Договір № м. Полтава 20 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Договір № м. Полтава 20 р - страница №1/1ДОГОВІР № ___________м. Полтава

«___» ____________ 20___р.

ТОВ «СВГ ПЛЮС», в особі ДИРЕКТОРА КОНОЗА ВІКТОРА ОЛЕКСІЙОВИЧА, діючого на підставі Статуту, далі “Продавець”, який має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”, і ____________________________ в особі ______________________________________________ , діючого на підставі _________________________________, далі «Покупець», уклали цей договір про наступне:


1. Предмет договору

1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити нафтопродукти (надалі – Товар) на умовах даного договору.

1.2. Покупець здійснює оплату Продавцю за одержаний товар, а також в повному обсязі відшкодовує витрати, які останній понесе в зв'язку з виконанням даного договору.
2. Кількість і якість

2.1. Кількість Товару, що поставляється Продавцем і приймається Покупцем, визначається відповідно до супровідних документів (актів приймання – передачі, залізничних накладних тощо).

2.2. Якість повинна відповідати вимогам Державних стандартів України, та технічним умовам на нафтопродукти.

2.3. Приймання Товару по кількості та за якістю виконується у відповідності з Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 20.05.2008р. № 281/171/578/155, Інструкцією з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України від 04.06.2007р. № 271/121, а також інструкціями про приймання (П-6 від 15.06.1965р., П-7 від 25.04.1966р.) – в частині, що не суперечить вищезазначеним нормативно - правовим документам.


3. Порядок і умови постачання нафтопродуктів

3.1. Продавець зобов'язується відвантажити продукт у кількості, узгодженій сторонами залізничним транспортом по заяві, завіреній печаткою, яка містить кількість продукції, назву та код станції, залізницю призначення, одержувача продукції, його код і поштову адресу. Також необхідно вказати платника транспортних послуг, та в разі необхідності, заповнити графу «Особливі відмітки». Покупець повинен забезпечити підтвердження прийому станцією призначення відвантаженої продукції шляхом надання Продавцю довідки станції призначення. Відвантаження здійснюється з Шебелинського ГПЗ (газопереробного заводу), Кременчуцького НПЗ, Лисичанського НПЗ та інших переробних заводів.

3.2. Покупець зобов'язаний зробити злив, очищення і повернути цистерни на станцію відвантаження. У випадку повернення Покупцем неочищених, з ушкодженнями, не в повній комплектності вузлів, або устаткуванням цистерн, витрати по очищенню цистерн, які понесені Продавцем, а також витрати по відновленню пошкоджених вузлів та цистерн, доукомплектуванню вузлів та устаткування цистерн і штраф у розмірі 5-кратної вартості зіпсованих (загублених) частин по розцінковій відомості власника цистерн, відносяться (відшкодовуються) Покупцем.

3.3. За вимогою Продавця, Покупець зобов'язаний пред'явити копію залізничної накладної з указівкою про прийняття завантаженої цистерни на станції призначення, та копії квитанції про приймання залізною дорогою порожніх вагоно-цистерн до відправлення їх на станцію Продавця.

3.4. Рухомий склад вважається втраченим по закінченню 45 діб із моменту настання терміну повернення. Покупець компенсує Продавцю або третій особі (у разі, якщо третя особа є власником рухомого складу) вартість утраченого рухомого складу.
4. Ціна

4.1. Товар за даним договором відпускається по відпускним цінам (з урахуванням ПДВ), які зазначаються в рахунках на оплату, актах приймання – передачі або накладних.

4.2. Продавець має право, до переходу зазначеного в даному договорі Товару у власність Покупця, запропонувати йому придбати Товар по іншій (новій) ціні. Підстава для такої пропозиції є зміна відпускної ціни на заводі-виробнику.

4.3. У випадку відмови Покупця від пропозиції, зазначеної в п. 4.2. даного договору, Продавець повинен повернути Покупцю суму внесеної ним попередньої плати (у разі її внесення) протягом 5 банківських днів з моменту отримання письмової відмови Покупця, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Покупця.
Покупець, в свою чергу, позбавляється права вимагати від Продавця передачі йому Товару, який не перейшов в його власність, за попередньо встановленою ціною.

4.4. Загальна (фактична) сума договору складається з вартості отриманого товару, яка фіксується в видаткових накладних, оформлених на протязі дії даного договору.

4.5. Ціна на Товар, що відпускається Покупцю є звичайною.


5. Порядок і умови розрахунків

5.1. Оплата за Товар здійснюється Покупцем на поточний рахунок Продавця шляхом попередньої оплати в розмірі 100 (ста) відсотків від вартості партії.Датою оплати є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

Покупець за домовленістю із Продавцем має право проводити післяоплату за Товар на умовах даного Договору.

5.2. Покупець зобов’язується відшкодувати Продавцю витрати за доставку Товару до станції призначення в повному обсязі не пізніше 2-х календарних днів з моменту виставлення Продавцем рахунку (відшкодування наданих залізничних послуг).

5.3. При наявності за Покупцем заборгованості, незалежно від причин її виникнення, кошти, що надходять від Покупця, зараховуються в першу чергу в погашення наявного боргу. При цьому призначення платежу, зазначене в платіжному документі, в увагу не приймається.

5.4. Сума попередньої оплати за відвантаження однієї цистерни формується виходячи з вартості залізничного тарифу (відшкодування), вартості використання власних цистерн та додаткових послуг для здійснення перевезення нафтопродуктів до станції – отримувача, яка зазначена у відвантажувальних реквізитах наданих Покупцем.

5.5. У разі виникнення у Покупця перед Продавцем заборгованості за поставлений Товар, Продавець залишає за собою право призупинити подальшу передачу Товару за даним договором до моменту повного погашення Покупцем заборгованості за вже переданий, але не оплачений Товар.Після сплати Покупцем заборгованої суми, Продавець поновлює передачу Товару на умовах даного договору.
6. Відповідальність і обов'язки сторін

6.1. Право власності на кожну партію відвантаженого Товару переходить від Продавця до Покупця в момент передачі товару Продавцем вантажоперевізнику. У зв'язку з цим обов'язок по розшуку вантажу, своєчасній доставці вантажу та своєчасне повернення порожніх цистерн на станцію призначення лежить на Покупцеві.

6.2. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків по договору відповідно до чинного законодавства України.

6.3. Вважається, що Продавець виконав свої зобов'язання в частині надання послуг по оформленню і відвантаженню нафтопродуктів із моменту приймання завантаженого вагону до перевезення залізницею. Момент приймання визначається відміткою залізниці в квитанції про прийом вантажу.

6.4. За несвоєчасну оплату отриманого Товару у строки, зазначені у пунктах 5.1., 5.2. даного договору, Покупець сплачує на користь Продавця, крім суми заборгованості, пеню в розмірі 0,5 відсотка із суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, а також відшкодовує понесені Продавцем збитки.

6.5. У випадку прострочення оплати, згідно з умовами, передбаченими п. п. 5.1., 5.2 даного Договору, більш ніж на 10 календарних днів, Покупець додатково сплачує штраф Продавцю в розмірі 10 % від суми простроченого платежу.
7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо вони відбулися внаслідок обставин непереборної сили, таких як: пожежа, повінь, землетрус, війна, військові дії різноманітного характеру, блокади, заборона імпорту/експорту або інших непередбачених обставин, що виходять за рамки контролю сторін, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання цього договору. У такому випадку терміни відведені на виконання договору, будуть подовжені на період дії зазначених обставин.

7.2. Якщо ці обставини тривають більш 3 місяців, то кожна зі сторін має право відмовитися від виконання своїх зобов'язань по цьому договорі, при цьому жодна зі сторін не має права потребувати компенсації можливих утрат від іншої сторони.

8. Урегулювання суперечок

8.1. Суперечки, що виникли при виконанні цього договору, сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.

8.2 У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, суперечки вирішуються відповідно до чинного законодавства й умовами цього договору в господарському суді.


9. Інші умови

9.1. Договір складений на 3-х аркушах у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.9.2. Всі зміни і доповнення до даного договору дійсні тільки за умови, якщо вони виконані в письмовій формі і підписані особами, уповноваженими на те договірними сторонами.

9.3. Цей договір може бути розірваний або припинений при взаємній згоді сторін.

9.4. Договір, його зміст, а також усі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню сторонами з недозволеними цілями.

9.5. Договір та всі документи, передані за факсимільним зв'язком, мають юридичну силу та повинні бути підтверджені оригіналом протягом 5 (п’яти) робочих днів.


10. Термін дії договору

10.1. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання цього договору сторонами до «___» ___________ 20___р., а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.10.2. Договір може бути пролонгований за взаємною згодою сторін.

11. Юридичні адреси і реквізити сторінТОВ «СВГ ПЛЮС»

36023 м. Полтава, бул. Боровиковського, 12 кв.91

Фактична(поштова) адреса: 36008 м. Полтава, вул. Кагамлика 35

П/р 26003228216100 в АКІБ «УкрСиббанк»

МФО 351005

П/р 26006070677001 в ПАТ «СведБанк»

МФО 300164

Код ЄДРПОУ 36396839

Інд. № 363968316014

№ св. 100220318

Тел. /факс (0532) 519-153Директор

КОНОЗ ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ


_____________________

Директор

______________________


М.П М.П


izumzum.ru