: Загальними зборами акціонерів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
: Загальними зборами акціонерів - страница №1/1"ЗАТВЕРДЖЕНО":

Загальними зборами акціонерів

Протокол від 28 березня 2011 р.
Голова Наглядової ради

_________________Я.М. Кузнєцов
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОМПАНІЯ «МЕТАЛІСТ»

Україна, м. Харків

2011 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «МЕТАЛІСТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ «МЕТАЛІСТ» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори Товариства як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Директора та (або) Наглядової ради Товариства.

2.3. Компетенція Загальних зборів Товариства визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.

2.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

2.5. Загальні збори Товариства проводяться за рахунок коштів Товариства.
СТАТТЯ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
3.1. В Товаристві проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори.

3.2. Річні Загальні збори скликаються щороку на підставі рішення Наглядової ради та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

3.3.1. затвердження річного звіту Товариства;

3.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

3.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (далі - Наглядова рада), звіту Директора Товариства (далі - Директор), звіту Ревізійної комісії Товариства (далі - Ревізійна комісія).

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

3.4.1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

3.4.2. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

3.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.3.6.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.6.2. На вимогу акціонера Товариства особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

3.6.3. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення вносити заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах Товариства встановлюється законом.


3.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально шляхом направлення листа з описом вкладення та повідомленням про вручення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

3.7.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

3.7.3. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

3.7.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.7.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

 1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

 2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 5. перелік питань, що виносяться на голосування;

 6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

3.7.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
3.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів повинно надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

3.8.1. Для отримання можливості ознайомитися до дати проведення Загальних зборів з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на ім'я Директора Товариства.

3.8.2. Запит має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;

- документи, які цікавлять акціонера;

- бажана дата та час ознайомлення.3.8.3. У випадку подання запиту про одержання можливості ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, представником акціонера, до запиту додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, який засвідчує повноваження такого представника.

3.8.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів
3.9. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 3.8 Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.


3.10. Будь-який з акціонерів Товариства має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних зборів , а щодо кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.3.10.1. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства  не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів .

3.10.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.3.10 Положення.

3.10.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

3.10.4. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п’яти) або більше відсотків простих акцій, до порядку денного Загальних зборів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 3.10. Положення;

- неповноти даних, передбачених п. 3.10. Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

3.10.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення акціонерам листа з описом вкладення та повідомленням про вручення.

3.10.6. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів

3.11. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

3.11.1. Представники акціонерів Товариства можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер Товариства має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника у Загальних зборах Товариства.

3.11.2. Акціонер Товариства повинен повідомити Директора Товариства про відкликання або заміну свого представника.

3.11.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.


3.12. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

3.12.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
3.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку передбаченому законом, - акціонерами, які цього вимагають.

3.13.1. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

3.13.2. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера  також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

3.13.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

3.13.4. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

3.13.5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох акціонерів, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

3.13.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

3.13.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

3.13.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

3.13.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.


3.14. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій.


3.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.
3.16. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством не встановлено інше.

3.16.1. Рішення Загальних зборів Товариства приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:


 1. внесення змін до Статуту Товариства;

 2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 4. прийняття рішення про розміщення акцій;

 5. прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;

 6. прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;

 7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

3.16.2. У випадках передбачених законодавством, коли повинно прийматися рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину за поданням Наглядової ради, це рішення є прийнятим, якщо за нього проголосувало 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

3.16.3. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або статутом Товариства.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу ПАТ шляхом кумулятивного голосування.3.16.4. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
3.17. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

3.17.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства  не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

3.17.2. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 3.8 Положення.

3.17.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

 1. повне найменування Товариства;

 2. дату і час проведення Загальних зборів;

 3. перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

 4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

 5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

 6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Директора, Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора) бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

3.17.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.


3.17.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених даним пп. 3.17.4. п. 3.17 даного Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

3.17.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

3.18. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

3.18.1. Кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

3.18.2. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.3.18.3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

 1. дата проведення Загальних зборів;

 2. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

 3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

3.18.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

3.18.5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

3.18.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.
3.19. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десять) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

3.19.1. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

 1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

 2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

 4. загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

 5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

 6. головуючого та секретаря Загальних зборів;

 7. склад Лічильної комісії;

 8. порядок денний Загальних зборів;

 9. основні тези виступів;

 10. порядок голосування на Загальних зборах;

 11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

3.19.2. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

3.20. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

 1. з власної ініціативи;

 2. на вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

 3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);

 4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

 5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

3.20.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3.20.2. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3.20.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених пп. 3.20.1. п. 3.20. Положення.

3.20.4. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.3.20.5. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

3.20.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Положення не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому пп. 3.20.6., якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

3.20.7. У разі якщо протягом строку, встановленого пп. 3.20.2 п. 3.20. Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.3.20.8. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.


СТАТТЯ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА
4.1. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

 2. внесення змін до статуту Товариства;

 3. прийняття рішень про анулювання викуплених акцій Товариства;

 4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

 6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

 7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

 8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

 9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

 10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

 11. затвердження річного звіту Товариства;

 12. розподіл прибутку і збитків Товариства;

 13. прийняття рішення про викуп Товариства розміщених ним акцій;

 14. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

 15. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів;

 16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

 17. визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання (призначення) членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

 18. прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) членів Наглядової ради Товариства;

 19. визначення кількісного складу, обрання (призначення) членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень (звільнення);

 20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

 21. обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

 22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

 23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

 24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

 25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

 26. обрання комісії з припинення Товариства;

 27. прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства;

 28. прийняття рішень щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством;

 29. затвердження умов договору з реєстратором, зберігачем або депозитарієм на здійснення ним повноважень Лічильної комісії;

 30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або положенням про Загальні збори Товариства.


4.2. Повноваження з вирішення питань, віднесених Статутом і законом до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
СТАТТЯ 5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Це Положення набирає чинності з моменту державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

5.2. Зміни і доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами Товариства.

5.3. У випадку якщо норми цього Положення будуть суперечити положенням Статуту, то застосуванню підлягають норми Статуту Товариства.

5.4. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин підлягають застосовуванню норми Статуту та чинного законодавства України.