Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю 03050901 "Облік І аудит" - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний... 2 496.73kb.
Програма фахового випробування для вступників на здобуття освітньо-кваліфікаційного... 3 711.63kb.
Національний університет «Львівська політехніка» ліцензує діяльність... 1 27.01kb.
Програма вступного фахового випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 277.18kb.
Програма вступних випробувань з іноземної мови для здобуття освітньо-кваліфікаційного... 1 69.98kb.
Розклад проведення фахових випробувань 1 80.69kb.
Програма з навчальної дисципліни статистика для підготовки фахівців... 1 110.11kb.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання... 1 13.35kb.
Структурно-логічна схема підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного... 1 99.04kb.
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини»... 1 79.33kb.
Екзаменаційні питання з дисципліни «Фінансовий облік» Напрям підготовки... 1 70.39kb.
Інваріантна складова робочого навчального плану 1 259.4kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю - страница №1/11Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ДО ЗАХИСТУ

Завідувач кафедри

д.е.н., доцент

_____________Ф.О.Журавка

«___»_____________ 2012 р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст

за спеціальністю 7.03050901 “Облік і аудит”

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ

Виконав студент 5 курсу, група – СОА-11 _________ Кузьмін Ю.О.

«___» ____________2012 р

Керівник дипломної роботи ___________ Макаренко І.О.

«___»____________2012 р.

Консультант з охорони праці та ___________ Гончаренко Т.П.

безпеки життєві «___»____________2012 р.

Суми – 2012

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить – 126 сторінок, 24 таблиць, 6 рисунків, список літератури з 71 найменувань, 7додатків.

Актуальність теми визначається тим, що врегулювання господарських спорів підприємств на досудовій стадії з виставленням претензії є досить важливим елементом системи господарського законодавства, а відображення в обліку та проведення аудиту розрахунків підприємств за претензіями є основою своєчасного погашення господарських зобов’язань.

Об’єктом дослідження є організація процесу розрахунків за претензіями на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» м. Дніпропетровськ.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів організації обліку і аудиту розрахунків підприємства за претензіями.

Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних та методичних засад організації обліку і аудиту розрахунків підприємства за претензіями, а також розробка напрямів її удосконалення.

Методи дослідження – загальнонаукові та спеціальні методи: системний підхід, діалектичний метод, методи індукції і дедукції, порівняння і узагальнення, а також методи фінансового аналізу.

За результатами дослідження сформульовані висновки:


 • економічні та юридичні аспекти поняття «претензія» виражаються у тому, що претензія - спосіб досудового вирішення господарського спору між контрагентами;

 • організація обліку і аудиту послуг повинна відповідати порядку передбаченому Цивільному та Господарському кодексам України, П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість, Міжнародним стандартам контролю якості, аудиту огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;

 • за результатами проведеного в роботі аналізу основних показників фінансової діяльності ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», було встановлено наявність проблем на підприємстві зі зростанням строків погашення дебіторської заборгованості, збитковості діяльності та недостатньої ефективності претензійної роботи;

 • не зважаючи на те, що в цілому порядок обліку і аудиту розрахунків товариства за претензіями відповідає нормативному, у ньому були виявлено ряд недоліків;

 • для їх усунення запропоновано форму Журналу обліку претензій і позовів, пред’явлених підприємством та графік документообігу документів за претензійною роботою;

 • удосконалено систему аналітичного обліку претензій на підприємстві;

 • запропоновано алгоритмічну модель врегулювання господарських зобов’язань та відображення їх в обліку на поза балансі;

 • розроблено етапи та аудиторські процедури з виконання погоджених процедур з аудиту розрахунків підприємства за претензіями згідно Міжнародного стандарту супутніх послуг 4400 «Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації» .

Одержані результати можуть бути використані підприємством для покращення відображення в аналітичному та синтетичному обліку ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» розрахунків за претензіями, їх документального відображення та проведення аудиту.

Ключові слова: досудове врегулювання господарських спорів, претензія, претензійно-позовна робота, облік розрахунків за претензіями, аудит розрахунків за претензіями.ЗМІСТВСТУП...………………………………………………………………………

8

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ………………….

11
1.1 Економічні та юридичні аспекти поняття «претензія»………

11
1.2 Облік претензійно-позовної роботи на підприємстві………...

25
1.3 Аудит розрахунків підприємства за претензіями…………….

34

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРЄМСТВА ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ…...……………….

41
2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» м. Дніпропетровськ…….………………

41
2.2 Особливості синтетичного та аналітичного обліку претензійно-позовної роботи на підприємстві……………………..

54
2.3 Організація і методика аудиту розрахунків за претензіями на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»……………………………………………

64

РОЗДІЛ 3. Методичні засади удосконалення організації обліку і аудиту розрахунків за претензіями НА ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»……………………………………………………

71
3.1 Пропозиції з удосконалення документального оформлення та аналітичного обліку розрахунків підприємства за претензіями…..

71
3.2 Шляхи удосконалення синтетичного обліку претензійно-позовної роботи на підприємстві……………………………………

78
3.3 Рекомендації з удосконалення аудиту розрахунків підприємства за претензіями………………………………………...

87

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВАТ »ІНТЕРПАЙП НТЗ»………………………………….

95


4.1 Система управління охороною праці на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»………………………………………………………………….

95
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві ………………………………………………………...

104
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»………………………………………………………………….

107

ВИСНОВКИ……………………………………………………...................

110

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..……………………...............

116

ДОДАТКИ…………………………………………………………………..

126

ВСТУП 12

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ 15

1.1 Економічні та юридичні аспекти поняття «претензія» 15

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРЄМСТВА ЗА ПРЕТЕНЗІЯМИ 44

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» м. Дніпропетровськ 44

2.2 Особливості синтетичного та аналітичного обліку претензійно-позовної роботи на підприємстві 57

2.3 Організація і методика аудиту розрахунків за претензіями на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 67

РОЗДІЛ 3. Методичні засади удосконалення організації обліку і аудиту розрахунків за претензіями НА ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 75

3.1 Пропозиції з удосконалення документального оформлення та аналітичного обліку розрахунків підприємства за претензіями 75

3.2 Шляхи удосконалення синтетичного обліку претензійно-позовної роботи на підприємстві 82

3.3 Рекомендації з удосконалення аудиту розрахунків підприємства за претензіями 91

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 99

4.1 Система управління охороною праці на ВАТ »ІНТЕРПАЙП НТЗ» 99

4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на підприємстві 109

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» 112

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 121

ДОДАТКИ 130
ВСТУП


Необхідність дотримання платіжної дисципліни, своєчасності та повноти здійснення платежів вимагають перегляданню системи бухгалтерського обліку, одним із центральних елементів якої є облік взаєморозрахунків суб’єктів господарювання. Питання дебіторської заборгованості та організації претензійно-позовної роботи є дуже важливими для функціонування будь-якого підприємства, особливо в сучасних українських умовах ведення бізнесу. Оскільки, поява безнадійної заборгованості на підприємстві негативно впливає на його фінансовий стан.

На сьогодні одним з найбільш складних і суперечливих питань в обліку дебіторської заборгованості є облік і аудит розрахунків підприємств за претензіями, що пов’язано з існуванням окресленої вище проблеми невиконання розумів договорів та низької платіжної дисципліни. Суб’єкти господарювання на перший план висувають вирішення власних проблем, замість виконання зобов’язань перед партнерами. Відсутність майнової відповідальності за невиконання власних договірних зобов’язань дає їм змогу ухилятись від взаєморозрахунків з партнерами. Тому в даній ситуації являється актуальним досудове та судове врегулювання господарських спорів в межах претензійної роботи. Проте більшість науковців акцентували увагу лише на юридичних аспектах вирішення суперечок між підприємствами.

Огляд чинної нормативно-правової бази Україні, економічної літератури свідчить про наявність значної кількості вітчизняних авторів, які досліджують питання відображення дебіторської заборгованості в обліку, зокрема: С. Л. Береза, Ф. Ф. Бутинець, П. М. Гарасим, Т. П. Головченко,, Л. У. Городянська, О. А. Іванчук, Р. М. Іванчук, І. М. Кукса, Н. М. Малюга, Р. В. Нашкерська, М. С. Палюх, О. Г. Ськирпан та ін.

Проте, у вітчизняній теорії та практиці існує низка невирішених питань стосовно відображення претензійно-позовної роботи підприємств в обліку, аудиту розрахунків за претензіями, які потребує подальшого дослідження.

Необхідність теоретичного обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо обліку та аудиту розрахунків за претензіями обумовили актуальність дослідження вплинули на вибір даної тими дипломної роботи.

Метою дипломної роботи є вивчення теоретичних та методичних засад організації обліку і аудиту розрахунків підприємства за претензіями, а також розробка напрямів її удосконалення.

Для досягнення вищезазначеної мети необхідно визначити такі завдання: • дослідити економічні та юридичні аспекти поняття «претензія»;

 • з’ясувати мету, завдання та особливості організації обліку і аудиту розрахунків підприємства за претензіями;

 • надати загальну організаційно-економічну характеристику підприємства;

 • дослідити особливості організації синтетичного та аналітичного обліку претензійно-позовної роботи на підприємстві;

 • ознайомитись з порядком розрахунків за претензіями на підприємстві;

 • запропонувати шляхи удосконалення організації обліку і аудиту розрахунків підприємства за претензіями;

 • дослідити охорону праці та безпеку в надзвичайних ситуація на підприємстві.

Об’єктом дослідження є організація процесу розрахунків підприємства за претензіями.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів організації обліку і аудиту розрахунків підприємства за претензіями.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності, теорія наукового пізнання. У процесі дослідження використовувалися діалектичний метод, методи індукції і дедукції, порівняння і узагальнення, а також методи фінансового аналізу.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні документи стосовно обліку і аудиту дебіторської заборгованості в цілому та претензійно-позовної роботи підприємства зокрема, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, фактологічні джерела ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», за матеріалами якого виконувалось дослідження, а саме: первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, які супроводжують претензійно-позовну роботу ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ», фінансова, податкова та статистична звітність досліджуваного підприємства, інструкції та положення з охорони праці на ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».


следующая страница >>