Детальний план території 3-го мікрорайону житлового району Масани в м. Чернігові” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Детальний план території 3-го мікрорайону житлового району Масани в м. Чернігові” - страница №1/5

ПП Україна, 14000, м. Чернігів, вул. Одинцова, Сертифікат:

«Портал-М» буд.17а, офіс 309 АР № 000301

р/р 26009120826 в ЗАТ «Райффайзен Банк Аваль»

м. Київ, МФО 380805

Код 35956523, Тел.: 67-05-10
Державна ліцензія


Серія АД № 030442 від 29.02.2012р. до 28.02.2017р.
Детальний план території 3-го мікрорайону житлового району

Масани в м.Чернігові”
ВСТУП.
Проект Детального плану території 3-го мікрорайону житлового району «Масани» в м. Чернігові виконаний на замовлення КП “Чернігівбудінвест”, на підставі рішення Чернігівської міської ради від 31 липня 2012 року, згідно договору № 01/04-13 від 10 січня 2013 року у відповідності до вихідних даних та завдання на розроблення детального плану території даного мікрорайону, затвердженого замовником.

Даний проект є етапом реалізації генерального плану міста, розробленого інститутом “Діпромісто” та затвердженого рішенням Чернігівської міської ради від 25 грудня 2003 року.

Основна мета Детального плану території 3-го мікрорайону:

– уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

– формування принципів планувальної організації забудови;

– визначення всіх планувальних обмежень використання даної території;

– уточнення містобудівних умов та обмежень згідно з планом зонування;

– визначення потреб у підприємствах та установах обслуговування, місць їх розташування;

– забезпечення комплексності забудови;

– сприяння поліпшенню стану навколишнього середовища;

– узгодження приватних, громадських та державних інтересів при використанні території;

– визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:


  • інженерної підготовки території;

  • інженерного забезпечення територій;

  • розміщення об`єктів забудови всіх видів;

  • організації транспортного і пішохідного руху;

  • охорони та поліпшення стану навколишнього середовища;

  • комплексного благоустрою з організацією розвитку зелених зон.

Затверджений детальний план території 3-го мікрорайону є основою визначення вихідних даних для:

– розроблення проекту забудови території мікрорайону, комплексів забудови, окремих земельних ділянок;

– проектування будинків і споруд різного призначення;

– проектування мереж та споруд інженерно-транспортної інфраструктури;

– розроблення схеми санітарного очищення та прибирання територій;

– розроблення землевпорядної документації.

Термін реалізації Детального плану 3-го мікрорайону, з урахуванням інвестиційних намірів становить 7 років.

Розроблено даний Детальний план з урахуванням раніше виконаної містобудівної документації:  • Генерального плану міста (інститут “Діпромісто”, рік затвердження – 2003);

  • Схеми перспективного розвитку туризму (інститут “Діпромісто”, 2004р.);

  • Тимчасового порядку використання території м. Чернігова (рішення Чернігівської міської ради від 28 грудня 2011 року “Про тимчасовий порядок використання території м. Чернігова та скасування рішень міської ради”;

  • Матеріалів плану червоних ліній.

В процесі розробки Детального плану території використані матеріали:

• державноїі відомчої статистичної звітності;

• управління архітектури та містобудування Чернігівської міської ради;

• натурного обстеження житлового району Масани спеціалістами ПП “Портал-М”.

Графічні матеріали проекту розроблені в системі “AUTOCAD” на електронній топооснові масштабу 1:1000, виконаної ДП “Водземпроект” ВАТ “Чернігівводпроект”.

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України, яке стосується сфери містобудування та державних будівельних норм:

• Земельний кодекс;

• Закон “Про охорону культурної спадщини ”;

• Закон “Про регулювання містобудівної діяльності ”;

• Закон “Про цивільний захист ”;

• ДБН 360-92** « Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ”;

• ДБН Б.1.1-5:2007 “Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації ”;

• ДСТУ-Н Б Б.1-12:2001 “Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”;

• фахові нормативні документи до інженерних розділів ( БНіП 2.07.01-89, БНіП 2-05.02-85, БНіП 2.04.07-86, БНіП 2.01.01-82, БніП 2.04.08-87);

• “Правила пожежної безпеки України”, розроблені Міністерством внутрішніх справ України,

Об`єм і склад проекту відповідає ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території ”.

1. Природні, соціально-економічні та містобудівні умови.

1.1 Природні умови.

Місто розташоване в східній частині Чернігівського Полісся, на правобережжі р.Десни, де її долина сполучається з Любеч-Чернігівською моренно-зандровою рівниною.

Характерною рисою орографії території є наявність двох гіпсометричних рівнів: перший – з абсолютними позначками 108-115м – відповідає заплаві р.Десни та р.Стрижень і днищам балок, що відкриваються з заплави; другий – з абсолютними позначками 115-140м – представляє моренно-зандрову рівнину і частково надзаплавну терасу р.Десни.

Стик цих гіпсометричних рівнів є ареною розвитку інженерно-геологічних процесів, що ускладнюють освоєння території.

Поверхневі води представлені водами р.Десни (південь міста) та її правосторонніх притоків – малих річок: Стрижень (центральна частина міста), Білоус (західна околиця).

По режиму живлення водотоки відносяться до снігового ( більше 50% річного стоку). Другим за значенням джерелом живлення р.Десни є підземні води.

Клімат району атлантико-континентальний з нетривалою помірно-м`якою зимою та теплим тривалим літом.

У відповідності з будівельно-кліматичним районуванням територія міста відноситься до II В кліматичного району.

Основні метеорологічні показники наведені за середньорічними даними в результаті багаторічних спостережень на МС Чернігів в таблиці №1-1.

Стійкий сніговий покрив спостерігається з 2 листопада по 9 лютого, висота снігового покриву коливається від 7 до 42 см (середня – 19 см). Ґлибина промерзання ґрунтів – від 45 до 141 см, в середньому – 93 см. В жовтні-березні часто спостерігаються тумани (в середньому – 16% днів). Домінуючі вітри: в теплий період – Пн Зх (17,7%), в холодний період – Пд Сх (15%). Максимально можливі швидкості вітру: 17 м/с – щорічно, 20-21 м/с – 1 раз за 5-10 років, 22-23 м/с – 15-20 років.

Характеристичне значення снігового навантаження – 1720 Па.

Характеристичне значення вітрового навантаження – 410 Па.

Температура найбільш холодної 5-денки становить мінус 27.С.

Розрахункова зимова температура становить мінус 23.С.

Тривалість опалювального періоду – 192 доби.

Середня температура опалювального періоду – -1,4.С.

В межах міста сформувалися типові поліські ґрунти, характерні для Лівобережного Полісся. Їх формування обумовлене різноманітністю літогенної основи, рельєфу, умов підземного та поверхневого стоку.

Більшу частину території займають дерново-підзолисті супіщані ґрунти на лесових породах. Маючи невелику товщину гумусового шару, вони бідні гумусом (1-2%) та поживними речовинами.

На півночі міста та на прилеглих територіях утворилися сірі опідзолені, досить родючі (вміст гумусу 3-4,5 %), місцями глеюваті ґрунти.

В геоструктурному відношенні територія розташована в північній частині Центрального грабена Дніпровсько-Донецької западини.

Кристалічний фундамент на даній території знаходиться на глибині 3,5-4 км і перекривається потужною товщею осадових порід палеозою, мезозою і кайнозою. Сучасні інженерно-геологічні процеси мають прояв у верхній частині геологічного розрізу – у відкладах неогенової і особливо четвертинної систем. Четвертинні відклади відзначаються різнорідністю генетичних типів, що обумовлено розташуванням міста на межі двох геоморфологічних провінцій, де збереглися відклади четвертинного зледеніння, відклади еолово-делювіальної діяльності та алювій р.р. Десни, Стрижня, Білоуса та сучасних балок, що літологічно представлені пісками, суглинками, глинами, моренними відкладами. Загальна потужність їх від 2-3 м (Подусівка) до 60 м (Бобровиця) при середніх значеннях 30-40 м.

Основні водоносні горизонти, що використовуються для централізованого водопостачання міста, належать до Дніпровського басейну підземних вод і формуються в умовах Деснянського річкового басейну.

Господарсько-питне водопостачання міста базується на підземних водах двох водоносних комплексів – еоценового та сеноман-нижньокрейдяного.

Водоносні горизонти поширені всюди.

Інженерно-геологічні умови ділянки проектування (3-й мікрорайон) обумовлені її розташуванням в верхній частині дуже пологого склону, від водорозділу річок Білоус і Стрижень до долини річки Десни, що знаходиться в межах Любеч-Чернігівської моренно-зандрової рівнини. Рельєф ділянки спокійний з незначним уклоном в південно-західному та південно-східному напрямках. Абсолютні відмітки поверхні землі знаходяться в межах 142-146 м.

За геоморфологічними ознаками територія відноситься до 1 категорії складності (ділянка розташована в межах єдиного геоморфологічного елемента, поверхня мало розчленована).

За геологічними ознаками територія відноситься до III категорії складності (більше ніж 4 різних за літологією шарів, незакономірні зміни фізичних властивостей, лінзовидне залягання ґрунтів).

На підставі інженерно-геологічних процесів, що відбуваються, територія віднесена до III категорії складності (на даній території мають місце процеси підтоплення та часткового затоплення).

За сукупністю перелічених ознак інженерно-геологічні умови на ділянці будівництва відносяться до III категорії складності.

Товща ґрунтів основи об`єктів проектування неоднорідна, в її складі визначено 25 інженерно-геологічних елементів (за даними досліджень 1990 р.).

Територія підтоплена ґрунтовими водами.

Рівень ґрунтових вод зафіксовано на глибині від 0,6 м до 6,0 м.

Режим рівня ґрунтових вод залежить від впливу кліматичних факторів:

• посушливі роки —пониження на 2-3 м від зафіксованого;

• багатоводні роки —підвищення рівня на 2-3 м від зафіксованого, з можливим затопленням низинної частини ділянки на 0,5 м.

Підвали існуючих житлових будинків та льохи (в зоні садибної забудови) періодично підтоплюються (в багатоводні роки, а також в повеневий період).

Питання щодо рівня ґрунтових вод потребує додаткового уточнення.
1.2. Соціально-економічні умови.
Чернігів – великий адміністративний , промисловий і культурний центр Чернігівської області. У відповідності із Законом України “Про охорону культурної спадщини ” Чернігів віднесений до категорії історичних міст.

За даними Генерального плану розвитку міста Чернігова на 01.01.2001 р. чисельність населення міста складала 310,5 тис.чол. (на 01.01.2012 р. чисельність населення за даними статистичної звітності складає 290,0 тис. чол.). Чисельність населення зайнятого в усіх сферах економічної діяльності, складає біля 125 тис.чол. (40% від загальної кількості). Основною галуззю господарського комплексу є промисловість (біля 26% усіх зайнятих), яка у поєднанні з організаціями будівельної індустрії і транспорту створює виробничий каркас міста.

Місто має розвинене складське господарство, яке забезпечує зберігання продукції, обслуговування галузей матеріального виробництва .

Підприємницька діяльність представлена підприємствами малого і середнього бізнесу різних форм власності.

У сфері надання послуг працює розвинута мережа підприємств і установ (адміністративні, фінансово-кредитні, інформаційно-обчислювальні та інші організації сфери послуг).

Науково-технічний потенціал міста представлений науково-дослідними, проектними та геологорозвідувальними організаціями.

Спеціальні учбові заклади представлені педагогічним і технологічним університетами, державним інститутом економіки і управління, обласним інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, професійно-технічними і середніми спеціальними навчальними закладами та рядом навчальних центрів і навчально-виробничих комбінатів.

Місто має значний уристичний потенціал (пам`ятки історії, культури, архітектури, археології), який до цього часу не задіяний в повній мірі.

За даними Генерального плану розвитку Чернігова житловий фонд міста складає 5201,5 тис.кв.м загальної площі, з яких 82,4% (4285,4 тис.кв.м) –багатоквартирна забудова та 17,6% (916,1 тис. кв.м) – одноквартирна (садибна). Рівень житлової забезпеченості на той період (2003 р.) становив 16,6 кв.м на людину.

За даними статистичної звітності на 01.01.2012 р. рівень житлової забезпеченості по місту становив 21,5 кв.м.

Генеральним планом на розрахунковий період визначено оптимальний рівень житлової забезпеченості 24 кв.м на людину, а на перспективу – 27 кв.м на людину.

На сьогодні житлова проблема залишається однією з найбільш актуальних соціальних проблем міста.


1.3. Містобудівні умови.
Територія міста в межах, затверджених Верховною Радою України (постанова № 872-XIVвід 08.07.1999 р.), складає 7856,3 га; 45,5% (3577 га) – сельбищні території, 62% яких – мікрорайони і квартали.

У відповідності до діючого Генерального плану розвитку міста Чернігова:

• Зелені насадження загального користування займають 665,7 га.

• Установи та підприємства обслуговування займають біля 200 га – 2,5% від території міста.

• Території промислових та будівельнихорганізацій становлять – 10,7% (844 га), комунально-складських об`єктів – 215,6 га, спецпризначення – 224,7 га.

Місто являє собою компактну планувальну структуру.

В меридіональному напрямку рікою Стрижень (притока р. Десни) і залізницею місто поділено на три планувальні райони: Центральний, Східний і Західний. Вони мають суттєві відмінності в плануванні та функціональному використанні.

В балансі територій Центрального і Західного районів значний відсоток складають промислові і комунально-складські об`єкти. Найменше ці території представлені у Східному районі, де вони локалізовані практично на двох площадках.

У відповідності до Генерального плану розвитку міста основою міської житлової політики є забезпечення населення міста житлом в достатньому обсязі та з необхідним рівнем комфортності. Рівень житлової забезпеченості на розрахунковий період має бути не нижче 24 кв.м на людину ( на перспективу – 27 кв.м на людину).

Генеральним планом міста визначені основні напрямки територіального розвитку: на північний захід – район “Масани”, на захід – район “Новий Білоус” і на схід – район “Бобровиця”

Напрямок “Масани” розглядається переважно під розміщення багатоквартирної житлової забудови з подальшим формуванням відповідного житлового (спального) району, планувальна структура якого визначена раніше розробленою містобудівною документацією.

Суттєвими планувальними обмеженнями освоєння вільної територій житлового району є санітарно-захисна зона звалища ТПВ (500м) та ставків-накопичувачів токсичних промислових відходів (3000м).

Для подальшого освоєння території житлового району “Масани” необхідно вирішити питання ліквідації ставків-відстойників та звалища ТПВ.

У відповідності до “Тимчасового порядку використання території м. Чернігова” (рішення Чернігівської міської ради від28 грудня 2011 р.) територія 3-го мікрорайону житлового району “Масани” віднесена до зони Ж-2 – житлової зони багатоквартирної забудови, для якої даним порядком визначені переважні, дозволені та допустимі види забудови та використання земельних ділянок.


2. Оцінка існуючої ситуації.
Характеристика сучасного стану.
Згідно з планувальною структурою Генерального плану до складу житлового району “Масани” (в межах міста) входять три мікрорайони багатоповерхової багатоквартирної житлової забудови. Планувальна структура мікрорайонів в межах червоних ліній визначена раніше розробленою містобудівною документацією.

Забудова 1-го мікрорайону знаходиться в стадії завершення. По другому мікрорайону розпочаті проектні роботи.

Проект Детального плану території 3-го мікрорайону житлового району Масани охоплює площу 24,28 га в межах червоних ліній вулиць:

• Любецької – з північного сходу;

• Глібова – зі сходу;

• Незалежності – з півдня та південного сходу;

• Визволителів – з північного заходу.

В зоні прилеглій до охоронної зони ПЛ напругою 110 кВ, що перетинає територію мікрорайону на сході, ведеться будівництво автоцентру (виставка-продаж та гарантійне сервісне обслуговування легкових автомобілів).

Сучасна культова споруда займає земельну ділянку площею 0,39 га в північній частині мікрорайону.

Об`єкти культурної спадщини в межах мікрорайону відсутні.

Вздовж вул. Любецької та вул. Визволителів (в межах мікрорайону) сформувалися дві окремі групи зелених насаджень, основна порода серед яких -сосна.

Інша основна частина земельної ділянки вільна від забудови та зелених насаджень. Елементи благоустрою в її межах відсутні.

Нижче, в таблиці № 2-1, наводиться сучасний розподіл території в межах червоних ліній мікрорайону.
Сучасний розподіл території

Табл. «№ 2-1п/п

Території

Площа, га

%

1.

Культова споруда

0,39

1,60

2.

Автоцентр

1,98

8,16

3.

Зелені насадження:

• ділянка 1

• ділянка 2


3,07

1,68


1,39

12,64

4.

Охоронна зона ЛЕП

0,97

4,00

5.

Вільна від забудови і зелених насаджень територія

17,87

73,60

ВСЬОГО :

24,28

100

Аналіз містобудівної ситуації щодо інженерного забезпечення 3-го мікрорайону свідчить про наявність розвинутої інженерної інфраструктури:

• в межах червоних ліній вул. Незалежності знаходяться діючі інженерні мережі: газопровід високого тиску, тепломережі, електромережі, кабелі зв`язку;

• в межах червоних ліній вул. Глібова прокладені і експлуатуються: водогін (ст. 400), каналізація (з/б 600), газопровід високого тиску, електричні мережі, дощова каналізація (з/б 800);

• уздовж вул. Любецької знаходяться діючі інженерні мережі: водогін (ст. 400), каналізація (азб.350), газопровід високого тиску, електричні мережі, дощова каналізація (з/б 800), кабелі зв`язку.

Точки та умови підключення даного об`єкту до інженерних мереж мають бути визначені технічними умовами на наступних стадіях проектування.

Дана земельна ділянка відповідно до плану дії обмежень за екологічними умовами (“Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова”) входить до зони підтоплення ґрунтовими водами та знаходиться в санітарно-захисній зоні (на межі) полігону токсичних промислових відходів.

За інформацією управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради (лист №1505 від 26.10.12р.) почався процес знешкодження зазначеного полігону, а саме: в жовтні місяці 2012 року розпочато роботи по будівництву установки для утилізації рідких промислових токсичних відходів.

В межах ділянки та на прилеглій території ерозійні процеси і обвальні явища відсутні.

Дана земельна ділянка не має відношення до об`єктів природно-заповідного фонду України і особливо цінних земель, а також не відноситься до охоронних археологічних зон.

В екологічному відношенні дана територія може бути використана під розміщення об`єктів цивільного будівництва. Джерела істотного техногенного впливу на навколишнє середовище в її межах відсутні.
Планувальні обмеження.
Аналіз містобудівної ситуації щодо комплексної забудови 3-го мікрорайону свідчить про наявність обмежуючих факторів, які мають бути враховані при проектуванні:

1. Наявність охоронної зони ПЛ 110 кВ (ДБН 360-92** п. 8.23*, табл. 8,5а*), що перетинає територію мікрорайону з півночі на південь уздовж вул. Глібова.

2. Питання використання охоронної зони ПЛ 110 кВ під проїзди, тимчасові автостоянки необхідно узгодити з власником мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду у відповідності до вимог ДБН 360-92** п.8.23.
Екологічна ситуація.
Екологічна ситуація в місті обумовлена, в основному, негативним впливом об`єктів господарського комплексу та транспортної інфраструктури.

Повітряний басейн.


В атмосферу міста щорічно поступає біля 20 тис. тон речовин об`єктів I-IV класів шкідливості (із них більше 60% викиди автотранспорту), які утворюють ареали підвищеного забруднення поблизу основних стаціонарних джерел викидів та вздовж головних автомагістралей. Вулиці Любецька та Гагаріна (Глібова), що обмежують третій мікрорайон з північного сходу та сходу, відносяться до найбільш напружених автомагістралей.

Рівень фонових концентрацій діоксиду азоту та вуглецю оксиду в зоні будівництва мікрорайону не перевищує нормативні значення (лист Головного управління держсанепідслужби у Чернігівській області №02.2-10/6 від 12.03.2013р.).

Суттєвими територіально-планувальними обмеженнями є санітарно-захисні зони:

• від ставків-накопичувачів токсичних відходів – 3000 м;

• від полігону ТПВ – 500 м.
Водний басейн.
В зоні житлового району “Масани” відкриті водойми відсутні.

В цілому макрокомпонентний склад підземних вод на території міста відповідає сучасним вимогам (ДСТ 2874-82 “Вода питна”).

В той же час потужним та занадто небезпечним джерелом забруднення ґрунтових та підземних вод у північно-західній частині міста є ставки накопичувачі токсичних відходів та полігон ТПВ.
Ґрунти.
Територія житлового району “Масани” знаходиться поза межами зони з найбільш забрудненими ділянками ґрунтів.
Акустична ситуація.
Джерелом шумового навантаження в межах міста і житлового району “Масани” є вулично–дорожня мережа. Територію 3-го мікрорайону на північному сході обмежує вул. Любецька, яка відноситься до найбільш зашумлених в години “пік”.
Транспорт.
Чернігів має розвинуту транспортну структуру, яка забезпечує стабільне транспортне сполучення центру міста з іншими районами, в тому числі і з житловим районом “Масани”. Для організації транспортного забезпечення даного житлового району задіяні різні види громадського транспорту: автобус, тролейбус, маршрутне таксі. Зупинки громадського транспорту розташовані в межах червоних ліній вул. Незалежності та Любечської, що обмежують територію 3-го мікрорайону.

Сучасна класифікація магістралей в діючий містобудівній документації надається за функціональним призначенням і показниками транспортного навантаження. Однак, за технічними параметрами, вони не в повній мірі відповідають своєму призначенню. Ці вулиці віднесені до розряду магістральних на підставі планувальних міркувань та за наявністю інтенсивних транспортних потоків.

Категорія вулиць, що обмежують 3-й мікрорайон, визначена у відповідності до плану червоних ліній магістральних вулиць міста:

• Любецька – магістраль загальноміського значення;

• Глібова – магістраль загальноміського значення;

• Незалежності – магістраль ;

• Визволителів – житлова вулиця.
Висновок. Територія 3-го мікрорайону житлового району “Масани”, при вирішенні питання ліквідації ставків-накопичувачів промислових відходів, відповідає нормативним вимогам та Генеральному плану міста щодо житлової багатоквартирної забудови.
3. Розподіл території мікрорайону за функціональним використанням.
Характеристика видів використання території.
Функціональна класифікація території 3-го мікрорайону житлового району “Масани” визначена Генеральним планом міста та “Тимчасовим порядком використання території м. Чернігова”:

• тип території – житлова;

• функціональна зона – житлова зона багатоквартирної багатоповерхової (від 9 до 16 поверхів) забудови, супутні об`єкти повсякденного обслуговування населення, комунальні об`єкти, окремі об`єкти загальноміського та районного значення.

На підставі комплексного аналізу містобудівної ситуації та у відповідності до прийнятого архітектуно-планувального рішення по забудові 3-го мікрорайону проектом передбачається зонування його території (в межах червоних ліній) за видами функціонального використання:

• зона шкільних та дитячих дошкільних установ;

• зона багатоквартирної багатоповерхової (9-10 та 16 поверхів) житлової забудови;

• зона багатоквартирної багатоповерхової (9-10 та 16 поверхів) житлової забудови з вбудовано-прибудованими в перших поверхах об`єктами сфери обслуговування;

• зона зелених насаджень загального користування;

• зона культової споруди;

• зона торгових центрів (торговий центр, автоцентр);

• охорона зона ПЛ 110 кВ.

Проектом передбачено розміщення забудови на вільній території в межах червоних ліній мікрорайону.

Основний вид використання території – житлова забудова з відповідною інфраструктурою сфери обслуговування.

Інфраструктура сфери обслуговування формується як за рахунок окремо розташованих так і вбудовано-прибудованих в перших поверхах житлових будинків об`єктів обслуговування.

Щільність забудови становить – 343 люд./га.
4. Пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій.
На підставі комплексного аналізу існуючої містобудівної ситуації та чинної містобудівної документації Детальним планом територія 3-го мікрорайону віднесена до житлової зони.

Режим забудови даної житлової зони визначено у відповідності до п.5.10.1 ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011, а саме: житлові будинки, об`єкти транспортної інфраструктури для зберігання індивідуальних транспортних засобів, окремі вбудовані чи прибудовані об`єкти соціального і культурно-побутового обслуговування та інші об`єкти, що не потребують встановлення санітарно-захисних зон та не створюють негативного впливу на навколишнє середовище.

Характер забудови території мікрорайону, визначений Детальним планом даної території, місце розташування об`єкта містобудування в структурі міста, типи житлових будинків, запропонованих до будівництва, та їх поверховість (розташування багатоповерхових житлових будинків поверховістю від дев`яти до 16 поверхів, супутніх об`єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об`єктів, а також окремих об`єктів загальноміського та районного значення) відповідають типу житлової зони – змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж4 (ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 п.5.10.2).

“Тимчасовим порядком використання території м.Чернігова”, прийнятим до введення в дію ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011, територія 3-го мікрорайону була віднесена до зони багатоквартирної забудови Ж-2, містобудівний регламент якої за основними критеріями відповідає зоні житлової забудови Ж4 (ДСТУ: Н Б Б.1-1-12:2011).

На сьогоднішній день “Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова” має бути приведений у відповідність до діючої нормативно - правової бази:

– закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”;

– ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”;

– ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 “Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)”.

следующая страница >>


izumzum.ru