Договір № поставки нафтопродуктів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір № поставки нафтопродуктів - страница №1/1ДОГОВІР №

поставки нафтопродуктів

м. Дніпропетровськ ___ _______ 2013 р.


_____________________________- іменоване надалі «Продавець», в особі Генерального директора ___________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та ____________________________, іменоване надалі «Покупець», в особі директора ________________________-,що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі разом чи окремо іменовані відповідно «Сторони» чи «Сторона», уклали цей договір поставки нафтопродуктів, надалі - «Договір»,про наступне:


  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.Продавець зобов'язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити нафтопродукти, надалі - «Товар», за цінами і в кількості відповідно до додаткових угод чи специфікацій, які є невід'ємними частинами даного Договоруі оформляються Сторонами на підставі письмових заявок Покупця.

У додаткових угодах та/чи специфікаціях вказується найменування та кількість Товару, опціон, термін поставки, ціна і вартість кожної узгодженої до поставки партії Товару, станція призначення тощо.

1.2. Одиниця виміру Товару: метрична тонна.

1.3.Якість Товару, що постачається,визначаєтьсязгідно з паспортом якості заводу-виробника.


  1. СУМА ДОГОВОРУ,

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОПЛАТИ
2.1. Загальну вартість Договору складає сума всіх додаткових угод та/чи специфікацій, що є невід'ємними частинами даного Договору.

2.2. Умови оплати - 100% передплата, якщо інше не обумовлено у відповідній додатковій угоді:Покупець зобов'язується оплатити повну вартість партії Товару, узгодженої до поставки.Перерахування грошових коштів на підставі додаткової угоди до цього Договору Покупець зобов'язаний здійснити в строк, зазначений у додатковій угоді до цього Договору.

Датою здійснення передплати вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця до моменту отримання Товару.

Підставою для здійснення передплати за Товар, що поставляється у відповідності до цього Договору, є рахунок-фактура Продавця.

У разі надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця після закінчення терміну, вказаного у рахунку-фактурі чи додатковій угоді, Продавець має право не виконувати заявку Покупця на відвантаження Товару і повернути грошові кошти Покупцеві.

2.3. Ціна та вартість Товару, що постачається по цьому Договору, фіксується у Додаткових угодах чи Специфікаціях у національній валюті України.

2.4. У разі надходження грошових коштів на банківський рахунок Продавця після закінчення терміну, вказаного у п.2.2 Договору, та зростання більш ніж на 2 (два)% курсу євро, встановленого Національним банком України, вартість Товару збільшується пропорційно зміни цього курсу.

Уточнена ціна фіксується Сторонами у Доповненні до Додаткової угоди чи в Уточненій Специфікації. Різницю в ціні Покупець оплачує Продавцеві протягом двох днів з часу виписки йому Продавцем рахунку-фактури.


3.УМОВИ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРУ
3.1. Товар поставляється Покупцеві:

а) залізницею - на умовах СРТ (залізнична станція призначення)відповідно до Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати «Інкотермс» в редакції 2010 року, якщо інше не обумовлено в додатковій угоді до Договору;

б) автотранспортом – на умовах EXW (адреса нафтобази)із завантаженням Товару у належний транспортний засіб Покупця.

У випадку наявності невідповідності або протиріччя між термінами «Інкотермс» та цим Договором, будуть переважати умови цього Договору і додаткових угод чи специфікацій до нього.

3.2.Постачання партії Товару вважається узгодженою, а заявка Покупця вважається прийнятою Продавцем до виконання, з дати підписання Сторонами специфікації або додаткової угоди до цього Договору.В заявці зазначається: найменування Товару, його кількість, строк поставки, реквізити для відвантаження, інші дані, необхідні для оформленняспецифікації або додаткової угоди до цього Договору.

3.3. Товар вважається поставленим Продавцем і прийнятим Покупцем (якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді):

а) за кількістю - відповідно до ваги, зазначеної у відвантажувальних залізничних накладних або товаротранспортних накладних;

б) за якістю - згідно з якістю, зазначеною у паспорті якостівиробника.

3.4. У період перевірки або ремонту вагонних 200-тонних електронних ваг Вантажовідправника, а також з інших технічних причин визначення кількості відвантаженого Товару, здійснюється об'ємно-масовим методом.

3.5.Товар відвантажується партіями, зазначеними у специфікації або відповідній додатковій угоді, з моменту виконання наступних умов:

3.5.1. Підписання Сторонами специфікації або додаткової угоди до цього Договору;

3.5.2.Надання Покупцем не пізніше 2 (двох) робочих днів від дати додаткової угоди чи специфікаціївідвантажувальної рознарядки на узгоджену до постачання партію Товару, що містить всі необхідні для відвантаження реквізити.

Якщо з незалежних від Продавця причин (таких як, відмова вантажоодержувача, відмова залізниці у прийманні вантажу) відвантаження Товару по відвантажувальних реквізитах, зазначених у поданих Покупцем рознарядках, є неможливою,Продавець має право не приймати такі рознарядки до виконання до підтвердження з боку вантажоодержувача та/або залізниці щодо готовності до приймання узгодженої партії Товару.

3.5.3.Покупець не пізніше 2 (двох) робочих днів від дати Додаткової угоди, якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді, зобов'язується надати телеграму від станції призначення про готовність приймання Товару, а при постачанні Товару по транзитних дорогах Покупець зобов'язується надати підтвердження і від транзитної залізниці щодо перевезення Товару.

3.5.4.У разі введення заборони залізницею станції призначення або вантажоодержувачем Покупець зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів від дати введення заборони, якщо інше не обумовлено в Додатковій угоді, замінити відвантажувальну рознарядку (під датою заборони розуміється дата, з якої неможливе відвантаження по наданій Покупцем відвантажувальної рознарядки,підтверджена телеграмою залізниці або листом вантажоодержувача).

3.5.5. За умови передплати - надходження грошових коштів на рахунок Продавця;

3.6. У разі порушення умов відвантаження згідно з п. 3.5.4. цього Договору, термін поставки переноситься за згодою Сторін. Продовження терміну поставки Товару буде оформлятися доповненням до відповідної Додаткової угоди чи уточненою специфікацією.

3.7. Остаточно умови поставки визначаються за згодою Сторін.

3.8.Право власності на поставлений Товар переходить до Покупця після повної оплати за цей Товар.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У разі порушення Покупцем термінів надання документів, передбачених у пунктах 3.5.2. і 3.5.3. Договору, або строків заміни відвантажувальної рознарядки, передбачених у пункті 3.5.4.Договору, Покупець зобов'язаний на вимогу Продавця, відшкодувати документально доведені витрати по зберіганню Товару понад встановлені терміни.

4.2.При відмові від повного або часткового прийняття Товару, передбаченого цим Договором, Покупець відшкодовує Продавцюзбитки, що виникли у зв'язку з цим,якщо тільки відмова не була наслідком невідповідності якості.

4.3.У разі прострочення оплати Покупцем Товару, Покупець сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми заборгованості за кожний день прострочення платежу.

4.4.У разі прострочення Продавцем строків поставки Товару, Продавець оплачує Покупцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення поставки Товару.

4.5.Ризик випадкової загибелі, псування, втрати Товару переходить до Покупця з дати поставки.

4.6.Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється Покупцем відповідно до Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України», затвердженої Наказом Міністерства палива та енергетики України,Міністерства економіки України, Міністерства транспорту і зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політикивід 20 травня 2008 р. № 281/171/578/155.

При виявленні невідповідності Товару за кількістю і якістю Покупець призупиняє приймання Товару і обов’язково викликає Продавця відповідно до вимог вищезазначеної інструкції.

4.7. Покупець приймає Товар, поставлений Продавцем на умовах СРТ,протягом 24 годин з моменту завершення процедури розмитнення і підтвердження товарної контори готовності до переоформлення товарно-транспортної документації на користь Покупця.

У разі переадресування цистерн з ініціативи Покупця відповідальність за збереження Товару з моменту переадресації покладається на Покупця.

4.8. У разі виникнення у Покупця претензій щодо кількості та якості поставленого Товару, Сторони зобов'язуються дотримати досудовий порядок урегулювання суперечок.

4.9.Претензії по кількості і якості Товару пред'являються Продавцеві, протягом 20 календарних днів з дати поставки Товару в письмовій формі з додатком усіх необхідних документів, що підтверджують зміст претензії, зокрема, висновок незалежного експерта,оригінали транспортних документів.Якщо Покупець не пред'явить претензії у встановленому порядку протягом зазначеного терміну, він втрачає право на пред'явлення претензії.

4.10. При розгляді претензій про недостачу поставленого Товару розмір фактичної недостачі маси Товару визначається за вирахуванням природного убутку за нормою,установленою для даного виду нафтопродукту,а також за вирахуванням похибки вимірювання маси нафтопродуктів за нормою,встановленою чинним законодавством України.

4.11.Покупець несе відповідальність за надання неправильних і / або неточних, і / або перекручених, і / або помилкових даних реквізитів про відвантаження. Покупець зобов'язується на вимогу Продавця відшкодувати понесені Продавцем збитки, викликані пред'явленням до останнього аналогічної вимоги від відправника вантажу, у разі стягнення з відправника штрафу в порядку ст.122 Статуту залізниць, затвердженого постановою КМ України 06.04.1998 № 457, якщо таке стягнення, викликано наданням Покупцем неправильних і / або неточних, і / або перекручених, і / або помилкових даних реквізитів про відвантаження.

4.12. Взаємовідносини Сторін, не передбачені цим Договором, регулюються чинним законодавством України.


5.ОСОБЛИВІ УМОВИ
5.1. Сторона за Договором не має права передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

5.2.Поставка товару у власних (орендованих) цистернах Продавцяобговорюється сторонами у Додатках (додаткових угодах) до цього Договору.

5.3. Для оперативного виконання умов договору допускається обмін документами по факсимільному зв'язку або в електронному вигляді з обов'язковим візуванням сторонами кожної сторінки документа і подальшим наданням оригіналів поштою або нарочним, якщо інше не встановлене Сторонами. Сторони обмінюються підписаними з кожного боку оригіналами документів в обумовлений термін, але не довше, ніж через 10 днів з дня їх підписання.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих, війни, блокади,законних чи незаконних дій Уряду (постанов,указів і т.д., що обмежують чинністьсправжнім Договором) або інших, незалежних від Сторін обставин, і якщо такі обставини перешкоджали виконанню цього Договору.

6.2.Термін виконання зобов'язань за цим Договором, відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо такі обставини будуть тривати більше місяця, то Сторони повинні узгодити подальше виконання зобов'язань за цим Договором або прийняти рішення про його розірвання.

6.3.Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна повідомити про це іншу Сторону. Якщо про вищезазначені події не буде повідомлено протягом 10 (десяти) днів, Сторона, що порушила Договір із-за події непереборної сили, не може на неї посилатися, крім випадку, коли ця подія перешкоджає відправленню такого повідомлення.

6.4.Доказом настання форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу України.


7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до ____ грудня _____ року, а в частині взаєморозрахунків - до їх повного виконання.

Договір вважається пролонгованим на наступний календарний рік на тих же умовах, якщо жодна із Сторін не направить іншій Стороніпопередження про розірвання договору за 1 (один) календарний місяць до закінчення терміну дії цього Договору.

7.2.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами предмету Договору і заміняє будь-яку угоду по даному предмету, укладену раніше в усній або письмовій формі. Цим виключаються будь-які усні обговорення стосовно предмету Договору.

7.3.Цей Договір є конфіденційним документом, і відомості, що містяться в ньому, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами в будь-яких недозволених цілях.

7.4. Договір може бути доповнений або змінений тільки за письмовою згодою Сторін.

7.5.Всі додаткові угоди до цього Договору, а також інші документи, які утворюються при його виконанні, є його невід'ємною частиною.

7.6.Про зміни банківських реквізитів, поштової адреси або майбутньої реорганізації Сторони зобов'язані повідомляти одна одну протягом трьох днів з моменту прийняття відповідного рішення або внесення відповідних змін.

7.7. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку,використання, зберігання, передачу третім особам і знищення наданих нимиперсональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а такожкожна Сторона підтверджує, що отримала повідомлення про:

• включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони,

• права, як суб’єкта персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.

Сторони гарантують, що персональні дані фізичних осіб, які містяться у цьому Договорі та документах, пов’язаних із його укладанням, виконанням, припинення та/чи розірванням, отриманіна законних підставах.

7.8. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.8.РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

8.1.ПРОДАВЦЯ:


8.2.ПОКУПЦЯ:

від Продавця: від Покупця:
_____________________ _____________________izumzum.ru