Чернігівське територіальне відділення ман відділення філології І мистецтвознавства Секція „Англійська мова” Ономатопія - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Відділення: філології та мистецтвознавства Секція: німецька мова 1 66.35kb.
Відділення: математики Секція: прикладна математика 1 71.72kb.
Заняття: Хвороби серцево-судинної системи 1 155.38kb.
Перелік учасників, яким присвоєно звання дійсний член Житомирського... 1 23.99kb.
Донецьке відділення Наукового Товариства ім 1 232.02kb.
Відділення хімії та біології Секція «Валеологія» 1 238.7kb.
Філологія. Українська мова та література. Мова та література (англійська) 1 200.07kb.
1. Відділення технічних наук Співголови журі відділення 5 487.36kb.
Тематика науково-дослідницьких робіт учасників ІІІ етапу Всеукраїнського... 6 664.53kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих... 1 252.68kb.
Спеціальність мова та література (англійська) Ауд. 434 І зміна 1000 1 241.06kb.
Додаток: технічне завдання на 1 арк 1 20.63kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Чернігівське територіальне відділення ман відділення філології І мистецтвознавства - страница №1/2Чернігівське територіальне відділення

МАН

Відділення філології і мистецтвознавства

Секція „Англійська мова”

Ономатопія (звуконаслідування) як спосіб словотвору в сучасній англійській мові

Науково-дослідницька робота

учениці 11 А класу

Менської районної гімназії

Менського району

Чернігівської області

Богданьок Марини Вікторівни

Керівник –

вчитель англійської мови

Менської районної гімназії

Тужик Ольга Михайлівна


З м і с т
Вступ...........................................................................................................................3
1.Загальна характеристика й походження ономатопії............................................5
2.Ономатопія– найцікавіший спосіб словотвору в сучасній англійській мові....8

2.1.Семантична класифікація ономатопічних слів...........................................8

2.2. Структура ономатопічних слів та її вплив на значення семантичних одиниць.....................................................................................................................16

2.3.Стилістичне вживання ономатопічних слів..............................................21

Висновки...................................................................................................................30
Список використаної літератури............................................................................31


В с т у п

Найбільше й найдорожче добро кожного народу – це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування.

Англійська мова – одна з найдавніших мов світу, вона має свою власну історію, багата на словниковий запас, який відображає характер, менталітет і діяльність людей, які є її носіями.

Англійська мова – одна з найважливіших мов у сучасному світі. Понад один мільйон людей можуть розмовляти цією мовою чи розуміти її. Це офіційна мова таких країн як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південно-Африканська Республіка, Індія та багатьох африканських держав. Це одна з п’яти офіційних мов Організації Об’єднаних Націй. Це мова великої англійської літератури й науки.

Мова складається зі слів. Слово є одночасно семантичною, граматичною й фонологічною одиницею мови. Як і в будь-якій іншій мові, в англійській постійно виникають нові слова. Вони утворюються по-різному. Ономатопія – один із способів творення нових слів.

Ми зацікавилися природою виникнення нових слів і тому для наукового дослідження обрали тему “Ономатопія як спосіб словотворення в сучасній англійській мові”.Мета нашого дослідження – з’ясувати особливості цього способу творення нових слів та їх стилістичного значення. Щоб досягти мети, нам потрібно розв’язати таке завдання:

  • визначити особливості словотворення за допомогою ономатопії;

  • дати семантичну класифікацію ономатопічних слів;

  • проаналізувати їх структуру ;

  • дослідити специфіку стилістичного вживання ономатопічних слів.

Обєктом дослідження є процес утворення слів за допомогою ономатопії (звукової імітації).

Предмет дослідження – особливості функціонування ономатопічних слів у сучасній англійській мові, їх походження, стилістичне забарвлення й семантичні аспекти.

Матеріал дослідження включає слова, утворені за допомогою звукової імітації.

Джерела дослідження – вірші, пісні, поезії й словники.

Методи, використані в процесі дослідження: метод лінгвістичного опису, метод відбору.

Актуальність роботи в тому, що в результаті дослідження повинна бути удосконалена семантична класифікація ономатопічних слів і з’ясовані особливості їхнього стилістичного вживання.

Теоретична цінність роботи визначається тим фактом, що результати дослідження дадуть більш чітку картину особливостей словотвору, зокрема звукові імітації в англійській мові й допоможуть більш детально зрозуміти механізми утворення нових слів.

Практична цінність полягає в тому, що результати дослідження можуть допомогти зрозуміти процес словотворення, структуру й стилістичне вживання ономатопічних слів.

Дослідження складається з двох розділів. У першому розділі представлено загальну характеристику ономатопічних слів, проаналізовано походження ономатопії. У другому розділі, який складається з 3 частин, конкретизовано загальну класифікацію ономатопічних слів, проаналізовано ономатопічні слова за структурою й показано стилістичні особливості ономатопічних слів.

Загальний обсяг роботи - 30 сторінок.

Список використаної літератури становить 16 джерел.1.Загальна характеристика і походження ономатопії

Science is a little bit

like literature, like the mass

media – all those things

have a very great creative

potential to expand the

human mind.

Maurice Wilkins

Відомо, що мова, будучи структурно злагодженою системою лінгвістичних релевантних опозицій, допускає різноманітні варіації вживання мовних одиниць в усному мовленні. А це означає, що мовленнєва діяльність за своєю природою передбачає надзвичайно високий рівень варіативності. Саме тому в мовленні тісно переплітаються лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, тобто зовнішні й соціальні, які впливають на мовну систему, віддзеркалюючи особливості сучасного етапу розвитку мовної спільноти [1,32 ].

Уявлення певних предметів, явищ і їх асоціацій інколи посилюються за допомогою звуків, які вони імітують або відтворюють. Таке явище дістало назву ономатопія – звукова імітація слів.

Ономатопія сягає своїм корінням найдавніших періодів сивої давнини розвитку мови. Поняття “ономатопія” походить з грецької “onoma” – ім’я, і “poiein” – створювати, тобто це, як пише Мостовий М.І., “утворення слів (звукова імітація)”[2,32 ]. І.В.Арнольд підтверджує, що ономатопія – це відображення якоїсь дії чи явища через звуки, які асоціюються з цим словом [3,32 ].

Отже, звуконаслідувальні слова незвичайні вже тим, що дуже схожі на звуки довкілля. Для деяких із них характерна нестандартність звукового набору, наприклад, у слові anrxu використовується поєднання трьох приголосних звуків, що є незвичним для української мови. Ще одна особливість звуконаслідувань полягає в тому, що ономатопічні слова часто мають фонетичні варіанти: наприклад, гавкіт собаки передається за допомогою звукових послідовностей гав-гав, ав-ав і ваф-ваф.

З іншого боку, ономатопічні слова (звуконаслідування) є одиницями мови й використовують звуковий склад мови, тому вони не можуть бути повністю ідентичними природним звукам. Кожна мова по-своєму освоює звучання зовнішнього світу, і звуконаслідування різних мов не співпадають один з одним, хоча нерідко дуже схожі між собою. Наприклад, українському кукаріку відповідає дуже схоже слово в російській мові кукареку й у французькій coconco і зовсім не схоже в англійській cock-a-doodle-doo. Одна з причин того, що ономатопічні слова не схожі в різних мовах та, що самі звуки – джерела, як правило, мають складну природу, і оскільки точна імітація цих слів засобами мови неможлива, кожна мова вибирає одну з складових частин цього звуку як зразок для наслідування.

Звуконаслідування, характерні для тієї чи іншої мови, дуже різняться залежно від особливостей культури й географічного середовища місця проживання того народу, який говорить певною мовою. В українській мові, наприклад, немає звуконаслідування, що позначає звук стріли, що летить, а в одній з мов південноамериканських індійців є - торо тай. Вигук тхее в іншій мові Південної Америки передає звук каное, яке причалює до берегу. В одній із мов Папуа Нової Гвінеї є звуконаслідування для позначення шуму моря. Море опускається і підіймається: буху баха і. А в північно-африканській мові є спеціальне слово, що позначає звук тиші: холь.

Раєвська Н.М. наголошує, що коли імітуються звуки природи, живих істот і предметів, акустична форма слова відходить на задній план, хоча також підкреслює значення слова [4,32]. Тому фонетична структура слова важлива для творення виразних й емоційних додаткових значень. Каращук П.М. підкреслює, що повідомлення, в якому є ономатопічне слово, не тільки передає інформацію, а і яскраво зображує конкретну ситуацію [5,32].

Дослідження І.В.Арнольд показують, що семантично ономатопічні слова розподіляються на кілька конкретних груп за джерелом звуку: звуки, створені живими істотами в процесі спілкування чи у вираженні своїх почуттів, звуки, створені тваринами, птахами, комахами, звуки води, шум металічних речей, гучний рух [ 4,32].

Іншу класифікацію запропонував І.Р.Гальперін [6,32]: пряма й непряма ономатопія.

Фактично, слово можна розглядати з різних сторін, наприклад, „собака”. Спершу це структурна форма слова: його уявлення, зображення тим, хто, власне, і чує слово „собака”. А вже потім – його значення – чотиринога тварина, укрита шерстю. Якщо ми чуємо гавкіт, то уявляємо цього ж самого пса, який стоїть перед тобою й махає хвостиком.

Отже, ономатопічні слова відтворюють картину певного явища. У світі звуків існує проблема, що пов’язана з тим фактом, що в природі кожен шум передається за допомогою різноманітних звуків. І для того, щоб якомога влучніше передати те чи інше явище, недостатньо алфавіту, і тому виникло таке поняття як ономатопія[13,32]. Ономатопічні слова незвичайні вже тим, що дуже схожі на звуки довкілля і одночасно є одиницею мови й для свого зображення використовують звуковий склад мови. Отже, звуконаслідувальні слова не є ідентичними в різних мовах. Завдяки такій незвичній структурі ономатопічні слова стилістично забарвлені й за допомогою першоджерел (вітру, металевих речей, тварин тощо) передають поняття чи явище з відтінком певного настрою. Деякі вчені приділили багато уваги класифікації ономатопічних слів, проте, детальної класифікації ще не розроблено.


2. Ономатопія - найцікавіший спосіб словотвору в сучасній англійській мові
В англійській мові слова утворюються різними способами: префіксальним, суфіксальним, переходом однієї частини мови в іншу, злиттям кількох слів в одне. Ономатопія – один із найцікавіших способів словотвору в сучасній англійській мові.

2.1. Семантична класифікація ономатопічних слів

Деякі вчені приділили багато уваги семантичній класифікації ономатопічних слів. Розглянемо класифікації І.В.Арнольд та І.Р.Гальперіна.

І.В.Арнольд наголошує, що семантично ономатопічні слова розподіляються на кілька конкретних груп за джерелом звуку [4,32 ]:

а) звуки, створені живими істотами в процесі спілкування чи у вираженні своїх почуттів :

babble – лепетати,

giggle – хіхікати,

whisper – шепотіти,

mutter – бурмотати,

whine – хихикати;

б) звуки, створені тваринами, птахами, комахами:

buzz – дзижчання,

croak – каркання,

moo – мукання,

purr – муркотіння;

в) звуки води:

bubble – булькотіння,

splash – сплеск;

г) шум металевих речей:

clink – дзвін,

tinkle – дзвякання;

д) гучний рух:

whack – сильний удар,

clash – брязкіт (зброї), гул (дзвонів),

crash - гуркіт, тріск.

Іншу класифікацію запропонував І.Р.Гальперін [6,32]:


  • пряма ономатопія, яка відображається в словах, що імітують звуки природи:

ding-dong – дінг-донг ( звук, який імітує безперервний дзвін спиць у колесі й може означати шум, стукіт);

  • непряма ономатопія – комбінація звуків, яка вживається для вираження слова як відлуння його значення. Інколи цей вид ономатопії називають ехописьмом. Наприклад,

„And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain” [14,32 ].

„І шовковий, і сумний, непевний шелест кожної багряної завіси”, де повторення звуку [с] передає шелест завіси.

Непряма ономатопія іноді вдало передається за допомогою повторення слів, які не є звуконаслідувальними. У поемі Е.По The bells”(„Дзвони”)[15,32] tinkle (дзвеніти, дзвякати) і bells (дзвони) передаються так:

„Silver bells…how they tinkle, tinkle, tinkle

і далі

„To the tintinnabulation that so musically wellsFrom the bells, bells, bells, bells,

Bells, bells, bells

From the jingling and the tinkling of the bells”.

Досліджуючи й аналізуючи ономатопічні слова, ми звернули увагу на ще не досліджені істотні особливості цього виду словотвору й розробили детальну класифікацію звуконаслідувальних слів.

Семантично ономатопічні слова можна поділити на кілька конкретних специфічних груп відповідно до джерела звуку:  1. Дієслова, які за своєю природою є імітацією звуків живих істот, що творяться в процесі спілкування чи вираження почуттів.

  2. Звуки, які творяться тваринами, птахами, комахами.

  3. Звуки природи (вітру, моря, грому).

  4. Звуки, що імітують брязкіт металевих речей, звуки дзвонів, годинників, деяких механізмів, рушниць, вогню і т.д.

Найбільш численною є група звуків, які творяться живими істотами. Вони передають різні відтінки більш загальних значень. Такі слова є емоційнішими й різнобарвнішими. Наприклад, дієслово to talk (говорити, розмовляти) має багато варіантів:

to babble – to say something quickly and foolishly or in a way that is hard to understand; белькотати;

to chatter – to talk quickly, continuously and for a long time, usually about something unimportant; розмовляти гуртом;

to chitchat – to lead an informal light conversation; базікати;

to gabble – to say quickly, that can not be heard clearly; бурмотіти;

to jaw – to talk tediously; вести нудну розмову;

to murmur – to make a soft low continuous sound, when speaking; шепотіти;

to mutter – to say something indistinctly in a way that is hard to understand; бурмотіти;

to prattle – to talk continually in a childish or foolish way about matters of no importance; лепетати;

to slur – to pronounce unclearly or not at all; нерозбірливо розмовляти;

to splutter – to talk or say quickly as if confused; розмовляти швидко;

to tittle-tattle – to talk about other people’s lives, activities, to gossip; пліткувати;

to whisper – to speak or say very quietly, so that only a person close by can hear; шепотіти;

Дієслово to laugh (сміятися) можна передати такими словами:to cackle – to laugh unpleasantly with henlike sounds; хіхікати;

to guffaw – to laugh loudly and rudely; реготати;

to gurgle – to laugh quietly; хихикати;

ha-ha – a loud laugh; ха-ха;

haw-haw – a loud laugh; хі-хі;

tee-hee – a loud laugh; ха-ха;

Дієслово to weep (плакати) також має ряд еквівалентів:to blubber – to weep noisily; плакати;

to grizzle – to cry quietly and continually as though tired and worried;скімлити;

to pule – to weep loudly; скімлити;

to sob – to cry while making short bursts of sound as one breaths in, because of sadness or fear; ридати, схлипувати;

to weep – to cry tears; плакати;

to whine – to make a long high sad sound; скавучати.

Такі слова надають певного відтінку діям, точніше передають значення конкретної дії. До даної групи ономатопічних слів належать і наступні:to bawl – to shout in a loud rough voice; верещати;

to click – to make a continuous low dull sound; клацати;

to drone – to make a continuous low dull sound; дзижчати;

hip-hip-hurrah – to shout of joy, approval; хіп-хіп-ура;

to hiss - to make a noise which sounds like “ssss”; шипіти;

hooray – a shout of joy, approval; ура;

to screech - to make a very unpleasant, high noise especially when angry; кричати;

to squeak – to make a very short high noise or cry that is not loud; пищати;

to sigh - to breath in and out, making a long sound, especially because you are bored, disappointed, tired; зітхати;

to wail – to cry out with a long sound or grief or pain; вити;

whirr – to make a high clear sound by forcing air through a narrow hole formed by the lips; свистати;

to whoop – to make a loud joyful cry; весело кричати;

Звуконаслідувальних слів даної групи дуже багато. Вони значно збільшують словниковий запас англійської мови.

Іншу велику групу становлять звуки тварин, птахів, комах. Скільки існує тварин, птахів і комах – стільки ж і звуків вони створюють. Ось кілька прикладів звуків даної групи:

сows (корови) – moo, low (мукають);

hounds (гончі собаки) – bay (лають);

wolves (вовки) – howl (виють).

Вражаючою особливістю є те, що звуки тварин, птахів і комах передаються різною кількістю слів. Наприклад, goats (кози) – тільки bleat (бекають), ducks (качки) – quack (кахкають), sparrows (горобці) – peep (цвірінькають). Але від собак ми можемо почути yelp, bark, growl, howl, whine, bow-vow, snarl. Це саме стосується котів, сов, гусей, коней. Деяких птахів називають за їхніми ж звуками: the crow (ворона), the cuckoo (зозуля).

Інше джерело створення звуків – природа. Ономатопічні слова можуть утворюватися від звуку вітру, води, грози, грому:

to blow – to cause sound by blowing; пихтіти;

to bubble – to produce bubbles; булькотати;

to gurgle – to make a sound like water flowing unevenly; булькати;

to gush – to break out forcefully; хлинути;

to pour – to flow steadily and rapidly; розливати;

to splash – to fall, hit or move noisily in drops; хлюпати;

to squirt – to force or be forced out in a thin fast stream; бити струменем;

to thunder – to produce loud deep sounds; гриміти;

to trickle – to flow in drops or in a thin stream; капати;

to twister – to produce quick unclear sounds when whirling; витися;

Ще є група слів, які імітують звуки металевих речей:to bang – to beat sharply, violently; грюкати;

to clang – to make a loud ringing noise; дзенькати;

to clank – to make a loud ringing sound; брязкати;

to clap – to hit loudly; грюкати;

to click – to make a short hart ringing sound; дзвеніти;

to pop – to make a short sound like a small explosion; бахнути;

to split - to make a harsh sound, when something breaks, tears; розколюватись;

Також можна зустріти ономатопічні слова - звуки дзвонів і годинників:tick – the short repeated sound that a clock or watch makes every second – тікання,

tick-tock – the noise that a large clock makes when it ticks – тік-тік,

ting – a high clear ringing sound - дзенькіт.

Різноманітними є слова, що представляють звуки механізмів:blare – to make a very loud unpleasant sound – рев, звуки труб,

roar – a continuous loud noise, especially made by a machine or a strong wind – рев, шум,

screech – if a vehicle or its wheels screech, they make a high loud unpleasant sound – скрипіти,

burr – a fairly quiet regular sound like something turning quickly (machine) – шум, гуркіт,

drone – to make a continuous low dull sound – гудіння.

Привертають увагу звуки зброї, пострілів:bang – a sudden loud noise coused by something such as a gun – звук пострілу, вибуху,

crackle – a short sharp sound like something burning in a fire – потріскування,

pop – a sudden short sound like a small explosion (by a gun) – постріл,

boom – a deep loud sound that you can hear for several seconds after it begins, especially the sound of an explosion or a large gun – гул (пострілу),

rumble – a series of long low sounds (the rumble of distant gunfire) – гримотіння, гуркотання.

Невелику групу становлять слова, які походять від звуку рогу, машинного сигналу:toot – a short high sound made especially by a car-horn – гудок, звук рогу,

honk – a loud noise made by a car-horn – звук автомобільного сигналу.

Отже, щойно розроблену класифікацію можна подати у вигляді таблиці:

Ономатопічні слова, що відображають звуки

Приклади

1.

human beings

(живих істот)to chitchat – базікати, to hoot – реготати, to whoop – весело кричати

2.

animals

(тварин)


to low - мукати,

to howl – вити3.

birds

(птахів)


pigeons (голуби) – coo (воркують),

owls (сови) – hoot (кричать)4.

insects

(комах)


buzz

5.

natural

(природи)to blast – поривчасто дути,

to bubble – булькотати6.

metal things

(металевих речей)to clap – грюкати,

to flop – бухнутися7.

bells and clocks

(дзвонів і годинників)tick-tock – тік-тік,

tinkle – дзенькіт8.

mechanisms

(механізмів)roar – рев, шум,

drone – гудіння9.

guns, fire, gunfire

(зброї, пострілів)boom – гул пострілу,

pop – постріл10.

car-horns

(звук рогу, машинного сигналу)toot – гудок, звук рогу,

honk – звук автомобільного сигналу


Як бачимо, ономатопічні слова імітують дуже велику кількість звуків, передаючи різні відтінки їх значень, роблячи мову більш вираженою і яскравою. Багато вчених намагалися класифікувати ономатопічні слова за джерелами їх звуку та за семантичними аспектами. Ми розробили детальну класифікацію звуконаслідувальних слів, спираючись на дослідження мовознавців. Отже, для того, щоб передати настрій мовця, зробити розмову жвавішою або, навпаки, надати певній ситуації напруженого настрою, використовують звуконаслідувальні слова.2.2 Структура ономатопічних слів та її вплив на значення семантичних одиниць
Як уже зазначалося, ономатопічні слова утворюються імітацією звуків. Досліджуючи структуру звуконаслідувальних слів, ми помітили деякі лексико-семантичні особливості. Наприклад, слово “бити” можна передати кількома варіантами:

whip – хлистати, сікти;

whack – ударити;

swish – розсікати повітря зі свистом, розмахувати (різкою, батогом);

slap – бити по щоці.

Саме поняття „удар” супроводжується рухом чогось у повітрі. А звуки [wh], [s] підкреслюють цей свист у повітрі.

Деякі звуконаслідувальні слова творяться за допомогою суфіксів –le і –er. У більшості випадків це дієслова. Наприклад, babble, chatter, gabble, prattle (говорити швидко, нечітко, нерозбірливо).

Прослідкуємо вплив цих суфіксів на значення звуконаслідувальних слів.

Для прикладу розглянемо дієслово to talk (говорити) та його відтінкові значення to babble (белькотати), to gabble (бурмотіти), to tittle-tattle (пліткувати). Як бачимо, дієслова белькотати, бурмотіти, лепетати, пліткувати – приклади нечіткої, невиразної розмови. Отже, суфікс le надає подібним словам відтінку невимушеної, повсякденної розмови.

Дієслово to laugh (сміятися) має такі еквіваленти: to cackle, to gurgle (хіхікати). У цьому випадку за допомогою такого суфіксального творення зображується невимушений, доброзичливий сміх. Для того, щоб упевнитись у цьому, порівняймо: to cackle (хіхікати) - to guffaw (реготати). Обидва слова мають те ж саме значення – „сміятися”, але зовсім різний звуковий набір: напружені звуки [ff], [g] перетворюють звичайний доброзичливий відтінок слова на грубе „реготати”. Подібна ситуація і в словах to bubble(булькотати), to gurgle (булькати).

Якщо дослідити творення ономатопічних слів за допомогою суфікса er, то можна помітити певні закономірності. Для прикладу візьмемо те ж саме дієслово to talk, але з іншими відтінковими значеннями: to chatter(розмовляти гуртом), to mutter (бурмотіти). У цих випадках суфікс –er надає словам певного шумового відтінку, нечіткості. Саме ці ознаки розкривають значення слів „бурмотіти” та „розмовляти гуртом”.

А еквівалентам дієслова to laugh (сміятися) - to snigger, to titter (хихикати) суфікс er надає словам недоброзичливого відтінку, певного сарказму.

Деякі ономатопічні слова творяться повторюванням стемів (граматичних основ слова). Р.С.Гінзбург розподіляє такі слова на дві групи: “reduplicative compounds proper and ablaut combinations”[8,32]. До першої групи відносяться римовані комбінації, наприклад, razzle-dazzle (метушня), до другої – комбінації слів, у яких повторюється основна морфема, зазвичай друга, але в комбінації з іншим голосним. Наприклад, chit-chat (даремна розмова), ding-dong (звук дзвону).

Власну стемову класифікацію ми подали у вигляді таблиці:
Структурна форма

Ономатопічні слова

Пояснення структури слова; значення

Двостемові

ding-dong (дінг-донг)

годинник створює лише „двосторонній звук”: від удару в одну сторону – ding, а в другу - dong

murmur (шепотіти)

шепіт - розмова нечітка й тому, щоб почути слово, необхідно його декілька разів повто-рювати
tittle-tattle (пліткувати)

tittle і tattle – схожі структурно, але оскіль-ки це „плітки”, то з уст в уста вони змінюються

ha-ha; haw-haw (ха-ха)

повторення основ, бо це відкритий, виразний сміх

Багатостемові

hip-hip-hurrah (хіп-хіп-ура)

уживається, коли емоції переповнюють мовця, а отже стемовий склад слова свідчить про різноманітність цих емоцій

cock-a-doddle-do (кукаріку)

різні частоти звуку [додаток 3 ]

trala-la-la-la (траля-ля-ля-ля)

уживається у піснях для підсилення ритму; це імітація музичних нот

rum-tum-tiddle-um (рум-тум-тідл-ум)

імітація співу

Класифікуючи ономатопічні слова за „стемовим принципом”, ми помітили, що вони можуть писатися суцільним словом і через дефіс. Наприклад, murmur, ding-dong, trala-la-la.

Отже, ми розділили ономатопічні слова на дві групи:


прості


складні двостемові


складні багатостемові

whu (says the owl);

squeak (rat);

buzz (bee);

babble;


blob;

bubble;


flush;

gurgle;


gush;

splash (sounds and movements of water);

clink, tinkle (noise of metallic things);

clash;


crash;

whack;


whip;

whisk (forceful motion);

tinkle (bell).


bow-wow (dog);

tu-whu (owl);

hee-haw (donkey);

ding-dong (bell);

tick-tock ( steeple clock);

tick-tack (kitchen clock);

ticker-tacker (wrist watch);

jickety-can (train goes running along the line);

rum-tum;

tiddle-iddle.trala-la-la;

tiddle-um-tum ;

rum-tum-tum-tiddle-um (imitating of singing);

cock-a- doodle-do (cock).


Отже, ономатопічні слова дуже різноманітні за своєю структурою. Це пояснюється, перш за все, вражаючою кількістю звуків (їх першоджерел) та особливостями вживання того чи іншого слова. Багато мовознавців намагалися класифікувати ономатопічні слова. Ми розробили детальну класифікацію звуконаслідувальних слів у таких напрямках: творення слів за допомогою суфіксів –le, -er, „стемова” класифікація ономатопічних слів (двостемові та багатостемові, прості та складні). І дійшли висновку, що суфікси –le , -er надають словам певного стилістичного забарвлення. Класифікувавши ономатопічні слова за кількістю стемів, ми помітили, що двостемові вживаються, здебільшого, у піснях для передачі мелодії, ритму, для імітації музичних нот.2.3.Стилістичне вживання ономатопічних слів
Звуконаслідувальні слова дуже часто вживаються в мовленні. При цьому мова стає емоційнішою, яскравішою, правдоподібнішою і, як зазначає Р.С.Гінзбург, вони надають особливе стилістичне забарвлення контексту[8,32].

Ономатопічні слова—одні з перших у мовленні маленьких дітей. Вони називають собаку словами ав, а машину—трр-трр. Це пояснюється тим, що у звуконаслідуваних словах існує зв’язок між формою й змістом, і тому вони легко запам’ятовуються дітьми. Для малюків складено дуже багато віршиків, де вживаються звуки тварин [15,32]. Ці вірші емоційні й правдоподібні:Little green frog

"Gung, gung", went the little green frog one day

"Gung, gung", went the little green frog one day

"Gung, gung", went the little green frog one day

And his eyes went "aah, aah, gung""Moo, moo", went the little brown cow one day

"Moo, moo", went the little brown cow one day

"Moo, moo", went the little brown cow one day

And her tongue went "swish, swish""Oink, oink", went the little pink pig one day

"Oink, oink", went the little pink pig one day

And his nose went "khru, khru".

Лірика Horsey [13,32 ] знайомить дітей з ономатопічними словами, у яких звучання є їх значенням. У "Horsey" використовуються такі звукона-слідувальні слова, як "swish"(свист), "chippety clop"(цокання копит):

Horsey horsey don't you stop

Just let feet go clippetty clop

The tail goes swish and the wheels go round

Giddy up, homeward bound.

Ономатопічні слова допомагають маленьким діткам запам’ятати тварин, птахів не через їх конкретне значення, а через звуки, які, як вони вважають, асоціюються з невідомими об’єктами. Отже, можна сказати, що саме діти є індикаторами звуконаслідувальних слів.

Звуконаслідувальні слова часто вживаються, стилістично забарвлюючи вірші, для опису роботи різних машин. Прикладом може бути опис руху потягів , автобусів, тролейбусів.

E.g. "The Engine drives" by Cline Sanson [ 13,32]

The train goes running along the line,

Jickety-can, jickety-can,

I wish it was mine, I wish it was mine,Jickety-can, jickety-can,

The engine driver stands in front--

He makes it run, he make it shut,

Out of the town, out of the town,

Over the hills, over the down,

Under the bridges, across the lea,

Over the bridges and down to sea

With a jickety-can, jickety-can,Jickety-can, jickety-can, jickety-can, jickety-can.
У вірші "Look out" by Poul Edmonds [14,32 ] описує рух машини:

Look out, look out, a motor is coming!

Look out, look out, a motor is coming!

Here it comes splashing, and hooting and dashing

Look out, look out, look out, look out!

Ми також склали деякі віршики для маленьких діток:Bow-wow, says the dog,

Grunt, grunt, goes the hog,

Tu-whu, says the owl,

And what the cuckoo says you know.

You know cow’s singing, don’t you?

Of course, it says moo, moo

The owl is smiling for you,

Listen – it sings tu-whu-whu

За допомогою ономатопічних слів bow-wow, grunt, tu-whu у першій та другій поезіях слухачі мимовільно уявляють тваринку або пташку, яка весело наспівує свою пісеньку, що неодноразово підкреслює роль звуконасліду-вальних слів у стилістичному забарвленні контексту.

І.Р.Гальперін наголошує на тому факті, що звуконаслідувальні слова безпосередньо відображають яскраву картину подій, але й звуки, які входять

до складу ономатопічних слів, відіграють також дуже важливу роль [6,32 ]. За допомогою звуків передаються приємні або неприємні дії; швидкі, точні рухи. Наприклад у Song of the Lotus-Easter Т. Теннісон [14,32 ] показує мляве життя лотоса за допомогою звуконаслідуваних слів, які використовуються для опису місця перебування цієї рослини:

Here are cool mosses deep

And through the moss the ivies creep

And in the scream the long-leafed flowers weep

And from the craggy ledge the poppy hangs in sleep.

Довгий звук [i:] відображає млявість життя, а короткі звуки, навпаки, передають швидкі, різні рухи, наприклад: flap, flip, flop (помах, клацання, шльопання).


У вірші M. Коббі [14,32 ] „Rush Hour („Година пік”) за допомогою слів „rush” (нещастя) „crush” (втискуватися) „fuss” (хвилюватися) передається напруженість даної ситуації:

What a rush, what a crush!

What a fuss, fuss, fuss!

Everybody is running for the fife o’clock bus.

Ми виявили, що в англійській мові є група звуконаслідувальних слів, які складаються з різних видів звуків і передають неприємну дію, що роздратовує людину:

to crash - грюкати,

to rumble - гуркотіти,

to rattle - гриміти,

to strum - бринькати,

to crunch- хрустіти,

to creak - скрипіти,

to growl - гарчати,

to shriek - пронизливо кричати.

І.Р.Гальперін відмічає, що, не дивлячись на відмінність у фонетичній структурі, практично всі звуконаслідувальні слова цього типу мають загальну ознаку - звук [r] [ 6,32 ]. Неприємні вираження, які створюються повторенням цього звуку передані у вірші Р. Бенета “Windy nights” („Вітряні ночі”):

Rumbling in the chimneys,

Rattling at the doors,

Round the roofs and round the roads

The rude wind roars,

Raging through the darkness,

Racing through the trees,

Racing off again across

The great grey sea.
Грубо й неприємно звучить часте поторювання звука [s]:

A lap at the pane,

The quick sharp scratch

And blue spurt of a lighted match.

(D. Browning “Meeting of night”)

Звуки [f] і [p] на початку слова виражають презирство, несхвалення, огиду. Наприклад, pooh! (тьху!), fie! (фу!).

М.І.Мостовий відмічає: “Combinability of words, that sound alike produces an additional noise effect, reflecting features, which accompany an action or a movement” [2,32 ].

Так, наприклад, В. Шекспір у “The Witches’ Spell” [14,32] за допомогою слів double, trouble, bubble (дублювати (повторювати), турбувати, кипіти) підсилює ефект булькотіння, змальовуючи картину ще жахливішою. Крім того, слова „trouble” і „double”, які були вжиті поряд з ономатопічним словом „bubble”, набули звуконаслідувальних особливостей:

Double, double toil and trouble

Fire burn and cauldron bubble

Fillet of a ferny snake

In the cauldron boil and bake;

Eye of newt, and toe of frog,

Adder’s folk, and blind-worm’s sting,

Lizard’s leg and owlet’s wing,

For a charm of powerful trouble

Like a hell-broth, boil and bubble

Double, double, toil and trouble;

Fire burn and cauldron bubble.

Поема R. Southey How Does the Water Come Down at Lodore[14,32] – класичний приклад стилістичних можливостей ономатопії. Слово звучить неначе відлуння того, що поет бачить чи описує:


Here it comes sparkling, and there it flies darkling…

Eddying and whisking,

Spouting and frisking, …

And whizzing and hissing, …

And rattling and battling, …

And guggling and struggling, …

And bubbling and troubling and doubling ,

And rushing and flushing and brushing and gushing ,

And rushing and flushing and brushing and gushing ,

And flapping and rapping and clapping and slapping…

And thumping and pumping and bumping and jumping,

And dashing and flashing and splashing and clashing…

And at once and all o’er, with a mighty uproar,

And this way the water comes down at Lodore.

Едгар По у своїй відомій поемі "The Bells" [15,32 ] ("Дзвони") дає читачеві можливість почути й уявити, як по-різному дзвонять дзвони:

sleigh-bells (бубонці) - "tinkling" (дзвякають) ,

fire-bells (дзвони, що сповіщають про пожежу) - "clanging" (лязгають),

wedding bells (весільні дзвони) – mellow "chimino" (м’яко відбивають мело-дію),

funeral bells (похоронні дзвони) – tolling(повільно ударяють), moaning(оплакують), groaning(стогнуть).

Те, без чого ономатопія існувати ніяк не може, – це рот і голос, так як і музика. В англійській й американській культурах основним компонентом у музиці є метод „голосу-музики”. Він ґрунтується на використанні давно відомих нот до, ре, мі, фа, соль, ля, сі, але в різній музичній обробці. Так виникають різноманітні течії й напрями: рок, блюз, джаз, поп. Наприклад, дитячі пісні:Sweetly sings the donkey
Sweetly sings the donkey, at the break of day

If you do not him, this is what he will say:"Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw! Hee-haw!"

Gobble, gobble

A turkey is funny birds, his head goes wobble, wobble

And he knows just one word, gobble, gobble, gobble.
Old Macdonald had a farm

Old Macdonald had a farm, and on his farm he had some chicks

With a chick, chick here, and a chick, chick there,

Here a chick, there a chick, everywhere a chick, chick,

Old Macdonald had a farm, and on his farm he had some ducks

With a quack, quack here and a quack, quack there

Here a quack, there quack, everywhere a quack, quack

Old Macdonald had a farm, and on his farm he had some cows

With moo, moo here and moo, moo there,

Here a moo, there a moo, everywhere a moo, moo

Old Macdonald had a farm, and on his farm he had some turkey

With a gobble, gobble here and a gobble, gobble there,

Here a gobble, there gobble, everywhere a gobble, gobble

Old Macdonald had a farm, and on his farm he had some pigs

With oink, oink here and oink, oink there,

Here a oink, there a oink, everywhere a oink, oink

Old Macdonald had a farm, and on his farm he had some donkey

With a hee-haw here and a hee-haw there,

Here a hee-haw, there hee-haw, everywhere a hee-haw

Численні приклади ономатопії можна зустріти в поезії А.Мілна [13,32 ], яка стала основою для написання пісні Вінні-Пуха в однойменному мультфільмі "Winnie-the-Pooh"("Вінні-Пух"):

"This is Edward Bear coming downstairs now: bump! bump! bump!"

Trala-la-la, tra-la, la,

Rum-trum, tiddle-um-tum,

Tiddle-iddle, tiddle-iddle,

Rum-tum-tum-tiddle-um (імітація співу);

Isn't it fun

How a bear likes honey?

Buzz! Buzz! Buzz! (дзижчання бджіл).

Як бачимо, ономатопічні слова надають пісням мелодійності, забарвленості, виразності, роблять їх яскравими й емоційними.

У наш час прямі ономатопічні слова перетворюються за допомогою комп’ютерних технологій на непрямі. Одним з найяскравіших прикладів є мегазірка всіх чартів Crazy Frog. Ми спробували передати вже використані ним ономатопічні слова в оригіналі та пояснити їх значення:


Англійський варіант

Значення

Broom, baram, baram, baram, bera

шум мотору

Ding, dong

годинник

Bam, bam

вибух

Ring-ding-ding

стукіт металевих речей

следующая страница >>