Додатки системні І позасистемні одиниці вимірювання фізичних величин - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Уроку п/п № розділу § пункту тема зміст навчального матеріалу дата... 1 172.37kb.
Людина давно визнала необхідність вимірювати різні величини, причому... 1 58.51kb.
Методичні вказівки №8 для організації самостійної роботи студента... 1 74.1kb.
Тільки методи спектроскопії дозволяють проводити прямі дослідження... 1 217.92kb.
«Моделирование систем» 208 7 640.97kb.
Концептуальні засади курсу «Метрологічний контроль у фізичному вихованні» 1 68.78kb.
Лекція 1 Основні відомості про вимірювання 3 1677.97kb.
Наука про вимірювання якості – кваліметрія Віталій Циба, доктор філософських... 1 233.08kb.
Представлено вторинний еталон одиниці об’єму та об’ємної витрати... 1 45.36kb.
Додатки додаток Комплекс ритмічної гімнастики без предмета 1 79.34kb.
Тема 2 Вимірювання координат і параметрів руху цілей Заняття №1 Вимірювання... 1 107.31kb.
Быстрые алгоритмы сортировки 1 137.23kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Додатки системні І позасистемні одиниці вимірювання фізичних величин - страница №1/1


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Д О Д А Т К И
1. Системні і позасистемні одиниці вимірювання фізичних величин
Міжнародна система одиниць вимірювання є основною системою. Вона утворю­ється сукупністю кількох основних одиниць і всіх інших похідних одиниць, зв’язаних пев­ними залежностями з основними одиницями вимірювання. За міжнародною угодою СІ-система включає наступні основні одиниці вимірювання:

– одиницю довжини метр (м), який містить 1650763,73 довжини хвилі у вакуумі спектральної лінії випромінювання ізотопу криптону 86Kr;

– одиницю маси кілограм (кг), як масу платино-іридієвого еталону Міжнародної палати мір і ваг;

– одиницю часу секунду (с), яка дорівнює тривалості 9192631770,0 періодів випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими компонентами основного стану ізотопу цезію 133Cs;

– одиницю сили струму ампер (А), який дорівнює силі змінного струму, що протікає по двох паралельних провідниках нескінченної довжини, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуу­мі і викликає між ними силу, що дорівнює 2∙10-7 Н на кожен метр довжини;

одиницю температури кельвін (К) – температури за термодинамічною шкалою, при якій для температури потрійної точки води встановлено значення 273,16 К;

– одиницю кількості речовини моль, як кількість речовини, що містить стільки ж структурних елементів (атомів, молекул, іонів і т. п.), скільки атомів міститься в 0,012 кг ізотопу вуглецю 12С;

– одиницю сили світла кандела (кд), яка дорівнює силі світла, що випускається абсолютно чорним тілом площею 1/600 000 м2 у перпендикулярному напрямі при температурі твердіння платини і тиску 101 325 Н/м2.

СІ-система включає також додаткові одиниці вимірювання:

– одиницю плоского кута радіан (рад), який дорівнює куту між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу кола;

- одиницю тілесного кута стерадіан (ср), який дорівнює тілесному куту з верши­ною у центрі сфери, що охоплює на поверхні сфери площу, яка дорівнює площі квадрата зі стороною, що дорівнює радіусу сфери.

У таблиці 2 внесено найчастіше використовувані позасистемні одиниці вимірювання. Слід пам’ятати, що для отримання співвідношення між позасистемною одиницею маси мегаелектрон-вольт (МеВ) і СІ-одиницею кілограм використовують співвідношення E=mc2, де с – швидкість світла у вакуумі.
Таблиця 1. Похідні одиниці вимірювання фізичних величин


Назва величини

Одиниця вимірювання

Позна-чення

Розмірність

у СІ-системіЧастота

Герц

Гц

c-1

Кутова швидкість

Радіан на секунду

рад/с

рад/с

Прискорення

Метр на секунду в квадраті

м/с2

м/с2

Сила

Ньютон

Н

кг∙м/с2

Тиск

Паскаль

Па

кг/м∙с2

Динамічна в’язкість

Ньютон-секунда на квадратний метр

Н∙с/м2

кг/с∙м

Робота, енергія, кількість теплоти

Джоуль

Дж

кг∙м22

Потужність

Ват

Вт

кг∙м23

Електричний заряд

Кулон

Кл

А∙с

Напруга, різниця потенціалів

Вольт

В

кг∙м2/А∙с2

Напруженість електричного поля

Вольт на метр

В/м

кг∙м/А∙с2

Електричний опір

Ом

Ом

кг∙м22∙с2

Електрична ємність

Фарада

Ф

А2∙с3/ кг∙м2

Потік магнітної індукції

Вебер

Вб

кг∙м2/А∙с

Індуктивність

Генрі

Г

кг∙м22∙с

Магнітна індукція

Тесла

Тл

кг/А∙с

Напруженість магнітного поля

Ампер на метр

А/м

А/м

Світловий потік

Люмен

Лм

кд/ср

Яскравість

Кандела на квадратний метр

кд/м2

кд/м2

Освітленість

Люкс

лк

кд/ср∙м2

Таблиця 2. Співвідношення між одиницями вимірювання
Позасистемні величини

Значення

у СІ-системіНазва

Одиниця вимірювання

Позначення

Довжина

Ангстрем

Å

1∙10-10 м

Об’єм

Літр

л

1∙10-3 м3

Тиск


Атмосфера

атм

1,013∙105 Па

Мiлiметр ртутного стовпа

мм рт.ст.

1,33∙102 Па

Мiлiметр водяного стовпа

мм вод.ст.

9,81∙102 Па

Маса

Атомна одиниця маси

а.о.м.

1,66∙10-27 кг

Мегаелектрон-вольт

МеВ

1,78∙10-29 кг

Енергія


Калорія

кал

4,19 Дж

Кіловат-година

кВт∙год

3,6∙106 Дж

Електрон-вольт

еВ

1,6∙10-19 Дж
Таблиця 3. Астрономічні величини

Величина

Чисельне значення

Середній радіус Землі

6,37106 м

Середня густина Землі

5,50103 кг/м3

Маса Землі

5,961024 кг

Радіус Сонця

6,95І08 м

Маса Сонця

1,971030 кг

Радіус Місяця

1,74106 м

Маса Місяця

7,31022 кг

Середня відстань між центрами Місяця і Землі

3,84108 м

Середня відстань між центрами Землі і Сонця

1,51011 м

Період обертання Місяця

27 діб 7 год 43 хв

Таблиця 4. Фізичні властивості твердих тілРечовина


Густина, кг/м3


Температура

плавлення,

°С


Питома теплоємність,

Дж/кг×град


Питома

теплота плавлення,

×І05 Дж/кг


Коефіцієнт

лінійного розширення,×10-5 град-1

Алюміній

2600

659

896

3,22

2,3

Залізо

7900

1530

500

2,72

1,2

Латунь

8400

900

386

-

1,9

Лід

900

0

2100

3,35

-

Мідь

8600

1100

395

1,76

1,6

Олово

7200

232

230

0,59

2,7

Платина

21400

1770

117

1,13

0,89

Свинець

11300

327

126

0,23

2,9

Срібло

10500

960

234

0,88

І,9

Сталь

7700

1300

460

-

І,06

Цинк

7000

420

391

І,І7

2,9

Корок

200

-

2050

-

-
Таблиця 5. Пружні властивості твердих тіл


Речовина

Границя міцності,

108 Н/м2Модуль Юнга,

1010 Н/м2Алюміній

1,1

6,9

Залізо

2,9

19,6

Мідь

2,5

11,8

Свинець

0,2

1,57

Срібло

2,9

7,4

Сталь

7,9

21,6
Таблиця 10. Властивості рідинРідина


Густина, кг/м3

Питома теплоємність при 20 °С,

Дж/кгград

Коефіцієнт

поверхневогонатягу

при 20 °С, Н/мБензол

880

1720

0,03

Вода

1000

4190

0,073

Гліцерин

1200

2430

0,064

Касторове масло

900

1800

0,035

Гас

800

2140

0,03

Ртуть

13600

138

0,50

Спирт

790

2510

0,022

Таблиця 11. Тиск насиченої пари води


t, °С

рн, мм рт.ст.

t, °С

рн, мм рт.ст.

-5

3,01

16

13,6

0

4,58

18

15,5

1

4,93

20

17,5

2

5,29

25

23,8

3

5,69

30

31,8

4

6,10

40

55,3

5

6,54

50

92,5

6

7,01

60

149

7

7,71

70

234

8

8,05

80

355

9

8,61

90

526

10

9,21

100

760

12

10,5

150

3648

14

12,0

200

11628

Таблиця 12. Питома теплота випаровування води
t, 0C

0

50

100

200

r, кал/кг

595

568

539

464

r, Дж/кг

24,9

23,8

22,6

19,4

Таблиця 13. Критичні значення параметрів Тк і pк у рівнянні стану

реальних газів


Речовина

Тк, К˚

pк, 106 Н/м2

Водяна пара

647

22,0

Вуглекислий газ

304

7,38

Кисень

154

5,07

Аргон

151

4,86

Азот

126

3,39

Водень

33

1,30

Гелій

5,2

0,23Таблиця 16. Показники заломлення видимого світла
Речовина

n

Речовина

n

Алмаз

2,42

Сірковуглець

1,63

Вода

1,33

Скипидар

1,48

Лід

1,31

Скло

1,5-1,9

Таблиця 17. Межа Кα - серії рентгенівських променів
Речовина

Довжина хвилі l, Å

Речовина

Довжина хвилі l, Å

Вольфрам

0,178

Платина

0,158

Золото

0,153

Срібло

0,484

Мідь

1,38


Таблиця 18. Ефективні діаметри атомів і молекул
Хімічні елементи

d, 10-10 м

Гелій (Не)

2

Водень (Н2)

2,3

Кисень (О2)

3

Азот (N2)

3

Таблиця 19. Період піврозпаду радіоактивних ізотопів
Ізотоп

Символ

Тип розпадуАктинідійa

10 діб

Йодb-, g

8 діб

Іридійb-, g

75 діб

Кобальтb-, g

5,3 року

Магнійb-

10 хв

Радійa

10-3 с

Радійa, g

1620 років

Стронційb-

28 років

Торійa, g

7000 років

Уранa, g

4,5 І09 років

Фосфорb-

14,3 діб

Таблиця 20. Маса елементарних частинок та ізотопів


Назва

Символ

а.о.м.

Електрон

e

0,000549

Нейтрон

n

1,00867

Протон

p

1,00728

Водень

1Н1

1,00783

1Н2

2,01410

1Н3

3,01605

Гелій

2Нe4

4,00260

2Нe3

3,04603

Літій

3Li6

6,01513

3Li7

7,01601

Берилій

4Be9

9,01219

Бор

5B11

11,0093

Вуглець

6С14

14,0032

Азот

7N14

14,0031

Кисень

8О16

15,9949

8О17

16,9991

Неон

10Ne20

19,9924

Алюміній

13Al27

26,9982

Кремній

14Si28

27,9769

Залізо

26Fe56

55,9349

Цинк

30Zn68

67,9248

Барій

56Ba137

136,905

Свинець

82Pb207

206,976

Радій

86222

222,019

Уран

92U235

235,044