Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, є 16 квітня 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних... 1 36.3kb.
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які... 1 42.64kb.
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013... 1 48.78kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора... 1 29.15kb.
Шановний акціонер! 1 32.01kb.
Додаток 15 до постанови Центральної виборчої комісії від 28 квітня... 1 25.61kb.
Інформація м. Київ Щодо надання інформації про осіб, які здійснюють... 1 11.84kb.
Розпорядження 02 квітня 2012 року 1 53.46kb.
Дягілєва Віктора Артуровича, начальника Дніпропетровського обласного... 1 144.51kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових - страница №1/1ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ «ФІНАНСИСТ»!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСИСТ» (місцезнаходження: 91031, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20 Г) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 20 квітня 2012 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів проводиться з 11:30 до 11:50 за адресою проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право брати участь у чергових загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, є 16 квітня 2012 року.

До участі у чергових загальних зборах акціонерів допускаються акціонери, що є у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПАТ «ФІНАНСИСТ», складеному станом на 16 квітня 2012 року в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему. Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представник акціонерів - документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


  1. Обрання голови, секретаря зборів, лічильної комісії.

  2. Про переобрання Директора Товариства.

  3. Затвердження річного звіту ПАТ «ФІНАНСИСТ» за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФІНАНСИСТ» за 2011 рік.

  4. Розгляд питання про розподіл прибутку ПАТ «ФІНАНСИСТ» за 2011 рік.

  5. Про реалізацію нерухомості Товариства.

  6. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік та їх затвердження.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть звернутися за адресою: 91055, м. Луганськ, вул. Оборонна, буд. 20В, третій поверх, конференц-зал, з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 13:00. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Михайлова Ірина Миколаївна. Телефон для довідок (0642) 330-784.


Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФІНАНСИСТ»

(тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

36590,8

38645,7

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

21150,6

22787,8

Довгострокові фінансові інвестиції  

2711,8

17,5

Запаси 

-

4,5

Сумарна дебіторська заборгованість  

10547,8

13692,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2,2

0,9

Власний капітал 

-11582,4

-9446,0

Статутний капітал 

19566,0

19566,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

(31406,6)

(29270,2)

Довгострокові зобов'язання 

42977,2

41164,8

Поточні зобов'язання 

5196,0

6926,9

Чистий прибуток (збиток) 

(2137,7)

(28101,6)

Вартість чистих активів 

36590,8

38645,7


Генеральний директор ПАТ «ФІНАНСИСТ» Михайлова І.М.
izumzum.ru