Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину «13» квітня 2012 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Датою, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на... 1 31.91kb.
Лисичанський желатиновий завод” 1 36.07kb.
Шановний акціонер! 1 32.01kb.
6 Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення його у новій... 1 23.2kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора... 1 29.15kb.
Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які... 1 42.64kb.
Рішення єдиного акціонера пат «апекс-банк» 1 72.87kb.
Їх представників для участі у зборах буде проводитися 10 квітня 2013... 1 48.78kb.
Про затвердження переліку товарів, які мають право придбавати та... 1 14.48kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
До уваги студентів 1 17.02kb.
Матеріали семінару практичних психологів та соціальних педагогів 1 392.02kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних - страница №1/1

До уваги акціонерів!

ПрАТ «АТ-ЗВ'ЯЗОК (код ЄДРПОУ 01473864)

(далі також «Товариство»)


Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АТ-Зв'язок», що відбудуться «20» квітня 2012 р. о 12год.00 хв. (час київський) за адресою: 50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Постишева, к.1 поверх 3, в приміщенні ПрАТ «АТ-Зв'язок».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах на 24 годину «13» квітня 2012 р.Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства.
1. Обрання голови, секретаря, лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження звіту дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.

3. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

4. Затвердження звіту Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

5. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2011 рік.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

8. Надання повноважень на підписання і подання для державної реєстрації до органу, що проводить реєстрацію, документів, пов’язаних з внесенням змін до установчих документів ПрАТ «АТ-Зв'язок».


Основні попередні показники фінансово - господарської діяльності Товариства за 2011 рік (тис. грн.)


Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів  

387,9

340,0

Основні засоби  

99,4

141,2

Довгострокові фінансові інвестиції  

36,7

36,7

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

137,6

103,1

Грошові кошти та їх еквіваленти 

114,2

59,0

Нерозподілений прибуток, (непокритий збиток)

348,8

308,5

Додатковий капітал

-

-

Статутний капітал 

5,0

5,0

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

33,7

26,5

Чистий прибуток (збиток)

40,3

298,1

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

10000

10000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1

1

Реєстрація акціонерів буде проводитись в день та за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства з 11 год .00 хв. до 11 год. 45хв. (час київський).

Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно вимог діючого законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного за адресою: 50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Постишева, к.1 поверх 3, в приміщенні ПрАТ «АТ-Зв'язок» та надати письмові пропозиції Дирекції в робочі дні з 9 год .00 хв. до 17 год. 00 хв. за адресою проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, - Семенова В.О. Пропозиції приймаються у строк до 01 квітня 2012 року.Телефон для довідок + 38 (056) 404 04 00.

Дирекція ПрАТ «АТ-Зв'язок»


izumzum.ru