Договір №22-1В про інформаційний обмін щодо недержавного пенсійного забезпечення - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір №22-1В про інформаційний обмін щодо недержавного пенсійного забезпечення - страница №1/1


Договір про інформаційний обмін


Договір № 22-1В

про інформаційний обмін щодо недержавного пенсійного забезпечення
м. Київ "30" червня 2011 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ "ЦЕНТР ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ" (ліцензія серії АБ № 115988 видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 14.08.2008 р. строк дії з 07.02.2008 р. безстрокова), що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, надалі – Адміністратор, в особі Директора Буркова Юрія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та «ПОВНА НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ», що є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, надалі – Вкладник, в особі Директора прізвище, ім‘я, по-батькові, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом обидві сторони іменуються як – Сторони, уклали цей Договір (надалі – Договір) про наступне:

 1. Предмет Договору

  1. Сторони зобов’язуються здійснювати між собою інформаційний обмін у передбачений даним Договором спосіб з метою забезпечення можливості належного провадження Адміністратором діяльності з адміністрування Професійного недержавного пенсійного фонду "Шахтар", надалі – Фонд.

 2. Обов’язки і права Сторін

  1. Сторони зобов’язані діяти згідно Інструкції про інформаційний обмін між Адміністратором та Вкладником, надалі - Інструкція, яка є невід’ємною частиною цього Договору (додаток № 1).

  2. Адміністратор зобов’язаний:

   1. діяти в інтересах учасників Фонду – працівників Вкладника;

   2. перевіряти відповідність відомості персоніфікації даним, що надані Вкладником;

   3. зараховувати пенсійні внески на індивідуальні пенсійні рахунки учасників Фонду не пізніше ніж за 3 робочі дні після їх перерахування Вкладником на поточний рахунок Фонду;

   4. передавати для інвестування пенсійні внески в термін не більш, ніж 3 робочі дні з дня їх зарахування на індивідуальні пенсійні рахунки учасників Фонду;

   5. забезпечувати укладання учасником Фонду договору на виплату пенсії на визначений строк при досягненні ним пенсійного віку, визначеного в заяві учасника Фонду;

   6. перераховувати до іншої установи недержавного пенсійного забезпечення за вимогою учасника Фонду кошти, що обліковуються на його індивідуальному пенсійному рахунку, в термін не більш, ніж 30 календарних днів з дня отримання відповідної заяви та за умови розірвання укладених на його користь пенсійних контрактів та договорів на виплату пенсії;

   7. надавати Вкладнику на його вимогу інформацію про стан пенсійних активів, а саме - про чисту вартість пенсійних активів та вартість одиниці пенсійних внесків;

   8. надавати Вкладнику інформацію про зміни в установчих документах Фонду та зміни реквізитів компаній, що обслуговують Фонд – Адміністратора, Банка-зберігача, Компанії з управління пенсійними активами;

  3. Вкладник зобов’язаний:

   1. до укладення пенсійних контрактів узгодити з Фондом, в особі Адміністратора, основні положення пенсійного контракту та обрати пенсійну схему (схеми), за якою буде здійснюватись пенсійне забезпечення учасників Фонду – працівників Вкладника;

   2. надавати Адміністратору на його вимогу інформацію, необхідну для формування системи персоніфікованого обліку, згідно чинного законодавства України;

   3. перераховувати пенсійні внески на поточний рахунок Фонду у розмірах та у строки, визначені пенсійними контрактами, укладеними Вкладником з Фондом;

   4. одночасно з перерахуванням пенсійних внесків надавати Адміністратору відомість персоніфікації в паперовій та електронній формах відповідно до Інструкції;

   5. своєчасно надавати Адміністратору інформацію щодо зміни реквізитів персоніфікації Вкладника та учасників – працівників Вкладника;

   6. дотримуватись обраної пенсійної схеми (пенсійних схем) та при зміні розмірів пенсійних внесків або призупиненні їх сплати письмово сповістити про це Адміністратора на протязі 3 робочих днів з дня прийняття відповідного рішення;

   7. при виході з числа Вкладників Фонду та розірванні пенсійних контрактів на користь своїх працівників письмово сповістити про це Адміністратора та довести це рішення до працівників – учасників Фонду не пізніше ніж за шість місяців до виходу;

   8. при звільненні працівника - учасника Фонду або за інших обставин, згідно чинного законодавства України, до дати перерахування пенсійних внесків та надання відомості персоніфікації розірвати або внести зміни до пенсійного контракту (щодо цього учасника) та надати інформацію Адміністратору про причину та дату розірвання пенсійного контракту (внесення змін), дату перерахування останнього пенсійного внеску, а також заяву учасника про подальші операції з пенсійними коштами та іншу інформацію, необхідну для закриття індивідуального пенсійного рахунку учасника Фонду або розірвання пенсійного контракту;

   9. у випадку припинення або відмови від здійснення пенсійних внесків на користь учасників Фонду, письмово повідомити Адміністратора протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення, але не пізніше чергової дати перерахування пенсійних внесків;

   10. при укладанні пенсійних контрактів на користь нових працівників Вкладника перераховувати пенсійні внески на їх користь тільки після отримання письмового повідомлення від Адміністратора про відкриття відповідних індивідуальних пенсійних рахунків.

  4. Адміністратор має право:

   1. вимагати від Вкладника додаткові відомості або документи, необхідні для формування системи персоніфікованого обліку;

   2. вважати призупиненими пенсійні внески при затримці їх перерахування на термін більш, ніж 30 календарних днів, про що письмово сповістити Вкладника;

   3. при ліквідації Фонду, самостійно обрати пенсійний фонд для учасників Фонду – працівників Вкладника, в разі неотримання від них відповідних заяв протягом трьох місяців з дати розірвання пенсійних контрактів;

   4. проводити організаційно-консультаційну роботу щодо організації недержавного пенсійного забезпечення працівників Вкладника та підготовки до укладання пенсійних контрактів;

  5. Вкладник має право:

   1. укласти з Фондом один контракт на користь декількох учасників, або кілька пенсійних контрактів окремо для кожного учасника (груп учасників фонду).

   2. доручити Адміністратору або третій особі провести організаційно-консультаційну роботу щодо організації недержавного пенсійного забезпечення працівників Вкладника та підготовки укладання пенсійних контрактів.

 1. Відповідальність Сторін

  1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якою із Сторін своїх обов’язків за цим Договором, Сторона, що порушила зобов'язання відшкодовує іншій Стороні всі завдані в зв’язку з цим збитки та несе відповідальність відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

 1. Форс-мажор

   1. Якщо внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажор) будь-яка зі Сторін виявиться неспроможною, частково, або повністю, виконувати свої зобов’язання щодо Договору, така Сторона не вважатиметься такою, що порушує або не виконує свої зобов’язання протягом всього періоду дії таких обставин.

   2. Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин. У разі, коли дія зазначених обставин триває більш, як 30 робочих днів, кожна із Сторін має право на розірвання Договору в односторонньому порядку за умови, що вона повідомить про це іншу сторону письмово не пізніше, як за 7 робочих днів до дня припинення дії Договору.

   3. Сторони повідомляють одна одну про початок та закінчення форс-мажорних обставин. Належним доказом виникнення таких обставин є свідоцтво, видане Торговельно-промисловою палатою України.

 1. Умови внесення змін та доповнень до Договору

  1. Будь-які зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін.

  2. Зміни та доповнення до Договору оформлюються додатковими угодами, які є невід’ємними частинами Договору.

 1. Строк дії Договору та умови його розірвання

  1. Договір починає діяти з дати його підписання.

  2. Дія Договору вважається закінченою після втрати чинності всіх пенсійних контрактів, укладених Вкладником з Фондом в особі Адміністратора, або за умови розірвання Договору за згодою Сторін.

  3. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку тільки за умов систематичного порушення однією зі Сторін умов Договору та невиконання своїх обов’язків.

  4. Інші підстави для розірвання Договору:

     • домовленість Сторін;

     • виникнення форс-мажорних обставин;

     • інші підстави, передбачені чинним законодавством України.

 1. Порядок вирішення спорів

   1. Усі спори, які виникнуть між Сторонами, будуть вирішуватися шляхом проведення ними переговорів.

   2. Усі спори між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, розв'язуються відповідно до законодавства України.

 1. Інші умови

   1. Сторони цим дійшли згоди, що вони не будуть без письмової згоди розкривати зміст цього Договору, повідомляти (надавати) будь-яким третім особам або будь-яким іншим способом розкривати чи використовувати конфіденційну та таку, що становить комерційну таємницю, інформацію, яка стала відома Сторонам в процесі виконання цього Договору, якщо несанкціоноване розкриття чи використання такої інформації може завдати збитків будь-якій із Сторін, крім випадків, коли необхідність та обов’язковість розкриття чи використання зазначеної інформації встановлена чинним законодавством України та умовами цього Договору.

   2. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін.

   3. Сторони цим дійшли згоди, що у разі, коли певні відносини між Адміністратором та Вкладником не врегульовані цим Договором, регулювання прав та обов’язків Сторін у цих відносинах буде здійснюватися відповідно до нормативних актів, які прямо регулюють такі відносини.

   4. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. В такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори щодо зміни такого положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

 1. Реквізити і підписи Сторін

Адміністратор:

Вкладник:

ТОВ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО

ФОНДУ "ЦЕНТР ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ»
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе,40

код в ЄДРПОУ 33193408

п/р 26006000017726 в КМФ ПАТ “Укрсоцбанк", м. Київ,

МФО 300023
«ПОВНА НАЗВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ»

Україна, 00000, м.

код в ЄДРПОУ

п/р ХХХХХХХХХХХХ в ПАТ «Банк», м. Київ

МФО 300ХХХ


Директор __________________

Бурков Ю. Ю.

М. П.


Директор _________________

(______________).

М. П.

Сторінка зizumzum.ru