1. Завдання та інформаційна база аудиту собівартості реалізованої продукції. Собівартість продукції - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Соціально-економічне становище міста Новограда-Волинського за 8 місяців... 1 47.73kb.
Формування собівартості готової продукції 1 242.69kb.
1. 1 Поняття якості продукції 7 453.18kb.
Реалізація сільськогосподарської продукції підприємствами району... 1 11.29kb.
1. Суть аудиту, його мета і завдання 1 210.99kb.
Графік перевірок характеристик продукції у субєктів господарювання... 1 31.84kb.
Про Програму економічного та соціального розвитку Амур 1 49.29kb.
Уряд України за участю представників громадськості започаткував серйозну... 1 84.73kb.
Прес-реліз Прес-тур представників змі до виробників органічної продукції... 1 122.66kb.
З дисципліни "Технологія виробництва молока" для студентів за напрямом... 3 670.03kb.
Рішення про створення нової компанії для роботи на ринку продукції... 1 296.38kb.
Групи С1уп краюшкін А. О. Викладач: Свідло Н. С. «Київ – 2 0 0 0» 1 52.8kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Завдання та інформаційна база аудиту собівартості реалізованої продукції. Собівартість - страница №1/1

1.Завдання та інформаційна база аудиту собівартості реалізованої продукції.

Собівартість продукції - це виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск продукції (робіт, послуг). Собівартість характеризує ефективність усього процесу виробництва на підприємстві, оскільки в ній відображаються рівень організації вироб ничого процесу, технічний рівень, продуктивність праці та ін. Чим краще працює підприємство, ефективніше використовує виробничі ресурси, тим нижча собівартість продукції (робіт, послуг).

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її відображення у фінансовій звітності визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”.

При обчисленні собівартості важливе значення має склад витрат, які до неї входять. Собівартість повинна включати до свого складу витрати необхідної праці, тобто витрати, що забезпечують процес відтворення всіх факторів виробництва (предметів і засобів праці, робочої сили і природних ресурсів), і не включати витрат додаткової праці, що відшкодовуються за рахунок прибутку.

Собівартість реалізованої продукції складається із:


 • виробничої собівартості готової продукції, реалізованої протягом звітного періоду;

 • нерозподілених постійних загальновиробничих витрат;

 • понаднормових виробничих витрат.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" призначено для узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображається виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг; фактична собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок), за кредитом - списання в порядку закриття дебетових оборотів на рахунок 79 "Фінансові результати".Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

На субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" ведеться облік виробничої собівартості реалізованої готової продукції.

На субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" відображається собівартість реалізованих товарів.

На субрахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" ведеться облік собівартості реалізованих за звітний період робіт і послуг.

Завданнями аудиту (твердженнями фінансової звітності) є отримання аудитором аудиторських доказів щодо:


 1. наявності – актив чи пасив існує на конкретну дату;

 2. прав і обов’язків – актив чи пасив належить (є зобов’язанням) підприємству(а) на певну дату;

 3. факту події – факт того, що була здійснена операція чи подія, пов’язана з підприємством у конкретний період;

 4. повноти – не існує не відображених в обліку активів, пасивів, суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій; операція чи інша подія в повному обсязі відображена в обліку, а надходження й видатки відображені у відповідному періоді;

 5. оцінки – оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх суттєвих аспектах в обліку і звітності за оцінкою, передбаченою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

 6. подання і розкриття – позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і описана за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Завданнями аудиту собівартості реалізованої продукції є:

 • підвищити ефективність підприємства завдяки виявленим резервам зниження витрат;

 • проаналізувати витрати за калькуляційними статтями у часі;

 • порівняти витрати на виробництво продукції з ринковими цінами;

 • визначити прибутковість або збитковість виробництва продукції;

Розробляючи план та програму аудиту, аудитор формує конкретні завдання щодо окремої категорії операцій. Такі завдання щодо собівартості реалізованої продукції наведені у таблиці 1.

Таблиця 1Конкретні завдання аудиту собівартості реалізованої продукції

Загальні завдання аудиту

Конкретні завдання аудиту

1

2

Наявність

Підтвердити здійснення фактів реалізації та обороти по рахунку 901

Права і зобов’язання

Перевірка документів, які підтверджують формування собівартості продукції (калькуляція)

Оцінка

Перевірити, чи формування собівартості реалізованої продукції здійснюється відповідно до П(с)БО 16 «Витрати»

Факт події

Перевірити чи операції по собівартості реалізації були віднесені до звітного періоду і чи існують первинні документи, які це підтверджують

Повнота обліку

Перевірити, чи всі первинні документи по собівартості реалізації були перенесені у регістри аналітичного і синтетичного обліку (оборотно-сальдова відомість по рахунках 901, 28; головна книга по рахунках 28, 901; книга обліку продажу)

Подання і розкриття інформації у звітності

Перевірити чи належним чином суми по собівартості реалізації були перенесені у відповідні статті Ф2 «Звіт про фінансові результати»

Інформаційна база для проведення аудиту собівартості реалізованої продукції представляє собою перелік нормативних документів, форм фінансової звітності, первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку та інших документів, які представлені у таблиці 2.


Таблиця 2

Джерела інформації для аудиту собівартості реалізованої продукції

Типи документів

Джерела іформації

1

2

Нормативні документи

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 “Витрати”

 6. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Форми фінансової звітності

1.Форма 2 «Звіт про фінансові результати», рядок 040

Первинні документи


 1. Накладна;

 2. Калькуляція;

 3. Акт приймання;

 4. Картка складського обліку.

Регістри аналітичного і синтетичного обліку


  1. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 901;

  2. Головна книга по рахунках 28, 901;

  3. Книга обліку продажу.
Інші документи

1. Наказ про облікову політику підприємства

Для отримання знань про собівартість реалізованої продукції необхідно скласти робочий документ аудитора, що передбачає збір загальної інформації за операціями, які досліджуються (таблиця 3).

Таблиця 3

Клієнт Виноградівське МУВГ КРУ

Період перевірки 01.01.09 – 31.12.09 Ревізор ( асистент) Гевді Н.О.

Номер ( шифр документа ) 2622 НО
Перелік інформації , що належить до отримання

при перевірці собівартості реалізованої продукції

з/п.

Перелік необхідних даних

Інформація по підприємству

Джерело інформації

1

2

3

4

1

Обсяг реалізованої продукції за звітний період2

Витрати, що включені в собівартість реалізованої продукції (витрати на виробництво, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати; понаднормові виробничі витрати; виробнича собівартість продукції; витрати на підготовку, освоєння та обслуговування виробництва, охорону праці й безпеку праці, оплату праці та підготовку кадрів, інші витрати, тобто відрахування на соціальні заходи, плату за оренду)3

Первинні документи по собівартості реалізованої продукції4

Методи оцінки вибуття запасів (для визначення собівартості реалізованої продукції)5
6

Перевірка дотримання положень законодавства про реалізацію продукції

Метод калькулювання витрат (повне калькулювання; калькуляція часткових витрат)

Складено ревізором _________ __________

підпис дата