Договір № про проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі через Інтернет - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір № про проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі через - страница №1/1
Д О Г О В І Р № _________

про проведення арбітражних операцій

на умовах маржинальної торгівлі через Інтернет

м. Київ (Україна) _____________________20__ року
СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України – Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк», надалi за текстом – “Банк”, який зареєстрований платником податку на прибуток відповідно п.151.1 ст.151 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в особі

та

СТОРОНА 2: ______________________________________________________, надалi за текстом - “Клiєнт”, ідентифікаційний номер платника податків в Україні ____________________________, присвоєний у ________________________________________­__________________”____ „____________ року,


надалі за текстом разом іменовані - Сторони, а окремо - Сторона,

уклали цей Договiр, надалі за текстом - Договір, на таких умовах:


СТАТТЯ 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є загальні умови проведення між Сторонами Арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі на міжнародному валютному ринку.

1.2. Клієнт від свого імені, на власний розсуд та на власний ризик здійснює Арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі з купівлі-продажу іноземної валюти без реальної поставки валют за курсом Банку, який встановлюється на поточний момент часу на базі міжбанківського курсу на міжнародному валютному ринку.

1.3. Банк проводить Арбітражні операції Клієнта на умовах маржинальної торгівлі без реальної поставки валют шляхом укладання з клієнтом угод з купівлі-продажу іноземної валюти за курсом, обраним Клієнтом на підставі наданого Банком на поточний момент часу курсу, який формується на базі міжбанківського курсу на міжнародному валютному ринку.

1.4. Підписання цього Договору надає Клієнту доступ до клієнтської частини Системи MetaTrader для здійснення Арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі.

1.5. Клієнтська частина Системи дозволяє отримувати інформацію про стан валютного ринку в режимі реального часу, проводити технічний аналіз і здійснювати Операції через Інтернет. Дистрибутив клієнтської частини Системи знаходиться у вільному доступі на сайті Банку www.forex.ukrgasbank.com.


СТАТТЯ 2.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ
2.1. Робота на міжнародному валютному ринку пов'язана з високим ступенем ризику. Рух курсу валюти може працювати як за, так і проти Клієнта. Якщо ринок йде проти відкритої Позиції Клієнта, то його Позиція може бути закрита Банком на умовах, визначених в п.4.3.2 цього Договору.

2.2. Клієнт усвідомлює, що інформація щодо рівня котировок з інформаційних систем та в Системі є індикативною. При цьому очікується, що котировки Банку на здійснення Операцій, та, відповідно, ціни виконання Торговельних Ордерів, будуть відносно співпадати з Індикативними котировками Банку та інформаційних систем. Клієнт згоден, що певні фактори, серед яких: затримки в роботі комунікаційних систем, великий обсяг Операцій, мінливість цін та інші, можуть призводити до відмінностей між котировками Банку та котировками з інших джерел. Здійснення Операцій та виконання Торгівельних ордерів за Індикативними котировками Банком не гарантовані.

Посилання на Індикативні котировки Банку та інформаційних систем не приймаються при розгляді претензій щодо виконання ордерів та здійснення операцій.

2.3. Клієнт підтверджує, що він знає, що електронні інформаційні системи є вразливими до тимчасових порушень та відмов. У разі будь-якої відмови Системи з причин, що знаходяться поза контролем Банку Банк не несе відповідальності за отримані або не отримані Клієнтом результати.

Клієнт усвідомлює та приймає на себе ризики можливих відмов комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, електропостачання, Інтернет-зв’язку та інші.

2.4. Клієнт підтверджує, що оцінка ринкових тенденцій, а також аналіз динаміки валютних курсів, що надаються Дилерами Банку, не є рекомендаціями по Операціях Клієнта і можуть не співпадати з Операціями, що проводяться Банком або іншими його Клієнтами. Банк не несе відповідальності за будь-яке рішення Клієнта або за неприйняття такого рішення. Клієнт заявляє і гарантує, що всі Операції у рамках цього Договору він здійснює на основі своїх власних і незалежних рішень і від свого імені.

2.5. Підписання цього Договору з боку Клієнта засвідчує, що він отримав роз'яснення щодо правил проведення Операцій та будь-яких платежів, пов'язаних з виконанням Операцій, ознайомлений з правилами розрахунків, існуючими ризиками та можливими розмірами збитків.

СТАТТЯ 3.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
3.1. Якщо інше не обумовлено текстом цього Договору, нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:

3.1.1 "Базова валюта" валюта, яка продається або купується в обмін на Валюту торгівлі. В загальноприйнятих назвах валютних пар Базова валюта завжди вказується першою, а Валюта торгівлі – другою. Лоти формуються у Базовій валюті. Сума проданої та купленої Базової валюти має дорівнювати нулю для розрахунків на Дату валютування;

3.1.2. "Валюта торгівлі" валюта, яка торгується проти Базової валюти і в якій відображено результат від проведення Операцій;

3.1.3. "Валютний своп" (далі – Своп) – Операція, до якої входять дві протилежні конвертаційні угоди на однакову суму валюти, що торгується з різними Датами валютування та різними обмінними курсами; використовується при проведенні Арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі для перенесення відкритої валютної позиції на наступну Дату валютування;

3.1.3.1. своп "том/некст" (tom/next) означає, що одна угода має дату валютування “спот” мінус один день, а протилежна – дату валютування “спот”;

3.1.4. "Варіаційна маржа" – мінімально можливий залишок коштів Клієнта на Рахунку в Системі для відкриття позиції розміром, що дорівнює мінімальному лоту згідно Договору – 55 (п’ятдесят п’ять) відсотків від Маржі;

3.1.5. "Гарантійний внесок" – сума коштів Клієнта, що розміщується на Торговельному рахунку і відображається на Рахунку в Системі, та за рахунок якої компенсуються можливі втрати, які виникають під час здійснення Операцій. Мінімальна сума Гарантійного внеску визначається у доларах США.

3.1.6. "Дата валютування" – дата проведення розрахунків за проведеними Операціями;

3.1.7. "Дилер" - уповноважена особа, яка за спеціально оформленою довіреністю має право на проведення переговорів щодо умов Операцій з клієнтами та банками (резидентами і нерезидентами);

3.1.8. „Дистрибутив клієнтської частини Системи” - архів інсталяційного файлу клієнтської частини програмного комплексу Інтернет-торгівлі MetaTrader, за допомогою якої Клієнт здійснює арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі;

3.1.9. „Індикативні котировки” - інформаційні котировки, які транслюються в Системі у вигляді композитного котировочного потоку;

3.1.10. "Кредитне плече" – співвідношення сум мінімального Гарантійного внеску Клієнта та максимально можливої валютної позиції, що відкривається під гарантію цього внеску; Кредитне плече складає 1:100;

3.1.11. "Лот" – фіксована сума для кожної валюти, якою вимірюється розмір однієї позиції цієї валюти під час проведення Операцій. Мінімальний Лот – 10 000 (десять тисяч) одиниць Базової валюти проти Валюти торгівлі, що дорівнює 0,1 (нуль цілих, одна десята) стандартного торгівельного Лоту – 100 000 (сто тисяч) одиниць Базової валюти проти Валюти торгівлі. Для всіх валютних пар розмір Маржі для оперування одним мінімальним Лотом дорівнює 100 (сто) доларів США;

3.1.12. "Маржа" – це визначена Банком сума Гарантійного внеску, що необхідна для відкриття Позиції у відповідній валюті для кожного мінімального Лота, і забезпечує покриття можливих втрат, що виникають під час проведення Операцій. Розміри Маржі за кожною валютною парою для оперування одним Лотом визначаються уповноваженим органом Банку з урахуванням стану міжнародного ринку та можливих ризиків;

3.1.13. "Маржин колл" – закриття Дилером всіх або частини відкритих Позицій Клієнта, якщо поточна загальна сума його активів (враховуючи кошти, розміщені на Рахунку в Системі і не задіяні в роботі) зменшилася і становить менше 30 (тридцяти) відсотків від Маржі по всім відкритим Позиціям Клієнта;

3.1.14. "Маржинальна торгівля" – це здійснення Операцій на суму, яка перевищує розмір Гарантійного внеску, з обов'язковим закриттям Позицій Клієнтом на Дату валютування. При цьому можливий збиток від Операцій на Дату валютування за Базовою валютою має бути покритий розміром Гарантійного внеску Клієнта;

3.1.15. "Операції" – арбітражні операції на умовах Маржинальної торгівлі, а саме, безготівкові операції з купівлі-продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу на міжнародному валютному ринку. Такі Операції передбачають здійснення двох зустрічних конвертаційних угод з купівлі та продажу однакових сум валюти. Розрахунок здійснюється на узгоджену Дату валютування за курсом, який було зафіксовано Сторонами на дату виникнення зобов'язань (курс Спот);

3.1.16. "Позиція" вважається "відкритою", якщо загальна сума Лотів за певною валютною парою, куплених Клієнтом на певну Дату валютування, не дорівнює загальній сумі Лотів за цією валютною парою, проданих Клієнтом на ту ж Дату валютування. Клієнт приймає на себе умовні зобов'язання щодо поставки однієї іноземної валюти проти іншої іноземної валюти;

3.1.17. "Позиція" вважається "закритою", якщо загальна сума Лотів за певною валютною парою, куплених Клієнтом на певну Дату валютування, дорівнює загальній сумі Лотів за цією валютною парою, проданих Клієнтом на ту ж Дату валютування. При цьому умовні зобов'язання Клієнта стосовно поставки однієї іноземної валюти проти іншої та умовні вимоги щодо отримання однієї іноземної валюти проти іншої вважаються анульованими;

3.1.18. "Поточний рахунок" – рахунок Клієнта у Банку, що використовується для внесення коштів, які переказуються на Торговельний рахунок, або для повернення коштів з Торгівельного рахунку; реквізити Поточного рахунку визначені в статті 13 цього Договору;

3.1.19. "Поточний стан Торгівельного рахунку" – сумарне сальдо Торгівельного рахунку Клієнта, яке розраховується з урахуванням переоцінки відкритих Позицій Клієнта за поточними ринковими курсами на Дату валютування;

3.1.20. "Робочі дні" – дні, в які Банк в період з 00:00 годин понеділка до 22:00 годин п`ятниці за київським часом здійснює обслуговування Клієнтів. Виняток становлять вихідні, неробочі та святкові дні в Україні, США, Великобританії, Німеччині, інші дні, визначені тимчасовими змінами внутрішнього розпорядку Банку, а також час, протягом якого обслуговування клієнтів неможливо через технічні або інші умови. У цих випадках Банк обов'язково інформує Клієнта про зміни режиму роботи через Систему або на сайті;

3.1.21. “Свопові пункти” - абсолютні пункти певного валютного курсу (в одиницях валюти котировки), на які здійснюється корекція курсу Спот при проведенні операцій Своп. Свопові пункти залежать від різниці в процентних ставках за валютами;

3.1.22. "Система" – програмний комплекс Інтернет-торгівлі MetaTrader, який надає можливість Клієнту здійснювати Операції з Банком на ринку FOREX через клієнтську частину Системи, що встановлюється на комп‘ютері Клієнта. Клієнт входить в Систему за своїм логіном і паролем, та виставляє Торговельні Ордери, на підставі яких здійснюються Операції;

3.1.23. „Системний час” – час в Системі, який встановлено за формулою GMT+2, тобто час за Гринвічем плюс 2 години;

3.1.24. "Спот" вид угоди, що передбачає Дату валютування на другий робочий день від дня укладання угоди;

3.1.25. "Торговельний рахунок" – рахунок № ____________________________ в системі АБ «Укргазбанк», МФО 320478, на якому Банк обліковує Гарантійний внесок Клієнта, відображає суми отриманого доходу та збитків Клієнта від проведених Операцій на Дату валютування;

3.1.26. "Торговельний ордер" – це замовлення Клієнта Дилеру Банку на проведення Операцій. Види Торгівельних ордерів, які приймаються до виконання Операцій:

3.1.27.1. "limit" – замовлення на купівлю/продаж за вказаною ціною, яка є вигіднішою, ніж та, що пропонується на ринку у момент надання Торгівельного ордеру, ордер залишається дійсним до виконання або до відміни;

3.1.27.2. "market" – замовлення, що виконується за курсом, який котирується на цей час на ринку;

3.1.27.3. "stop" – замовлення на купівлю/продаж за курсом гіршим, ніж на момент подання Торгівельного ордеру. “Stop”- ордер стає “market”- ордером при досягненні ринком вказаної в ньому ціни та виконується за поточною ринковою ціною, при цьому ціна виконання може бути відмінною від вказаної в ньому, але не кращою. Ордер залишається дійсним до виконання або до відміни.


СТАТТЯ 4.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Клієнт зобов'язаний:

4.1.1. проводити відкриття та закриття всіх Позицій в строк, обумовлений умовами цього Договору;

4.1.2. у разі відкритої Позиції на 22:00 годин за київським часом у п’ятницю: закрити Позицію або залишити Позицію відкритою з обов'язковим розміщенням стоп - ордера на вихідні;

4.1.3. надавати Торговельні ордери Банку відповідно до умов викладених у Статті 6 цього Договору;

4.1.4. подавати до Банку претензії щодо курсів виконання угод не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту здійснення Операції;

4.1.5. постійно відслідковувати баланс своїх Позицій. У разі виявлення розходжень письмово повідомляти про це Банк, але не пізніше 2 (двох) робочих днів після укладання угоди. Повідомлення Банком не приймаються, якщо вони були надіслані Клієнтом після зазначеного строку;

4.1.6. не розголошувати та не передавати іншим особам інформацію про встановлені логін, пароль та ключове слово Клієнта, за виключенням випадків надання Клієнтом права на здійснення Операцій іншій особі на підставі нотаріально засвідченої довіреності, за умови надання Банку нотаріально посвідченої її копії;

4.1.7. самостійно нести всі ризики, пов’язані із здійсненням Операцій;

4.1.8. встановити клієнтську частину Системи, переписавши Дистрибутив клієнтської частини Системи з сайту Банку на жорсткий диск свого комп‘ютера;

4.1.9. при виході нових версій клієнтської частини Системи своєчасно оновлювати її відповідно до строків, вказаних Банком;

4.1.10. ознайомитись з Інструкцією користувача клієнтської частини, що викладена на сайті Банку.

4.2. Банк зобов'язаний:

4.2.1. не розголошувати відомості про стан Поточного рахунку Клієнта, рух коштів за Торгівельним рахунком та рахунком в Системі Клієнта, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

4.2.2. не розголошувати інформацію про встановлені логін, пароль та ключове слово Клієнта;

4.2.3. після закінчення всіх Операцій повертати кошти Клієнта на його поточний рахунок за письмовою заявою клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів;

4.2.4. за запитом Клієнта надавати йому особисто звіт про виконані Операції, стан Торгівельного рахунку та рахунку в Системі з урахуванням відкритих Позицій, але не частіше одного разу на тиждень;

4.2.5. надати Клієнту доступ до клієнтської частини Системи;

4.2.6. в разі необхідності надавати Клієнту консультації з питань настройки Системи для налагодження зв‘язку між Клієнтом та Банком;

4.2.7. повідомляти Клієнта про вихід нових версій Системи шляхом розміщення відповідної об‘яви на головній сторінці сайту.

4.3. Банк має право:

4.3.1. не проводити Операції з Клієнтом щодо відкриття нової Позиції розміром, що дорівнює мінімальному лоту згідно з Договором, якщо у Клієнта залишок коштів на Рахунку в Системі меншій за 55 (п’ятдесят п’ять) відсотків від Маржі;

4.3.2. закрити всі або частину відкритих Позицій Клієнта, якщо поточна загальна сума його активів (враховуючи не задіяні в роботі кошти на Рахунку в Системі,) зменшилась і становить менше 30 (тридцяти) відсотків від Маржі по всім відкритим Позиціям. При цьому претензії від Клієнта до Банку щодо курсу, за яким було закрито Операцію Клієнта, не приймаються;

4.3.3. не повертати кошти Клієнту за умови наявності відкритих Позицій.

4.3.4. тимчасово припинити прийом ордерів “stop” та “limit”, про що додатково попереджає Клієнта через Систему.
СТАТТЯ 5.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ТОРГІВЕЛЬНОГО РАХУНКУ
5.1. Протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня укладення цього Договору Клієнт надає до Банку платіжне доручення на перерахування зі свого Поточного рахунку суми Гарантійного внеску на Торговельний рахунок.

5.2. Банк не нараховує відсотки по залишках коштів на Торговельному рахунку.

5.3. Банк не проводить Операції з Клієнтом до моменту зарахування Гарантійного внеску на Торговельний рахунок. Банк здійснює Операції з Клієнтом з купівлі або продажу валюти з урахуванням суми Варіаційної маржі на його Рахунку в Системі.

5.4. Усі розрахунки по Операціях на Торговельному рахунку Клієнта проводяться у доларах США. Якщо результат від проведення Операцій отримано в фунтах стерлінгів, японських ієнах, швейцарських франках або іншій валюті, на Дату валютування проводиться конвертація результату у валюту гарантійного внеску за

курсом Банку, який встановлюється на поточний момент часу на базі міжбанківського курсу на міжнародному валютному ринку.

5.5. Кошти Клієнта після закриття всіх відкритих Позицій або за умови достатності Маржі при наявності відкритих Позицій, можуть бути повернуті з Торгівельного рахунку на Поточний рахунок Клієнта протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Банком відповідної письмової заяви Клієнта, за мінусом податку на доходи фізичних осіб.


СТАТТЯ 6.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
6.1. Після укладення цього Договору Банк відкриває Клієнту поточний рахунок в Системі та надає Клієнту логін та особистий пароль для першого входу в Систему, який відомий тільки Клієнту та Системі, в окремому опечатаному конверті. При отриманні конверту, Клієнт повинен поставити особистий підпис кульковою ручкою в журналі реєстрації. При першому вході в Систему за отриманим логіном і паролем Клієнт зобов‘язується змінити наданий Банком пароль на власний.

6.1.1. Клієнт повідомляє Банку власне ключове слово, яке використовується для укладення угод за допомогою засобів телефонного зв”язку у разі технічної неможливості укладати угоди через Систему. При цьому Відповідальний працівник Банку здійснює ідентифікацію Клієнта за його логіном, прізвищем, ім’ям та по-батькові. Відповідальний працівник Банку вносить ключове слово Клієнта в Систему. Клієнт має право змінити ключове слово в будь-який час, але за умови відсутності відкритих Позицій на момент зміни. Банк не несе відповідальності за несанкціоноване використання ключового слова Клієнта третіми особами.

6.2. Проведення Операцій на міжнародному валютному ринку здійснюється Клієнтом самостійно на власний розсуд та ризик через Систему.

6.3. Операції проводяться на умовах Спот без реальної поставки валют, за згодою Клієнта на проведення Операції за наданим Банком на поточний момент часу курсом, який формується на базі міжбанківського курсу на міжнародному валютному ринку.

6.4. Виконання замовлень Клієнта на проведення Операцій здійснюється відповідно до Торгівельних ордерів, які виставляються через Систему. Торговельні ордери замовляються Клієнтом особисто або особою, на яку оформлена нотаріально посвідчена довіреність на ведення Операцій по рахунку Клієнта.

6.5. Для здійснення Операції Клієнт зобов’язаний:

6.5.1. пройти авторизацію в Системі за своїм логіном та паролем;

6.5.2. під час здійснення Операції за допомогою засобів телефонного зв”язку обговорюються наступні умови: Базова валюта та Валюта торгівлі, сума угоди за Базовою валютою, курс купівлі або продажу, тип Операції – купівля або продаж, тип Торгівельного ордеру.

6.6. У випадку проблем з Інтернет-зв’язком Клієнт може закрити Позиції або відмінити Ордери за допомогою засобів телефонного зв”язку. Дилер зобов”язаний не укладати угоду, якщо Клієнт назве невірний логін та ключове слово.

6.7. У разі здійснення Клієнтом Операцій по телефону, здійснюється обов’язкова фіксація переговорів на магнітних носіях або в цифровому вигляді.

6.8. При здійсненні Клієнтом Операцій через Систему всі дії Клієнта фіксуються Системою у протоколі, який є підтвердженням проведених Клієнтом Операцій.

6.9. Після отримання замовлення Клієнта здійснити Операцію на підставі наданої Банком ціни, конвертаційна угода Клієнта вважається укладеною тільки у разі надання Дилером Клієнту підтвердження про її виконання за допомогою засобів телефонного зв”язку або через Систему. Якщо поточна ринкова ціна змінилася на момент отримання згоди Клієнта на виконання Операції за наданою Банком ціною, Дилер пропонує Клієнту нову ціну або не виконує замовлення Клієнта та не укладає конвертаційну угоду.

6.10. У разі руху ринку у бік, протилежний Позиції Клієнта, і, якщо поточна сума коштів на Рахунку в Системі зменшилась та становить менше 30 (тридцяти) відсотків від Маржі по відкритим Позиціям, відповідальний Дилер для запобігання можливих збитків Банку здійснює часткове або повне закриття Позиції Клієнта самостійно (Маржин - колл) за ринковим курсом.

6.11. У разі відкритої Позиції на 22:00 годин за київським часом у п’ятницю, Клієнт зобов'язаний:

6.11.1. закрити Позицію; або

6.11.2. залишити Позицію на вихідні дні з обов'язковим розміщенням стоп-ордера.

6.12. У разі невиконання Клієнтом пунктів 6.11.1. або 6.11.2. цього Договору до 22:00 годин за київським часом у п’ятницю уповноважений Дилер залишає Позицію відкритою з розміщенням стоп-ордера на вихідні таким чином, що після закриття всіх відкритих Позицій за розміщеними Торгівельними ордерами залишок на Рахунку Клієнта в Системі становитиме менше 30 (тридцяти) відсотків від Маржі по відкритим Позиціям, що залишалися на вихідні.

6.13. Всі відкриті Позиції підлягають Операції Своп, яку Банк проводить о 23:59 за Системним часом. При цьому Позиція закривається за поточним ринковим курсом на попередню Дату валютування та відкривається аналогічна їй Позиція на наступну Дату валютування з урахуванням ринкових Свопових пунктів. Під час проведення Операції Своп протягом 5 хвилин з 23:59 до 00:04 за Системним часом Банк не здійснює обслуговування Клієнтів.

6.14. Банк має на меті надавати високоефективну торгову ліквідність, надаючи інформацію котировок, що можуть бути негайно застосовані у торгах. Через автоматизацію таких котировок, що переправляються Клієнту, вірогідною є періодична поява помилкових котировок. Торгові стратегії, що націлені на використання таких помилкових котировок, не приймаються Банком. Якщо Банк, на свій добросовісний розсуд, визначить, що Клієнт використовує або намагається використати такі помилкові котировки чи здійснює інші форми недобросовісних торгів, то Банк має право вжити наступних заходів:

6.14.1. обмежити доступ Клієнта до котировок, що надаються автоматично, включно з наданням виключно ручного квотування;

6.14.2. вилучити з торговельного рахунка Клієнта будь-які (всі) торгові прибутки, що були здобуті через таке зловживання ліквідністю – як це буде визначено Банком на свій добросовісний власний розсуд – на протязі двох тижнів з моменту здійснення Операції.


СТАТТЯ 7.

РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
7.1. Зарахування на Торговельний рахунок та списання з Торгівельного рахунку коштів Клієнта за кожною Операцією здійснюються в доларах США на Дату валютування.

7.1.1. Перерахування коштів Клієнтом на Торговельний рахунок може здійснюватись з будь-якого поточного рахунку, відкритого в установах АБ «Укргазбанк».

7.2. Після закриття Позиції на певну Дату валютування Банк виконує одну з наступних дій:

7.2.1. у разі отримання позитивного результату від проведених Операцій (якщо ціна купівлі менша за ціну продажу) відповідна сума коштів є прибутком Клієнта і зараховується Банком на Торговельний рахунок Клієнта;

7.2.2. у разі отримання негативного результату (якщо ціна купівлі вища за ціну продажу) від проведених Операцій відповідна сума коштів є збитком Клієнта і списується Банком з Торгівельного рахунку Клієнта.

7.3. Клієнт може отримати частину або всі свої кошти, які обліковуються на його Торговельному рахунку або перевести ці кошти на Поточний рахунок з урахуванням умов, визначених в п. 5.5. цього Договору.

7.3.1. Якщо загальна сума перерахувань Клієнта з Торгівельного рахунку на Поточний рахунок перевищує суму Гарантійного внеску, Банк виступає податковим агентом, відповідно до ст.168.1.1 Податкового кодексу України. Тобто з суми перевищення Гарантійного внеску Банком утримується та перераховується податок на доходи фізичних осіб на відповідний бюджетний рахунок за місцем реєстрації.

СТАТТЯ 8.

КОНФІДЕНЦІйНІСТЬ
8.1. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо змісту цього Договору, а також будь-якої іншої інформації і відомостей, що надаються кожній із Сторін у зв'язку з його виконанням.

8.2. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційність щодо умов здійснених Операцій у рамках цього Договору, якщо інше прямо не випливає з вимог чинного законодавства України.

8.3. Надання інформації будь-якою із Сторін допускається лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України, з обов'язковим повідомленням іншої Сторони в письмовій формі, у день надання такої інформації.

СТАТТЯ 9.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
9.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору і укладених відповідно до нього угод Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. У разі, якщо порушення умов конфіденційності, обумовлених цим Договором, однією із Сторін призвело до збитків іншої Сторони, то винна Сторона зобов'язана відшкодувати нанесені нею збитки, якщо вона не доведе, що оприлюднена нею інформація була загальнодоступною, або Сторона зобов'язана була її оприлюднити відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Банк не несе відповідальності у разі, якщо Клієнт не має можливості зв’язатися з Банком для проведення Операцій через будь-які перешкоди у системах зв’язку, які використовує Клієнт.

9.4. Банк не несе відповідальності за несанкціоноване використання пароля, логіну та ключового слова Клієнта третіми особами.

9.5. При проведенні Операцій через Систему, Клієнт приймає на себе всі ризики, пов’язані з укладанням угод та за несанкціонований доступ до його логіна та використання особистого паролю.

9.6. Відповідальність за помилки при наданні заявок Клієнтом приймає на себе Клієнт.

9.7. Клієнт приймає на себе повну відповідальність за всі дії щодо розміщення Торговельних ордерів, та проведення Операцій відповідно до умов цього Договору.

9.8. Банк не несе відповідальності за проблеми, пов‘язані з використанням клієнтської частини Системи, що можуть виникати у Клієнта в зв‘язку з незадовільною якістю Інтернет з‘єднання на стороні Клієнта, неналежною роботою обладнання Клієнта, невірною настройкою або несвоєчасним оновленням версії клієнтської частини Системи, а також необізнаністю Клієнта з Інструкцією користувача клієнтської частини Системи.

9.9. Банк не несе відповідальності та не надає консультацій з питань якості Системи як програмного продукту. З такими питаннями Клієнт має звертатися до розробника цього програмного продукту, “MetaQuotes Software Corp.”

9.10. Клієнт зобов‘язується використовувати клієнтську частину Системи як основний засіб здійснення Операцій. Тільки в разі технічної неможливості надання Торговельних ордерів через Систему Клієнт може зв‘язатися з Банком за телефоном: (044) 594 1194 та закрити Операції чи скасувати Торговельні ордери.

9.11. Банк не нестиме відповідальності за будь-які втрати (включно з непрямими та іншими опосередкованими втратами), витрати чи зобов’язання, що від них постраждав або поніс Клієнт через помилки системи, помилки передачі чи затримки або подібні технічні помилки.

9.12. Клієнт підтверджує свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Клієнта.

9.12.1. Під персональними даними для цілей цього пункту розуміється будь-яка інформація про Клієнта, що отримана Банком на підставі цього Договору.

9.12.2. До числа третіх осіб відносяться професійні консультанти, аудитори, а також установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі.

9.13. Клієнт підтверджує, що вважає, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Банком вимог п.2 статті 12 Закону України “Про захист персональних даних” і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Клієнт також підтверджує, що він повідомлений:

- про те, що дата підписання ним цього Договору є датою внесення його персональних даних до бази персональних даних Банком;

- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України “Про захист персональних даних”;

- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – “відповідальні працівники Банку”), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники Банку несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків.


СТАТТЯ 10.

ОБСТАВИНИ НЕПереборної СИЛИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, якщо воно викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними діями.

10.2. У разі настання обставин непереборної сили, строк виконання зобов'язань відсувається на строк дії таких обставин.

10.3. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини, що наступили після укладення цього Договору в результаті подій надзвичайного характеру, як-от: війна, бойові дії без оголошення війни, масові безладдя, страйки, локаути, державні перевороти, стихійні лиха (урагани, землетруси, повені, пожежі й ін.), а також рішення і дії державних органів, якщо такі обставини призвели до об'єктивної неможливості для Сторін (Сторони) виконати свої зобов'язання по цьому Договору.

10.4. Не пізніше 7 (семи) робочих днів Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили, повинна направити іншій Стороні письмове підтвердження дії вищевказаних обставин, видане Торгово-Промисловою Палатою України.

10.5. Невиконання Стороною п.10.4. цього Договору позбавляє її права посилатися на обставини непереборної сили як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання (часткове невиконання) зобов'язань по цьому Договору.

10.6. У разі, якщо дія обставин непереборної сили буде тривати більше 6 (шести) місяців, Сторони зобов'язані провести переговори з метою виявлення можливих альтернативних варіантів виконання зобов'язань по укладених угодах.СТАТТЯ 11.

Вирішення СПОРів
11.1. Спори, що виникають між Сторонами в зв'язку з виконанням, зміною або припиненням дії цього Договору, а також укладених відповідно до нього угод, вирішуються шляхом переговорів.

11.2. У випадку, якщо Сторони не можуть знайти взаємоприйнятне рішення, спір підлягає розгляду в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.
СТАТТЯ 12.

СТРОК ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ
12.1. Цей Договір укладено строком на два роки з ___________ по ___________ (включно), але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх обов”язків, визначених цим Договором.

12.2. Дія цього Договору може бути достроково припинена через 7 (сім) робочих днів з моменту подання письмової заяви однієї з Сторін у разі відсутності будь-яких зобов'язань обох Сторін за цим Договором.

12.3. Кошти, що належать Клієнту, повертаються йому після припинення дії цього Договору. При наявності відкритих позицій на дату закінчення строку дії договору, такі позиції закриваються відповідальним Дилером за поточним ринковим курсом на наступний робочий день після закінчення дії договору.

12.4. Цей Договір укладений українською мовою в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.


СТАТТЯ 13.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1:

БАНК

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Україна, м. Київ, вул. Єреванська, 1

к/р 32008186401 в Головному управлінні НБУ по м. Києву і Київській області, МФО 321024

Ідентифікаційний код 23697280_____________________


СТОРОНА 2:

КЛІЄНТ

П.І.Б.________________________________

Паспорт: серія _______№_______________

Виданий_____________________________

_____________________________________

_____________________________________

Адреса:______________________________

_____________________________________

E-mail:_______________________________

Тел.__________________________________

Поточний рахунок №__________________

відкритий у __________________________

____________________________________
____________________ (____________)Банк ____________________ Клієнт __________________


izumzum.ru