1. Перелік обов’язкової ділової документації - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Рекомендації стосовно орієнтованого переліку матеріалів, які повинні... 1 46.37kb.
Примірний перелік обов’язкових препаратів, що застосовуються при... 1 83.79kb.
Закон україни " Про загальний військовий обов'язок І військову службу" 1 250.33kb.
Код згідно з Державним класифікатором продукції та послуг 72. 1 493.58kb.
Д. М. Ворона документація конкурсних торгів щодо закупівлі 2 371.56kb.
Караються штрафом від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів... 1 131.65kb.
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг... 1 32.65kb.
Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів україни 2 527.19kb.
Кабінет міністрів україни постанова від 2 жовтня 2003 р 1 19.81kb.
Положення Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів... 3 1070.13kb.
Рішення від 7 лютого 2013 року №42 Про стан мобілізаційної готовності... 1 49.09kb.
У дитини 6-ти років з'явилася слабість, зниження апетиту, субфебрильна... 1 100.01kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

1. Перелік обов’язкової ділової документації - страница №2/5У книгу наказів з кадрових питань (ведеться там, де є не менше трьох працівників) заносяться накази про прийом на роботу, звільнення з посади, переміщення й переведення на посаду, заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, педагогічне навантаження, призначення класних керівників тощо. У даній книзі пишеться наказ про розподіл посадових обов’язків між керівництвом закладу.

Дані накази мають такі особливості: • за винятком окремих випадків вони мають тільки розпорядчу частину. (слово “НАКАЗУЮ” не пишеться);

 • накази про прийняття на роботу чи звільнення пишуться окремо на кожну особу, в заголовку такого наказу вказується прізвище та ініціали працівника, на якого поширюється дія даного наказу.

Наприклад: “Про прийняття на роботу Петренка О.О....”

 • розпорядчу частину рекомендується починати з прізвища, імені та по батькові (повністю) особи, на яку він поширюється. Потім вказується їх посада.

 • Наприклад: “Петренка Олександра Олександровича, вчителя математики, звільнити з роботи... або ... прийняти на роботу вчителем математики”; (можна писати “призначити на посаду”);

 • У кінці кожного наказу вказуються підстави його видання. В усіх випадках у наказах про прийняття, звільнення, переведення, надання відпустки підставою є заява. Про це вказується в наказі;

 • У кожному наказі щодо кадрів, після підпису керівника ЗНЗ робиться запис “З наказом ознайомлений” і підписується особа, котрої цей наказ стосується;

 • Наказ про прийняття на роботу повинен бути виданий і оголошений працівнику під розписку до початку роботи.До книги наказів з основної діяльності входять накази:

 • Установчі (організаційні):

Стосуються різних аспектів життя школи, наприклад, директор наказом визначає завдання колективу чи групі педагогів щодо підготовки і проведення педрад, олімпіад, екскурсій тощо.

Установчі накази видаються і на виконання законодавчих та нормативних актів про освіту, рішень колегій, наказів обласного управління освіти і науки та ін.

Кількість установчих наказів визначити неможливо, їх видають у школі залежно від ситуацій.

- Констатуючо-установчі накази:

Дані накази стосуються питань навчально-виховної роботи (при вивчення стану викладання навчальних дисциплін, якість навчальних досягнень тощо).
 • Аналітико-узагальнюючі накази:

У даних наказах узагальнюються підсумки вивчення досвіду роботи, результати експериментальної та дослідницької роботи, використання вчителем досягнень науки і позитивної практики тощо.

У цих наказах директор школи видає розпорядження щодо проведення у школі експерименту, дослідження, упровадження в практику результатів дослідження, яке було проведено в школі.Організацію виконання наказу можна проводити, використовуючи такий алгоритм:


 1. Розробка заходів щодо виконання наказу, підбір виконавців.

 2. Інструктаж виконавців.

 3. Узгодження дій виконавців.

 4. Матеріальне забезпечення виконання наказу.

 5. Попереджувальний контроль за ходом виконання наказу.

 6. Регулювання процесу виконання наказу.

 7. Підсумковий контроль, підведення підсумків.

 8. Зняття наказу з контролю.

 9. Продовження роботи на виконання наказу.

Можна використовувати наступні картки контролю:КАРТКА

контролю за виконанням наказу по школі
Назва наказу

Дата видання

Зміст питань, які конролюються

Виконавці

Вжиті заходи

Інформація про стан виконання

Дата зняття з контролю

Відповідальні за виконання

(підпис)
Правила написання тексту наказу та вимоги до нього


 1. Наказ викладається від першої особи.

 2. Вживаються прості речення, що сприяє кращому сприйняттю змісту наказу.

 3. Вживається прямий порядок слів у реченні (підмет передує присудку) у тому випадку, коли логічний наголос падає на об’єкт дії. Вживається зворотній порядок слів (присудок передує підметові), коли логічний наголос падає на саму дію.

 4. Для точності і ясності висловлювання у простих реченнях вживається певний порядок розташування їх членів (означення + означ. Слово, вставні слова на початку речення).

 5. З метою скорочення тексту вживаються дієприслівникові звороти, за допомогою яких формуються причини, що викликали видання наказу.

 6. Вживаються стійкі словосполучення , що виражають стандартні аспекти змісту (наприклад, з метою удосконалення і активізації, з метою надання практичної методичної допомоги та ін.).

 7. Не використовуються слова, що не несуть смислового навантаження.

 8. Слід заміняти займенники іменниками.

 9. У розпорядчій частині використовуються мовні конструкції наказового способу (наприклад, провести, організувати, здійснити та ін.).

 10. Не використовуються вирази суб’єктивного ставлення до оцінки фактів. Тон наказу – нейтральний.

 11. Інформація у наказі достовірна, об’єктивна.

 12. Текст наказу повний, точний, не допускає різних тлумачень одного і того ж явища.

 13. Виклад послідовний, без повторень і протиріч.

 14. Правове забезпечення - вичерпне.

 15. Кожна нова думка фіксується з нового абзацу.

 16. У залежності від обсягу та змісту тексту рішення наказу поділяються на пункти та підпункти.

 17. Кожен пункт наказу не повинен протирічити іншим пунктам цього наказу.

 18. Нумерація пунктів й підпунктів ведеться тільки арабськими цифрами.

 19. Текст наказу – максимально стислий.

 20. Необхідно дотримуватися офіційно-ділового стилю мовлення.


Орієнтовна модель установчого (організаційного) наказу
Зарічанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Приозерської районної ради
НАКАЗ
«___» __________ 200 _ року с.Зарічанськ № ___

Про організацію роботи спеціальної

медичної групи з фізичного виховання

На виконання річного плану роботи школи відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», на підставі результатів медичного огляду учнів школи у 200__ р. та з метою забезпечення гармонійного розвитку школярів, реабілітації хворих дітей, удосконалення навчально-виховного процесу на уроках фізичної культури

НАКАЗУЮ: 1. Організувати з «___»________________жовтня 200 ___року у школі роботу спеціальної медичної групи з фізичного виховання.

 2. Затвердити список учнів спеціальної медичної групи (додається).

 3. Призначити відповідальним за організацію роботи спеціальної медичної групи вчителя фізичного виховання школи ______________.

 4. Вчителю фізичного виховання __________________________________:

  1. Проводити заняття зі спеціальною медичною групою учнів за складеним графіком (2 рази на тиждень).

  2. Вести журнал обліку роботи спеціальної медичної групи.

 5. Внести зміни до тарифікації учителя ______________ відповідно до чинного законодавства.

 6. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ______________ здійснювати контроль за проведенням учителем занять зі спеціальною медичною групою.

 7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

З наказом ознайомлені:

Виконавець, телефон
Система внутрішкільного контролю
Книга обліку наслідків внутрішкільного контролю ведуть директор та його заступники (п. 4.18 Інструкції з ведення ділової документації у ЗНЗ 1-ІІІ ст.)
Книга для запису висновків і рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації. Вона ведеться відповідно до Інструкції з ведення ділової документації в загальноосвітніх навчальних закладах від 23 червня 2000 року. ЇЇ ведуть директор та його заступники. Дана книга зберігається в школі 5 років.
І. Перша сторінка книги може містити:

1. Назву книги.

2. Прізвище, ім’я, по батькові членів адміністрації школи.

3. Дату початку і дату закінчення ведення книги.


ІІ. Друга сторінка книги може містити:

Зміст


1. Тематичний, комплексний контроль за:

 • виконанням навчальних програм:

 • веденням шкільної документації (класних журналів, особових справ тощо);

 • перевіркою учнівських зошитів;

 • веденням учнівських щоденників.

2. Аналіз адміністрацією школи відвіданих уроків, індивідуальних занять, занять у ГПД, позакласних заходів, гуртків та факультативів.
ІІІ. Третя сторінка книги визначає перелік об’єктів контролю

(орієнтовна модель): І1І
з/п

Назва

Кафедри

(методичного обєднання)з/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

вчителя

Сторін-

ки

Кате-

горія

Класи,

в

яких

читає

Рік

прохо-

дження

атеста-

ції

Моло-

дий

учи-

тель

Дати відвідування

уроків, заходів


І

семестр

ІІ

семестр

1

Укр.мова і

література1.

2

3Іваненко О.О.

Петренко А.О.

Андрієнко С.І.


1-10

10-20


20-30

В

С

І6,8

5,7


9-11

+
+

+


5.09;

8.09…


22.01;

30.01…


2

Математи-

ка

3

І т.д.Аналіз системи внутрішкільного контролю за 5 років
з/п

Назва предмету

2006-

2007 н.р.

2007-

2008 н.р.

2008-

2009 н.р.

2009-

2010 н.р.

2010-

2011 н.р.П

Н

С..

р.

П

Н

С..

р.

П

Н

С..

р.

П

Н

С.

р.

П

Н

С.

р.

1

Українська мова і література


2

Математика


3

Зарубіжна література


4

Іноземна мова


5

Історія, правознавство


6

Географія


7

Фізика, астрономія


8

Біологія


9

Християнська етика


10

Методична робота


11

Організація техніки

безпеки, охорона

безпеки життєдіяльно-

сті дитини
12

Виховна робота


13

Краєзнавча та пошуко-

ва робота
14

Фізична культура,

захист Вітчизни
15

Початкові класи


16

Музика, образотворче

мистецтво
17

Організація навчально-

виховного процесу в

1 класі18

Інформатика


19

Економіка


20

Трудове навчання


21

Робота шкільної бібліо-

теки22

Групи продовженого

дня
П – педагогічні ради,

Н – накази,

С.р. – система роботи


Графік внутрішкільного контролю

№ з/пМісяць року08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

1.

Аналіз(погодження) календарних планів

2.

Аналіз планів класних керівників

3.

Аналіз планів роботи М/О (кафедр)

4.Викладання навчальних предметів:

Укр. мова і літератураЗарубіжна література

Математика

Фізика

Географія, економіка

Історія, правознавство

Хімія

Іноземна мова

Біологія

Трудове навчання, креслення

Інформатика

Фізична культура

Музика і співи

Образотворче мистецтво

ОБЖ

Християнська етика

5.

Початкові класи

6.

Робота предметних гуртків

7.

Робота факультативів

8.

Стан перевірки зошитів учнів

9.

Стан ведення щоденників учнів

10

Індивідуальна робота з учнями

11

Стан ведення класних журналів

12

Використання унаочнення, ТЗН

13

Робота ГПД

14

Робота дитячих об’єднань

15

Обладнання кабінетів

16

Система виховання

17

Відвідування учнями школи

18

Вивчення правил дорожнього руху

19

Профорієнтація

20

Санітарно-просвітницька робота

21

Техніка безпеки

22

Організація гарячого харчування

23

Робота з батьками

24

Інше
<< предыдущая страница   следующая страница >>


izumzum.ru