liable (except violation p. "б" of clause 2.1 herein) for failure/improper terms of this Agreement if any impact force majeure, that is extraordinary and inevitable under the circumstances of events: natural disasters, accidents, fires, massive violations of law, strikes, hostilities, acts of third parties or other circumstances beyond the control of the will of the Parties whose presence is proved and verified properly in the procedure provided for by the law of Ukraine. Non-performance of obligations by other contractors, one of the Parties, the Party has not enough money are not force majeure.


  1. In case of default of payment of the Custodian's services by the Depositor under the Act-account, provided to the Depositor in accordance with p 3.2. hereto, the Custodian shall be entitled to claim a payment of penalty in the amount of 0.1% of the amount of debt for each day of delay. In this case, the Depositor sends to the Custodian the Act-account for paying of depository services with accrued penalty.

  2. Should the Depositor does not pay the custody services more than 3 (three) calendar months the Custodian terminates to provide services and charge fees for securities custody on the account of the Depositor and passes to the Depositor a letter of notice of termination of services to repay debts by the Depositor by means of exchanging information provided for in paragraph 4.2. herein. The Custodian shall renovate the services automatically after the payment of debts in full by the Depositor.  1. Should the Depositor does not pay the depository services more than 6 (six) calendar months the Custodian shall be entitled to claim the payment of debt in the amount of 200 (two hundred) grivnas. In this case the Custodian transfers to the Depositor the act-account for the payment of fines and payments of debts for provided depository services. The Custodian shall renovate the services automatically after the payment of debts in full by the Depositor.
  1. In case of violation of the obligation the Party-creditor shall be entitled to refuse of performing obligations or to terminate this Agreement in the procedure provided by the law of Ukraine.

  2. Payment of fine and damages shall not release the Parties from fulfillment of their obligations under this Agreement.

 1. VALADITY TERM OF AGREEMENT

  1. This Agreement shall enter into effect upon its execution and shall remain in effect for three years.

  2. This Agreement shall be deemed prolonged for each subsequent term, unless the Parties express their intention to terminate this Agreement in writing 20 (twenty) working days prior to the termination of this Agreement.

 2. TERMS OF TERMINATION OF AGREEMENT AND CLOSING OF ACCOUNT

  1. The agreement shall be terminated only subject to default of securities on the securities account of Depositor with the next closing of account in securities of Depositor if:

   • on the consent of Parties by the settlement of a corresponding legal transaction;

   • by a court decision;

   • by providing to other Party of writing report about termination of this Agreement;

   • by providing of Depositor's order about closing of account subject to condition complete payment by Depositor of the rendered services of Custodian;

   • on other reasons provided by a current law.

  1. The agreement shall be terminated not earlier than in 10(ten) days after the date of receipt writing report specified by the Party. During ten working days from the day of receipt of writing report about intention to terminate agreement, the Parties shall conduct a collation of mutual debts by this Agreement and conclude a corresponding Act. In case of presence of any debt and/or unfulfilled obligations under this Agreement the Parties undertake properly to execute such obligations and/or carry out calculations not later than the term, indicated above.
  1. In case of dissolution of this Agreement on initiative one of the Parties (subject to condition absence of unfulfilled obligations of this Party under this Agreement) an agreement automatically shall canceled operating on a tenth calendar day from the day of receipt by the other Party of this Agreement of writing notice about avoiding agreement and/or the order about closing of account in securities.

  2. In case of absence of operations on an account in securities on condition that from the day of realization of the last operation passed not less than one year and on condition of absence of securities on an account, the Custodian reserves a right to close an account with simultaneous dissolution of this Agreement.
 1. PROCEDURE OF DISPUTE SETTLEMENT

  1. Disputes arising between Parties in connection with execution of this Agreement shall be settled amicably.
  1. Should the Parties fail to come to an understanding, the dispute shall be settled in courts of Ukraine in the procedure provided for by law of Ukraine.

  2. Economic and Procedural law of Ukraine shall be applied when settling a dispute.

 1. FINAL PROVISIONS

  1. The correspondence between the Parties concerning conclusion, change or amending of this Agreement shall bear a preliminary nature and can not change or amend contents hereof. All amendments hereto shall be adopted by mutual consent of the Parties only, shall be drawn up in writing and constitute an integral part of the Agreement.

  2. By signing this Agreement, the Depositor confirms that any personal data of physical persons, specified in an agreement on the basis of the documents provided by the Depositor r, are processed by the Depositor from the consent of corresponding physical persons according to the Law of Ukraine «About the personal data protection».

  3. All issues non-regulated by this Agreement shall be settled in accordance with the law of Ukraine.

  4. This Agreement is concluded in duplicate, having equal validity. One copy to the Depositor and the second to the Custodian.

 2. LOCATION AND BANK DETAILS
ЗБЕРIГАЧ:

CUSTODIAN:

ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»

PJSC «First Investment Bank»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26410155

Код зберігача в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» 001201

Код МДО зберігача в Депозитарії ПАТ «НДУ» 301473

Місцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський проспект, 6

Рахунок №3739300102 в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк»,

МФО 300506

Контактний телефон: 0-800-50-70-80;

(044) 428-61-28


Посада уповноваженої

особи зберігача ________ /____________/

(підпис) (ПІБ)

МП


EDRPOU Code 26410155

Custodian’s code with the Depository PrJSC «UDS» 001201

Code MDO of custodian in Depository PJSC «NDU» 301473

Seat: 6, Moskovskyi Avenue, Kiev, 04073

Account №3739300102 in PJSC «First Investment Bank»,

Sort code 300506

Contact telephone number: 0-800-50-70-80;

(044) 428-61-28


Position of authorized

person Custodian ________ /____________/

(signature) (name)

LS


ДЕПОНЕНТ:

DEPOSITOR:

Повне найменування

Full name

Реєстраційний номер:__________________________________

Місцезнаходження:_______________________

_______________________________________

Поштова адреса:_________________________

Банківські реквізити: _____________________

МФО __________________

Телефон: _______________________________

Посада уповноваженої

особи депонента ________ /____________/

(підпис) (ПІБ)

МП


Registration number:__________________________________

Seat:_______________________

_______________________________________

Postal address:_________________________

Bank details: _____________________

Sort code __________________

Telephone number: _______________________________

Position of authorized

person Depositor ________ /____________/

(signature) (name)LSЗберігач/ Custodian __________________

Депонент/Depositor __________________


izumzum.ru