Договір №15 підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку м. Київ «02» липня 2008р. Приватне підприємство - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Договір поставки № м. Рівне “ ” 20 р. Постачальник 1 38.92kb.
Договір-оферта про надання послуг 1 246.98kb.
Приватне Підприємство 1 28.84kb.
1. Проектні пропозиції (ескізний проект), виконані ліцензованою проектною... 1 17.17kb.
Додаток №1. Робочий план 3-го тф “відкрий україну!” У 2008р 1 189.44kb.
Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство «мелітопольське... 1 36.61kb.
88 від 20 липня 2011 р. Замовник: Найменування: Державне підприємство... 1 112.83kb.
Національний транспортний університет, м. Київ Костриця С. В 1 53.15kb.
Урок подорож «Пісенний календар» 1 63.95kb.
Договір купівлі-продажу нежилого приміщення 1 51.07kb.
Постанова №1192-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 37.04kb.
Звіт про фінансові результати Публічного акціонерного товариства 1 54.13kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Договір №15 підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку м. Київ «02» - страница №1/1

Договір № 15

підряду на виготовлення конструктивних елементів будинку
м. Київ «02» липня 2008р.

Приватне підприємство «Стройлюкс» в особі генерального директора Боднарюка Олега Борисовича, який діє на підставі Статуту – далі «Виконавець» з однієї сторони, і

Стасюк Марія Іванівна, що далі називається «Замовник» з іншої сторони, далі пойменовані Сторони, уклали цей Договір про наведене нижче: 1. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виконувати відповідно до умов Договору виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку загальною площею 150 м² із збіркою згідно з затвердженими проектами, кошторисами, а також робочими кресленнями на цей об`єкт.

1.2. В строк до 15 жовтня 2008 року.

1.3. Даний Договір не є Договором на будівництво об'єкту. За цим Договором Виконавець виготовляє конструктивні елементи, що використовуються для будівництва об'єкту Замовником господарським способом.


 1. Порядок розрахунків

2.1. Роботи виконуються із матеріалів Замовника.

Загальна сума робіт складає 397 282,00 грн. (триста дев’ятсот сім тисяч двісті вісімдесят дві грн. 00 коп.).  1. Робота оплачується замовником поетапно.

2.2.1. І етап Замовник сплачує 30% від загальної суми, яка становить 119 184,20 (сто дев’ятнадцять тисяч сто вісімдесят чотири грн. 20 коп.), на цьому етапі виготовляються конструктивні елементи фундаменту двоповерхового будинку.

2.2.2. ІІ етапЗамовник сплачує 30% від загальної суми, яка становить 119 184,20 (сто дев’ятнадцять тисяч сто вісімдесят чотири грн. 20 коп.), на цьому етапі виготовляються конструктивні елементи коробки будинку і даху.

2.2.3. ІІІ етап - Замовник сплачує 30% від загальної суми, яка становить 119 184,20 (сто дев’ятнадцять тисяч сто вісімдесят чотири грн. 20 коп.), підготовка до комунікативних робіт (монтажу сантехніки, електрики, встановлення вікон, дверей).

2.2.4. IV етап — після виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку Сторони підписують Акт здавання – приймання робіт і в 5-денний термін Замовник сплачує остаточну суму 10% від загальної суми, яка становить 39 728,20 (тридцять дев’ять тисяч сімсот двадцять вісім грн. 20 коп.).Виконавець під свою відповідальність замовляє і постачає якісний будівельний матеріал (циліндрований брус) і по факту поставки сировини розпочинає роботи по виготовленню конструктивних елементів будинку, протягом 3 днів.

2.4. Замовник сплачує Виконавцю гроші по безготівковим розрахункам або готівкою по прибутковим ордерам, оформленими бухгалтерією Виконавця.3. Зобов`язання та права Сторін

3.1. Виконавець зобов`язаний виконувати роботу сумлінно і якісно в строк передбачений п. 1.2.

3.2. Замовник зобов`язаний вчасно забезпечувати Виконавця матеріалами, а саме сплачувати завдатки передбачені у п.2.2.1, п.2.2.2, п. 2.2.3, п. 2.2.4. передбачені цим Договором.

3.2.1. Додатково Замовник надає матеріали конструктивних елементів: фаянс (умивальник, унітаз, душову кабінку), освітлювальні прилади, котел, батареї, встановлення цих предметів виконується безкоштовно, а саме вартість передбачена ціною за м2 2648,54 грн., яка затверджена Додатком №1.

3.3. Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти і оплатити роботу.

3.4. Після завершення робіт (виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку) Виконавець зобов’язується подати Замовникові для підписання Акт здачі-приймання виконаної роботи, а Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконану роботу і в разі відсутності недоліків підписати Акт задачі-приймання виконаної роботи і сплатити остаточну суму зазначену у п. 2.2.4. в 5-денний строк з дня подання йому Виконавцем вказаного акту.

3.4. Уразі несплати Замовником протягом 5 робочих днів остаточної суми, Замовник сплачує пеню у розмірі 5% від суми зазначеної у п. 2.2.4. за кожний прострочений день.

3.5. У разі невиконання робіт Виконавцем в строк передбачений п. 1.2 Замовник сплачує пеню у розмірі 5% відсотків від суми зазначеної у п. 2.2.4. за кожний прострочений день.

3.6. Виконавець зобов’язується повідомляти Замовника про перебіг виконання робіт, а також Замовник має право безперешкодного доступу до робіт Виконавця для перевірки якості виконуваних робіт.


 1. Вирішення спорів

4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішують шляхом переговорів між Сторонами.

4.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 1. Відповідальність сторін за порушення Договору

5.1. У випадку порушення зобов`язання, що виникає з цього договору (далі «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

5.1.1. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

5.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

5.1.3.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальність за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.2. Виконавець несе таку відповідальність:

5.2.1. У разі зіпсування або пошкодження наданих Замовником матеріалів Виконавець повинний за власні кошти придбати такий самий матеріал, або компенсувати його вартість Замовнику.

5.2.2. Відповідає за збереження (цілісність) переданого майна у рамках його вартості.

6. Дія Договору

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і сплати завдатку Замовником, зазначеним у п.2.2. та діє до моменту його виконання, але в будь-якому випадку до дати зазначеної у п.1.2.

6.2. Цей Договір може бути пролонгований за згодою Сторін.


 1. Зміна умов даного Договору

7.1. Умови даного Договору мають однакову зобов’язальну силу для Сторін та можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа.

7.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третій Стороні без письмової згоди другої Сторони. 1. Інші умови

8.1. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.2. У випадках не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.

8.3. Усі виправлення за текстом Договору мають однакову юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу, у разі якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Виконавця.9. Форс-мажор

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне виконання будь-якого з положень цього договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадське безладдя, тощо (далі форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною і закінчується чи закінчився б, якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов’язань на весь період його дії та ліквідації наслідків.

Про настання форс-мажорних обставин сторони мають інформувати одна – одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж шість місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим договором, у такому разі кожна з сторін не матиме права на відшкодування іншою стороною можливих збитків.


 1. Додаткові умови

Гарантійний строк 2,5 роки на деревину, опалення, електромережу, водопостачання, каналізацію.

Додатки:

 1. Перелік робіт що входять у вартість1м2.

 2. Проект будинку.

 3. Кошторисна документація.


11 Місцезнаходження та реквізити сторін

Замовник Виконавець

Стасюк Марія Іванівна

______________________________

(адреса)

паспорт: сер. ____ № ____________

______________________________

іден. код _______________________ПП «Стройлюкс»

______________________________

(адреса)

ЄДРПОУ _____________________

р/р ___________________________

МФО ___________


Підпис________________ Підпис________________


м. п. м. п.

Додаток № 1 до договору

Затверджено

«02» липня 2008р.


Перелік робіт, що входить у вартість 1м2
Вартість 1м2 складає 2642,54 грн.

Перелік виготовлення конструктивних елементів двоповерхового будинку за 1 м2:

 1. Стіни, перегородки з циліндрованого бревна (сосна).

 2. Балки, лаги, стропильна частина.

 3. Дах м'яка крівля, зливи.

 4. Стандартне вікно металлопластик ламінований під дерево.

 5. Двері дерев`яні (сосна, вхідні двері металеві).

 6. Електромережа по дому 5 виводів на кімнату.

 7. Сантехніка экопласт, металопласт, опалення.

 8. Дошка підлоги, вагонка, плінтус, наличник, сходи зі зуба.

 9. Доставка матеріалів.

 10. Обробка антисептиком (зовнішня, внутрішня).

 11. Фундамент стрічковий.

Окремо обговорюються:

 1. Каміни особливої обробки (мармур, дек. каміння, і т.п.) .

 2. Сходи індивідуального дизайну, конструкції, деревини особливо цінних порід .

 3. Локальне очисне спорудження .

 4. Особливі види покриття даху (мідь, крамнична черепиця і т. п.).

 5. Додаткові вікна .

 6. Протипожежна сигналізація.

 7. Дошка для підлоги особливо цінних порід.

 8. Дизайн інтер’єра.

 9. Фундамент (монолітний, з погребом) .

 10. Проектна документація .

Замовник: Виконавець


Підпис _______________ Підпис_______________

м. п. м. п.


izumzum.ru