Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі - страница №1/2МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Комітету з конкурсних

торгів МВС України

протокол № 45 від 14.10.2010 р.

Голова Комітету з конкурсних торгів____________________ Д.М. Ворона

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВщодо закупівлі

носіїв інформації з записом

(код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг – 72.20.1)

Київ – 2010
ЗМІСТ
I. Загальні положення 

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

VI. Укладання договору про закупівлю 


Додаток 1. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів Учасника кваліфікаційним критеріям та додатковим умовам документації конкурсних торгів

Додаток 2. Форма: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

Додаток 3. Специфікація та технічні вимоги до носіїв інформації з записом

Додаток 4. Істотні умови Договору
I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” далі – “Закон”. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом. 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Міністерство внутрішніх справ України

місцезнаходження 

вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Стукаленко Олег Павлович, начальник відділу, тел.: (044) 256-12-24, Долгунов Олег Миколайович, головний спеціаліст, тел.: (044)254-70-25, вул.Інститутська, 29/3, м.Київ, 01022, факс: (044) 254-79-03, Е-mail: dolgunov@ukr.net..

3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

носії інформації з записом (код за ДК: 72.20.1)

лот № 1 – Програмне забезпечення типу 1

лот № 2 – Програмне забезпечення типу 2


вид предмета закупівлі 

програмне забезпечення

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

вул. Святошинська. 27, м. Київ, 03115,

53 (п’ятдесят три) одиницістрок поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

листопад-грудень 2010 року

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України – гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів учасника, складаються українською мовою.


II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник забезпечує ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів, як щодо всього предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

Міністерство внутрішніх справ України, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, 29/3, “Конкурсні торги на закупівлю носіїв інформації з записом, Лот(и)_____“, Вісник державних закупівель номер 41/5(429/5) від 14.10.2010р., номер 39084 (КОМ) оголошення”

повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

маркування: "Не відкривати до 17.55, 17.11.2010 (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (Додаток 3);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (Додаток 1);

- документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Забезпечення не вимагається

4. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів


5. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Замовник вимагає від учасників документального підтвердження інформації (згідно Додатку 1) про їх відповідність наступним кваліфікаційним критеріям:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).


6. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно Додатку 3.

7. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів 

Окремі частини предмета закупівлі (лоти) із зазначенням вимог до них викладено у Додатку 3.

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою 

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

каб. 13, вул. Інститутська, 29/3, м. Київ, 01021


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

17.11.2010р. до 10.00


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

 


місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

каб. 60 (зал засідань), вул. Інститутська, 29/3, м. Київ, Україна, 01021

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

17.11.2010р.

17.55


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів  із зазначенням питомої ваги критерію

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється за критерієм „ціна”.

Методика оцінки

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критерієм оцінки „ціна”, шикуються по мірі зростання значення показника. У випадку однакового значення показника рішення щодо визначення переможця приймається простою більшістю голосів членів комітету з конкурсних торгів від кворуму, який становить 8 (вісім) осіб.

У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсного комітету є вирішальним.2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці виміру та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник торгів має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 3. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) учасник:

- не відповідає кваліфікаційним критеріям встановленим статтею 16 Закону;

- не погоджується з виправленням замовником арифметичної помилки;

- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону
4. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

- виявлення факту змови учасників;

- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

- подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно цим Законом;

- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

(Торги можуть бути відмінені частково за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:

ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону

VI. Укладання договору про закупівлю 


1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Додаток 4

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається 


ДОДАТОК 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ КРИТЕРІЯМ ТА ДОДАТКОВИМ УМОВАМ ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ*

 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію

 1. Нотаріально засвідчені копії установчих документів і довідки про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 2. Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).
 1. Довідка уповноваженого органу з питань банкрутства про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство чинна на момент подачі пропозицій конкурсних торгів.

 2. Копія довідки про взяття на облік платника податку (завірена власною печаткою).

 3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника:

а) місцезнаходження, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити;

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).


 1. Засвідчені учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за останній звітний період за формою 1 і 2.

 2. Засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів (за останній звітний період).

 3. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам.

 4. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (виробничі потужності).

 5. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

 6. Довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів протягом останніх двох років разом з документальним підтвердженням (копії договорів, актів, тощо - не менше двох).

 7. Довідка з податкової інспекції про відсутність (наявність) простроченої заборгованості чинна станом на дату розкриття.

14. Довідка з Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) простроченої заборгованості чинна станом на дату розкриття.
Примітка. 1. Всі документи, окрім оригіналів виданих іншими установами (організаціями), повинні бути завірені власною печаткою Учасника (підписом Учасника-фізичної особи), якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

2. Документи, які не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своїх пропозицій конкурсних торгів.
Додаток 2

Пропозиція конкурсних торгів подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник повинен дотримуватись даної форми.
ФОРМА: "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі його наявності)
Ми ______________, за формою встановленою Додатком № 2 цієї конкурсної документації надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю носіїв інформації з записом (Лот № ___).

Вивчивши конкурсну документацію, специфікацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми за Лотом №№____ уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:


Загальна форма

для подання у складі конкурсної пропозиції на поставку носіїв інформації з записомлоту

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю

без ПДВ, грн.

Ціна за одиницю

з ПДВ, грн.

Загальна вартість без ПДВ, грн.

Загальна вартість

з ПДВ,

грн.

Гарантійний

термін,

років


1. До акцепту нашої конкурсної пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 60 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами конкурсної документації та можете коригувати кінцевий обсяг предмета закупівлі, а також розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 14 днів з дня публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 робочих днів з дня акцепту пропозиції.

5. Ми зобов'язуємося здійснити поставку товару відповідно до умов Договору.

При цьому ми погоджуємось, що оплата за поставлений Товар, буде проводитись з урахуванням реального надходження коштів (та/або фінансування видатків) Державного бюджету на зазначені цілі Замовника.
Уповноважена особа ___________ __________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

М П

ДОДАТОК 3
Специфікація та технічні вимоги до носіїв інформації з записом
Лот 1 – Програмне забезпечення типу 1


 1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.
з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1

Ліцензія на право використання програмного забезпечення MicrosoftWindowsServerStandard 2008 R2 with 5 CAL або еквівалент

шт.

6

не менше 1

2

Ліцензія на право використання програмного забезпечення MicrosoftOffice 2010 Pro або еквівалент

шт.

5

не менше 1

3

Ліцензія на право використання програмного забезпечення VMWareWorkstation 7.0 або еквівалент

шт.

5

не менше 1

Примітки:

1. Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.

2. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося.
Лот № 2 – Програмне забезпечення типу 2


 1. Загальна кількість обладнання та термін гарантії.
з/п

Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість

Гарантійний термін, років

1

Ліцензія на подовження підтримки строком на 1 рік програмного забезпечення для проведення комп’ютерних розслідувань Аccessdata ForensicToolkit або еквівалент

шт.

5

не менше 1

2

Програмне забезпечення для проведення комп’ютерних розслідувань Аccessdata ForensicToolkit або еквівалент

шт.

20

не менше 1

3

Програмне забезпечення Explict Image Detection (сумісний з FTK) або еквівалент

шт.

1

не менше 1

4

Ліцензія на подовження підтримки строком на 1 рік програмного забезпечення для отримання та аналізу даних з мобільних телефонів Аccessdata MobilePhoneExaminer 4.x або еквівалент

шт.

1

не менше 1

5

Програма для отримання та аналізу даних з мобільних телефонів Аccessdata MobilePhoneExaminer 4.x with tablet або еквівалент

шт.

10

не менше 1

Примітки:

1. Під час гарантійного періоду Виконавець проводить відновлення працездатності товару шляхом його ремонту або заміни в сервісних філіалах.2. Учасник повинен гарантувати, що все запропоноване ним обладнання є новим та раніше не використовувалося.
следующая страница >>


izumzum.ru