Қазіргі әлемді тұтыну қоғамы деп те атайды. Осы қоғамдық тұтыныс бұрыннан бері жеке адам қызметінің және тұтас алғанда өндіріс пен э - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Электр энергетикасы туралы 2004 жылғы 9 шілдедегі №588-ii қазақстан... 2 467.59kb.
Оқыту жүйелерін жобалаудың әдіснамалық негіздері. Қазіргі электронды... 1 127.82kb.
3 Қаланың позитивті және негативті жақтарын, сондай-ақ, олардың елдің... 18 2362.16kb.
Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және министрлігі 1 243.02kb.
Тарау- I i. Жаппай ұжымдастыру мен күштеп отырықшыландыру тұсындағы... 7 1285.64kb.
«Жолаушылар тасымалы» АҚ Президенті А. Л 1 46.48kb.
Психолог кеңесі оқушылар мен олардың ата – аналарын маб тестіне психологиялық... 1 46.06kb.
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан... 4 1666.88kb.
Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы 1 69.09kb.
№ Екатеринбург о спе­ци­альной сти­пен­дии име­ни ака­де­ми­ка Российской... 1 44.36kb.
3 березня всесвітній день письменника 1 54.53kb.
Спецификация на обмен данными в электронном виде о факте, параметрах... 8 2233.7kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Қазіргі әлемді тұтыну қоғамы деп те атайды. Осы қоғамдық тұтыныс бұрыннан бері жеке - страница №1/1

ТҰТЫНУШЫЛЫҚ СҰРАНЫСТЫҢ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ФАКТОРЛАРЫ

Н.С. ДОСМАҒАНБЕТОВ, Б.С. АБДРАХМАНОВА

Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №2, 2011г., с. 23 – 31факторлары..

Аннотация

Қазіргі әлемді тұтыну қоғамы деп те атайды. Осы қоғамдық тұтыныс бұрыннан бері жеке адам қызметінің және тұтас алғанда өндіріс пен экономиканың дамуының басты қозғаушы күші ретінде саналған.


Құрылыс материалдары өндірісі саласындағы басымдық факторларды эксперттік бағалау

Н.С. Досмағанбетов

Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №1, 2011г., с. 68 – 78

Аннотация

Құрылыс материалдарының өндірісі ел экономикасының аса маңызды салаларының құрамына кіретін құрылыс кластерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Құрылыс кластері арқылы отандық өндірістегі жоғары сапалы құрылыс материалдарымен қамтамасыз ету қазіргі уақытта күрделі құрылыс жұмыстарын жүргізудің тиімділігін арттыруда басым рөл ойнайды.


АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОЛДАРЫ

Ауелбекова А.Қ.

Л.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті

Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №1, 2011г.,

Аннотация

Жаһандану жағдайында әлемдегі қаржы дағдарысының, яғни құлдырау мен рецессияның ұлттық экономикаға ықпалы күрт өсті. Көптеген мемлекеттер интеграциялық үрдіске қосылуына байланысты сыртқы жағдайлар ел экономикасына қатты әсер ете бастады. Қазіргі жағдайда және болашақта болатын құбылыстарға сәйкес келетін іс-шаралар жүйесін құрастыру және дағдарыс салдарынан болатын жағымсыз құбылыстарға қарсы тұра алатын шараларды ұйымдастыру қажет. Сыртқы тәуекелділікті және қазіргі жағдайдағы қауіпті мәселелерге көңіл аудармауға, елемеуге болмайды [1].


AGROTOURISM AS THE ELEMENT OF MULTIPURPOSE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

М.А.Темирбулатова, к.э.н.,

Аннотация

The social status of the countryman in Kazakhstan repeatedly changed throughout all historical process, each time being exposed to new fluctuations. In 90th years, as a result of carrying out of a so-called "shock therapy" the system of state farms and collective farms has been strongly destroyed. Change of structure of the former form of agricultural manufacture has immediately affected the agricultural population standard of living which social status has considerably gone down by then. It was promoted by the long periods of nonpayment of the monetary salary, the lowest payment, low executive discipline, loss of labor motivation.«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ»

Ж.А. Бабажанова

Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №1, 2011г., с. 24 – 30Аннотация

Процессы интеграции в мировую экономику сформировали четкую зависимость многих государств от общего ее состояния и происходящих событий. Общемировой кризис ликвидности является ярким тому примером. Казахстан, как и многие другие государства, прошел этап нестабильности в финансовом секторе и экономике в целом. Положительная динамика сформировала благоприятные макроэкономические условия для ускоренного развития всех основных секторов экономики и прежде всего строительства.


МУСТАФА ШОКАЙ О ПРОБЛЕМАХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 1929-1933 ГОДОВ

А.Н.Доғалов

Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №1, 2011г., с 272-275

Аннотация

Находясь в эмиграции и представляя интересы казахского народа и партии Алаш в дальнем зарубежье Мустафа Шокай (1889-1941 гг., выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, выдающийся государственный и общественный деятель, ученый журналист) проявлял значительный интерес к политическим, социальным и экономическим процессам, происходившим в странах Западной Европы в 20-30-е годы прошлого столетия.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ КАЗАХСТАНА: ЗАДАЧИ ИСТОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

ДОГАЛОВ А.Н.

Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №2, 2011г., с 274-281.

Аннотация

Живой интерес к истории экономической науки проявляли и многие выдающиеся экономисты-теоретики. Историко-экономический анализ мы встречаем в специализированных фундаментальных трудах или в главах основных трудов А. Смита, А.-Р.-Ж. Тюрго, К. Маркса, В.И. Ленина, Дж.Р. Хикса и многих других мыслителей, внесших заметный вклад в экономическую теорию. Так, Й.А. Шумпетер утверждал, что ученого-экономиста от «всех других людей, думающих, говорящих и пишущих на экономические темы» отличает главным образом «владение техникой анализа в трех областях: истории, статистики и «теории», а также в области экономической социологии. И далее он признавался в том, что если бы ему «пришлось начать заниматься экономической наукой заново» и выбирать «только одну из трех областей анализа», то выбор бы пал «на изучение экономической истории» [1 c. 14-15].
РЫНОК ЗЕРНА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Р.К. Молдахметов, А.Х. Муканов

ЭКОНОМИКА: СТРУКТУРА РЫНКА

УДК 338.433:339.5(574)

В научной статье раскрываются основные характерные черты развития рынка зерна Республики Казахстан, на основе проведенного анализа выявлены проблемы функционирования данного рынка, а также изучены предпосылки его развития в условиях Таможенного союза.
Логистические основы управления инфраструктурой товарных рынков

Б.У. Сыздыкбаева, к.т.н., доцент ТарГУ им.М.Х.Дулати

А. Онласинова, соискатель МКТУ им.А.Ясави

Аннотация

Одной из важнейших подсистем современного рыночного хозяйства является его инфраструктура, от уровня развития которой зависит эффективность функционирования всех его структурных элементов и их общего взаимодействия. В современной казахстанской переходной экономике существует явное противоречие между предприятиями основной структуры и инфраструктуры рыночного хозяйства, что ощутимо проявляется в несоответствии их масштабов и активов, обеспеченности факторами производства и продуктивности, уровней специализации и концентрации, трансакционных и трансформационных издержек.

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА

(ЕНУ имени Л.Гумилева, г.Астана) Б.У. СЫЗДЫКБАЕВА

Аннотация

Improvement of quality of services in a transport and logistics complex of the country by application logistics technologies and claster the organization approach allows to raise competitiveness of branch. From a position of the system approach and the management theory the essence and the maintenance of methodology of creation of uniform transport and logistisl system are opened. The Structurally functional analysis within the limits of the offered methodological approach has allowed to estimate structure formed uniform transport and logistics system consisting of five levels which are in an interdependence condition among themselves and elements of other levels of a transport and logistics infrastructure.


Основные методологические принципы формирования транспортно-логистического кластера

Б.У. СЫЗДЫКБАЕВА

д.э.н., и.о.профессора ЕНУ имени Л.Н.Гумилева, Казахстан, г.Астана

аннотация

Термин «кластер» (cluster) был введен американским экономистом М. Портером в 1990 г. для обозначения групп конкурентоспособных смежных отраслей хозяйства страны; при этом было указано, что компании из кластерных отраслей хозяйства страны имеют также тенденцию к географической концентрации [1].
Оценка затрат и эффективности закупочно-распределительной деятельности предприятия

Сыздыкбаева Б.У. к.э.н., доцент (ТарГУ им.М.Х.Дулати)

Кошкаров Ж.К., соискатель, Алпысбаева А.К. соискатель (Таразский институт МКТУ им.Х.А.Ясави, г.Тараз)

Аннотация

На функции отдела закупок в организационной структуре компании оказывают влияние такие факторы, как:

• доля затрат на закупаемое сырье и внешние услуги в расходах (доходах) компании;

• сущность приобретаемой продукции или услуг;

• ситуация на рынке продукции и услуг, жизненно необходимых для компании;

• наличие возможностей для выполнения данной функции;

• задачи в области снабжения, способствующие достижению организационных целей /1/.


ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Б.У. СЫЗДЫКБАЕВА к.т.н., доцент ТарГУ им.М.Х.Дулати

Аннотация

Мақалада Оңтүстік Қазақстан облысы мысалында аймақтық көлік-логистикалық жүйені құрудың кешенді экономикалық тиімділігі тұжырымдалған


The article proved the effectiveness of a comprehensive regional transport and logistical systems on the example of South-Kazakhstan region
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сыздыкбаева Б.У., к.т.н., доцент, ТарГУ им. М.Х.Дулати

УДК 656.13.072:338

Транспортно-логистический комплекс Алматинской области выступает как региональный фрагмент транспортной сети Казахстана с меняющимися в зависимости от экономической и политической конъюнктуры границами и доминирующим транспортным узлом – транспортно-логистическим центром (ТЛЦ), дислоцированным в г.Алматы и координирующим товаро- и пассажиродвижение в интересах клиентов и перевозчиков.


РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ КАЗАХСТАНА

Сыздыкбаева Б.У., к.т.н., доцент ТарГУ им.М.Х.Дулати

УДК 658.7 (075.8)

В современной экономике развитых стран логистика является одним из эффективных инструментов в управлении группой компаний, отраслей, регионов и государством с целью оптимизации товарных потоков и снижения затрат на производство и реализацию продукции.

Чтобы выжить в создавшихся условиях, предприятию нужно подогнать свое предложение под требуемый заказчику стандарт: необходимы высокое качество сервиса, грамотный персонал, первоклассные помещения с самым современным оборудованием, удобство во всем.
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ САЛАСЫНДАҒЫ ГЕНДЕРЛІК АЙЫРМАШЫЛЫҚ МӘСЕЛЕСІ

Байжолова Раиса Әлиқызы

Л: Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті
КОКШЕТАУ

Қазақстанда жыныстар теңдігіне қатысты өзгерістер Кеңес өкіметі кезеңінде басталды. Бұл кезеңде теңдікті қамтамасыз етуді конституциялық және нормативті-заңдылық жолмен жзеге асыруға ұмтылғанымен, мәні жағынан кеңестік кезеңдегі заңдылық қорғау, жеңілдік беру сипатында болды. Біздің елдегі гендерлік саясаттың қалыптасуына Қазақстанның тәуелсіздігін алуы жаңа серпініс берді.


Безработица и обеспечение занятости в Республике Казахстан

УДК 331.5 (574)

Занятость является одним из важнейших макроэкономических показателей. Она, являясь социально-экономической категорией, характеризует включенность населения в общественное производство.


Анализ взаимосвязи между прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) в Республику Казахстан и занятостью населения

Байжолова Раиса Алиевна

Доцент кафедры «Финансы» Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева

Ключевым направлением в глобализации мирохозяйственных связей является резкое увеличение потоков прямых иностранных инвестиций. Возрастающая открытость национальных экономики создала условия для резкого увеличения потоков прямых иностранных инвестиций. С начала 80-х годов средние ежегодные потоки инвестиций в целом для всех стран мира увеличились более чем в 3 раза, а для развивающихся стран они увеличились в раз, которые стали еще одним существенным признаком глобализации мирохозяйственных связей.


Methods of overcoming of financial crises иand post crisis development of economy of Kazakhstan

N.Kuchukova Doctor of Economics, the professor

Modern crisis has arisen in a financial system of the developed countries, first of all in the USA, and then spread over to the Western Europe which financial institutions have been closely connected with the American financial market.

The financial globalization allowing financial institutions to expand the presence at the various countries, has led to shocks in the national interbank markets worldwide (including Kazakhstan – it happened through the market of interbank credits and loans of the Kazakhstan banks at foreign banks) in August, 2007.

Интервью журналу TIME.KZ 28.05.2011.

Глобализация сегодня создает условия для установления особой финансовой нестабильности в мире. Участившиеся кризисы в валютно-финансовой сфере отражаются на состоянии реальной экономики и на экономической безопасности страны.О проблемах создания глобальной валюты

Н.Кучукова д.н.,

Обстоятельный План радикального обновления мировой валютно-финансовой системы, представленный Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, взамен «старой дефектной системы мировых валют», опубликованный в статье «Ключи от кризиса» (Российская газета, 02.02.2009 г.), пожалуй, сегодня вышел из разряда гипотетических идей и широко дискутируется в настоящее время на мировом уровне. Причем эти дискуссии вышли из научных кругов и оказались в центре внимания президентов и премьеров ряда стран и международных экономических форумов «Группы-20». Эта проблема также обсуждалась учеными и политиками мирового масштаба на Ш и IV Астанинском экономических форумах.ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КАЗАХСТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Н.Кучукова д.э.н., профессор, академик МЭАЕ и МАИ, г.Астана

Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Новое десятилетие - новый экономический подъем -новые возможности Казахстана» определил Стратегию развития Казахстана на ближайшие десять лет. Ключевой основой устойчивого развития страны должна стать ускоренная диверсификация и повышение конкурентоспособности национальной экономики.


Методологические проблемы новой информационной экономики. Научный журнал «Вопросы новой экономики». №2. Киров. 2010, стр. 35-40

Т.У. Садыков,доктор экономических наук, профессор г. Москва

Fundamental researches dealing with the methodological basis of information - category politiceconomy analysis of transformation – transition and information economy are held in this thesis. Transformation of the labour into the labour of routine and creativity is studied here.

Наряду с известными подходами, продолжающими объяснять и раскрывать природу, причины, пути преодоления и последствия экономического потрясения начала ХХI-го века, сегодня становится очевидным необходимость разработки к ним принципиально новых дополнений. Дело в том, что данный мировой финансовый кризис показал не только свою глубину, масштабность и сложность проявления, но и высветил искажённую картину международного экономического сознания.
Эффективное функционирование продовольственного рынка на основе кластерно-инновационных подходов.

Научный журнал «Вестник».Серия экономическое №2. Астана,2011,ЕНУ-С.53-63

Сураганова С.К. – д.э.н., профессорОбеспечение продовольственной безопасности страны и эффективное функционирование продовольственного рынка на основе кластерно-инновационных подходов неразрывно связано с эффективной государственной аграрной политикой. Во многих развитых зарубежных странах государственная аграрная политика осуществляется посредством создания специализированных институтов, деятельность которых направлена на государственное регулирование и поддержку развития продовольственного рынка на основе активного использования результатов НТП, обеспечивающая сбалансированное и эффективное использование производственных и финансовых ресурсов.
Экономическая теория на новом витке своего развития. //Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва, серия экономическая. Астана, №1, 2011г., с. 5 – 8

28.01.2011 года Глава государства Нурсултан Назарбаев в своём ежегодном обращении к соотечественникам подчеркнул о том, что «Ускоренная экономическая модернизация – продолжение Программы форсированной инновационной индустриализации». Подойдём к этому наиважнейшему положению с позиции современной экономической теории.