1. Російська філософія: проблеми історіографії та джерелознавства - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Робоча програма навчальної дисципліни основні проблеми гендерної... 2 517.94kb.
Російська імперія на початку XX ст. План 1 382.39kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
XX. філософія україни 1 534.58kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Філософський факультет 20 4221.41kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
На конференції обговорюватимуться проблеми та перспективи розвитку... 1 18.71kb.
’37 Станіслав О. В. До проблеми розмежування приєднувальних та сепаратизованих... 1 105.48kb.
Методичні вказівки до другої частини модулю "Філософія" для студентів... 1 252.68kb.
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом... 1 70.72kb.
О. Генрі. «Останній листок». Взаєморозуміння 1 41.14kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Російська філософія: проблеми історіографії та джерелознавства - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Обсяг годин – 54 Триместр викладання - VIII

з них:


 • лекційних – 28 Форма контролю - іспит

 • групових – 24

 • консультацій - 2 Кредитів за курс – 2

АнотаціяМетою курсу є ознайомлення студентів із віхами становлення російської філософської думки ХІХ – початку ХХ ст., основними напрямами її розвитку, найзначнішими вченнями, розгорнутими в її межахТема 1. Російська філософія: проблеми історіографії та джерелознавства


Лекції – 4 год. ( література (див. список) – 3, 18, 26, 32, 33, 48, 50, 53, 62, 64, 68, 80, 95, 102, 105, 106)

Семінар: Історія російської філософії: досвід концептуального осмислення (2 год.)

 1. Основні концепції історії російської філософії.

 2. Характерні риси російської філософії, особливості її становлення і розвитку.


Література:

Обов’язкова:
Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х т. – Париж, 1989. – Т. 1. – С. 13 – 29.

Лосев А. Ф. Русская философия // Очерки истории русской философии: А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. – Свердловск, 1991. – С. 67 – 95.

Лосский Н. О. Идея конкретности в русской философии // Вопросы философии. – 1991. - № 2. – С. 127 – 134.

Лосский Н. О. История русской философии. – М., 1991. – С. 512 – 520.

Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 149 – 195, 205 – 210.
Додаткова: 3, 32, 33, 48, 50, 62, 64, 68, 80, 95, 102, 105, 106.


Тема 2. Ідейні рухи в російській культурі 30-40-х років ХІХ ст., їх роль у розвиткові російської філософії

Лекції – 4 год. (література - 3, 18, 19, 22, 26, 32, 35, 40, 50, 55, 56, 67, 72, 102, 104)
Семінар: Філософське „пробудження” в Росії 30 – 40-х років ХІХ ст. (4 год.)

 1. П. Чаадаєв та його роль в історії російської філософії.

 2. Суперечка слов’янофілів і західників, її вплив на розвиток філософської думки в Росії.

 3. Філософські ідеї ранніх слов’янофілів (І. Киреєвський, О. Хомяков) і формування вихідних засад російської релігійної філософії.

Література


Обов’язкова:

Чаадаев П. Я. Философические письма . Письмо первое // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. - М., 1989. –

С. 38 – 56.Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Там само. – С. 147 – 161.

Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для философии // Благова Т. Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. – М., 1995. – С. 267 – 301.

Хомяков А.С. О современных явлениях в области философии // Там само. - С. 244 – 267.

Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. – М., 1994. – Т. 2. – С. 5 – 23.
Додаткова: 3, 18, 19, 32, 35, 40, 50, 67, 72.

Тема 3. Російський радикалізм 1850 – 1860-х років, його вплив на розвиток філософії в Росії

Лекція – 2 год. (література – 3, 9, 13, 14, 18, 26, 32, 36, 42, 50, 57, 58, 63, 104)
Семінар: Філософські погляди М. Г. Чернишевського (2 год.)

 1. Антропологічний матеріалізм М. Чернишевського.

 2. Етика М. Чернишевського.

 3. Проблеми естетики у творчості М. Чернишевського.

 4. Постать М. Чернишевського в контексті ідейних рухів у Росії другої половини ХІХ – поч. ХХ ст.


Література:

Обов’язкова:

Чернышевский Н. Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н. Г. Сочинения: В 2-х т. – М., 1986. – Т. 2. – С. 146 – 229.

Чернышевский Н. Г. Полемические красоты. Коллекция вторая // Там само. – С. 313 – 331.

Чернышевский Н. Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия) // Там само. – Т. 1. – С. 174 – 204.

Чернышевский Н. Г. Что делать? // Чернышевский Н. Г. Избранные сочинения. – М., 1989.
Додаткова: 3, 9, 13, 14, 18, 26, 32, 50, 63, 104

Тема 4. Ф. Достоєвський та його місце в історії російської релігійної філософії

Лекція – 2 год. (література – 3, 17, 27, 29, 32, 53, 66, 74, 76, 79, 85)
Тема 5. Релігійно-філософський світогляд Л. Толстого

Лекція – 2 год. (література – 19, 23, 29, 43, 59)
Семінар: Релігійно-філософські пошуки Л. Толстого (2 год.)

 1. Релігійно-моральне вчення Л. Толстого, його суть і витоки.

 2. Вчення Л. Толстого про непротивлення злу силою.

 3. Творчість Л. Толстого в оцінці російських релігійних філософів.

Література:

Обов’язкова:

Толстой Л. Н. Исповедь // Лев Толстой: pro et contra: Личность и творчество Льва Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 2000. – С. 55 – 108.

Толстой Л. Н. Религия и нравственность // Там само. – С. 33 – 55.

Толстой Л. Н. Закон насилия и закон любви // Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. – Т. 37. – М., 1957. –

С. 113 – 215.Додаткова: 19, 23, 29, 43, 59.

Тема 6. Філософія всееєдності в Росії


Лекція – 4 год. (література – 7, 8, 11, 18, 21, 26, 34, 41, 42, 44, 45, 49, 53, 65, 70, 71, 76, 82, 83, 85, 87, 96, 99, 101, 102)

Семінар: Володимир Соловйов і становлення філософії всеєдності в Росії (4 год.)

 1. В. Соловйов: метафізика всеєдності.

 2. Досконала краса як позитивна всеєдність.

 3. Любов як здійснення всеєдності.

 4. Всеєдність і виправдання добра.Література:

Обов’язкова:

Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С. Сочинения: В 2-х т. – М., 1988. – Т. 1. –

С. 586 – 628.Соловьев В. С. Философские начала цельного знания // Там само. – Т. 2. – С. 196 – 288.

Соловьев В. С. Смысл любви // Там само. С. 493 – 547.

Соловьев В. С. Красота в природе // Там само. – С. 351 – 389.

Соловьев В. С. Оправдание добра // Там само. – Т. 1. – С. 79 – 97, 222 – 300.

Додаткова: 11, 45, 70, 71, 81, 85, 87, 95, 96, 99, 102.

Тема 7. Російський релігійно-філософський Ренесанс кінця ХІХ – початку ХХ ст., його сутність, основні течії та напрями
Лекція – 6 год. (література – 3 – 10, 17, 18, 28, 29, 32, 38, 53, 59, 70, 73, 78, 80, 97)
Семінар: Філософський світогляд Миколи Бердяєва (2 год.)

 1. Духовна еволюція М. Бердяєва.

 2. Екзистенційний характер філософії М. Бердяєва.

 3. Основні напрями філософської творчості М. Бердяєва.


Література:

Обов’язкова:

Бердяев Н. А. Мое философское миросозерцание // Н. А. Бердяев: pro et contra. – СПб., 1994. – С. 23 – 28.
Бердяев Н. А. Опыт эсхатологической метафизики // Бердяев Н. А. Дух и реальность. – М. – Харьков, 2003. – С. 420 – 494, 523 – 566.

Бердяев Н. А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения // Бердяев Н. А. Дух и реальность. – М. – Харьков, 2003. – С. 25 – 158.

Додаткова: 5, 6, 18, 30, 69, 76.
Семінар: Філософська спадщина Семена Франка (2 год.)

 1. Філософський світогляд С. Франка: віхи становлення.

 2. Метафізика С. Франка.

 3. Етична проблематика у спадщині С. Франка.

 4. Проблеми соціальної філософії у творчості С. Франка.


Література:

Обов’язкова:

Франк С. Л. Предмет знания // Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб., 1995. – С. 37 – 40, 147 – 174, 333 – 364.

Франк С. Л. Абсолютное // Русское мировоззрение. – Спб., 1996. – С. 58 – 72.

Франк С. Л. О невозможности философии (Письмо к другу) // Там само. - С. 88 – 95.

Франк С. Л. Свет во тьме // Франк С. Л. Духовные основы общества. – М., 1992. – С. 405 – 470.

Додаткова: 51, 53, 54, 65,

Семінар: Філософський світогляд Івана Ільїна (2 год.)

 1. І. Ільїн як мислитель і особистість.

 2. І. Ільїн про сутність філософії.

 3. Етична проблематика у спадщині І. Ільїна.Література:

Обов’язкова:

Ильин И. А. Религиозный смысл философии // Ильин И. А. Сочинения: В 2-х т. – М., 1994. – Т. 2. –

С. 7 – 72.Ильин И. А. Путь духовного обновления // Там само. – С. 105 – 170, 300 – 302.
Додаткова: 75, 76.
Тема 8. Рецепція західноєвропейської філософії (позитивізм, марксизм, неокантіанство, неогегельянство, феноменологія,) на російському ґрунті

Лекція – 2 год. (література – 1, 15, 24, 25, 32, 37, 39, 60 - 62, 64, 97)
Семінар: Філософія як раціональне знання: погляд з Росії (2 год.)

 1. Філософська платформа журналу „Логос” (Ф. Степун, С. Гессен, Б. Яковенко).

 2. Г. Шпет і становлення феноменологічної філософії в Росії.


Література:

Обов’язкова:

Гессен С. И., Степун Ф. А. От редакции (Цели журнала „Логос” и задачи современной философской мысли) // Русская философия: Конец ХІХ – начало ХХ века: Антология. – Спб., 1993. – С. 420 – 431.

Яковенко Б. В. Путь философского познания // Там само. – С. 432 – 451.

Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Философские этюды. – М., 1994. – С. 222 – 236.

Шпет Г. Г. Явление и смысл // Антология феноменологической философии в России. – Т. 1. – М., 1997. – С. 315 – 348.
Додаткова: 60 – 62, 64, 97.

Тема 9. Російська релігійна філософія після 1917 р.

Лекція – 2 год. (література – 3, 5, 12, 18, 26, 30, 32, 34, 48, 51, 53, 65, 68, 74, 78, 83, 88, 97, 102, 103)
Круглий стіл: Російська філософія: пошуки ідентичності (2 год.)
Яковенко Б. В. О задачах философии в России // Яковенко Б. В. Мощь философии. – СПб., 2000. – С. 653 – 660.

Эрн В. Ф. Нечто о Логосе, русской философии и научности // Эрн В. Ф. Сочинения. – М., 1991. – С. 71 – 108.

Франк С. Л. О национализме в философии // Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 103 – 112.

Франк С. Л. Еще о национализме в философии // Там само. – С. 112 – 119.

Барабанов Е. В. Русская философия и кризис идентичности // Вопросы философии. – 1991.- № 8. – С. 102 – 116.

Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // Там само. – 1992. - № 1. С. 52 – 60.

Громов М. Н. Вечные ценности русской культуры: к интерпретации отечественной философии // Там само. – 1994. - № 1. – С. 54 – 60.

Скэнлан Дж. Нужна ли России русская философия // Там само. – С. 61 – 64.

Гаврюшин Н. К. Русская философия и религиозное сознание // Там само. С. 65 – 67.

Каменский З. А. Культурно-исторические типы или единство историко-философского процесса // Там само. – 1995. - № 2. – С. 61 – 67.

Пустарнаков В. Ф. Снова примат религиозной идеологии? // Там само. – С. 67 – 71.

Поляков Л. В. Вечный спор и современные проблемы // Там само. – С. 71 – 75.

Ермичев А. А. К достоинствам взгляда со стороны // Там само. – С. 76 – 80.

Завдання для тижня самостійної роботи

Підготувати твір на тему: „Як я розумію філософський смисл “Легенди про Великого Інквізитора” за романом Ф. Достоєвського „Брати Карамазови”)”.Список рекомендованої літератури

Основна

 1. Антология феноменологической философии в России. – Т. 1. – М., 1997.

 2. Антология философской мысли. Русский космизм. – М., 1993.

 3. Н. А. Бердяев о русской философии: В 2-х ч. - Свердловск, 1991.

 4. Бердяев Н. А. Дух и реальность. – М., 2003.

 5. Бердяев Н. А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. – М., 1991.

 6. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.

 7. Булгаков С. Н. Свет Невечерний. – М.-Харьков, 2001.

 8. Булгаков С. Н. Тихие думы. – М., 1996.

 9. Вехи. Из глубины. – М., 1991.

 10. В. В. Розанов: pro et contra: Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 1995.

 11. Вл. Соловьев: pro et contra: Личность и творчество Вл. Соловьева в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 2000.

 12. Вышеславцев Б. П. Этика преображенного Эроса. – М., 1993.

 13. Герцен А. И. Письма издалека. – М., 1984.

 14. Герцен А. И. Сочинения: В 2-х т. – М., 1985.

 15. Гессен С. И. Избр. сочинения. – М., 1999.

 16. Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 12 т. – М., 1982.

 17. Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901 – 1903 гг.). – М., 2005.

 18. Зеньковский В. В. История русской философии: В 2-х т. – Париж, 1989.

 19. Зеньковский В. В. Русские мыслители и Европа. – М., 1997.

 20. Ильин И. А. Сочинения: В 2-х т. – М., 1994.

 21. Карсавин Л. П. Религиозно-философские сочинения. – Т. 1. - М., 1992.

 22. Киреевский И. В. Критика и эстетика. – М., 1979.

 23. Лев Толстой: pro et contra: Личность и творчество Льва Толстого в оценке русских мыслителей и исследователей. Антология. – СПб., 2000.

 24. Ленин В. И. Материализм и эмпириокритицизм. // Ленин В. И. Полн. Собр. Соч. – Изд. 5. – Т. 18.

 25. Ленин В. И. О значении воинствующего материализма // Ленин В. И. Полн. собр. соч. – Изд. 5. – Т. 45.

 26. Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Высшая школа, 1991.

 27. Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание // Лосский Н. О. Ценность и бытие. – Харьков-Москва, 2000.

 28. Мережковский Д. С. Больная Россия. – Л., 1991.

 29. Мережковский Д. Лев Толстой и Достоевский. Вечные спутники. – М., 1995.

 30. Н. А. Бердяев: pro et contra. – СПб., 1994.

 31. Новгородцев П. И. Сочинения. – М., 1995.

 32. О России и русской философской культуре: философы русского послеоктябрьского зарубежья. – М., 1990.

 33. Очерки истории русской философии: А. И. Введенский, А. Ф. Лосев, Э. Л. Радлов, Г. Г. Шпет. – Свердловск, 1991.

 34. П. А. Флоренский: pro et contra. – СПб., 1996.

 35. П. Я. Чаадаев: pro et contra. – СПб., 2000.

 36. Писарев Д. И. Сочинения: В 4-х т. – М., 1955.

 37. Плеханов Г. В. Избр. филос. произведения: В 5-ти т. – М., 1956 – 1958.

 38. Розанов В. В. Сочинения: В 2-х т. – М., 1990.

 39. Русский позитивизм: В. В. Лесевич, П. С. Юшкевич, А. А. Богданов. – Спб., 1995.

 40. Славянофильство: pro et contra. – СПб., 2006.

 41. Соловьев В. С. Сочинения: В 2-х т. – М., 1988.

 42. Соловьев В. С. Сочинения: В 2-х т. – М., 1989.

 43. Толстой Л. Н. Исповедь. В чем моя вера. – Л., 1991.

 44. Трубецкой Е. Н. Избранное. – М., 1995.

 45. Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева: В 2-х т. – М., 1995.

 46. Трубецкой С. Н. Учение о Логосе в его истории. – М.-Харьков, 2000.

 47. Федоров Н. Ф. Собр. соч.: В 4-х т. – М., 1995 – 1999.

 48. Федотов Г. П. Судьба и грехи России: В 2-х т. – СПб., 1991.

 49. Флоренский П. А. Сочинения: В 4-х т. – М., 1993 - 1999.

 50. Флоровский Г. Пути русского богословия. – К., 1991.

 51. Франк С. Л. Духовные основы общества. – М., 1992.

 52. Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб., 1995.

 53. Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996.

 54. Франк С. Л. Сочинения. – М., 1990. – М., 1990.

 55. Хомяков А. С. Сочинения: В 2-х т. – М., 1994.

 56. Чаадаев П. Я. Статьи и письма. - М., 1989.

 57. Чернышевский Н. Г. Избр. соч. – М., 1989.

 58. Чернышевский Н. Г. Сочинения: В 2-х т. – М., 1986.

 59. Шестов Л. Сочинения: В 2-х т. – Томск, 1996.

 60. Шпет Г. Г. Философские этюды. – М., 1994.

 61. Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. – Томск, 1996.

 62. Эрн В. Ф. Сочинения. – М., 1991.

 63. Юркевич П. Д. Философские произведения. – М., 1990.

 64. Яковенко Б. В. Мощь философии. – СПб., 2000.Додаткова

 1. Аляєв Г. Є. Філософський універсум С. Л. Франка. Персоналістична метафізика всеєдності в горизонті нової онтології ХХ століття. – К., 2002.

 2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.

 3. Благова Т. И. Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский. – М., 1995.

 4. Ванчугов В. В. Очерк истории философии самобытно-русской. – М., 1994.

 5. Вишнякова О. В. Этика Бердяева. – М., 2000.

 6. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. – М., 2001.

 7. Гараева Г. Ф. Софийный идеализм как историко-философский феномен (Соловьев, Флоренский, Булгаков). – М., 2000.

 8. Гершензон М. О. Чаадаев. – М., 2000.

 9. Голлербах Е. А. К незримому граду: Религиозно-философская группа “Путь” (1910 – 1919) в поисках новой русской идентичности. – СПб., 2000.

 10. Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. – М., 1995.

 11. Евлампиев И. И. Божественное и человеческое в философии Ивана Ильина. – СПб., 1998.

 12. Евлампиев И. И. История русской метафизики в ХІХ – ХХ веках. Русская философия в поисках абсолюта: В 2-х ч. – СПб.: Алетейя, 2000.

 13. Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. – СПб., 1995.

 14. Зернов Н. Русское религиозное возрождение ХХ ст. – Париж, 1991.

 15. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении. – М., 1996.

 16. Левицкий С. Очерки по истории русской философии. – М., 1996.

 17. Лосев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. – М., 1990.

 18. Лосский Вл. Спор о Софии. Статьи разных лет. – М., 1996.

 19. Лосский Н. О. Воспоминания: Жизнь и философский путь. – СПб., 1994.

 20. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. – СПб., 1994.

 21. Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. – М., 1996.

 22. Набоков В. Дар // Набоков В. Собр. соч.: В 4-х т. – М., 1990. – Т. 3.

 23. Никольский А. А. Русский Ориген ХІХ в. Вл. С. Соловьев. – СПб., 2000.

 24. Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919 – 1939. – М., 1994.

 25. Русская идея: Антология. – М., 1992.

 26. Русская философия: Конец ХІХ – начало ХХ века: Антология. – СПб., 1993.

 27. Русская философия: Словарь / Под общей ред. М. А. Маслина. – М., 1995.

 28. Русская философия: Малый энциклопедический словарь. – М, 1995.

 29. Русский космизм и современность. – М., 1990.

 30. Русский Эрос или Философия любви в России. – М., 1991.

 31. Сапронов П. А. Русская философия. Опыт типологической характеристики. – СПб., 2000.

 32. Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. – Брюссель, 1977.

 33. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. – М.-СПб., 1995.

 34. Сто русских философов: Биографический словарь. – М., 1995.

 35. Тихолаз А. Г. Платон і платонізм в російській релігійній філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть. – К., 2002.

 36. Философы России ХIX – ХХ ст. Биографии, идеи, труды. – 3-е изд. - М., 1999

 37. Хоружий С. С. Миросозерцание Флоренского. – Томск, 1999.

 38. Хоружий С. С. После перерыва: Пути русской философии. – СПб., 1994.

103. Хоружий С. С. О старом и новом. – СПб., 2000.

104. Чижевський Д. Гегель у Росії // Чижевський Д. Філософські твори: У 4-х т. – К., 2005. – Т. 4. – С. 3 – 306.

105. Copleston F. C. Philosophy in Russia. From Herzen to Lenin and Berdyaev. – Notre Dame, Ind., 1986.
106. Copleston F. C.Russian Religious Philosophy. - Notre Dame, Ind., 1988.
107. Russian Religious Thought / Ed. J. D. Kornblatt, R. F. Gustafson. – Madison, Wisconsin: University of

Wisconsin Press, 1996/Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балівІспит - 40 балів

Разом – 100 балів
 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1


Разом

Семінар

12

4

48

Письмова робота

1

12

12

2. Іспит


Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідьРазом

Псимове тестування

40

1

40


Д.філос.н. , проф. М. Л. Ткачукizumzum.ru