Б міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма вступних випробувань на кваліфікаційні рівні «спеціаліст» і 1 96.92kb.
«що для чого потрібно» 2 405.61kb.
Тепловий стан тіла. Температура. Вимірювання температур 1 28.92kb.
Педагогічне спілкування як засіб взаємодії 1 50.75kb.
Урок №1 Тема: Земноводні. Загальна характеристика класу. Спосіб життя... 2 549.41kb.
В статті подано дискримінантні функції, які описують залежність між... 1 162.8kb.
Географічне краєзнавство на сучасному етапі це поєднання наукових... 3 468.22kb.
Молитва – спілкування з Богом 1 43.35kb.
Законодавча норма Сутність порушення Міра відповідальності Примітка 1 635.42kb.
Заняття присвячена вивченню анатомії кісток верхньої кінцівки. 1 105.8kb.
Основи кінематики. Механічний рух. Траекторія. Система відліку. 1 94.14kb.
Дійсний статський радник, цивільний генерал, дворянин. Його кабінет... 1 101.56kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Б міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею - страница №1/1

_________________________________

(10 -_ кл.)ОСНОВИ ДИНАМІКИ - І

1 варіант
Рівень

Зміст завдання і варіанти відповідей

Коди відповідей

Бали

1

І

Вага — це ...

A. ... міра інертності тіла.

Б. ... міра гравітаційної взаємодії тіла із Землею.

B. ... сила, з якою Земля діє на тіло біля її поверхні.

Г. ... сила, з якою тіло діє на опору або підвіс внаслідок притягання до Землі.


А

Б

В

Г
2
Переміщенням точки, що рухається, називають ...

A. ... лінію, яку точка описує в заданій системі відліку. Б. ... пройдену відстань від початкової точки траєкторії до кінцевої. B. ... вектор, проведений з початкового положення точки в її положення вданий момент. Г. ... довжину траєкторії.А

Б

В

Г
3
  Вкажіть на формулу закону всесвітнього тяжіння.

А. ; Б. ; В.  . Г.

А

Б

В

Г
4

ІІ

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома матеріальними точками, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

A. Збільшиться в 3 рази. Б. Зменшиться в 9 разів.

B. Зменшиться в 6 разів. Г. Зменшиться в 3 рази.


А

Б

В

Г
5

ІІІ

При взаємодії двох тіл відношення модулів їхніх прискорень . Чому дорівнює маса другого тіла, якщо маса першого 6 кг?

А. 1/4 кг. Б. 2/3 кг. В. 1,5 кг. Г. 24 кг.
А

Б

В

Г
6

ІV

На рисунку наведено графік залежності швидкості руху поїзда масою 700 т від часу. Чому дорівнює сила, що приводить його в рух, якщо сила опору 250 кН?
7
Ліфт піднімається рівноприскорено і за перші 10 с руху проходить відстань 20 м. На скільки збільшується при підйомі вага пасажира масою 80 кг, який знаходиться у цьому ліфті?
_________________________________

(10 – _ кл.)

ОСНОВИ ДИНАМІКИ - І

2 варіант
Рівень

Зміст завдання і варіанти відповідей

Коди відповідей

Бали

1

І

Яка з наступних формул є записом II закону Ньютона?А

Б

В

Г
2
  Тіло спочатку плавало у воді (густина води 1000 кг/м3), а потім плавало у маслі (густина масла 800 кг/м3 ). В якому випадку на тіло діяла більша архімедова сила?

А. У маслі; Б.  У воді; В.  Однакова. Г. На тіло, яке плаває архімедова сила не діє.

А

Б

В

Г
3
  Якими одиницями вимірюється коефіцієнт тертя ковзання?

А. Ньютонами; Б.  Кілограмами; В. Ця величина безрозмірна.

Г. Ньютон·метрами.А

Б

В

Г
4

ІІ

Під дією сили 4 Н пружина видовжилася на 0,2 дм. Яка жорсткість пружини?

А. 0,8 Н/м. Б. 8 Н/м. В. 20 Н/м. Г. 200 Н/м.А

Б

В

Г
5

ІІІ

Як буде рухатися тіло масою 2 т під дією постійної сили, модуль якої дорівнює 4 кН?

A. Рівномірно зі швидкістю 2 м/с. Б. Рівномірно зі швидкістю 0,5 м/с.

B. Рівноприскорено з прискоренням 2 м/с2.Г. Рівноприскорено з прискоренням 0,5 м/с".


А

Б

В

Г
6

ІV

Вантаж масою 4 кг, який притиснутий силою 100 Н до вертикальної стіни, рухається вгору з прискоренням 1,5 м/с2. Розрахувати значення сили тяги, якщо коефіцієнт тертя 0,2.
7
Який шлях пройшло за останню секунду руху тіло, що вільно падало з висоти 45 м? Вважайте g = 10 м/с2.
_________________________________

(10 – _ кл.)

ОСНОВИ ДИНАМІКИ - І

3 варіант
Рівень

Зміст завдання і варіанти відповідей

Коди відповідей

Бали

1

І

Який фізичний закон стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується «протидією»?

А. І закон Ньютона. . II закон Ньютона. В. III закон Ньютона. Г. Закон Гука.А

Б

В

Г
2
  Яким законом описується явище інерції?

А. Законом Гука; Б.  Першим законом Ньютона; В. Законом додавання швидкостей. Г. Законом Паскаля.

А

Б

В

Г
3
  Які слова випущені у фразі: ”Стан тіла, при якому відсутня його взаємодія з опорою чи підвісом, називають…”?

А.  Станом спокою; Б. Станом коми; В. Станом невагомості.

Г. Газоподібним.А

Б

В

Г
4

ІІ

Графік залежності проекції прискорення ах-тіла від часу t являє собою горизонтальну пряму, яка перетинає вісь прискорення в точці 3 м/с2. Знайдіть модуль рівнодійної всіх сил, що діють на тіло, якщо маса тіла 2 кг.

A. 8 Н. Б. 6 Н. B. 4Н. Г. 2Н.А

Б

В

Г
5

ІІІ

  Автомобіль гальмував на відстані 40 м та зупинився. Яку швидкість він мав на початку, якщо гальмівна сила дорівнювала 50% від його ваги у стані спокою?

А. 10 м/с; Б.  20 м/с; В.  30 м/с; Г. 40 м/с.

А

Б

В

Г
6

ІV

Довжина ствола рушниці 0,6 м. Маса кулі 15 г, а її діаметр 8 мм. Визначити швидкість кулі в момент вильоту із ствола, якщо середній тиск порохових газів у стволі становить 108 Па.
7
Визначити гальмівну силу, що діє на автомобіль масою 2 т, якщо рівняння руху має вигляд х = 5t - t2 (усі величини вимірюються в СІ).
_________________________________

(10 – _ кл.)

ОСНОВИ ДИНАМІКИ - І

4 варіант
Рівень

Зміст завдання і варіанти відповідей

Коди відповідей

Бали

1

І

Кількісну міру дії одного тіла на інше, внаслідок якої тіла набувають прискорення, називають ...
А. ... масою. Б. ... силою. В. ... роботою. Г. ... тиском.

А

Б

В

Г
2
  Як називається векторна фізична величина, що характеризує механічну дію одного тіла на друге і є мірою цієї дії?

А.  Маса; Б. Прискорення; В. Сила. Г. Швидкість.

А

Б

В

Г
3
  Які слова випущені у фразі: “За прискореного руху тіла вертикально вгору його вага…”?

А.  Зменшується на ; Б.  Збільшується на ; В.  Не змінюється. Г. Тіло знаходиться в стані невагомості.

А

Б

В

Г
4

ІІ

Графік залежності від часу проекції швидкості vx поїзда масою 1000 т, що рухається прямолінійно, являє собою горизонтальну пряму лінію, яка перетинає вісь швидкостей в точці 20 м/с. Знайдіть модуль рівнодінної всіх сил, що діють на поїзд.

A. Нуль. Б. 10 МН. B. 20 МН. Г. 30 МН.А

Б

В

Г
5

ІІІ

  Криниця, що має площу дна S і глибину Н наполовину заповнена водою. Яка маса води у криниці?

А.  2000 ; Б. 1000 HS; В.  500 SH. Г. HS2

А

Б

В

Г
6

ІV

Електровоз на горизонтальній ділянці шляху розвиває постійну силу тяги 0,345 МН. Визначити силу опору руху електровозу масою 1300 т, якщо на ділянці шляху 300 м його швидкість зросла від 36 км/год до 42 км/год.
7
Чому дорівнює маса космонавта, якщо при вертикальному старті ракети з прискоренням 5g його вага становить 4,8 кН?
_________________________________

(10 – _ кл.)

ОСНОВИ ДИНАМІКИ - І

5 варіант
Рівень

Зміст завдання і варіанти відповідей

Коди відповідей

Бали

1

І

Якщо векторна сума всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю, то ...

A. ... напрям руху тіла змінюється. Б. ... швидкість тіла залишається незмінною. B. ... швидкість тіла з часом зростає.

Г. ... швидкість тіла з часом спадає.


А

Б

В

Г
2
  Які слова випущені у фразі: “Сили, з якими взаємодіють тіла і діють одне на одне ..., рівні за величиною, та спрямовані в протилежні сторони.” ?

А. ...різні за значеннями; Б. ...вздовж однієї прямої; В. ...спрямовані під прямим кутом; Г. ...перпендикулярно до поверхні.

А

Б

В

Г
3
  В яких одиницях вимірюється вага тіла?

А. В кілограмах; Б. В тонах; В. В  ньютонах. Г. В міліграмах.

А

Б

В

Г
4

ІІ

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між двома матері-альними точками, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази?

A. Збільшиться в 3 рази. Б. Зменшиться в 9 разів.

B. Зменшиться в 6 разів. Г. Зменшиться в 3 рази.


А

Б

В

Г
5

ІІІ

  Автомобіль гальмував на відстані 40 м та зупинився. Яку швидкість він мав на початку, якщо гальмівна сила дорівнювала 50% від його ваги у стані спокою?

А. 10 м/с; Б.  20 м/с; В.  30 м/с; Г. 40 м/с.

А

Б

В

Г
6

ІV

Тіло масою 2 кг падає з висоти 5 м і занурюється в сніг на 50 см. Знайдіть середню силу опору снігу, якщо середня сила опору повітря 4 Н.
7
Тіло масою 2 г, рухаючись горизонтально під дією сили тертя, пройшло до зупинки відстань 86 см за 2 с. Визначити силу тертя, яка діяла на тіло.
_________________________________(10 – _ кл.)

ОСНОВИ ДИНАМІКИ - І

6 варіант
Рівень

Зміст завдання і варіанти відповідей

Коди відповідей

Бали

1

І

Будь-яке тіло при взаємодії не може змінити свою швидкість миттєво, для цього потрібен певний час. Яка фізична величина є мірою цієї властивості тіла?
А. Сила. Б. Тиск. В. Маса. Г. Робота.

А

Б

В

Г
2
  Яка з наведених розмірностей належить гравітаційній сталій?

А.  ; Б.  ; В.  . Г. [кг·м/с]

А

Б

В

Г
3
  До чого прикладена вага тіла?

А. До центра мас тіла; Б. До центра симетрії тіла; В. До опори чи підвісу. Г. Дотична до поверхні тіла.

А

Б

В

Г
4

ІІ

  Трамвай, масою 4 т, що рухається із стану спокою, має прискорення 0,5 м/с2. Який імпульс він буде мати через 12 с свого руху?

А. 20∙103 кг∙м/с; Б. 24∙103 кг∙м/с; В. 28∙103 кг∙м/с; Г. 30∙103 кг∙м/с.

А

Б

В

Г
5

ІІІ

  Трамвай, що рухається із стану спокою, має прискорення 0,5 м/с2. Яку швидкість він буде мати через 12 с свого руху?

А.  3 м/с; Б.  6 м/с; В.  4 м/с; Г. 12 м/с.

А

Б

В

Г
6

ІV

Нерухомий динамометр з підвішеним на ньому тілом показує силу 5,5 Н. Що буде показувати динамометр при вертикальному русі вниз разом із тілом, якщо за 2 с його швидкість збільшиться від 0,5 м/с до 9,5 м/с? Прискорення вільного падіння вважайте рівним 10 м/с".
7
Хлопчик упустив камінь у колодязь і почув стук від удару каменя об дно колодязя через 5 с. Чому дорівнює глибина колодязя? Прискорення вільного падіння вважати рівним 10 м/с2. Швидкість звуку в повітрі – 340 м/с.