Аб “укргазбанк” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Аб “укргазбанк” - страница №1/1

Звіт про фінансові результати

АБ “УКРГАЗБАНК”за I квартал 2011 р.

(тис. грн.)Рядок

Найменування статті

На звітну дату кварталу


поточного фінансового року.

попереднього фінансового року.

1
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

226 655

287 500

1.1
Процентні доходи

457 488

559 674

1.2
Процентні витрати

(230 833)

(272 174)

2

Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)

23 021

21 017

2.1

Комісійні доходи

27 974

26 216

2.2

Комісійні витрати

(4 953)

(5 199)

3

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

3 196

0

4

Результат від операцій з хеджування

0

0

5

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

0

0

6
Результат від торгівлі іноземною валютою

3 079

9 366

7
Прибуток(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

8
Прибуток(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

9
Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної нерухомості

0

0

10
Результат від переоцінки іноземної валюти

785

(8 314)

11
Резерви під заборгованість за кредитами

(100 394)

(184 153)

12
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

(27 722)

1 858

13
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

(1 562)

(13 803)

14
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

(146)

15
Резерви за зобов’язаннями

2 203

12 113

16
Інші операційні доходи

2 198

1 370

17
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості

0

0

18
Адміністративні та інші операційні витрати

(129 039)

(124 804)

19
Результат від участі в капіталі

0

0

19.1
Дохід від участі в капіталі

0

0

19.2
Втрати від участі в капіталі

0

0

20
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

21

Прибуток(Збиток) до оподаткування


2 420

2 004

22

Витрати на податок на прибуток

768

386

23

Прибуток/(Збиток) після оподаткування

3 188

2 390

24

Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

(26)

25

Чистий прибуток/(збиток) банку

3 188

2 364Голова правління А.І. Брезвін
Головний бухгалтер Н.Г. Iльницька
15 квітня 2011р.

Лещенко


239-28-36